สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
  แนะนำหน่วยงาน - ข้อมูลทั่วไป
   
 
 
 ลักษณะพื้นที่

          เขตสุขภาพที่ 2 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตาก และ สุโขทัย มีอาณาเขตดังนี้
                    ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแพร่, ลำปาง
                    ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ลพบุรี
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเลย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
                    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศเมียนมาร์
แผนภาพที่  1  ลักษณะพื้นที่ และจำนวนประชากร เขตสุขภาพที่  2
 
          ลักษณะสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดใน เขตสุขภาพที่ 2 มีความหลากหลายของพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วย พื้นที่ราบลุ่ม (จังหวัดพิษณุโลก, สุโขทัย) พื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา (จังหวัดเพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตาก) และมีบางส่วนเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา เช่น เทือกเขาเพชรบูรณ์ โดยมีพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด รวมมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 54,345.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,023,502 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.59 ของพื้นที่ประเทศไทย  ดังแผนภาพที่  1

          1.1 ด้านการปกครองและประชากร
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนการปกครองและจำนวนประชากรของเขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน จำนวนประชากร (คน) เทศบาลนคร, เมือง, ตำบล อบต.
พิษณุโลก 9 93 1,048 316,448 876,862 19 76
เพชรบูรณ์ 11 117 1,430 315,547 1,013,616 22 105
อุตรดิตถ์ 9 67 613 156,620 460,633 26 53
สุโขทัย 9 84 843 204,359 602,561 18 69
ตาก 9 63 559 194,173 532,353 16 51
รวม 47 424 4,493 1,187,147 3,486,025 111 354
          ที่มา : * ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ข้อมูล ณ มิถุนายน 2557

          เขตสุขภาพที่ 2 มีประชากรรวมทั้งหมด 3,486,025 คน (จำนวนประชากรไม่เกิน 5 ล้านคน) ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่จะทำให้เขตสุขภาพที่ 2 สามารถบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างได้เท่าเทียมกันครอบคลุมทุกพื้นที่ ในส่วนของจุดอ่อนที่ยังพบว่าเป็นปัญหาคือ ประชากรในพื้นที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ มีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง / เขตชนบท พื้นที่ห่างไกล และมีชาวไทยภูเขาในบางพื้นที่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน รวมทั้งพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพ ดังนั้น เขตบริการสุขภาพที่ 2 จำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/ตำบล และ อบต.) ในการจัดทำแผนสุขภาพของตำบล หมู่บ้าน และมีการสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของแต่ละพื้นที่ร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

          1.2 ประชากรจำแนกตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตารางที่ 2 จำแนกสิทธิประกันสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด จำนวนผู้มีสิทธิ (คน) รวม
UC ข้าราชการ ประกันสังคม อื่น ๆ
พิษณุโลก 649,370 75,109 77,215 75,168 876,862
เพชรบูรณ์ 763,783 56,682 38,190 154,961 1,013,616
อุตรดิตถ์ 334,879 38,695 24,080 62,979 460,633
สุโขทัย 463,497 37,360 22,664 79,040 602,561
ตาก  412,707 32,044 26,377 61,225 532,353
รวม 2,624,236 239,890 188,526 433,373 3,486,025
          ที่มา : ข้อมูลจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ  เดือน มิถุนายน  2557

          เขตสุขภาพที่  2  มีประชากรทั้งหมด  จำนวน  3,486,025 คน  ส่วนใหญ่มีสิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)  จำนวน  2,624,236 คน คิดเป็นร้อยละ  75.28 สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน  239,890  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.88 ประกันสังคม  จำนวน 188,526 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.41  สิทธิอื่น ๆ  เช่น ต่างด้าว  กำลังดำเนินการสิทธิว่าง จำนวน  433,373 คน      คิดเป็น ร้อยละ 12.43  (ตารางที่ 2)

          1.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมแยกรายจังหวัด ปี 2555 เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด GPP (หน่วยล้านบาท)
พิษณุโลก 70,327
เพชรบูรณ์ 86,039
อุตรดิตถ์ 35,306
สุโขทัย 38,965
ตาก  44,098
รวม 274,735
                    ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ข้อมูล ณ กันยายน 2555

          ด้านเศรษฐกิจ ในปี 2555 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในภาพรวม 5 จังหวัด เท่ากับ 274,735 ล้านบาท (ตารางที่ 3) และมีการเปิดเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบริเวณอำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเขตชายแดน ซึ่งทำให้มีโอกาสที่การนำเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน เกิดการกระจายไปสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน
          ด้านสังคม เป็นประตูสี่แยกอินโดจีน เป็นชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ และประเทศลาว ประกอบด้วย จังหวัดตาก (อ.แม่สอด, อ.อุ้มผาง และ อ.ท่าสองยาง), จ.อุตรดิตถ์ (อ.บ้านโคก, อ.น้ำปาด) และ จ.พิษณุโลก (อ.ชาติตระการ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรต่างด้าวเดินทางข้ามเขตเพื่อเข้ามาทำงาน และติดต่อค้าขาย
          เขตสุขภาพที่ 2 มีประชากรชาวไทยภูเขา ทั้งหมด 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ตาก, จ.พิษณุโลก, จ.เพชรบูรณ์, และ จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุข เช่น การออกหน่วยให้บริการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และเป็นที่ที่เกิดโรคระบาดที่หายไปจากประเทศไทย เช่น โรคคอตีบ ไข้กาฬหลังแอ่น อีกทั้งยังมีอำเภอที่มีประชากรเบาบาง (ปชก.ต่ำกว่า 20,000 คน) อีก 3 อำเภอคือ อำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยบริการสูง ต้องใช้งบประมาณ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
          1.4 ด้านการศึกษา
          เขตสุขภาพที่ 2 มีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือตอนล่าง มีสถานศึกษาหลายระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย
                    1) มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นสถานศึกษารัฐบาลและเป็นแห่งแรกของการศึกษาในภาคเหนือตอนล่าง โดยเป็นแหล่งผลิตนักศึกษาหลักสูตรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
                    2) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สามารถผลิตนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
                    3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ สามารถผลิตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
                    4) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก สามารถผลิตนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรแพทย์แผนไทย หลักสูตรพัฒนาสาธารณสุข หลักสูตรเภสัชสาธารณสุข เพื่อเพิ่มอัตรากำลังคนให้มีความเพียงพอและครอบคลุมสถานบริการของเขตบริการสุขภาพที่ 2
 
