สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 ข่าวสารเขตสุขภาพที่ 2
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 19/06/2562 สธ 0227/2403 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (3)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
2 19/06/2562 สธ 0227/2408 - ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (2)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
3 19/06/2562 สธ 0227/ว2406 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเขียนผลงานวิชาการ งานวิจัย R2R นวัตกรรม และCQI
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (18)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
4 19/06/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 2409 - แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดตั้งกลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช รพช.
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (24)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
5 19/06/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/2402 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยรถพยาบาล
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (6)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
6 19/06/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/2401 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยรถพยาบาล
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (1)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
7 18/06/2562 สธ 0227/2370 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (5)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
8 18/06/2562 สธ 0227/2378 - ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม Qlikview เพื่อการวิเคราะห์ กำกับ ติดตามแลการดำเนินงานในโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (11)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
9 18/06/2562 สธ 0227/ว 2377 - ขอเชิญอบรมการใช้โปรแกรม Qlikview เพื่อการวิเคราะห์ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน โรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (25)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
10 18/06/2562 สธ0227/ว2383 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่5 ศูนย์
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก (31)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
11 18/06/2562 สธ0227/ว2382 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่5/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (63)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
12 18/06/2562 สธ0227/ว2268 - สรุปมติและข้อสั่งการ
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เข (75)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
13 17/06/2562 พล 0032.116/ว 4507 - ขอเชิญอบรมวิชาการโครงการ "Smart anesthesia in 2P safety goal" สำหรับวิสัญญีพยาบาล
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (38)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
14 17/06/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ0227/ว2376 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (63)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
15 17/06/2562 สธ 0227/2375 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (9)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
16 14/06/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/2369 - ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อม และกำหนดภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 (กรส.62) ภาคสนาม (FTX) กรณีเปิดศูนย์ EOC ครั้งที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (23)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
17 14/06/2562 ด่วนที่สุด-สธ0227/ว2368 - เชิญประชุมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (55)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
18 14/06/2562 สธ 0227/2367 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (17)
กลุ่มงานอำนวยการ
19 14/06/2562 สธ0227/2365 - ขอเชิญร่วมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 (กรส.62) ภาคสนาม (FTX)
เรียน ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก (10)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
20 14/06/2562 สธ0227/2364 - ขอเชิญร่วมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 (กรส.62) ภาคสนาม (FTX)
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย (32)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
21 14/06/2562 สธ 0227/2357 - ขออนุเคราะห์
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (11)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
22 13/06/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 2355 - ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อม
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช (20)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
23 13/06/2562 สธ 0227/ว2330 - ขอความร่วมมือในการดำเนินการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (53)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
24 13/06/2562 สธ 0227/ว 2331 - ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (39)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
25 13/06/2562 สธ 0227/ว 2327 - แจ้งการจัดสรรเงินกันเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสภาพคล่องหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (36)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
26 12/06/2562 สธ 0227/ว2325 - ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (71)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
27 12/06/2562 สธ 0227/ว2332 - การดำเนินงานเรื่องข่าวของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (21)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
28 12/06/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562" (10) กลุ่มงานอำนวยการ
29 12/06/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562" (8) กลุ่มงานอำนวยการ
30 12/06/2562 สธ 0227/ว 2310 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนางานควบคุมวัณโรค เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (52)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
31 12/06/2562 สธ 0227/ว2277 - ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.สุโขทัย (27)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
32 11/06/2562 สธ 0227/ว 2308 - แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง (Liver Cirrhosis) ในการรักษาทางทันตกรรม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
33 11/06/2562 สธ 0227/ว 2307 - ส่งสรุปการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทารกแรกเกิดระดับประเทศ (National Newborn Platform)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (36)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
34 11/06/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 2305 - ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อม และกำหนดภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 (กรส.62) ภาคสนาม (FTX)
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.สุโขทัย (24)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
35 11/06/2562 สธ0227/ว2304 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารข้อมูลสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 5/2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (44)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
36 11/06/2562 สธ0227/2301 - ขออนุเคราะห์ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (14)
กลุ่มงานอำนวยการ
37 10/06/2562 สธ 0227/ว 2291 - แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 2 (อำนาจการพิจารณาระดับเขตสุขภาพ) ครั้งที่ 3
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (45)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
38 10/06/2562 สธ 0227/ว 2278 - ขอเชิญอบรมการพัฒนาองค?์ความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียกเก็บกองทุนรักษาพยาบาล ของศูนย์จัดเก็บรายได้ ของโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (52)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
39 10/06/2562 สธ 0227/ว 2280 - แจ้งข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (40)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
40 10/06/2562 สธ 0227/ว2284 - ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิจากการเยียวยา
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (34)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
41 10/06/2562 สธ 0227/ว 2283 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (25)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
42 10/06/2562 สธ 0227/ว 2282 - แจ้งการประชุมและขออนุมัติแพทย์ผู้รับสมัครทุน เข้าร่วมกลั่นกรองผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (17)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
43 10/06/2562 สธ 0227/ว 2281 - การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (37)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
44 10/06/2562 สธ 0027/2225 - แจ้งหน่วยงานรับประเมินเตรียมรับการตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (19)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
45 10/06/2562 สธ 0227/2224 - เชิญผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพร่วมตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (5)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
46 10/06/2562 สธ 0227/2219 - เชิญผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพร่วมตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (7)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
47 10/06/2562 สธ 0227/ว 2271 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (38)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
48 7/06/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 2266 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบปฐมภูมิ
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (44)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
49 7/06/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 2264 - เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 (กรส.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.สุโขทัย (39)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
50 7/06/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 2262 - เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 (กรส.62)
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (18)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
51 7/06/2562 สธ 0227/ว 2261 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (32)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
52 7/06/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 2260 - 2260 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบปฐมภูมิ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (47)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
53 7/06/2562 สธ 0227/ว 2255 - ส่งสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (47)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
54 7/06/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 2259 - ลงคะแนนประกวดนวัตกรรม Green and Clean
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (32)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
55 7/06/2562 สธ 0227/ว 2253 - ส่งสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
56 7/06/2562 สธ 0227/ว 2256 - ส่งสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรรม เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (34)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
57 7/06/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ0227/2257 - ขอความร่วมมือจัดทำเอกสารแผนและแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพ ( Service Delivery Blueprint)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (9)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
58 7/06/2562 สธ 0227/ว 2247 - ขอเชิญประชุมพิจารณาทุนแพทย์ประจำบ้าน ประเภททุนเขต สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.สุโขทัย (18)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
59 7/06/2562 สธ0205.02/ว299 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.พิษณุโลก (20)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
60 7/06/2562 สธ0205.02/ว298 - ขอเชิญกรรมการประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (21)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
61 6/06/2562 สธ 0227/ว2238 - ส่งรายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 และรายงาน Antibiogram เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
62 6/06/2562 สธ 0227/2239 - ทบทวนการเปลี่ยนตำแหน่งแพทย์แผนไทย กรณีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (10)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
63 6/06/2562 สธ 0227/ว 2237 - การใช้ตำแหน่งว่างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.พิษณุโลก (42)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
64 4/06/2562 สธ 0227/ว 2211 - รายงานผลการดำเนินโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินีฯ ประจำเดือนเมษายน
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (18)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
65 4/06/2562 สธ 0227/ว 2212 - เชิญเข้ารับการอบรม เรื่อง การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (48)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
66 4/06/2562 สธ 0227/ว2208 - ขอความเห็นต่อแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะฯ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (38)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
67 4/06/2562 สธ 0227/ว 2202 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลกประกันสุขภาพฯ (5*5)
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (19)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
68 4/06/2562 สธ 0227/ว 2176 - การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหน่วยบริการ จำนวนเตียง ประชากร บุคลากรและเงินเดือนเพื่อการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและงบอื่นที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2563
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (56)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
69 4/06/2562 ด่วนที่สุด - สธ0227/2206 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (4-5 มิ.ย.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (18)
กลุ่มงานอำนวยการ
70 30/05/2562 สธ 0227/ว2188 - แจ้งผลการพิจารณาคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (68)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
71 30/05/2562 สธ 0227/2193 - ขอส่งบัญชีรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (12)
กลุ่มงานอำนวยการ
