สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
  แนะนำหน่วยงาน - บุคลากร
   
 
 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
 
 
 สาธารณสุขนิเทศก์
 
นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
 
 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
 
 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์
นพ.สสจ.พิษณุโลก
 
 
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
 
นพ.ดนัย สังข์ทรัพย์
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 
นางสุพัตรา ศรีสว่าง
 นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ
 
นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ
 
 
 กลุ่มงานอำนวยการ
 
นายธีระกุล น้อยยม
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวปวีณา ศรีสงคราม
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวสุมาลี ปานจักร
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
 กลุ่มงาน CIO
 
นางอนิสสา เกตุกำเนิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
นางสาวสุรีพร โรจนภาสพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายปริพัฒน์ ผาทา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวสุทธิรัตน์ พะโพ
นักวิชาการสาธารณสุข
 
นางสาวฆนรส จ่างคำ
นักวิชาการสาธารณสุข
 
 กลุ่มงาน CSO
 
นางนันทนา เรืองสกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางสาวยุทธิดา กองเนียม
นักวิชาการสาธารณสุข
 
 
 กลุ่มงาน CHRO
 
นางสาวธิดารัตน์ พินิจการ
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางนภาพันธุ์ สมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 กลุ่มงาน CFO
 
นายธีระกุล น้อยยม
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวธนาภรณ์ วงศ์ชรินรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวสุรีพร โรจนภาสพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2