สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 8/01/2561 แบบสอบถาม กิจกรรม 100 สาธารณสุขไทย (18) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
2 26/12/2560 อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายปี 60 (13) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
3 26/12/2560 องค์ประกอบและหลักการณ์เขียนโครงการ (12) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
4 26/12/2560 แบบโครงการปี2561 (16) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
5 20/12/2560 แบบเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ (15) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
6 20/12/2560 ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (10) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
7 19/12/2560 ใบสำคัญรับเงิน(เขต) ค่าอาหาร (10) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
8 19/12/2560 ใบสำคัญรับเงิน(เขต) (7) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
9 30/11/2560 คู่มือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 60-64 (54) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
10 30/11/2560 คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษ -เผยแพร่ (71) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
11 13/09/2560 3.คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษ -เผยแพร่ (53) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
12 6/09/2560 ข้อเสนอแนะในการปรับแผนปฎิบัติการ ปี 2561  (488) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
13 23/08/2560 นำเสนอวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สข. (864) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
14 23/08/2560 แบบฟอร์มโครงกา61 ส่งผู้รับผิดชอบ (53) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
15 7/08/2560 แบบฟอร์มแผนงบ61 และคำของบ62 ของกระทรวงสาธารณสุข (60) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
16 13/07/2560 เอกสารประกอบการทำแผนปฎิบัติการ 2561 (151) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
17 29/06/2560 ผลการวิเคราะห์แบบสำรวจ Happinometer 2560 เขตสุขภาพที่ 2 (58) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
18 12/06/2560 แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2560 (969) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
19 29/05/2560 TextBook CPG มะเร็งรังไข่ (53) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
20 23/05/2560 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (126) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
21 12/05/2560 แผนจัดตั้ง PCC เขตสุขภาพที่ 2 11-05-2560 (85) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
22 18/04/2560 รพ.สต.ติดดาว ครู ข 18-04-2560 (75) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
23 14/03/2560 e-book แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (122) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
24 25/01/2560 คู่มือกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ (114) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
25 12/01/2560 ประชุมถ่ายทอดนโยบายNCDเขต2_10มค.60 (116) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
26 22/12/2559 แผนความต้องการพัฒนาบุคลากรเขต ปี 60 (582) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
27 25/11/2559 แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการ 60 ส่งผู้รับผิดชอบ (127) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
28 25/11/2559 องค์ประกอบและหลักการณ์เขียนโครงการ (125) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
29 25/11/2559 00 ตัวอย่างแบบโครงการ (167) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
30 16/06/2559 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูลฯ รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (221) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
31 7/06/2559 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (117) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
32 7/06/2559 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (85) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
33 7/06/2559 ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข (150) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
34 7/06/2559 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ปรับปรุง 11 มี.ค. 59) (93) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
35 7/06/2559 ขั้นตอนการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของหน่วยบริการ (154) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
36 11/02/2559 F006 - แบบฟอร์มพัสดุ (172) กลุ่มงานอำนวยการ
37 26/01/2559 F005 - สัญญาการยืมเงิน (131) กลุ่มงานอำนวยการ
38 18/01/2559 F001 - หนังสือลงนามอนุมัติโครงการ (147) กลุ่มงานอำนวยการ
39 18/01/2559 F004 - หนังสือยืมเงิน (175) กลุ่มงานอำนวยการ
40 18/01/2559 F003 - หนังสือเชิญประชุมฯ (154) กลุ่มงานอำนวยการ
41 18/01/2559 F002 - หนังสือขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมโครงการ (150) กลุ่มงานอำนวยการ
42 18/01/2559 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ปี 2558 (154) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
43 18/01/2559 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง ขึ้นไป ปี 2558 (102) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
44 18/01/2559 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล ขนาด 30-60 เตียง ปี 2558 (136) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
45 18/01/2559 ราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่จัดซื้อร่วมเขตโดยวิธีสืบราคาปี 2559 (197) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
46 25/11/2558 วาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 (92) กลุ่มงานอำนวยการ
47 12/11/2558 สไลด์นำเสนอ วันที่ 12 พ.ย. 58 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 2 (289) กลุ่มงานอำนวยการ
48 4/11/2558 สไลด์นำเสนอเขตสุขภาพที่ 2 (4 พฤศจิกายน 2558) (207) กลุ่มงานอำนวยการ
49 3/11/2558 CEO RH2 (104) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
50 7/10/2558 เอกสารสรุปการประชุมห้องย่อยวันที่ 9 ก.ย. 58 (87) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
51 7/10/2558 เอกสาร 10 สาขา วันที่ 10 ก.ย. 58 (119) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
52 7/10/2558 บรรยาย ผอ.ณัฐฯ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบริการ (115) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
53 7/10/2558 3. บรรยาย นพ.ธีรพล spkm 9 ก.ย. 58 (104) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
54 7/10/2558 2. สรุป KM นพ.สุรเชษฐ์ 10 ก.ย. 58 (143) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
55 7/10/2558 1. เอกสารท่านรองปลัด (นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) 10 ก.ย. 2558 (87) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
56 30/09/2558 ข้อมูล CSO ตาม KPI กระทรวงฯ 3 ก.ค. 58 (144) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
57 28/09/2558 ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 (PDF) (160) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
58 28/09/2558 ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 (Word) (353) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
59 28/09/2558 ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 2 (Word) (179) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
60 28/09/2558 ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 2 (PDF) (162) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2