ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)
2 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
317
รายละเอียดดังเอกสารแนบhttps://hr.moph.go.th/site/manual/index.php
เอกสารแนบ
 ไม่มีเอกสารแนบ