72 30/05/2562 สธ 0205.02/ว286 - แจ้งผลการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (48)
กลุ่มงานอำนวยการ
73 30/05/2562 สธ 0227/ว 2187 - แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการจากผลการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คืนส่วนราชการในสังกัดเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (62)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
74 30/05/2562 สธ 0227/ว 2186 - แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่งว่างข้าราชการของส่วนราชการ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (33)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
75 29/05/2562 ที่ สธ0227/ว2177 - แจ้งคำสั่งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.สุโขทัย (44)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
76 29/05/2562 ที่ สธ0227/ว2175 - เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย CKD
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
77 29/05/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ0227/2176 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (10)
กลุ่มงานอำนวยการ
78 29/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/2179 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (7)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
79 29/05/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ0227/2174 - ขอรายชื่อโรงพยาบาลเป้าหมายในการจัดตั้ง Retina Center เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (15)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
80 29/05/2562 ที่ สธ 0227/ว2178 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย (21)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
81 29/05/2562 สธ 0227/ว 2146 - ประกาศผลโควตารับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 และประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดรอบนโยบายพิเศษ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (59)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
82 29/05/2562 สธ 0227/ว 2145 - ขอเชิยประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (52)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
83 28/05/2562 พล0032.103/ว5443 - ขอเชิญส่งรายชื่อประชุมวิชาการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (52)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
84 28/05/2562 สธ 0227/ว2149 - แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care, IMC) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รุ่นที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (25)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
85 28/05/2562 สธ 0227/ว 2148 - ติดตามมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรอบ 6 เดือน
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (47)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
86 28/05/2562 สธ 0227/2147 - การแก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (กรณีการได้รับเงินเกินสิทธิ)
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (18)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
87 28/05/2562 สธ 0227/ว2144 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “Khon Kaen International Conference In Palliative Care”
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (33)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
88 27/05/2562 พล0032.103/ว5347 - ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (56)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
89 24/05/2562 สธ0227/2126 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (11)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
90 24/05/2562 สธ0227/ว2124 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.พิษณุโลก (22)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
91 24/05/2562 สธ0227/2123 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (8)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
92 24/05/2562 สธ0227/2122 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (9)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
93 24/05/2562 สธ0227/2121 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (8)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
94 24/05/2562 สธ0227/ว2120 - ขอเชิญกรรมการประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (38)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
95 24/05/2562 สธ 0227/ว 2125 - ขอเชิยประชุมชี้แจง และจักทำข้อตกลงทุนแพทยืประจำบ้าน ประเภททุนเขต สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (13)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
96 24/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0205.02/ว273 - ขอเชิญประชุมนำเสนอผลงานด้วยวาจา
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (56)
กลุ่มงานอำนวยการ
97 24/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/2115 - ขอเชิญประชุมแนวทางการจัดมหกรรมสื่อสารสังคมด้านการป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดในเด็กและเยาวชนไทย พื้นที่ภาคเหนือ
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (7)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
98 24/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/2113 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเวชศาสตร์การจราจรและสมรรถภาพทางกายในการขับขี่ยานยนต์ (Medical Fitness to Drive)
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (8)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
99 24/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/2114 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเวชศาสตร์การจราจรและสมรรถภาพทางกายในการขับขี่ยานยนต์ (Medical Fitness to Drive)
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (10)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
100 24/05/2562 สธ 0227/ว2097 - การใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
101 24/05/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0227/2095 - ขอเชิญเป็นวิทยากร (เพิ่มเติม)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (15)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
102 23/05/2562 สธ 0227/ว2084 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.พิษณุโลก (38)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
103 23/05/2562 สธ 0227/2077 - ทบทวนและวางเป้าหมายการเปิดเครือข่ายสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (13)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
104 23/05/2562 สธ0227/ว2079 - เชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ Mini case manager CKD Clinic
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (50)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
105 23/05/2562 สธ 0227/ว2078 - รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กลไก Government Innovation Lab ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (18)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
106 23/05/2562 สธ 0227/2056 - ขอเชิญเป็นวิทยากร อบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ (Automatic Accounting Application : AAA) ของโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ ๒
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (15)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
107 23/05/2562 ด่วนที่สุด - สธ0227/2066 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (24พ.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (13)
กลุ่มงานอำนวยการ
108 23/05/2562 สธ 0227/ว 2059 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลกประกันสุขภาพฯ (5*5)
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช (22)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
109 23/05/2562 สธ0227/2057 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (29)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
110 22/05/2562 สธ 0227/2054 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมอินทนิล
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (8)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
111 22/05/2562 สธ 0227/2055 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (7)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
112 22/05/2562 สธ 0227/2026 - ขออนุเคราะห์ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (23)
กลุ่มงานอำนวยการ
113 22/05/2562 สธ 0205.02/ว269 - เชิญคณะกรรมการประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (61)
กลุ่มงานอำนวยการ
114 22/05/2562 สธ0227/ว2037 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 5 สสจ รพ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (54)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
115 21/05/2562 สธ 0227/ว 1992 - ขอเชิญร่วมประชุมแลัส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (58)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
116 21/05/2562 สธ 0227/ว2027 - เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
117 21/05/2562 สธ 0227/2028 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมอินทนิล
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (14)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
118 21/05/2562 สธ 0227/2019 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมอินทนิล
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (12)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
119 21/05/2562 สธ 0227/2025 - เชิญเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการอบรมวิชาการ Hot topic in neonatology เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (15)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
120 21/05/2562 สธ 0227/ว2017 - ขอเชิญประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (43)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
121 21/05/2562 สธ0227/2024 - ขอความอนุเคราะห์รถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (17)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
122 21/05/2562 สธ0227/2023 - ขอความอนุเคราะห์รถตู้
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (17)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
123 21/05/2562 สธ 0227/2016 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (9)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
124 21/05/2562 สธ 0227/ว 2014 - กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาศัลยกรรม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.สุโขทัย (15)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
125 21/05/2562 สธ 0227/2013 - กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาศัลยกรรม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (9)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
126 21/05/2562 สธ 0227/ว 2010 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (36)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
127 21/05/2562 สธ 0205.02/ว 261 - ขอเชิญกรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษแลตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (32)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
128 21/05/2562 สธ 0205.02/ว 262 - ขอเชิญกรรมการประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช (42)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
129 21/05/2562 สธ 0227/ว 1951 - ขอเชิญอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ (Automatic Accounting Application : AAA) ของโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ ๒
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (46)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
130 17/05/2562 สธ0227/1995 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (26-27 พ.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (17)
กลุ่มงานอำนวยการ
131 17/05/2562 สธ 0227/ว 1994 - ขอเชิยบุคลากรสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานในการดูแลผู้สูงอายุ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (60)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
132 17/05/2562 สธ 0227/ว 1993 - ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการประเมินผลงาน เขตสุขภาพที่2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (19)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
133 17/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1991 - เชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, นพ.สสจ.สุโขทัย (9)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
134 17/05/2562 สธ 0227/ว1981 - ติดตามการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ และค้ามนุษย์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (19)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
135 17/05/2562 สธ 0227/1976 - ขอสนับสนุนตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (13)
กลุ่มงานอำนวยการ
136 17/05/2562 สธ 0227/ว 1964 - ขออนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทน
เรียน นพ.สสจ.ตาก, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด (23)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
137 15/05/2562 สธ 0227/ว 1938 - แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 2 (อำนาจการพิจารณาระดับเขตสุขภาพ) ครั้งที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (119)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
138 15/05/2562 สธ 0227/1937 - ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งแพทย์แผนไทย กรณีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (12)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
139 15/05/2562 สธ 0227/ว1946 - ส่งรายงานผลการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลีดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (23)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
140 15/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1958 - ชอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรียน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (56)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
141 15/05/2562 สธ 0227/ว 1954 - แจ้งข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (42)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
142 15/05/2562 สธ 0227/ว1952 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.สุโขทัย (24)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
143 15/05/2562 สธ 0227/ว1949 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สาขาเวชกรรมฟื้นฟู ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (17)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
144 15/05/2562 สธ0227/ว1945 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่4 ศูนย์
เรียน ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (11)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
145 15/05/2562 สธ0227/ว1943 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่4 สสจ. รพ.
