ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป เข้าร่วมทำแบบประเมินสุขภาวะองค์กร(Happy Public Organization index : HPI) ประจำปี 2562
9 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
488
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. UsingHPI V.3