 
 ข้อมูลทรัพยากรฯ

ข้อมูลทรัพยากรและการให้บริการด้านสาธารณสุข

          ตารางที่ 4  ข้อมูลหน่วยบริการรายจังหวัด จำแนกตามระดับหน่วยบริการ
จังหวัด ศูนย์ความเชี่ยวชาญ ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ
  หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด รพศ. รพท. รพท.ขนาดเล็ก แม่ข่าย ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ศสม. รพ.สต.
พิษณุโลก 1 1 2 1 1 - - 1 1 6 - 2 146(ถ่ายโอน1)
เพชรบูรณ์ - - - - - 1 - 2 1 5 1 3 153
อุตรดิตถ์ 1 1 1 1 1 - - - 3 3 2 3 89
สุโขทัย - - - - - 2 1 1 - 6 - 4 115
ตาก - - - - - 2 - 2 2 2 1 3 112(ถ่ายโอน3)
รวม 2 2 3 2 2 5 1 6 7 22 4 15 615(ถ่ายโอน4)
         ที่มา : * ข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 ข้อมูล ณ มิถุนายน 2557

          2.1 ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุข ของเขตสุขภาพที่ 2 มี 4 ระดับ รวมทั้งสิ้น 676 แห่ง (ถ่ายโอน4) (ตารางที่ 4) ประกอบด้วย
                    ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 4 สาขา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
                    ระดับตติยภูมิ (รพศ./รพท. : ระดับ A, S, M1) จำนวน 8 แห่งครอบคลุมทุกจังหวัด
                              จ.พิษณุโลก คือ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
                              จ.อุตรดิตถ์ คือ รพ.อุตรดิตถ์
                              จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.เพชรบูรณ์, รพ.วิเชียรบุรี
                              จ.สุโขทัย คือ รพ.สุโขทัย, รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
                              จ.ตาก คือ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, รพ.แม่สอด
                    ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย : M2) จำนวน 6 แห่ง (ยกเว้น จ.อุตรดิตถ์)
                              จ.พิษณุโลก คือ รพร.นครไทย
                              จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.หล่มสัก,รพ.หนองไผ่ จ.สุโขทัย คือ รพ.สวรรคโลก
                              จ.ตาก คือ รพ.อุ้มผาง, รพ.ท่าสองยาง
                    ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ : F1) จำนวน 7 แห่ง (ยกเว้นจ.สุโขทัย)
                              จ.พิษณุโลก คือ รพ.วังทอง
                              จ.เพชรบูรณ์ คือ รพร.หล่มเก่า
                              จ.อุตรดิตถ์ คือ รพ.น้ำปาด, รพ.ลับแล,รพ.ฟากท่า
                              จ.ตาก คือ รพ.พบพระ, รพ. แม่ระมาด
                    ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง : F2) จำนวน 22 แห่ง ครอบคลุมทุก จังหวัด
                              จ.พิษณุโลก คือ รพ.บางระกำ, รพ.บางกระทุ่ม, รพ.พรหมพิราม, รพ.วัดโบสถ์, รพ.ชาติตระการ, รพ.เนินมะปราง
                              จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.ชนแดน, รพ.ศรีเทพ, รพ.บึงสามพัน, รพ.วังโป่ง, รพ.เขาค้อ
                              จ.สุโขทัย คือ รพ.ศรีนคร, รพ.ทุ่งเสลี่ยม, รพ.บ้านด่านลานหอย, รพ.คีรีมาศ, รพ.กงไกรลาศ, รพ.ศรีสัชนาลัย
                              จ.ตาก คือ รพ.บ้านตาก, รพ.สามเงา
                              จ.อุตรดิตถ์ คือ รพ.ตรอน, รพ.พิชัย, รพ.ทองแสนขัน
                    ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก : F3) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
                              จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.น้ำหนาว
                              จ.อุตรดิตถ์ คือ รพ.ท่าปลา, รพ.บ้านโคก
                              จ.ตาก คือ รพ.วังเจ้า

          ตารางที่ 5  แสดงจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 
จังหวัด รพ.สต.ขนาดใหญ่ ศสม. รพ.สต.ทั่วไป รวม (แห่ง)
พิษณุโลก  12 2 135 149(ถ่ายโอน 1)
เพชรบูรณ์  35 3 116 156
อุตรดิตถ์  6 3 83 92
สุโขทัย  9 4 106 119
ตาก  13 3 96 (ถ่ายโอน 3) 112 (ถ่ายโอน 3)
รวม 75 15 536 (ถ่ายโอน 3) 627 (ถ่ายโอน 4)
          ที่มา : ข้อมูลจากคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 2 ข้อมูล ณ มิถุนายน 2557