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (66)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
146 15/05/2562 สธ 0227/ว 1957 - ขอความร่วมมือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรปฏิบัติงานจริง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (49)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
147 15/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1959 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนและระดมความคิดเห็นต่อการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (15)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
148 15/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1960 - ขอเชิญวิทยากรกลุ่ม
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (5)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
149 14/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1935 - ขอเชิญอบรม Palliative Care for Community Nurse หลักสูตร 5 วัน
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (47)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
150 14/05/2562 สธ 0227/1931 - เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทารกแรกเกิดระดับประเทศ (National Newborn platform)
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (17)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
151 14/05/2562 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 (27) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
152 14/05/2562 สธ 0227/1928 - ขออนุเคราะห์ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (12)
กลุ่มงานอำนวยการ
153 14/05/2562 สธ 0227/1929 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมอินทนิล
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (14)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
154 14/05/2562 สธ 0227/1922 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ ระดับเขตสุขภาพ ที่ 2 ประจำปี 2562
เรียน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (54)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
155 14/05/2562 สธ 0227/ว 1916 - ขอสำรวจข้อมูลการให้บริการด้านพยาธิวิทยา
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (41)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
156 14/05/2562 สธ 0227/ว 1918 - สำรวจความต้องการการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรไตเทียม ระยะเวลา 4 เดือน สำหรับอายุรแพทย์ทั่วไป ในโรงพยาบาลระดับ A ถึง F
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (42)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
157 14/05/2562 สธ 0227/ว 1909 - เชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (39)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
158 14/05/2562 สธ 0227/ว1908 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรียน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (38)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
159 13/05/2562 สธ 0205.02/ว230 - เชิญประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (69)
กลุ่มงานอำนวยการ
160 13/05/2562 สธ 0205.02/ว231 - การคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (44)
กลุ่มงานอำนวยการ
161 10/05/2562 สธ0227/ว1888 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารข้อมูลสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4-2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (51)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
162 10/05/2562 สธ0227/ว1889 - สรุปมติและข้อสั่งการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหว (48)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
163 10/05/2562 สธ 0227/ว1885 - ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ใช้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณศุข ประจำปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
164 8/05/2562 สธ 0227/1870 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 15 พ.ค.2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (21)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
165 8/05/2562 สธ 0227/ว1844 - ขอให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (67)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
166 8/05/2562 สธ 0227/ว1840 - ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น สายงานนักรังสีการแพทย์ ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
167 8/05/2562 สธ0227/ว1837 - คัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น 10 สาขา ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (38)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
168 7/05/2562 สธ 0227/ว1858 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care, IMC) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (33)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
169 7/05/2562 สธ 0227/ว1848 - ขอความร่วมมือทบทวนและยืนยันข้อมูลการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) กระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (19)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
170 7/05/2562 สธ 0227/ 1854 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (21)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
171 7/05/2562 สธ 0227/ 1849 - ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (18)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
172 7/05/2562 สธ 0227/ว 1839 - แจ้งการจัดสรรเงินกันงบเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสภาพคล่องหน่วยบริการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (48)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
173 7/05/2562 สธ 0227/1841 - การสนับสนุนบริการวัคซีนในกลุ่มประชากรต่างชาติ จังหวัดตาก
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (10)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
174 7/05/2562 สธ 0227/ว 1845 - ขอเชิญประชุมพิจารณาทุนแพทย์ประจำบ้าน (ประเภททุนอนุสาขา) ประจำปีการศึกษา 2563
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.แม่สอด (31)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
175 7/05/2562 สธ 0227/ว1836 - ส่งสำเนารายงานการประชุม (คกก.เครือข่ายบังคับใช้กฎหมาย ระดับเขต)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (41)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
176 7/05/2562 สธ0227/ว1838 - ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจ่่าย Value Base Payment MCH เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (39)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
177 4/05/2562 สธ 0227/1172 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (23)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
178 4/05/2562 สธ 0227/1773 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (11)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
179 3/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1822 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.ตาก (34)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
180 3/05/2562 สธ 0227/1808 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดโควตา และการลาศึกษาฝึกอบรม แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครั้งที่ 2
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (12)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
181 3/05/2562 พล 0032.116/ว4507 - ขอเชิญอบรมวิชาการโครงการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (8)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
182 3/05/2562 สธ 0227/1815 - แจ้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (13)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
183 3/05/2562 สธ 0227/1809 - มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.ตาก (11)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
184 3/05/2562 สธ.0227/1811 - ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (16)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
185 3/05/2562 สธ.0227/ ว 1810 - การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (67)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
186 2/05/2562 สธ0205.02/ว206 - แจ้งปรับเวลาการประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.พิษณุโลก (18)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
187 2/05/2562 สธ0205.02/ว207 - แจ้งปรับเวลา การประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (53)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
188 2/05/2562 สธ0205.02/ว208 - แจ้งปรับเวลา การประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช (24)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
189 2/05/2562 สธ 0227/ว1796 - แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) กระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (56)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
190 2/05/2562 สธ 0227/1795 - ตอบรับการขอเป็นตัวแทนในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย ACS เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (21)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
191 2/05/2562 สธ 0227/ว1797 - ขอเชิญประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (34)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
192 2/05/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 1784 - ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานพัฒนางานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (44)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
193 2/05/2562 สธ 0227/ว 1785 - ขอความร่วมมือจัดบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้แก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคหอบหืด (Asthma)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
194 1/05/2562 สธ0227_1776 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (11)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
195 1/05/2562 สธ0205.02/ว189 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช (23)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
196 1/05/2562 สธ0205.02/ว188 - การประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (51)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
197 1/05/2562 สธ0205.02/ว187 - ขอเชิญกรรมการประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย (24)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
198 1/05/2562 สธ 0227/1778 - ส่งรายละเอียดการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม และสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (26)
กลุ่มงานอำนวยการ
199 1/05/2562 สธ 0227/ว1775 - ส่งรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม 2562
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (44)
กลุ่มงานอำนวยการ
200 1/05/2562 สธ 0227/1770 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (20)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
201 1/05/2562 สธ 0227/ว1769 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินการตามกลุ่มภารกิจด้านบริหารกำลังคน (CHRO) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (43)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
202 30/04/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 1768 - ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอำนวยความปลอดภัยด้านสุขภาพนักวิ่งและผู้ร่วมวิ่ง โครงการวิ่งทั่วไทย 70 ก้าว 70 ล้านดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (59)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
203 30/04/2562 สธ 0227/ว 1762 - แจ้งคำสั่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาวัณโรคดื้ิอยา
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (48)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
204 30/04/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1759 - แจ้งเลื่อนโครงการวิ่งทั่วไทย คนละก้าว คนละใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (46)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
205 30/04/2562 สธ 0227/1758 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (13)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
206 30/04/2562 สธ 0227/1755 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (14)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
207 30/04/2562 สธ 0227/ว 1751 - เชิญอบรมโครงวิชาการ Hot topic in neonatology
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย (44)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
208 30/04/2562 สธ 0227/ว1750 - ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติที่ประชุม
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (20)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
209 29/04/2562 สธ 0227/ว1698 - ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธสาสตร์ 20 ปี
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
210 29/04/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ0227/1739 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (30เม.ย.-1พ.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (19)
กลุ่มงานอำนวยการ
211 29/04/2562 สธ 0227/1735 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (12)
กลุ่มงานอำนวยการ
212 29/04/2562 สธ 0227/ว1708 - ขอเชิญอบรม Palliative Care for Community Nurse
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (88)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
213 29/04/2562 สธ0227/ว1726 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่3 ศูนย์
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (31)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
214 29/04/2562 สธ0227/ว1725 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่3 สสจ. รพ.
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (50)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
215 29/04/2562 สธ.0227/ ว1730 - การใช้ตำแหน่งว่างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.พิษณุโลก (32)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
216 29/04/2562 พล0032.102.01/ว4311 - ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถรับ-ส่งผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ หลักสูตร
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (33)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
217 29/04/2562 พล0032.102.01/ว4310 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (30)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
218 29/04/2562 พล0032.102.01/ว4309 - ขอความอนุเคราะห์พี่เลี้ยงประจำจังหวัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (43)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
219 26/04/2562 สธ 0227/1709 - ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (28)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
220 26/04/2562 สธ 0227/1712 - ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด (15)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
221 26/04/2562 สธ 0227/1711 - ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (15)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
222 26/04/2562 สธ 0227/1710 - ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (16)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
223 26/04/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/1713 - ขอเชิญร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ปี 2562
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (15)
กลุ่มงานอำนวยการ
224 26/04/2562 สธ 0227/1707 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด (10)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
225 26/04/2562 สธ 0227/1706 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (17)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
226 26/04/2562 สธ 0227/1705 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (12)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
227 26/04/2562 สธ 0227/1704 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (9)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
228 26/04/2562 สธ 0227/ว 1702 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.สุโขทัย (23)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
229 26/04/2562 สธ.0227/ ว1678 - การบริหารตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (79)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
230 25/04/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ0227/ว1696 - ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการ Long Term Care เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (47)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
231 25/04/2562 สธ 0227/ว1688 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (39)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
232 25/04/2562 สธ.0227/ 1670 - ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (18)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
233 25/04/2562 สธ.0227/ ว1669 - เร่งรัดการใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (79)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
234 24/04/2562 พล0032.101.02/ว4247 - คำขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงจากหน่วยบริการอื่น
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (52)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
235 24/04/2562 สธ.0227/ ว1677 - การใช้ตำแหน่งว่างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (42)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
236 24/04/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562" (31) กลุ่มงานอำนวยการ
237 24/04/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562" (24) กลุ่มงานอำนวยการ
238 24/04/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562" (16) กลุ่มงานอำนวยการ
239 24/04/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561" (17) กลุ่มงานอำนวยการ
240 24/04/2562 สธ 0227/1668 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดโควตา และการลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครั้งที่ 2
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (26)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
241 23/04/2562 สธ0227/1662 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (25-26 เม.ย.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (13)
กลุ่มงานอำนวยการ
242 23/04/2562 สธ 0227/1661 - สำรวจโรงพยาบาลแม่ข่าย - ลูกข่าย ด้านโรคมะเร็ง
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (13)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
243 23/04/2562 สธ 0227/ว 1660 - เชิญอบรมวิทยากรครู ก หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช (31)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
244 22/04/2562 สธ 0227/ว1646 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย (32)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
245 22/04/2562 สธ0227/ว1641 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 4 2562 ศูนย์
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (37)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
246 22/04/2562 สธ0227/ว1640 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 4 2562 สสจ
เรียน ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (61)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
247 22/04/2562 สธ0227/1634 - ขอความอนุเคราะห์รถยนต์
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (19)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
248 22/04/2562 สธ 0227/ว 1633 - ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2562 รุ่นที่ 4
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (53)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
249 22/04/2562 สธ 0227/ว 1636 - ขอเชิญประชุมพิจารณาทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 และแพทย์ ผู้ทำสัญญาใช้ทุน(เพิ่มพูนทักษะ) ประจำปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (85)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
250 19/04/2562 สธ 0227/ว 1622 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Retrieval and Perfusion อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (54)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
251 19/04/2562 สธ 0227/ว 1618 - ขอเชิญเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการอบรมเสริมความรู้การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (15)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
252 19/04/2562 สธ 0227/ว 1616 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (12)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
253 19/04/2562 สธ 0227/ว 1615 - เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (49)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
254 19/04/2562 สธ0227/ว1581 - การส่งหลักฐานการส่งใช้เงินยืม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (46)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
255 19/04/2562 สธ0213.0912/ว394 - ขอรายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และเรียนเชิญประชุม
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (25)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
256 18/04/2562 สธ 0227/ว 1606 - การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (53)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
257 18/04/2562 สธ 0227/ว 1605 - ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ R2R เข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (40)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
258 18/04/2562 สธ 0227/ว 1592 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ระดับเขตสุขภาพ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (36)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
259 18/04/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 1607 - เชิญประชุมเชิวปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 2 สสจ.พช.
