สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 31/01/2561 คู่มือการคลอด Robson ten classification (229) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
2 8/01/2561 แบบสอบถาม กิจกรรม 100 สาธารณสุขไทย (57) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
3 26/12/2560 อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายปี 60 (64) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
4 26/12/2560 องค์ประกอบและหลักการณ์เขียนโครงการ (53) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
5 26/12/2560 แบบโครงการปี2561 (65) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
6 20/12/2560 แบบเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ (51) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
7 20/12/2560 ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (45) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
8 19/12/2560 ใบสำคัญรับเงิน(เขต) ค่าอาหาร (51) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
9 19/12/2560 ใบสำคัญรับเงิน(เขต) (42) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
10 30/11/2560 คู่มือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 60-64 (113) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
11 30/11/2560 คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษ -เผยแพร่ (98) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
12 13/09/2560 3.คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษ -เผยแพร่ (77) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
13 6/09/2560 ข้อเสนอแนะในการปรับแผนปฎิบัติการ ปี 2561  (616) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
14 23/08/2560 นำเสนอวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สข. (1,568) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
15 23/08/2560 แบบฟอร์มโครงกา61 ส่งผู้รับผิดชอบ (88) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
16 7/08/2560 แบบฟอร์มแผนงบ61 และคำของบ62 ของกระทรวงสาธารณสุข (89) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
17 13/07/2560 เอกสารประกอบการทำแผนปฎิบัติการ 2561 (187) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
18 29/06/2560 ผลการวิเคราะห์แบบสำรวจ Happinometer 2560 เขตสุขภาพที่ 2 (86) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
19 12/06/2560 แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2560 (1,115) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
20 29/05/2560 TextBook CPG มะเร็งรังไข่ (81) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
21 23/05/2560 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (192) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
22 12/05/2560 แผนจัดตั้ง PCC เขตสุขภาพที่ 2 11-05-2560 (115) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
23 18/04/2560 รพ.สต.ติดดาว ครู ข 18-04-2560 (101) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
24 14/03/2560 e-book แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (152) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
25 25/01/2560 คู่มือกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ (142) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
26 12/01/2560 ประชุมถ่ายทอดนโยบายNCDเขต2_10มค.60 (154) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
27 22/12/2559 แผนความต้องการพัฒนาบุคลากรเขต ปี 60 (674) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
28 25/11/2559 แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการ 60 ส่งผู้รับผิดชอบ (151) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
29 25/11/2559 องค์ประกอบและหลักการณ์เขียนโครงการ (150) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
30 25/11/2559 00 ตัวอย่างแบบโครงการ (195) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
31 16/06/2559 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูลฯ รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (252) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
32 7/06/2559 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (140) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
33 7/06/2559 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (109) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
34 7/06/2559 ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข (178) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
35 7/06/2559 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ปรับปรุง 11 มี.ค. 59) (115) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
36 7/06/2559 ขั้นตอนการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของหน่วยบริการ (182) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
37 11/02/2559 F006 - แบบฟอร์มพัสดุ (204) กลุ่มงานอำนวยการ
38 26/01/2559 F005 - สัญญาการยืมเงิน (163) กลุ่มงานอำนวยการ
39 18/01/2559 F001 - หนังสือลงนามอนุมัติโครงการ (176) กลุ่มงานอำนวยการ
40 18/01/2559 F004 - หนังสือยืมเงิน (205) กลุ่มงานอำนวยการ
41 18/01/2559 F003 - หนังสือเชิญประชุมฯ (179) กลุ่มงานอำนวยการ
42 18/01/2559 F002 - หนังสือขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมโครงการ (179) กลุ่มงานอำนวยการ
43 18/01/2559 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ปี 2558 (182) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
44 18/01/2559 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง ขึ้นไป ปี 2558 (126) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
45 18/01/2559 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล ขนาด 30-60 เตียง ปี 2558 (163) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
46 18/01/2559 ราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่จัดซื้อร่วมเขตโดยวิธีสืบราคาปี 2559 (233) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
47 25/11/2558 วาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 (123) กลุ่มงานอำนวยการ
48 12/11/2558 สไลด์นำเสนอ วันที่ 12 พ.ย. 58 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 2 (317) กลุ่มงานอำนวยการ
49 4/11/2558 สไลด์นำเสนอเขตสุขภาพที่ 2 (4 พฤศจิกายน 2558) (242) กลุ่มงานอำนวยการ
50 3/11/2558 CEO RH2 (125) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
51 7/10/2558 เอกสารสรุปการประชุมห้องย่อยวันที่ 9 ก.ย. 58 (110) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
52 7/10/2558 เอกสาร 10 สาขา วันที่ 10 ก.ย. 58 (142) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
53 7/10/2558 บรรยาย ผอ.ณัฐฯ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบริการ (134) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
54 7/10/2558 3. บรรยาย นพ.ธีรพล spkm 9 ก.ย. 58 (124) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
55 7/10/2558 2. สรุป KM นพ.สุรเชษฐ์ 10 ก.ย. 58 (190) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
56 7/10/2558 1. เอกสารท่านรองปลัด (นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) 10 ก.ย. 2558 (107) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
57 30/09/2558 ข้อมูล CSO ตาม KPI กระทรวงฯ 3 ก.ค. 58 (168) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
58 28/09/2558 ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 (PDF) (186) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
59 28/09/2558 ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 (Word) (378) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
60 28/09/2558 ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 2 (Word) (207) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
61 28/09/2558 ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 2 (PDF) (191) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2