          ระดับปฐมภูมิ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จำนวน 627 แห่ง(ถ่ายโอน 4 แห่ง) (ศสม. 15 แห่ง,รพ.สต./สอ. 612 แห่ง(ถ่ายโอน 4 แห่ง)) ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก (149 แห่ง(ถ่ายโอน 1 แห่ง)), เพชรบูรณ์ (156 แห่ง), สุโขทัย (119 แห่ง), ตาก (112แห่ง(ถ่ายโอน 3 แห่ง)), อุตรดิตถ์ (92 แห่ง)

          2.2 ข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขและจำนวนเตียง จำแนกรายจังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 2

          ตารางที่ 6 จำนวนประชากร, แพทย์ และจำนวนเตียง แยกรายจังหวัด 
จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนเตียง เตียง : ประชากร จำนวนแพทย์ (คน) อัตราส่วนแพทย์/ประชากร
พิษณุโลก 876,862 1,349 650 238 3,684
เพชรบูรณ์ 1,013,616 1,149 882 138 7,345
อุตรดิตถ์ 460,633 890 533 162 2,843
สุโขทัย 602,561 957 630 134 5,794
ตาก 532,353 1,060 526 142 3,749
รวม 3,486,025 5,405 656 784 4,446
          ที่มา : * ข้อมูลจากคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 2 ข้อมูล ณ กันยายน 2557

          จำนวนเตียงต่อประชากร ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 เท่ากับ 656เมื่อพิจารณาจำแนกรายจังหวัด พบว่า อัตราส่วนเตียงต่อประชากร สูงสุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เท่ากับ 882 รองลงมาคือ จังหวัดพิษณุโลก ( 650 ) และต่ำสุดคือจังหวัดตาก (526) ดังแสดงตามตารางที่ 6
          อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 เท่ากับ 1: 4,446 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรในระดับประเทศ (ระดับประเทศ เท่ากับ 1: 5,000) พบว่ามีความเพียงพอต่อการให้บริการ แต่หากวิเคราะห์อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรจำแนกรายจังหวัด พบว่า สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรยังไม่เพียงพอ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อัตรา 1: 7,345 จังหวัดสุโขทัย อัตรา 1: 5,794ดังนั้นเขตสุขภาพที่ 2 จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอัตรากำลังแพทย์ให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการของทั้ง 5 จังหวัด ดังแสดงตามตารางที่ 6

          ตารางที่ 7  จำนวนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากรแยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่  2
จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนทันตแพทย์ (คน) อัตราส่วนทันแพทย์/ประชากร จำนวนเภสัชกร อัตราส่วน เภสัชกร/ประชากร จำนวนพยาบาล ต้องการพยาบาลเพิ่ม
พิษณุโลก 876,862 59 14,862 93 9,429 1,608 852
เพชรบูรณ์ 1,013,616 53 19,125 65 15,594 1,426 746
อุตรดิตถ์ 460,633 49 9,401 97 4,749 1,037 695
สุโขทัย 602,561 41 14,697 72 8,369 1,076 199
ตาก 532,353 46 11,573 62 8,586 1,119 632
รวม 3,486,025 284 14,056 389 8,961 6,266 3,124
          ที่มา : 1  ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือนมิถุนายน  2557
                  2  จำนวนทันตแพทย์  เภสัชกร  และพยาบาลวิชาชีพจาก GIS ของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 กันยายน 2557

          อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 เท่ากับ 1: 14,056 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรในระดับประเทศ (ระดับประเทศ เท่ากับ 1: 8,000) พบว่าจำนวนทันตแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 2 ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ แต่หากวิเคราะห์รายจังหวัด พบว่า ทุกจังหวัดมีสัดส่วนมากกว่าอัตรา 1 : 8,000
          อัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากร ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 เท่ากับ 1: 8,961เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากรในระดับประเทศ (ระดับประเทศ เท่ากับ 1: 5,000) พบว่าจำนวนเภสัชกรในเขตสุขภาพที่ 2 ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ แต่หากวิเคราะห์รายจังหวัด พบว่า สัดส่วนเภสัชกรต่อประชากร ทุกจังหวัดมีสัดส่วนมากกว่าอัตรา 1 : 5,000
          สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 มีทั้งหมด 6,266 คนเมื่อวิเคราะห์อัพยาบาลวิชาชีพตามภาระงาน (FTE) แล้วพบว่า เขตสุขภาพที่ 2 ยังขาดพยาบาลวิชาชีพอีกจำนวน 3,124 คน จังหวัดที่ขาดแคลนมากที่สุดคือจังหวัดพิษณุโลก (852) รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ (746) จังหวัดที่ขาดแคลนน้อยที่สุดคือจังหวัดสุโขทัย(199) เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพเพียงพอต่อการให้บริการ ต้องมีการบริหารจัดการอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการ
 
 
 ข้อมูลสถานะสุขภาพ

3.1 ข้อมูลอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มประชากรของเขตสุขภาพที่ 2

                    อัตราเกิด ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 พบว่า ระหว่างปี 2554-2556 อัตราเกิดเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัด เท่ากับ 10.54, 9.19 และ 9.49 ตามลำดับ
                    อัตราตาย ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 พบว่า อัตราตาย ระหว่างปี 2554-2556 อัตราตายเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัด เท่ากับ 7.12, 6.57 และ 6.69 ตามลำดับ
                    อัตราเพิ่ม ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 พบว่า อัตราเพิ่มระหว่าง ปี 2554-2556 อัตราเพิ่มเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัด เท่ากับ 0.27 ดังแสดงตามตารางที่ 8

          ตารางที่ 8 อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่มประชากร ปี 2554-2556 จำแนกรายจังหวัด
จังหวัด อัตราเกิด (ต่อพัน ปชก.) อัตราตาย อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
  2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556
พิษณุโลก  10.31 9.89 10.02 7.1 7.4 7.05 0.32 0.25 0.3
เพชรบูรณ์ 8.9 9.13 9.23 7.4 7.6 7.51 0.15 0.15 0.17
อุตรดิตถ์ 8.26 6.7 5.85 7.15 5.1 6.28 0.11 0.16 -0.08
สุโขทัย 8.81 8.44 7.83 7.95 7.94 8.11 0.08 0.05 -0.28
ตาก 16.4 11.8 14.5 6 4.8 4.5 1 0.7 1
ค่าเฉลี่ย 10.54 9.19 9.49 7.12 6.57 6.69 0.33 0.26 0.22
          ที่มา : * ข้อมูลจากคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 2 ข้อมูล ณ มิถุนายน 2557 

          แผนภาพที่  2  อัตราการเกิด ตาย เพิ่ม ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2552 – 2556

          จากแผนภาพอัตราเกิด  อัตราตาย และอัตราเพิ่มของประชากรในเขตสุขภาพที่ 2  ตั้งแต่ปี  2552–2556 พบว่า อัตราการเกิดในสามปีแรก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในปี  2554  เริ่มลดลง อัตราตาย มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  ทำให้อัตราเพิ่มของประชากรมีแนวโน้มลดลง

          3.2 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก
          ข้อมูลโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 โรคที่เป็นปัญหาและพบมากที่สุด เรียงตามลำดับดังนี้ 1) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม 2)โรคระบบไหลเวียนเลือด 3)โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 4)โรคระบบหายใจ และ 5) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรค ช่องปาก ด้วยอัตราต่อแสนประชากรคือ 38,863, 26,166, 25,119, 23,991 และ21,881 ตามลำดับ ดังตารางที่ 9

          ตารางที่ 9 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2557
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนะการและเมตะบอลิสัม 1,354,764 38,863
2 โรคระบบไหลเวียนเลือด 912,161 26,166
3 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 875,672 25,119
4 โรคระบบหายใจ 836,348 23,991
5 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 762,767 21,881
          ที่มา : รายงาน 504 ปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่  2

          รายละเอียดแยกเป็นรายจังหวัด ประกอบด้วย
          โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม พบอัตราป่วยมากที่สุดที่จังหวัดพิษณุโลก (62,475), รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ (59,418) และอัตราป่วยต่ำสุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (970) ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม ไม่อยู่ในอัตราป่วย 5 อันดับแรก
          โรคระบบไหลเวียนเลือด พบอัตราป่วยมากที่สุดที่จังหวัดสุโขทัย (73,485) รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (67,389), จังหวัดพิษณุโลก (61,237), จังหวัดตาก (9,475) และอัตราป่วยต่ำสุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (648)
          โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริมพบอัตราป่วยมากที่สุดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (44,903) รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก (43,869) จังหวัดสุโขทัย (42,651) จังหวัดตาก (11,957)
          โรคระบบหายใจ พบอัตราป่วยมากที่จังหวัดสุโขทัย อัตราป่วยเท่ากับ 46,181 รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก (37,709) จังหวัดตาก (19,934 )และจังหวัดอุตรดิตถ์34,872 สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ โรคระบบหายใจไม่อยู่ในอัตราป่วย 5 อันดับแรก ดังแสดงตามตารางที่ 10-14

          ตารางที่ 10 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก ของจังหวัดพิษณุโลก ปี 2557
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนะการและเมตะบอลิสัม 547,823 62,475
2 โรคระบบไหลเวียนเลือด 536,965 61,237
3 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 384,672 43,869
4 โรคระบบหายใจ 330,653 37,709
5 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 345,862 39,443
          ที่มา : รายงาน 504 ปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

          ตารางที่ 11 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2557
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนะการและเมตะบอลิสัม 9,836 970
2 โรคความดันโลหิตสูง 7,587 749
3 โรคระบบไหลเวียนเลือด 6,564 648
4 โรคเบาหวาน 4,991 492
5 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 4,156 410
          ที่มา : รายงาน 504 ปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

          ตารางที่ 12 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 310,416 67,389
2 โรคของต่อมไร้ท่อโภชนาการ และเมตะบอลิซึม 273,698 59,418
3 โรคของระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 206,839 44,903
4 โรคระบบหายใจ 160,632 34,872
5 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 122,435 26,580
          ที่มา : รายงาน 504 ปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

          ตารางที่ 13 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก ของจังหวัดสุโขทัย ปี 2557

อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 442,792 73,485
2 อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 418,372 69,432
3 โรคระบบหายใจ 278,270 46,181
4 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 256,998 42,651
5 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคช่องปาก 210,365 34,912
          ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (รง.504) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สุโขทัย

          ตารางที่ 14 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก ของจังหวัดตาก ปีงบ 2557(ไทย)
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 โรคระบบหายใจ 106,117 19,934
2 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 79,949 15,018
3 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 63,652 11,957
4 โรคระบบไหลเวียนเลือด 50,440 9,475
5 โรคติดเชื้อและปรสิต 39,800 7,476
          ที่มา: ข้อมูลจากฐานข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม สำนักงานส่าธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือน กันยายน 2557

          ตารางที่ 15 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก ของจังหวัดตาก ปีงบ 2557(ต่างชาติ)
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 โรคระบบหายใจ 16,628  
2 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 9,718  
3 โรคติดเชื้อและปรสิต 7,320  
4 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 6,307  
5 โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง 3,732  
          ที่มา : ข้อมูลจากฐานข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม สำนักงานส่าธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือน กันยายน 2557

          3.3 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน
          ข้อมูลของโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 เรียงลำดับการป่วยของผู้ป่วยในได้ดังนี้ ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ เมตะบอลิสัมอื่นๆมีอัตราป่วยสูงที่สุด คิดเป็นอัตราป่วย 2,467 ต่อแสนประชากร รองลงมาได้แก่โรคความดันโลหิตสูง, โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน ,โรคระบบย่อยอาหาร และโรคติดเชื้อและปรสิต คิดเป็นอัตราป่วย 1,202, 893, 612 และ 528 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ดังตารางที่ 16

          ตารางที่ 16  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก ของเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2557
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่นๆ 85,984 2,467
2 โรคความดันโลหิตสูง 41,898 1,202
3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภุมิคุ้มกัน 31,123 893
4 โรคระบบย่อยอาหารอื่นๆ 21,322 612
5 โรคติดเชื้อและปรสิต 18,406 528
          ที่มา : รายงาน 505 ปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 2
          ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่นๆ อัตราป่วยที่พบมากที่สุด (อัตราต่อแสนประชากร) ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (4,989), จังหวัดพิษณุโลก (3,750),จังหวัดตาก (2,997) และ จังหวัดสุโขทัย (2,352)
          โรคความดันโลหิตสูง อัตราป่วยพบมากที่สุด(อัตราต่อแสนประชากร)ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (2,466) รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก (1,555), จังหวัดตาก (1,500) และจังหวัดสุโขทัย (1,480)
          โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
อัตราป่วยที่พบมากที่สุด (อัตราต่อแสนประชากร) ที่จังหวัดพิษณุโลก (1,783) จังหวัดอุตรดิตถ์ (1,727) และจังหวัดตาก (1,416)
          สรุป สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 จะเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นเขตสุขภาพที่ 2 (สาขาโรคไม่ติดต่อ สาขาบริการปฐมภูมิ) จะต้องมีการจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยใช้กระบวนการ Motivation Interveiwing (MI) ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้รอบด้านสุขภาพ 3 อ 2 ส เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น ลดความพิการและการเสียชีวิต ดังแสดงตามตารางที่ 17 – 21

          ตารางที่ 17 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก ของจังหวัดพิษณุโลก ปี 2557
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่นๆ 32,878 3,750
2 โรคระบบย่อยอาหารอื่นๆ 15,944 1,818
3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภุมิคุ้มกัน 15,633 1,783
4 โรคความดันโลหิตสูง 13,639 1,555
5 โรคติดเชื้อและปรสิต 9,274 1,058
          ที่มา : รายงาน 505 ปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

          ตารางที่ 18  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2557
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้การตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,818 179
2 เนื้องอก 868 86
3 Certain infectious and parasitic diseases 659 65
4 Diseases of the circulatory system 561 55
5 External causes of morbidity and mortality 507 50
          ที่มา : รายงาน 505 ปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

          ตารางที่ 19 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่นๆ 22,982 4,989
2 ความดันโลหิตสูง 11,360 2,466
3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภุมิคุ้มกัน 7,954 1,727
4 โรคเบาหวาน 6,025 1,308
5 โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอื่นๆ 5,567 1,209
          ที่มา : รายงาน 505 ปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

          ตารางที่ 20 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก ของจังหวัดสุโขทัย ปี 2557
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 โรคของต่อมไร้ท่อ,การขาดสารอาหาร, ภาวะโภชนาการบกพร่องและความผิดปกติของเมตะบอลิสัม 14,171 2,352
2 โรคความดันโลหิตสูง 8,915 1,480
3 อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้การตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการ 5,458 906
4 ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์การคลอดหลังคลอดและภาวะทางสูติศาสตร์ 5,429 901
5 โรคระบบย่อยอาหารอื่นๆ 5,378 893
          ที่มา : รายงาน 505 ปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

          ตารางที่ 21 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก ของจังหวัดตาก ปีงบ 2557
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่น ๆ 15,953 2,997
2 โรคติดเชื้ออื่น ๆของลำไส้ 8,473 1,592
3 โรคความดันโลหิตสูง 7,984 1,500
4 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน 7,536 1,416
5 ปอดอักเสบ 5,341 1,003
          ที่มา : ข้อมูลจากฐานข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม สำนักงานส่าธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือน กันยายน 2557

          ตารางที่ 22 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก ของจังหวัดตาก ปีงบ 2557(ต่างชาติ)
อันดับ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่น ๆ 2,326  
2 โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและภาวะอื่นๆทางสูติกรรม 1,980  
3 การคลอดเดี่ยว (คลอดปกติ) 1,931  
4 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน 1,496  
5 ความผิดปกติอื่น ๆที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด 1,366  
          ที่มา : ข้อมูลจากฐานข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม สำนักงานส่าธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือน กันยายน 2557

          3.4 สาเหตุการเสียชีวิต
          ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิต ปี 2557 เขตสุขภาพที่ 2 พบว่า สาเหตุของการเสียชีวิตที่พบมากเรียงลำดับตามอัตราตายต่อแสนประชากร ดังนี้ เนื้องอกรวมมะเร็งทุกชนิด (81) ระบบไหลเวียนโลหิต (78) โรคติดเชื้อและปรสิต(47) โรคระบบทางเดินหายใจ (28) และสาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย (22) ตามลำดับ ดังตารางที่ 23