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (11)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
260 17/04/2562 สธ 0227/ว1595 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนและแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพโดยเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (50)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
261 17/04/2562 สธ 0227/ว 1594 - ขอเชิญประชุม
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (20)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
262 17/04/2562 สธ 0227/ว 1590 - ขอเชิญประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (63)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
263 11/04/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1575 - การประกวดนวัตกรรม Green and Clean Hospital ปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (70)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
264 11/04/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1574 - รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการขอต่อายุหนังสือรับรองการแจ้ง ใบอนุญาต ตามพรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ปี 2562
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย (25)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
265 11/04/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1571 - ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอำนวยความปลอดภัยด้านสุขภาพนักวิ่งและผู้ร่วมวิ่ง
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (59)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
266 11/04/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1569 - เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อคัดกรองกลมอาการดาวน์
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (28)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
267 11/04/2562 สธ 0227/ว 1572 - แนวทางการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (67)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
268 11/04/2562 สธ 0277/ว 1573 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลกประกันสุขภาพฯ (5*5)
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (44)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
269 11/04/2562 สธ 0227/ว1570 - เชิญประชุมจัดทำแผนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564-2568
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (68)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
270 11/04/2562 สธ 0227/ว 1537 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลกประกันสุขภาพฯ (5*5) (จังหวัดตาก)
เรียน นพ.สสจ.ตาก, ผอ.รพ.แม่สอด (19)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
271 11/04/2562 สธ 0227/ว 1536 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลกประกันสุขภาพฯ (5*5)
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช (36)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
272 11/04/2562 สธ 0227/ว 1553 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม) สาขากุมารเวชกรรม เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย (41)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
273 11/04/2562 สธ0227/ว1539 - สรุปประเด็นและข้อสั่งการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (51)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
274 11/04/2562 สธ 0227/1545 - ขอชี้แจงแนวทางการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 43
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (57)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
275 11/04/2562 สธ 0227/1540 - การดำเนินกระบวนการทางศาลฯ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (12)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
276 11/04/2562 สธ 0227/1541 - ขอส่งบัญชีรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดสุโขทัย
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (17)
กลุ่มงานอำนวยการ
277 11/04/2562 สธ 0227/ว1527 - ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน (Small Success) ตามตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก (16)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
278 10/04/2562 สธ 0227/1532 - ขอเชิญประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (27)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
279 10/04/2562 สธ0227/1525 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (11 เม.ย.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (27)
กลุ่มงานอำนวยการ
280 10/04/2562 สธ0227/1524 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (10-13 เม.ย.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (17)
กลุ่มงานอำนวยการ
281 10/04/2562 สธ0227/1523 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (11 เม.ย.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (23)
กลุ่มงานอำนวยการ
282 10/04/2562 สธ0227/1522 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (18)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
283 10/04/2562 สธ0227/1515 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน นพ.สสจ.ตาก (23)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
284 10/04/2562 สธ0227/1517 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (23)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
285 10/04/2562 สธ0227/1516 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (16)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
286 10/04/2562 สธ0227/ว1518 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารข้อมูลสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3-2562
เรียน ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
287 10/04/2562 สธ 0205.02/ว165 - แจ้งกำหนดการลงพื้นที่
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (21)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
288 9/04/2562 สธ 0227/ว 1501 - แจ้งคำสั่งคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (66)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
289 9/04/2562 สธ 0227/ว1511 - เชิญประชุมคณะทำงาน LTC ครั้งที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (39)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
290 9/04/2562 สธ0227/1509 - ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (40)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
291 9/04/2562 สธ0227/1506 - ขอเชิญเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลฯ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (16)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
292 9/04/2562 สธ 0227/ว 1500 - แจ้งคำสั่งคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (39)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
293 9/04/2562 สธ 0227/ว 1499 - ปิดปรับปรุงหอผู้ป่วย ส.9 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (35)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
294 9/04/2562 สธ 0227/1496 - ส่งรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เรียน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.ตาก (37)
กลุ่มงานอำนวยการ
295 9/04/2562 สธ 0227/1503 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมกาซะลอง
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (14)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
296 9/04/2562 สธ 0227/ว1502 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
297 5/04/2562 สธ 0227/1392 - ขอเชิญเป็นวิทยากร "โครงการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (24)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
298 5/04/2562 สธ 0227/ 1391 - ขอเชิญเป็นวิทยากร "โครงการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (15)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
299 5/04/2562 สธ 0227/ 1390 - ขอเชิญเป็นวิทยากร "โครงการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (15)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
300 5/04/2562 สธ 0227/ว 1389 - ขอเชิญอบรมโครงการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
301 5/04/2562 สธ 0227/ว1471 - แจ้งผลการพิจาณาอนุมัติช้ตำแหน่งว่างข้าราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 2 (อำนาจการพิจารณาระดับเขตสุขภาพ) ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (108)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
302 5/04/2562 สธ 0227/1480 - เชิญประชุมเชิวปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 2 สสจ.สท.
เรียน นพ.สสจ.ตาก (18)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
303 5/04/2562 สธ 0227/ว1477 - เปลี่ยนวัน เชิญประชุมนักกายภาพ เทคนิคการรักษาปัญหาปวดคอ รุ่น 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (50)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
304 4/04/2562 สธ0227/ว1470 - แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 และเชิญร่วมตรวจเยี่ยม
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.พิษณุโลก (54)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
305 4/04/2562 สธ0227/ว1469 - แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (51)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
306 4/04/2562 สธ0227/ว1468 - แจ้งแนวทางการจัดทำแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2๕๖4 - 2568
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
307 4/04/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1466 - แจ้งรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (50)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
308 4/04/2562 สธ0227/ว1467 - ตรวจสอบความถูกต้องคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (83)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
309 4/04/2562 สธ 0227/ว 1464 - รายงานประจำปี 2561 สำนักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (51)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
310 4/04/2562 สธ 0227/ว1456 - ขอเชิญญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขและแนวทาง การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (34)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
311 3/04/2562 สธ0227/ว1447 - ขอข้อมูล RW และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในของผู้ป่วยระยะกลาง
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (59)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
312 3/04/2562 สธ 0227/1438 - ขออนุเคราะห์ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (25)
กลุ่มงานอำนวยการ
313 2/04/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1408 - ขอให้ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (60)
กลุ่มงานอำนวยการ
314 2/04/2562 สธ 0227/ว 1421 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช (62)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
315 2/04/2562 สธ 0227/ว 1420 - ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ ประจำปีการศึกษา 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (87)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
316 1/04/2562 สธ0227/1407 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (35)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
317 1/04/2562 สธ0227/1406 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (25)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
318 1/04/2562 สธ0227/ว1405 - ขอเชิญกรรมการประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (55)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
319 1/04/2562 สธ 0227/1418 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (23)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
320 1/04/2562 สธ0227/ว1386 - รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ2555-2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (57)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
321 1/04/2562 สธ 0227/ว1397 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (95)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
322 29/03/2562 สธ 0227/1383 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (16)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
323 29/03/2562 สธ 0227/1396 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมพลับพลึง
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (15)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
324 29/03/2562 สธ 0227/ว1355 - การบันทึกข้อมูลรายงานงบประมาณรายการก่อสร้างผูกพัน(ง.700) ในโปรแกรมติดตามงบประมาณกองบริหารการสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (47)
กลุ่มงานอำนวยการ
325 29/03/2562 สธ0227/1376 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราขการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (16)
กลุ่มงานอำนวยการ
326 29/03/2562 สธ0227/1375 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (15)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
327 29/03/2562 สธ 0227/ว1382 - ส่งผลการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก (28)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
328 28/03/2562 สธ 0227/1374 - ขอความอนุเคราะห์ชำระหนี้ค้าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตา
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (19)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
329 28/03/2562 สธ 0227/ว1369 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (95)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
330 28/03/2562 สธ 0227/ว 1360 - รายงานผลการดำเนินโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินีฯ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (20)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
331 28/03/2562 สธ 0227/1352 - ขอส่งบัญชีรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดพิษณุโลก
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (20)
กลุ่มงานอำนวยการ
332 27/03/2562 สธ.0205.02/ว157 - เชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการระบบข้อมูล 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (99)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
333 27/03/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/1351 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทีมตระหนักรู้สถานการณ์ และระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย ปีงบประมาณ 2562
เรียน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (26)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
334 27/03/2562 สธ0227/1339 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (1-5 เม.ย.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (25)
กลุ่มงานอำนวยการ
335 27/03/2562 สธ 0227/1337 - ขอให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (21)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
336 25/03/2562 สธ 0227/ว1319 - แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (51)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
337 25/03/2562 สธ 0227/ว1316 - การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (53)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
338 25/03/2562 สธ0227/1306 - เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
เรียน ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (96)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
339 25/03/2562 สธ 0227/ว1323 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาหลักสูตร NTP ปี 2561 E learning เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4
เรียน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (30)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
340 25/03/2562 สธ0227/ว1317 - แจ้งคืนงบประมาณรายการงบลงทุนปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (51)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
341 25/03/2562 สธ 0227/ว 1314 - รายงานผลการดำเนินงานร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ที่หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (43)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
342 25/03/2562 สธ 0227/ว 1313 - ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ม.ขอนแก่น
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (63)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
343 22/03/2562 สธ 0227/ว1297 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, นพ.สสจ.พิษณุโลก (52)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
344 22/03/2562 สธ 0227/1299 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (20)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
345 22/03/2562 สธ 0227/1305 - ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ประจำปี 2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (27)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
346 22/03/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/1296 - เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (20)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
347 22/03/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว1294 - ขอเชิญบุคลากรแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม (CLS)
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (35)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
348 21/03/2562 สธ 0227/ว 1277 - ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมการจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (127)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
349 21/03/2562 สธ 0205.02/145 - ขอเชิญบุคลากรรับโล่รางวัลชูเกียรติ รางวัลชัยนาทนเรนทร ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2562
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (39)
กลุ่มงานอำนวยการ
350 21/03/2562 สธ 0205.02/143 - แจ้งผลการคัดเลือกรางวัลชัยนาทนเรนทร ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (60)
กลุ่มงานอำนวยการ
351 21/03/2562 สธ0205.02/142 - ขอเชิญบุคลากรดีเด่นด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2562 รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
เรียน นพ.สสจ.ตาก, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (40)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
352 21/03/2562 สธ 0227/ว 1278 - ขอเชิญร่วมจัดบูธนิทรรศการการประชุมวิชาการของเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
353 21/03/2562 สธ 0227/ว 1276 - แจ้งผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (66)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
354 21/03/2562 สธ.0205.02/142 - ขอเชิญบุคลากรดีเด่นด้านคุ้มครองผู้บรโภค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวนามัย เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2562 รับโล่รางวัลเชดชูเกียรติ
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.ตาก (33)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
355 21/03/2562 สธ.0205.02/144 - แจ้งผลการคัดเลืกบุคลากรดีเด่นด้านคุ้มครองผู้บรโภค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวนามัย เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (51)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
356 21/03/2562 สธ0227/ว1219 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลฯ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (62)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
357 20/03/2562 สธ 0227/1259 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (16)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
358 20/03/2562 สธ 0227/ว1258 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (57)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
359 20/03/2562 สธ0227/ว1254 - เชิญประชุมวิชาการกายภาพ ผู้ป่วยปวดคอ รุ่นที่ 1
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (53)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
360 20/03/2562 สธ0227/ว1201 - เชิญประชุมกรรมการเขต ครั้งที่ 3 2562 สสจ รพ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก (74)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
361 20/03/2562 สธ0227/ว1202 - เชิญประชุมกรรมการเขต ครั้งที่ 3 2562 ศุนย์
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (43)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
362 20/03/2562 สธ 0227/ว 1229 - แจ้งจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
363 20/03/2562 สธ 0207.05/ว 524 - ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ ให้กับแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (33)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
364 20/03/2562 สธ 0213.0932/ว 287 - ขอขยายเวลาการเปิดรับสมัครและเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (50)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
365 20/03/2562 สธ 0312/689 - ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการตรวจทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร 1 เดือน)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (42)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
366 20/03/2562 สธ 0227/ว 1227 - ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (46)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
367 20/03/2562 สธ 0227/1225 - แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (14)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
368 20/03/2562 สธ 0227/1226 - ขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (25)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
369 20/03/2562 สธ 0227/1224 - แจ้งผลพิจารณาลงประเมินโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (16)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
370 19/03/2562 สธ 0227/ว1212 - ขอเชิญประชุมคณะทำงาน Service Plan สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (52)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
371 19/03/2562 สธ0227/ว1206 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 2 ศูนย์วิชาการ
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก (64)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
372 19/03/2562 สธ0227/ว1205 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่2 สสจ. รพ.
