ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เว็บไซต์ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 2
8 มิถุนายน 2560
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
981

เข้าสู่เว็บไซต์ตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 2

เอกสารแนบ
  1. แนะนำเว็บไซต์ระบบกำรตรวจราชการและนิเทศงาน
  2. คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน
  3. ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งการเข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน
  4. ขั้นตอนการอัพโหลดรายงานสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน
  5. ขั้นตอนการสร้างลิงค์และอัพโหลดเอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน