สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
  แนะนำหน่วยงาน - แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560 - 2564
   
 
 
 วิสัยทัศน์

          เขตสุขภาพที่ 2 รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

 
 พันธกิจ

          1. สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยการรวมพลังสังคม ภาคีเครือข่าย และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
          2. จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนให้เข้าถึงบริการทุกมิติที่ได้มาตรฐานโดยเครือข่ายที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อสามารถบริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการ
          3. บริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

 
 ค่านิยมองค์กร MOPH

 
 
 เป้าประสงค์

          เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีสุขภาพดี : อัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดโรค ลดลง ตัวชี้วัดด้านสุขภาพที่สำคัญบรรลุเป้าหมาย
          เป้าประสงค์ที่ 2 เจ้าหน้าที่มีความสุข : บุคลากรได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน
          เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบสุขภาพยั่งยืน : มีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว องค์รวม ไร้รอยต่อ สร้างความเป็นธรรม และความมั่นคงทางสุขภาพ

 
 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (P&P Excellence)
กลยุทธ์
          1.1 สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ
          1.2 สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
          1.3 สร้างความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
          1.4 มุ่งจัดการปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Health determinant) โดยการสร้างระบบสุขภาพเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์
          2.1 มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ปฐมภูมิ
          2.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนอง Health Needs บนหลักการ One Region One Hospital
          2.3 พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Service Academic and Research)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการกำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence)
กลยุทธ์
          3.1 พัฒนาระบบการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
          3.2 พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
          3.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
          3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสร้างขวัญกำลังใจ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
กลยุทธ์
          4.1 เสริมสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่ตอบสนองการใช้ทุกมิติและทุกระดับ
          4.2 ส่งเสริมการใช้ยาที่มีเหตุผล และสร้างระบบยาที่สามารถสนับสนุนภารกิจอย่างเพียงพอ
          4.3 นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในระบบบริหารจัดการ
          4.4 วางแผนการลงทุนระยะยาวที่สอดคล้องกับ Health Needs และ Health Service
          4.5 พัฒนาระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
 
 
 ประเด็นสุขภาพ

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 พบว่า เขตสุขภาพที่ 2 มีปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขและพัฒนา ดังนั้น จึงได้กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อใช้ในการกำหนดจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดูแลสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2560 - 2564 โดยจำแนก เป็น 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ประเด็นทางสุขภาพที่มุ่งเน้น ประกอบด้วย
1 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)  Service plan สาขา NCD/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
2 การตายจากการบาดเจ็บทางถนน (RTI)  Service plan สาขา อุบัติเหตุ/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
3 โรคไข้เลือดออกและซิก้า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
4 คุณภาพเด็กไทย   ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
5 โรคหลอดเลือดหัวใจ Service plan สาขาโรคหัวใจ
6 โรคมะเร็ง Service plan สาขาโรคมะเร็ง
7 ผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
8 มารดาตาย MCH Board เขตฯ 2/ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
9 ฆ่าตัวตายสำเร็จ Service plan สาขาสุขภาพจิตฯ/ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเด็นที่ 2 ประเด็นพัฒนา ประกอบด้วย
1 การบริหารจัดการระบบข้อมูล (Information System) คณะทำงาน CIO เขตสุขภาพที่ 2
2 การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (District Health System) Service plan สาขาปฐมภูมิ
3 การบริหารและพัฒนากำลังคน คณะทำงาน CHRO เขตสุขภาพที่ 2
4 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) Service plan สาขาปฐมภูมิ
5 การบริหารการเงินการคลัง คณะทำงาน CFO เขตสุขภาพที่ 2
6 การส่งต่อ คณะทำงาน CSO เขตสุขภาพที่ 2
7 ธรรมาภิบาล (Good governance) COO เขตสุขภาพที่ 2
8 การวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากร COO เขตสุขภาพที่ 2
9 การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล COO เขตสุขภาพที่ 2
10 การวิจัยและพัฒนา (R&D) คณะทำงาน CRO เขตสุขภาพที่ 2

ประเด็นที่ 3 ประเด็นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ประกอบด้วย
1 Service plan สาขาตา Service plan สาขาตา
2 Service plan สาขาทารกแรกเกิด Service plan สาขาทารกแรกเกิด
 
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2