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (62)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
373 19/03/2562 สธ 0207.06/6165 - เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริหารคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (32)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
374 19/03/2562 สธ 0207.06/6158 - (แก้ไข) เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริหารคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (47)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
375 19/03/2562 สธ 0227/ว 1195 - ขอแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินทดแทนค่าวัคซีนและอิมมูโนโกบูลินโรคพิษสุนัขบ้า
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
376 19/03/2562 สธ0227/ว1207 - เร่งรัดการเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เรียน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (18)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
377 19/03/2562 สธ 0207.06/6158 - เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริหารคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (69)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
378 19/03/2562 สธ 0205.02/132 - แจ้งข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (26)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
379 19/03/2562 สธ 0205.02/ว 134 - ขอเชิญกรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษแลตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช (31)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
380 19/03/2562 สธ 0227/ว 1194 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้อง KM)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
381 18/03/2562 สธ 0227/1168 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (19)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
382 18/03/2562 สธ 0227/1179 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (18)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
383 18/03/2562 สธ 0227/ว1181 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย (47)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
384 18/03/2562 สธ 0227/1176 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสรรตำแหน่งว่างที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารตำแหน่ง สังกดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (32)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
385 18/03/2562 พล0032.125.1/2725 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นพ.สสจ.ตาก (23)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
386 18/03/2562 พล0032.125.1/2722 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด (28)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
387 18/03/2562 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ (70) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
388 18/03/2562 พล0032.125.1/2724 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (19)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
389 18/03/2562 พล0032.125.1/2721 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (11)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
390 18/03/2562 พล0032.125.1/2717 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (12)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
391 18/03/2562 พล0032.125.1/2715 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (13)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
392 18/03/2562 สธ 0227/ว1175 - ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (52)
กลุ่มงานอำนวยการ
393 18/03/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ0227/1172 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (29)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
394 18/03/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ0227/1171 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (28)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
395 18/03/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ0227/1170 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (18)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
396 18/03/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0227/ว1173 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช (27)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
397 18/03/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ0227/ว1169 - ขอเชิญกรรมการประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (46)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
398 18/03/2562 สธ 0227/ว 1164 - ขอส่งบัญชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (39)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
399 18/03/2562 สธ 0227/ว 1160 - ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการจ้างงาน พกส. และ ลจช. (รายเดือน) เงินบำรุง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (71)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
400 18/03/2562 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2562 (40) กลุ่มงานอำนวยการ
401 16/03/2562 สธ 0227/ว1145 - ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (105)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
402 16/03/2562 สธ 0227/ว1146 - ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช (41)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
403 15/03/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/1123 - ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงเปฏิบัติการ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (27)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
404 15/03/2562 สธ 0312/689 - ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการตรวจทางรังสีวินิจฉัย(หลักสูตร 1 เดือน)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (54)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
405 15/03/2562 สธ 0227/1124 - การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (27)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
406 15/03/2562 สธ 0227/ว 1125 - ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
407 15/03/2562 สธ 0227 1140 - ขออนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (39)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
408 15/03/2562 สธ 0227 ว 1138 - ขอเชิญประชุม Work flow analysis ฯ งานห้องคลอด เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (48)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
409 15/03/2562 สธ 0227/ว 1111 - ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช (24)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
410 14/03/2562 สธ 0205.02/ว 124 - เชิญประชุมนำเสนอผลงานด้วยวาจา
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (74)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
411 14/03/2562 สธ 0227/1121 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (24)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
412 14/03/2562 สธ 0227/ ว 1120 - เชิญประชุมคณะทำงานสาขาสุขภาพจิต และยาเสพติด
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (53)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
413 14/03/2562 สธ 0227/ว 1081 - ส่งสรุปและรายงานการประชุม Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เชตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (65)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
414 14/03/2562 สธ0227/1110 - ขอความร่วมมือแจ้งโรงพยาบาลในสังกัดตอบแบบสอบถามประเด็น Digital Transformation
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (44)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
415 14/03/2562 สธ0227/1109 - ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเด็น Digital Transformation
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
416 13/03/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/1107 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (19)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
417 13/03/2562 ด่วนที่สุดที่ สธ 0227/1108 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (25)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
418 13/03/2562 สธ 0227/1105 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (18)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
419 13/03/2562 สธ 0227/ว1106 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 2 ผ่านระบบ web conference
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (40)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
420 13/03/2562 สธ 0227/ว 1090 - ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.แม่สอด (32)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
421 13/03/2562 ด่วนที่สุด สธ 0205.02/76 - การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร 2562 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (47)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
422 13/03/2562 สธ 0205.02/ว121 - เชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (55)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
423 13/03/2562 ด่วนที่สุด สธ0205.02/ว119 - ขอเชิญประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (54)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
424 13/03/2562 สธ 0227/ว 1085 - ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (37)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
425 12/03/2562 สธ 0205.02/ว122 - แจ้งข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๒
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.พิษณุโลก (28)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
426 11/03/2562 สธ 0227/1067 - เชิญประชุมปรึกษาหารือการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care) และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (26)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
427 11/03/2562 สธ0227/ว1055 - สรุปประเด็นและข้อสังการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (82)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
428 8/03/2562 สธ 0227/ว 1064 - สำรวจข้อมูลลูกจ้างรายวัน และจจ้างเหมาบริการ ที่หน่วยงานจ้างไว้
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (82)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
429 8/03/2562 สธ 0227/ว1051 - การรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (87)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
430 8/03/2562 สธ0227/ว1054 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลฯ
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.พิษณุโลก (53)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
431 8/03/2562 สธ 0227/1059 - แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรม และขอเชิญเป็นวิทยากรเพิ่มเติม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (33)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
432 8/03/2562 สธ 0227/ว1058 - แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (62)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
433 8/03/2562 สธ 0227/ว 1023 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสร้างสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (47)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
434 8/03/2562 สธ 0227/ว 1047 - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ของเขตสุขภาพ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (93)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
435 8/03/2562 สธ 0227/ว 1046 - ขอประชาสัมพันธ์การประกาศคุณสมบัติแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 และรับสมัครแพทย์รับโควตาต้นสังกัดรอบนโยบายพิเศษ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (92)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
436 8/03/2562 สธ 0227/ว 1045 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (65)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
437 8/03/2562 สธ 0227/ว1042 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (74)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
438 8/03/2562 สธ 0227 / ว1025 - ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (58)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
439 8/03/2562 สธ 0227 / ว1024 - ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 2 และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN hospital
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (53)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
440 8/03/2562 สธ 0227 / ว1023 - ขอเชิญประชุมวิชาการและส่งผลงานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (52)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
441 7/03/2562 สธ 0227/1031 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (25)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
442 7/03/2562 สธ 0227/1032 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (21)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
443 7/03/2562 สธ0227/1029 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (10-13 มี.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (36)
กลุ่มงานอำนวยการ
444 7/03/2562 สธ0227/1028 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (รับ ผตร.10-13 มีค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (27)
กลุ่มงานอำนวยการ
445 7/03/2562 สธ 0227/1027 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (21)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
446 7/03/2562 สธ 0227/1026 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (22)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
447 7/03/2562 สธ 0227/ว995 - ส่งสำเนารายงานการประชุม
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (38)
กลุ่มงานอำนวยการ
448 7/03/2562 สธ 0227/1004 - ขอเชิญผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพร่วมตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT (EB1-EB25)
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (27)
กลุ่มงานอำนวยการ
449 7/03/2562 สธ 0227/1005 - ขอเชิญผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพร่วมตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT (EB1-EB25)
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (26)
กลุ่มงานอำนวยการ
450 7/03/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/1016 - ขอเชิญประชุม เรื่องการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในเขตสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (23)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
451 7/03/2562 สธ 0227/ว1015 - การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 (นายพีระ ทองโพธิ์) และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1
เรียน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (40)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
452 7/03/2562 สธ 0227/ ว 997 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมอนผลงานวิชาการ สายงานเภสัชกรชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (40)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
453 7/03/2562 สธ 0227/ว 996 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ปด้านเวชกรรม) สาขาจักษุวิทยา ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (37)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
454 7/03/2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารรสุข ปีงบประมาณ2562 (51) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
455 6/03/2562 สธ 0227/1003 - ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (28)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
456 6/03/2562 สธ 0227/ว 1002 - เชิญอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทีมสหวิชาชีพ IPP
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (36)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
457 6/03/2562 สธ 0227/998 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาสมรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (128)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
