ข่าวประชาสัมพันธ์
 
HAPPINOMETER เขตสุขภาพที่ 2
20 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
733
ขอความร่วมมือบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ตอบแบบสอบถาม "HAPPINOMETER เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง"

goo.gl/TfBhVi

เอกสารแนบ
 ไม่มีเอกสารแนบ