สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 25/06/2561 แบบฟอร์สำรวจ 1 วั ด1 รพ.สต. (191) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
2 22/05/2561 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย (190) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
3 25/04/2561 8.คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ2560 (169) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
4 31/01/2561 คู่มือการคลอด Robson ten classification (2,283) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
5 8/01/2561 แบบสอบถาม กิจกรรม 100 สาธารณสุขไทย (132) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
6 26/12/2560 อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายปี 60 (141) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
7 26/12/2560 องค์ประกอบและหลักการณ์เขียนโครงการ (175) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
8 26/12/2560 แบบโครงการปี2561 (182) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
9 20/12/2560 แบบเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ (173) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
10 20/12/2560 ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (130) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
11 19/12/2560 ใบสำคัญรับเงิน(เขต) ค่าอาหาร (165) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
12 19/12/2560 ใบสำคัญรับเงิน(เขต) (89) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
13 30/11/2560 คู่มือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 60-64 (448) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
14 30/11/2560 คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษ -เผยแพร่ (190) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
15 13/09/2560 3.คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษ -เผยแพร่ (127) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
16 6/09/2560 ข้อเสนอแนะในการปรับแผนปฎิบัติการ ปี 2561  (1,031) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
17 23/08/2560 นำเสนอวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สข. (2,938) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
18 23/08/2560 แบบฟอร์มโครงกา61 ส่งผู้รับผิดชอบ (164) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
19 7/08/2560 แบบฟอร์มแผนงบ61 และคำของบ62 ของกระทรวงสาธารณสุข (147) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
20 13/07/2560 เอกสารประกอบการทำแผนปฎิบัติการ 2561 (263) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
21 29/06/2560 ผลการวิเคราะห์แบบสำรวจ Happinometer 2560 เขตสุขภาพที่ 2 (145) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
22 12/06/2560 แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2560 (1,564) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
23 29/05/2560 TextBook CPG มะเร็งรังไข่ (162) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
24 23/05/2560 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (687) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
25 12/05/2560 แผนจัดตั้ง PCC เขตสุขภาพที่ 2 11-05-2560 (169) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
26 18/04/2560 รพ.สต.ติดดาว ครู ข 18-04-2560 (152) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
27 14/03/2560 e-book แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (268) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
28 25/01/2560 คู่มือกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ (273) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
29 12/01/2560 ประชุมถ่ายทอดนโยบายNCDเขต2_10มค.60 (226) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
30 22/12/2559 แผนความต้องการพัฒนาบุคลากรเขต ปี 60 (941) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
31 25/11/2559 แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการ 60 ส่งผู้รับผิดชอบ (213) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
32 25/11/2559 องค์ประกอบและหลักการณ์เขียนโครงการ (197) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
33 25/11/2559 00 ตัวอย่างแบบโครงการ (273) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
34 16/06/2559 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูลฯ รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (304) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
35 7/06/2559 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (181) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
36 7/06/2559 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (149) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
37 7/06/2559 ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข (239) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
38 7/06/2559 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ปรับปรุง 11 มี.ค. 59) (164) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
39 7/06/2559 ขั้นตอนการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของหน่วยบริการ (237) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
40 11/02/2559 F006 - แบบฟอร์มพัสดุ (275) กลุ่มงานอำนวยการ
41 26/01/2559 F005 - สัญญาการยืมเงิน (213) กลุ่มงานอำนวยการ
42 18/01/2559 F001 - หนังสือลงนามอนุมัติโครงการ (245) กลุ่มงานอำนวยการ
43 18/01/2559 F004 - หนังสือยืมเงิน (271) กลุ่มงานอำนวยการ
44 18/01/2559 F003 - หนังสือเชิญประชุมฯ (234) กลุ่มงานอำนวยการ
45 18/01/2559 F002 - หนังสือขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมโครงการ (257) กลุ่มงานอำนวยการ
46 18/01/2559 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ปี 2558 (240) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
47 18/01/2559 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง ขึ้นไป ปี 2558 (176) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
48 18/01/2559 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล ขนาด 30-60 เตียง ปี 2558 (211) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
49 18/01/2559 ราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่จัดซื้อร่วมเขตโดยวิธีสืบราคาปี 2559 (311) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
50 25/11/2558 วาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 (183) กลุ่มงานอำนวยการ
51 12/11/2558 สไลด์นำเสนอ วันที่ 12 พ.ย. 58 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 2 (378) กลุ่มงานอำนวยการ
52 4/11/2558 สไลด์นำเสนอเขตสุขภาพที่ 2 (4 พฤศจิกายน 2558) (328) กลุ่มงานอำนวยการ
53 3/11/2558 CEO RH2 (193) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
54 7/10/2558 เอกสารสรุปการประชุมห้องย่อยวันที่ 9 ก.ย. 58 (167) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
55 7/10/2558 เอกสาร 10 สาขา วันที่ 10 ก.ย. 58 (198) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
56 7/10/2558 บรรยาย ผอ.ณัฐฯ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบริการ (177) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
57 7/10/2558 3. บรรยาย นพ.ธีรพล spkm 9 ก.ย. 58 (164) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
58 7/10/2558 2. สรุป KM นพ.สุรเชษฐ์ 10 ก.ย. 58 (254) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
59 7/10/2558 1. เอกสารท่านรองปลัด (นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) 10 ก.ย. 2558 (157) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
60 30/09/2558 ข้อมูล CSO ตาม KPI กระทรวงฯ 3 ก.ค. 58 (232) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
61 28/09/2558 ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 (PDF) (239) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
62 28/09/2558 ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 (Word) (443) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
63 28/09/2558 ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 2 (Word) (280) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
64 28/09/2558 ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 2 (PDF) (252) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2