458 6/03/2562 สธ 0227/999 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (29)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
459 6/03/2562 สธ 0227/ว 973 - เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (92)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
460 5/03/2562 สธ 0205.02/93 - แจ้งข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๒
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (17)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
461 5/03/2562 สธ 0227/ว987 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (63)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
462 5/03/2562 สธ 0227/ว 968 - (แก้ไข) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (60)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
463 5/03/2562 สธ 0227 / 950 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (พลับพลึง 15 มี.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (43)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
464 5/03/2562 ด่วนที่สุด สธ 0205.02/ว 100 - ประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่าย VBP MCH เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (55)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
465 5/03/2562 สธ 0227/ว 979 - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดประชุมวิชาการระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (80)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
466 5/03/2562 สธ 0227 ว 978 - ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (84)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
467 5/03/2562 สธ 0227 ว 977 - ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (72)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
468 5/03/2562 สธ 0227 ว 976 - ขอเชิญร่วมจัดบูธนิทรรศการการประชุมวิชาการของเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (74)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
469 5/03/2562 สธ 0227 ว 974 - ขอขยายระยะเวลาส่งผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (60)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
470 5/03/2562 สธ 0227/ว917 - ส่งรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำเดือน มกราคม 2562
เรียน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.ตาก (49)
กลุ่มงานอำนวยการ
471 5/03/2562 สธ 0227/ว980 - ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (59)
กลุ่มงานอำนวยการ
472 5/03/2562 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. (52) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
473 4/03/2562 สธ 0227/ว942 - ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย (67)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
474 4/03/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227 / ว945 - ขอเชิญประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านครองผู้บริโภค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (75)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
475 4/03/2562 สธ 0227 /ว 946 - ขอเชิญประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (41)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
476 4/03/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/949 - ขอเชิญเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ทุกระบบ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (30)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
477 4/03/2562 สธ 0227/944 - เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.ตาก (15)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
478 4/03/2562 สธ0205.02/ว95 - แจ้งการดำเนินงานโปรแกรม 6-Value MCH Program Plus
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (77)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
479 2/03/2562 สธ 0227/ว 951 - เชิญเป็นวิทยากรการประชุมการพัฒนานักกายภาพบำบัดใหม่ 22 มี.ค. 2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (29)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
480 2/03/2562 สธ 0227/ว 952 - เชิญประชุมการพัฒนานักกายภาพบำบัดใหม่ 22 มี.ค. 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (125)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
481 1/03/2562 ด่วนที่สุด-สธ0227/943 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (4-6 มีค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (36)
กลุ่มงานอำนวยการ
482 1/03/2562 เชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 (44) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
483 28/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/906 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (35)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
484 28/02/2562 สธ 0227/915 - ขอสนับสนุนระบบ Web conference เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (26)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
485 28/02/2562 สธ 0227/904 - ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพในเขตสุขภาพ : โครงการนำร่องเขตสุขภาพที่ 2 (เพิ่มเติม) และขอเชิญประชุม ฯ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (55)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
486 28/02/2562 สธ 0227/ว 907 - เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, นพ.สสจ.พิษณุโลก (60)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
487 28/02/2562 แจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุข เรื่องลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561  (37) กลุ่มงานอำนวยการ
488 28/02/2562 สธ 0227 / ว 896 - ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (62)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
489 27/02/2562 สธ0227/889 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (12 มีค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (34)
กลุ่มงานอำนวยการ
490 27/02/2562 สธ0227/887 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม และรหัส Wifi (12 มี.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (32)
กลุ่มงานอำนวยการ
491 27/02/2562 สธ0227/888 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (7 มี.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (29)
กลุ่มงานอำนวยการ
492 27/02/2562 สธ0227/886 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม และรหัส Wifi (7มี.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (32)
กลุ่มงานอำนวยการ
493 27/02/2562 สธ 0227 / ว894 - แจ้งรายชื่อและขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (74)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
494 27/02/2562 สธ 0227/893 - แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (28)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
495 27/02/2562 สธ 0227/879 - แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ.ตาก (24)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
496 27/02/2562 สธ 0227/878 - แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (23)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
497 27/02/2562 สธ 0227 ว 880 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) กระทรวงสาธารณสุข
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, นพ.สสจ.พิษณุโลก (27)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
498 27/02/2562 สธ 0227/884 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ ครั้งที่ 3/2562
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (26)
กลุ่มงานอำนวยการ
499 27/02/2562 สธ 0227/883 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (21)
กลุ่มงานอำนวยการ
500 27/02/2562 สธ 0227/882 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ ครั้งที่ 3/2562
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (21)
กลุ่มงานอำนวยการ
501 27/02/2562 สธ 0227/ว881 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (57)
กลุ่มงานอำนวยการ
502 27/02/2562 ด่วนที่สุด สธ0227/ว885 - การจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนิติเวช และสร้างเครือข่ายงานนิติเวช กระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (43)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
503 26/02/2562 สธ 0227/ว 864 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (66)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
504 26/02/2562 สธ 0205.02/86 - แจ้งข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (17)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
505 26/02/2562 สธ 0227 / 810 - เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (29)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
506 26/02/2562 สธ 0227/866 - ขออนุเคราะห์ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (20)
กลุ่มงานอำนวยการ
507 26/02/2562 สธ 0227/ว 783 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เข (155)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
508 26/02/2562 ด่วน สธ 0227 / 861 - ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาติดตามประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการ (One Day Surgery)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (55)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
509 26/02/2562 สธ0227/ว862 - ส่งสำเนาคำสั่งคณะแต่งตั้งคณะทำงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (50)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
510 26/02/2562 สธ0227/ว844 - ส่งสำเนาคำสั่งคณะแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (65)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
511 26/02/2562 ด่วนที่สุด พล0032.103/ว186 - ขอเชิญประชุม การวิเคราะห์และการบริหารอัตรากำลังพยาบาล
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
512 26/02/2562 สธ 0227/ว863 - ส่งสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (49)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
513 25/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว854 - ขอให้ส่งข้อมูลจำนวนประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (52)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
514 25/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว838 - ขอให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
515 25/02/2562 ด่วน-สธ0227/856 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (27 ก.พ.-1 มี.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (30)
กลุ่มงานอำนวยการ
516 25/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/852 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (29)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
517 25/02/2562 สธ 0227/ว855 - ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการสร้างเครือข่ายและอบรมเพิ่มศักยภาพพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปาวยระยะกลาง (Intermediate Care) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (34)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
518 25/02/2562 สธ 0227/833 - ขอเชิญประชุมโครงการนำร่องเขตสุขภาพที่ 2 (Core Team)
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย (43)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
519 25/02/2562 สธ 0227 / 842 - รายงานข้อมูลสถานการการณ์หมอกควันภาคเหนือ
เรียน นพ.สสจ.ตาก (18)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
520 25/02/2562 สธ 0227/ว 843 - แจ้งคำสั่งคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย (48)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
521 25/02/2562 สธ 0227/ว 845 - เชิญอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเชี่ยวชาญการล้างไตทางช่องท้อง PD Nurse ในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (48)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
522 25/02/2562 สธ 0227/ว 846 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย (27)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
523 25/02/2562 สธ 0227/ว 847 - เชิญคณะทำงานร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเชี่ยวชาญการล้างไตทางช่องท้อง PD Nurse ในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช (22)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
524 25/02/2562 สธ 0227/ว 848 - เชิญคณะทำงานร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเชี่ยวชาญการล้างไตทางช่องท้อง PD Nurse ในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (31)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
525 25/02/2562 สธ 0227/ว 840 - เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โ๕รงการปฏฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ตความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (65)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
526 25/02/2562 สธ 0227/ว834 - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (44)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
527 25/02/2562 สธ 0227/832 - ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (17)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
528 25/02/2562 สธ 0227/ว831 - แจ้งแนวทางจัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560-2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (44)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
529 22/02/2562 สธ 0227/827 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (20)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
530 22/02/2562 สธ 0227/ว 825 - ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (47)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
531 22/02/2562 สธ 0227/824 - ขอเชิญประชุมจักษุยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (27)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
532 21/02/2562 สธ 0227/ 812 - ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ประจำปี 2562
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (48)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
533 21/02/2562 สธ 0227/ว814 - ทดลองใช้ web conference ระบบส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
534 21/02/2562 สธ0227/ว811 - แจ้งรายการขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารผ่าตัดและคลอด(6ชั้น) ปีงบประมาณ 2563
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (34)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
535 21/02/2562 สธ0227/ว809 - ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (45)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
536 21/02/2562 สธ0227/ว810 - ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 สสจ รพ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก (71)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
537 21/02/2562 สธ 0227/ว797 - ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการสร้างเครือข่ายและอบรมเพิ่มศักยภาพการให้บริการของสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (30)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
538 21/02/2562 สธ 0227/796 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม โรงพยาบาลสุโขทัย
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (21)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
539 21/02/2562 สธ 0227/798 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและอบรมเพิ่มศักยภาพการให้บริการของสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (29)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
540 21/02/2562 สธ0227/801 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (19,22 ,มีค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (21)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
541 20/02/2562 สธ 0227/ว 782 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ทุนแพทย์ประจำบ้านในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (100)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
542 20/02/2562 พล 0032.129.2/ว.849 - ขอเชิญประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ACS registry
เรียน ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (42)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
543 20/02/2562 พล 0032.129.2/ว.1564 - ขอเชิญประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ACS registry
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (28)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