          ตารางที่ 23 สาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 2  ปี 2557
อันดับ สาเหตุการตาย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 2,813 81
2 ระบบไหลเวียนโลหิต 2,716 78
3 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค 1,654 47
4 โรคของระบบหายใจ 961 28
5 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย 766 22
          ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  เขตสุขภาพที่  2 
          โรคเนื้องอก (รวมมะเร็ง) อัตราการเสียชีวิตด้วยเนื้องอกรวมมะเร็งทุกชนิด เป็นอันดับที่ 1 จำนวน 2,813 ราย เมื่อพิจารณาจำแนกรายจังหวัด พบว่า มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากที่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ (104, 96 และ 86 ตามลำดับ)
          โรคระบบไหลเวียนเลือด อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือด (อัตราต่อแสนประชากร) เมื่อพิจารณาจำแนกรายจังหวัด พบว่า มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือดที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก เท่ากับ 111, 97 และ 71 ตามลำดับ ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตาก พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของจังหวัด
          โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรคอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค(อัตราต่อแสนประชากร) เมื่อพิจารณาจำแนกรายจังหวัด พบว่า มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อและปรสิตบางโรคมากเรียงตามลำดับที่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก เท่ากับ 75, 67, 65 และ 44 ตามลำดับ
          สาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 2 จะเกิดจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ (โรคมะเร็ง, โรคระบบไหลเวียนเลือด) ดังนั้น เขตบริการสุขภาพที่ 2 (สาขาโรคมะเร็ง สาขาโรคไม่ติดต่อ และสาขาบริการปฐมภูมิ) จะต้องมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนและการตรวจคัดกรองโรค (โรคมะเร็ง, โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ดังแสดงตามตารางที่ 24 - 28

          ตารางที่ 24 สาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับแรก ของจังหวัดพิษณุโลก ปี 2557
อันดับ สาเหตุการตาย จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 มะเร็งทุกชนิด 569 65
2 โรคหลอดเลือดสมอง 426 49
3 อุบัติเหตุขนส่ง 299 34
4 โรคหัวใจขาดเลือด 256 29
5 ปอดบวม 202 23
          ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

          ตารางที่ 25 สาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับแรก ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2557
อันดับ สาเหตุการเสียชีวิต จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified 1,818 179
2 Neoplasms 868 86
3 Certain infectious and parasitic diseases 659 65
4 Diseases of the circulatory system 561 55
5 External causes of morbidity and mortality 507 50
          ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

          ตารางที่ 26 สาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับแรก ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557
อันดับ สาเหตุการเสียชีวิต จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 ระบบไหลเวียนโลหิต 511 111
2 เนื้องอก 442 96
3 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค 307 67
4 โรคของระบบหายใจ 307 67
5 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย 259 56
          ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูลรายงานการจากสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และแผน กระทรวงสาธารณสุข   ณ 31  ธันวาคม 2557

          ตารางที่ 27 สาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับแรก ของจังหวัดสุโขทัย ปี 2557
อันดับ สาเหตุการเสียชีวิต จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 เนื้องอก  (รวมมะเร็ง) 628 104
2 ระบบไหลเวียนโลหิต 586 97
3 โรคติดเชื้อและปรสิต 453 75
4 ระบบหายใจ 452 75
5 ระบบย่อยอาหาร 230 38
          ที่มา : จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักนโยบายและแผน จำแนกโรคโดย ICD 10 และตัดรหัส R54, R55 ออกแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

          ตารางที่ 28 สาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับแรก ของจังหวัดตาก ปี 2557
อันดับ สาเหตุการเสียชีวิต จำนวน อัตรา:แสนประชากร
1 โรคระบบไหลเวียนโลหิต 376 71
2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 306 57
3 โรคของทางเดินหายใจ 300 56
4 โรคติดเชื้อและปรสิต 235 44
5 โรคระบบประสาท 194 36
          ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชื่อมโยง (Link) จากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือน  กันยายน  2557
 
