สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
  แนะนำหน่วยงาน - ข้อมูลสำนักงานเขต
   
 
 
 เกี่ยวกับเรา
 
         สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 159/2556 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 จุดประสงค์เพื่อให้การบริหารเขตสุขภาพที่ 2 มีความคล่องตัวในการติดตามความก้าวหน้า เร่งรัด กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในการพัฒนางานเขตสุขภาพที่ 2 สอดคล้อง กับนโยบายและแผนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถนนอาทิตย์วงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
 
 
 วิสัยทัศน์

          ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

 
 พันธกิจ

          1. พัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรครวมทั้งฟื้นฟูสภาพ เป็นระบบที่มีความมั่นคง สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศทั้งทางตรง และทางอ้อม
          2. มีการทำงานประสานกันแบบบูรณาการทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
          3. พัฒนาระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระหว่างผู้ทำงานร่วมกัน ตลอดจนเกิดคุณค่าต่อยอดและความเข้าใจซึ่งกันและกัน

 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2