544 20/02/2562 สธ0227/ว789 - ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (58)
กลุ่มงานอำนวยการ
545 20/02/2562 การสรรหาและคัดเลือก นักสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2562 เขตสุขภาพที่ 2 (78) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
546 20/02/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0227/ ว 781 - ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive surgery) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (46)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
547 20/02/2562 สธ 0227/ 758 - ส่งผลการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (29)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
548 18/02/2562 สธ 0227/769 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (29)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
549 18/02/2562 สธ 0205.02/72 - แจ้งข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, นพ.สสจ.ตาก, ผอ.รพ.แม่สอด (34)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
550 18/02/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0227/ ว 760 - ขอให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลบุคลากรในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (47)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
551 18/02/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0227/ ว 759 - ขอให้ตอบแบบประเมินตนเองการบริการผ่าตัดแบบทำลายเนื้อเยื่อน้อย (Minimal Invasive Surgery : MIS)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
552 18/02/2562 สธ 0227 / 761 - ขอส่งบันทึกรายงานการประชุมสัมนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (31)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
553 18/02/2562 ด่วน สธ 0227 / ว 763 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ทุกระบบ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (27)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
554 18/02/2562 สธ 0227 / ว 762 - ขอส่งรายงานประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (48)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
555 18/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว742 - ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการสร้างเครือข่ายและอบรมเพิ่มศักยภาพการให้บริการของสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (17)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
556 18/02/2562 สธ 0227/ว 757 - แจ้งการโอนเงินจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 (งบเงินอุดหนุน) พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ service plan
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย (62)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
557 18/02/2562 ด่วนที่สุด สธ0227/ว753 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขต 2 ครั้งที่ 2/2562
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (71)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
558 15/02/2562 พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562  (60) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
559 15/02/2562 สธ 0227/ว 732 - รายงานผลการดำเนินโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินีฯ ประจำเดือนมกราคม 2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (21)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
560 15/02/2562 ด่วน สธ 0227/ว730 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Asia-Pacific Academy of Ophthalmology 2019 : Scientific Program of Artificial Intelligence Subspecialty Day
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (71)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
561 15/02/2562 สธ0227/ว709 - แจ้งจัดสรรสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (25)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
562 15/02/2562 สธ0227/ว708 - แจ้งจัดสรรสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (32)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
563 14/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/716 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (30)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
564 14/02/2562 สธ 0227/ว701 - ส่งสรุปรายงานการประชุมและแจ้งนโยบายการดำเนินงานทันตกรรม คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (57)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
565 14/02/2562 สธ 0227/ว717 - ขอให้ทบทวนข้อมูลและยืนยันการจัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560-2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (50)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
566 14/02/2562 เชิญอบรม excellent center ด้านวัณโรค (40) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
567 14/02/2562 สธ 0227 / 672 - ขอส่งคู่มือการใช้งานโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (85)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
568 14/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว711 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดระยะเฉียบพลัน เขตสุขภาพที่ 2 (stroke nurse : basic course รุ่นที่ 4) ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (56)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
569 14/02/2562 สธ0227/ว700 - ผลการประเมินและการจัดระดับความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (57)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
570 14/02/2562 พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562  (44) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
571 13/02/2562 สธ 0227/699 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (25)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
572 13/02/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0227/697 - ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา Intermediate Care และสาขา Palliative Care ครั้งที่ 1/2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (25)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
573 13/02/2562 สธ 0227/ว 687 - ตอบข้อหารือการขอใช้กรอบอัตรากำลังที่ควรมีขั้นสูง (ร้อยละ 100) ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, นพ.สสจ.สุโขทัย (41)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
574 13/02/2562 สธ 0227/683 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพในเขตสุขภาพ (โครงการนำร่องเขตสุขภาพี่ 2)"
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (37)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
575 13/02/2562 สธ 0227/ว 682 - ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพในเขตสุขภาพ : โครงการนำร่องเขตสุขภาพที่ 2 และขอเชิญประชุม ฯ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย (40)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
576 12/02/2562 สธ0227/635 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราขการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (30)
กลุ่มงานอำนวยการ
577 12/02/2562 สธ 0227/686 - ขออนุเคราะห์
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (34)
กลุ่มงานอำนวยการ
578 12/02/2562 สธ 0227/ว684 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (60)
กลุ่มงานอำนวยการ
579 12/02/2562 สธ0227/ว1673 - รายงานแบบสรุปประเด็นปัญหาและการแก้ไขจากการบริหารจัดการงบลงทุน
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (56)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
580 11/02/2562 สธ 0227/661 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (21)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
581 11/02/2562 สธ 0227/660 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (27)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
582 11/02/2562 สธ 0227/ว659 - ขอเชิญอบรม Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (73)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
583 11/02/2562 สธ 0227/ว658 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.ตาก (40)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
584 11/02/2562 สธ 0227/ ว 653 - การประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (54)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
585 11/02/2562 สธ 0227/652 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (22)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
586 11/02/2562 สธ 0227/ว651 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (51)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
587 8/02/2562 สธ 0227/639 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมอินทนิล
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (35)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
588 8/02/2562 ด่วนที่สุดที่สธ 0227/ว 642 - ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan) ประเทศ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (78)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
589 8/02/2562 สธ0227/ว641 - ขอเชิญประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (52)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
590 8/02/2562 สธ0227/637 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (48)
กลุ่มงานอำนวยการ
591 8/02/2562 สธ 0227/ว 607 - ส่งบัญชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (43)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
592 7/02/2562 สธ 0227/619 - ขอเชิญเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (39)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
593 7/02/2562 สธ 0227/ว 574 - ขอประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 3
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (78)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
594 7/02/2562 สธ 0227/ว 577 - ขออยายเวลาในการทำการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (63)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
595 7/02/2562 สธ 0227/ว 614 - แบบประเมินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (80)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
596 7/02/2562 สธ 0227/621 - ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ด้านทักษะทางภาษา การพูดและการกลืนเบื้องต้น เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (54)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
597 7/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/620 - ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (26)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
598 7/02/2562 สธ 0227/ว615 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ด้านทักษะทางภาษา การพูดและการกลืนเบื้องต้น เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (93)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
599 7/02/2562 สธ0227/ว593 - ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลฯ และขอเชิญประชุมฯ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (48)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
600 7/02/2562 สธ0227/ว592 - ขอเชิญประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (74)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
601 7/02/2562 สธ 0227/616 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและอบรมเพิ่มศักยภาพการให้บริการของสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (27)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
602 7/02/2562 สธ0227/ว608 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขต2 ครั้งที่ 2/2562 สสจ. รพ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก (73)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
603 7/02/2562 สธ 0227/ว 606 - เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ให้การดูแลรักษาประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (21)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
604 7/02/2562 สธ 0227/ ว 617 - เชิญประชุมคณะทำงาน TB ครั้งที่ 3
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (45)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
605 7/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227 / ว 600 - การจัดบริการการตรวจสวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (46)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
606 7/02/2562 สธ 0227/ว605 - แจ้งตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (50)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
607 7/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227 / ว 602 - การจัดบริการการตรวจสวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (ประธาน CSO ประธาน SP สาขาหัวใจ)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (18)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
608 7/02/2562 สธ 0227 / 603 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมกาซะลอง
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (18)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
609 7/02/2562 สธ 0227/601 - ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสนับสนุน เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (16)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
610 7/02/2562 สธ 0227/ว 577 - ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร
เรียน ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (48)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
611 7/02/2562 สธ 0227/ว598 - ส่งสรุปผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU-AMR) เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (48)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
612 7/02/2562 สธ0227/ว582 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่1 ศูนย์
เรียน ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (66)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
613 7/02/2562 สธ0227/ว581 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่1/2562 สสจ. รพ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (92)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
614 7/02/2562 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่1/2562 วันที่ 7 ก.พ. 2562  (52) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
615 6/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว572 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (39)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
616 6/02/2562 สธ0227/571 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (20-22 ก.พ.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (35)
กลุ่มงานอำนวยการ
617 6/02/2562 สธ0227/570 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (12-15 ก.พ.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (37)
กลุ่มงานอำนวยการ
618 5/02/2562 สธ 0227/ว 553 - 553 แจ้งเปลี่ยนวันที่ประชุม Empowerment to effective DOT
เรียน นพ.สสจ.ตาก, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด (28)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
619 5/02/2562 สธ 0227/552 - แจ้งเปลี่ยนวันที่ประชุม Empowerment to effective DOT วิทยากร
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด (20)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
620 5/02/2562 สธ 0227/ว 544 - ขอเชิยประชุมเพื่อปรึกษาหารือความก้าวหน้าในตำแหน่งสายงานนักรังสีการแพทย์
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช (58)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
621 5/02/2562 สธ 0227/543 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (30)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
622 5/02/2562 สธ0227/552 - ขอความอนุเคราะห์รถพร้อมคนขับ 27 ก.พ. 62
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (20)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
623 5/02/2562 ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (33) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
624 5/02/2562 ด่วนที่สุดที่สธ 0227/537 - แจ้งอนุมัติโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด (16)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
625 5/02/2562 ด่วนที่สุดที่สธ 0227/536 - แจ้งอนุมัติโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (21)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