 
 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยฯ

ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน, อัตราการครองเตียง, Case Mix Index (CMI) การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย จำแนกรายโรงพยาบาล,รายจังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 2
          4.1 Case Mix Index (CMI) พบว่า
          โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (A, S) ค่า CMI ของโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีค่า CMI เท่ากับ 1.96 ค่า CMI สูงกว่าเกณฑ์ ส่วนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีค่า CMI เท่ากับ 1.58 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (ค่า CMI เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1.6)
เมื่อพิจารณาค่า CMI ของโรงพยาบาลทั่วไป (S) จำแนกรายโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลทั่วไปที่มีค่า CMI สูงสุดคือ โรงพยาบาลสุโขทัย (CMI=1.38) รองลงมาคือ โรงพยาบาลศรีสังวร
(CMI=1.34) โรงพยาบาลแม่สอด (CMI=1.32) โรงพยาบาลทั่วไปที่มีค่า CMI ต่ำสุด คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (CMI= 1.16) (ค่า CMI เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 1.2)
          โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M1) ค่า CMI ของโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย(ค่า CMI เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 1.0 ) พบว่า โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่า (CMI= 0.81) ไม่ผ่านเกณฑ์
          โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ค่า CMI ของโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย(ค่า CMI เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 0.8 ) จำแนกรายโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่า CMI มากที่สุด (CMI= 0.89) ผ่านเกณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก (CMI=0.79) โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (CMI=0.78) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (CMI=0.72) โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์(CMI=0.69)และ โรงพยาบาลทีมีค่า CMI ต่ำสุด คือ โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก (CMI=0.68 )
          โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่, โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก (F1-F3) (ค่า CMI เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 0.60 ) จำแนกรายโรงพยาบาล จำแนกรายโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลสามเงา จังหวัดตาก มีค่า CMI มากที่สุด (CMI= 0.82) รองลงมา คือ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (CMI= 0.80 ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (CMI=0.75) โรงพยาบาลที่มีค่า CMI ต่ำสุด คือ โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก (CMI=0.46 ) ดังตารางที่ 27
          สรุป โรงพยาบาลที่มีค่า CMI สูงกว่าค่าเป้าหมายในแต่ละระดับ จำนวน 28 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 59.57 แสดงว่ามีการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการคัดเลือกผู้ป่วยในการนอนโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน สำหรับโรงพยาบาลที่มีค่า CMI ในระดับต่ำ จำนวน 19 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 40.43 จะต้องมีการวิเคราะห์ส่วนขาด (GAP analysis) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาของระบบบริหารจัดการและระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาล และให้มีการนำข้อมูล CMI ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดทำต้นทุนและพัฒนาศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ดังนั้น เขตสุขภาพที่ 2 จะต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพของโรงพยาบาลทั้งหมดของเขตสุขภาพ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการจัดบริการ/การส่งต่อผู้ป่วยในรูปแบบของเครือข่ายที่ชัดเจน

          4.2) อัตราการครองเตียง พบว่า
          โรงพยาบาลศูนย์ (A, S) อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มีอัตราครองเตียง เท่ากับ 104.16 และ 89.43 ตามลำดับ อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลทั่วไป จำแนกรายโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มีอัตราครองเตียง มากที่สุด (อัตราการครองเตียง=94.64) รองลงมาคือ โรงพยาบาลสุโขทัยและโรงพยาบาล ศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย (อัตราการครองเตียง=70.27 ) สำหรับโรงพยาบาลที่มีอัตราการครองเตียง ต่ำที่สุด คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อัตราครองเตียง=65.68)
          โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M1/M2) อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย พบว่า โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก มีอัตราครองเตียง มากที่สุด (อัตราการครองเตียง=392.72) รองลงมาคือ โรงพยาบาลหนองไผ่ (อัตราการครองเตียง=149.59) และโรงพยาบาลที่มีอัตราการครองเตียง ต่ำที่สุด คือ โรงพยาบาลสวรรคโลก (อัตราครองเตียง=52.02)
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ พบว่า โรงพยาบาลหล่มเก่า มีอัตราครองเตียงมากที่สุด อัตราการครองเตียง=135.19 รองลงมาคือ โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก (อัตราการครองเตียง=104.76) และโรงพยาบาลที่มีอัตราการ ครองเตียง ต่ำที่สุด คือโรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก (อัตราการครองเตียง=71.81)
          โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก (F2-F3) อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง พบว่า โรงพยาบาลกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย มีอัตราครองเตียงมากที่สุด(อัตราการครองเตียง=116.59 ) รองลงมาคือ โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (อัตราการครองเตียง=115.89 ) และโรงพยาบาลที่มีอัตราการครองเตียงต่ำสุด คือโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (อัตราการครองเตียง =22.18 )
          สรุป จากการวิเคราะห์อัตราการครองเตียงสำหรับโรงพยาบาลที่ใช้เตียงยังไม่คุ้มค่า (อัตราการครองเตียง<80) คือ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวิเคราะห์อัตราการครองเตียงจำแนกรายโรงพยาบาลที่มีอัตราการครองเตียง           อัตราการครองเตียงสำหรับโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย ทำให้เกิดความแออัด (อัตราการครองเตียง>120) ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รพ.หล่มสัก, รพ.วิเชียร, รพ.หนองไผ่, รพ.หล่มเก่า) จังหวัดตาก (รพ..ท่าสองยาง) ดังตารางที่ 27
          ดังนั้น เขตสุขภาพที่ 2 จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการจำนวนเตียงและสอดคล้องกับระดับของโรงพยาบาลแต่ละระดับ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพ

          ตารางที่ 29 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อัตราการครองเตียง Case Mix Index (CMI) อัตราครองเตียงจำแนกรายโรงพยาบาล,รายจังหวัด เดือน ตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557
ลำ ดับ โรงพยาบาล ระดับบริการ จังหวัด OP รวม (ครั้ง) IP รวม (ครั้ง) Sum adj RW CMI   อัตราครองเตียง
1 รพศ.พุทธชินราช A พิษณุโลก 749,675 63,153 123,507.65 1.96 89.43
2 รพร.นครไทย M2 พิษณุโลก 127,232 6,874 4,956.88 0.72* 63.93
3 รพ.ชาติตระการ F2 พิษณุโลก 78,655 2,372 1,200.87 0.51* 55.49
4 รพ.บางระกำ F2 พิษณุโลก 137,621 4,248 2,424.80 0.57* 107.07
5 รพ.บางกระทุ่ม F2 พิษณุโลก 154,082 2,944 1,891.06 0.64 88.43
6 รพ.พรหมพิราม F2 พิษณุโลก 122,617 3,523 2,399.90 0.68 112.39
7 รพ.วัดโบสถ์ F2 พิษณุโลก 85,372 3,497 2,499.15 0.71 94.68
8 รพ.วังทอง F1 พิษณุโลก 113,958 5,373 3,130.93 0.58* 84.73
9 รพ.เนินมะปราง F2 พิษณุโลก 80,938 2,622 1,541.51 0.59* 59.58
  รวมพิษณุโลก     1,650,150 94,606 143,552.76    
1 รพ.เพชรบูรณ์ S เพชรบูรณ์ 345,232 34,998 3,964.04 1.2 94.64
2 รพ.หล่มสัก M2 เพชรบูรณ์ 209,569 12,132 22,350.28 0.89 136.55
3 รพ.วิเชียรบุรี M1 เพชรบูรณ์ 11,254 17,553 24,724.22 0.81* 122
4 รพ.หนองไผ่ M2 เพชรบูรณ์ 148,660 8,489 12,012.89 0.68* 149.59
5 รพ.หล่มเก่า F1 เพชรบูรณ์ 140,992 8,256 12,832.55 0.75 135.19
6 รพ.ชนแดน F2 เพชรบูรณ์ 113,277 6,433 8,170.91 0.61 92.91
7 รพ.บึงสามพัน F2 เพชรบูรณ์ 117,745 6,705 9,943.53 0.71 102.56
8 รพ.ศรีเทพ F2 เพชรบูรณ์ 113,945 3,396 6,604.28 0.63 115.89
9 รพ.วังโป่ง F2 เพชรบูรณ์ 76,788 3,180 4,978.91 0.63 94.12
10 รพ.เขาค้อ F2 เพชรบูรณ์ 55,532 3,458 4,000.56 0.58* 86.75
11 รพ.น้ำหนาว F3 เพชรบูรณ์ 35,364 966 1,647.56 0.52* 69.67
  รวมเพชรบูรณ์     1,332,994 104,600 109,582.17    
1 รพ.อุตรดิตถ์ A อุตรดิตถ์ 622,825 42,625 67,283.58 1.58* 104.16
2 รพ.น้ำปาด F1 อุตรดิตถ์ 75,748 3,008 1,832.42 0.61 72.23
3 รพ.ตรอน F2 อุตรดิตถ์ 57,637 2,010 1,431.97 0.71 59.44
4 รพ.ท่าปลา F2 อุตรดิตถ์ 78,400 2,689 1,562.84 0.59* 62.05
5 รพ.ฟากท่า F3 อุตรดิตถ์ 29,502 911 524.79 0.6 22.18
6 รพ.บ้านโคก F3 อุตรดิตถ์ 27,660 1,097 579.97 0.55* 36.81
7 รพ.พิชัย F2 อุตรดิตถ์ 130,497 4,759 2,937.01 0.62 55.34
8 รพ.ลับแล F1 อุตรดิตถ์ 86,985 2,151 1,276.42 0.59* 75.5
9 รพ.ทองแสนขัน F2 อุตรดิตถ์ 61,106 1,503 1,189.42 0.8 54.45
  รวมอุตรดิตถ์     1,170,360 60,753 78,618.43    
ลำ ดับ โรงพยาบาล ระดับบริการ จังหวัด OP รวม (ครั้ง) IP รวม (ครั้ง) Sum adj RW CMI   อัตราครองเตียง
1 รพ.สุโขทัย S สุโขทัย 293,599 17,063 23,541.61 1.38 70.27
2 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย S สุโขทัย 265,727 15,535 20,871.51 1.34 70.27
3 รพ.สวรรคโลก M2 สุโขทัย 149,704 6,888 5,389.90 0.78* 52.02
4 รพ.ศรีสัชนาลัย F2 สุโขทัย 152,714 5,001 2,947.82 0.59* 78.35
5 รพ.ทุ่งเสลี่ยม F2 สุโขทัย 99,591 2,582 1,693.59 0.66 67.09
6 รพ.คีรีมาศ F2 สุโขทัย 99,591 2,582 1,693.59 0.66 67.09
7 รพ.กงไกรลาศ F2 สุโขทัย 111,876 3,704 2,715.91 0.73 116.59
8 รพ.บ.ด่านลานหอย F2 สุโขทัย 103,881 3,014 1,942.39 0.64 76.96
9 รพ.ศรีนคร F2 สุโขทัย 85,456 3,643 2,274.36 0.62 78.99
  รวมสุโขทัย     974,221 47,499 71,410    
1 รพ.สมเด็จฯ S ตาก 448,620 13,642 15,790.62 1.16* 65.68
2 รพ.แม่สอด S ตาก 449,023 15,981 21,170.03 1.32 67.07
3 รพ.อุ้มผาง M2 ตาก 50,114 3,529 2,779.44 0.79* 102.63
4 รพ.ท่าสองยาง M2 ตาก 176,807 4,355 2,535.92 0.58* 392.72
5 รพ.แม่ระมาด F1 ตาก 223,667 5,267 3,324.53 0.63 71.81
6 รพ.พบพระ F1 ตาก 232,373 4,047 1,881.05 0.46* 104.76
7 รพ.บ้านตาก F2 ตาก 219,335 2,042 1,369.16 0.67 43
8 รพ.สามเงา F2 ตาก 152,493 1,265 1,036.79 0.82 62.22
9 รพ.วังเจ้า F3 ยังไม่เปิด          
  รวมตาก     1,952,432 50,128 49,887.53    
          ที่มา: ข้อมูลจากคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 2 ข้อมูล ณ กันยายน 2557
                 * โรงพยาบาลที่มีค่า CMI ต่ำกว่าเป้าหมาย
 
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2