626 5/02/2562 ด่วนที่สุดที่สธ 0227/535 - แจ้งอนุมัติโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (22)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
627 5/02/2562 ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (41) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
628 4/02/2562 รพ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกิจกรรมอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (37) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
629 4/02/2562 พิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สามเงา จ.ตาก (42) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
630 4/02/2562 สธ 0227/ว483 - แจ้งข้อสั่งการผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 ในการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดตาก
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, นพ.สสจ.ตาก (34)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
631 4/02/2562 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันเบาใจ” การดูแลประคับประคอง ในระยะท้ายของชีวิต “เพราะรักจึงบอก” (117) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
632 4/02/2562 สธ 0227/524 - ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (22)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
633 4/02/2562 สธ 0227/ว525 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรภภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (42)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
634 4/02/2562 สธ 0227/520 - ขออนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมอินทนิล และห้องประชุมกาซะลอง
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (40)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
635 2/02/2562 สธ 0227/ว506 - มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (93)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
636 2/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ ว 522 - คืนข้อมูลสถานการณ์วัณโรค
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (36)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
637 1/02/2562 สธ 0227/521 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (39)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
638 1/02/2562 สธ 0227/ว519 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานสนับสนุนกลุ่มงานบริหารทรัพยากรด้านบริหารกำลังคน (CHRO) เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (101)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
639 1/02/2562 สธ 0227 / 502 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย HA เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (62)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
640 1/02/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0227/ ว 501 - ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 2 ปี พ.ศ.2562
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (104)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
641 1/02/2562 สธ 0227/ว477 - ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (82)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
642 1/02/2562 สธ 0227/ว449 - ขอเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพในเขตสุขภาพ : โครงการนำร่องเขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (80)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
643 1/02/2562 สธ 0227/478 - ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (54)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
644 1/02/2562 สธ 0227/451 - ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (28)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
645 1/02/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ ว 480 - 480 ข้อสั่งการธรรมนูญพระสงฆ์
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (68)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
646 1/02/2562 สธ 0227/458 - แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลสุโขทัย
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (26)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
647 1/02/2562 สธ 0227/ว 471 - สำรวจข้อมูลความต้องการ และจำนวนแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรองรับการตัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (96)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
648 1/02/2562 สธ 0227/ว476 - แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (58)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
649 31/01/2562 สธ 0227/475 - ขอเชิญประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง เขตุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (41)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
650 31/01/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/469 - เชิญประชุม (ผู้ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (57)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
651 31/01/2562 สธ0227/ว470 - ขอความร่วมมือส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
652 31/01/2562 สธ 0227/ว462 - การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด (47)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
653 31/01/2562 สธ 0227/394 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (24)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
654 31/01/2562 สธ 0227/457 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางระบบส่งต่อส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (26)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
655 30/01/2562 สธ 0227/441 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย “แผนแม่บทพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560 – 2569)”
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (30)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
656 30/01/2562 สธ 0227/ว 440 - แจ้งข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 10/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (79)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
657 30/01/2562 สธ 0227/434 - ขอใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (26)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
658 30/01/2562 สธ 0227/ว 380 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม และด้านการสอนของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.สุโขทัย (66)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
659 29/01/2562 อบรมสูติ นรีแพทย์ (40) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
660 29/01/2562 สธ 0227/ว2513 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (67)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
661 29/01/2562 สธ 0227/426 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมพุดซ้อน
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (26)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
662 29/01/2562 สธ 0227/423 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (22)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
663 29/01/2562 สธ 0227/413 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (25)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
664 29/01/2562 สธ 0227/414 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (24)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
665 29/01/2562 สธ 0227/ว401 - แจ้งแนวทางการนำส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์กรณีขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบริการการตรวจ HLA-B*1502 ตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2562 กระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (57)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
666 29/01/2562 สธ0227/ว399 - ติดตามผลการจัดทำและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (82)
กลุ่มงานอำนวยการ
667 29/01/2562 สธ022/ว400 - แจ้งมติและข้อสั่งการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (73)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
668 28/01/2562 สธ 0227/390 - รายงานผลการดำเนินโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินีฯ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (55)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
669 28/01/2562 สธ 0227/ ว 389 - ส่งผลงาน Best practice
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (55)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
670 28/01/2562 ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตตร์สุขภาพ (HPI) (49) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
671 28/01/2562 สธ 0227/ว383 - ส่งสำเนาคำสั่ง และเชิญประชุม คณะทำงานเครือข่ายสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายฯจังหวัดพิษณุโลก
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.พิษณุโลก (38)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
672 28/01/2562 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วบทความวิชาการเพื่อตีพิพม์ (60) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
673 28/01/2562 สธ 0227/ว382 - เชิญประชุม เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เข (65)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
674 28/01/2562 สธ0227/ว367 - เชิญประชุมติดตามแนวทางการบริหารงบลงทุนฯ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (83)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
675 28/01/2562 ด่วน สธ 0227 / ว 368 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (57)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
676 25/01/2562 สธ0227/ว365 - ขอเชิญประชุมเพื่อกำกับติดตาม รพ. ที่มีผลประเมินทางการเงินระดับ 7 ไตรมาส 4 ปี 2561
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (41)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
677 25/01/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227 / ว 357 - ขอเชิญจัดนิทรรศการในงานประชุมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (56)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
678 25/01/2562 สธ 0227 / 343 - ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (47)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
679 25/01/2562 สธ 0227 / 345 - ขอความอนุเคาะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (22)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
680 25/01/2562 สธ 0227 / 346 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพรอมพนักงงานขับรถยนต์
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (18)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
681 25/01/2562 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 (26) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
682 24/01/2562 สธ 0227/ว360 - แจ้งแผนการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (63)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
683 24/01/2562 ด่วนที่สุดที่สธ 0227/ว 344 - ข้อสั่งการมาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
684 24/01/2562 สธ 0227/356 - แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (44)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
685 24/01/2562 สธ 0227/355 - แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (33)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
686 24/01/2562 สธ 0227/354 - แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (61)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
687 24/01/2562 สธ 0227/353 - แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
เรียน นพ.สสจ.ตาก (41)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
688 24/01/2562 สธ 0227/350 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (40)
กลุ่มงานอำนวยการ
689 24/01/2562 สธ 0227/ว349 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (67)
กลุ่มงานอำนวยการ
690 24/01/2562 สธ 0227/351 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2562
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (44)
กลุ่มงานอำนวยการ
691 24/01/2562 สธ 0227/352 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (37)
กลุ่มงานอำนวยการ
692 24/01/2562 สธ 0227/ ว 347 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายกายภาพบำบัด 22 ก.พ. 2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (46)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
693 24/01/2562 สธ 0227/ว 337 - การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (78)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
694 24/01/2562 สธ 0227/ว 336 - ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร แนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (68)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
695 24/01/2562 สธ0227/334 - ขออนุเคราะห์ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (31)
กลุ่มงานอำนวยการ
696 24/01/2562 สธ0227/335 - ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม 8 ก.พ 62
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (35)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
697 23/01/2562 สธ 0227/329 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการบริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมระดับเขต ครั้งที่ 1/2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (28)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
698 23/01/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/326 - ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (29)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
699 23/01/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว324 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบบริการ ER Management
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (46)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
700 23/01/2562 สธ 0227/272 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.ตาก (43)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
701 23/01/2562 สธ 0227/274 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (30)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
702 22/01/2562 ด่วน สธ 0227 / ว 303 - ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (31)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
703 22/01/2562 ด่วน สธ 0227 / ว 293 - ขอเชิญประชุมและต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (70)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
704 22/01/2562 พล0032.109/ว649 - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ ครั้งที่ 11
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (59)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
705 22/01/2562 การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (62) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
706 21/01/2562 สธ0227/294 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
เรียน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (32)
กลุ่มงานอำนวยการ
707 21/01/2562 สธ 0227/287 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดสรรโควตา และการลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครั้งที่ 1
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (45)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
708 21/01/2562 สธ 0227/ว. 286 - ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาค
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (68)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
709 21/01/2562 สธ0227/282 - ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับ-ส่งผู้ตรวจราชการฯ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (35)
กลุ่มงานอำนวยการ
710 18/01/2562 ด่วน สธ 0227 / ว 260 - ขอให้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยย้อนหลัง 3 ปี
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (50)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
711 18/01/2562 สธ 0227/ว 273 - การสำรวจข้อมูลการให้บริการวิสัญญีพยาบาลและความต้องการโควตาฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ประจำปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (92)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
712 18/01/2562 สธ 0227/ว268 - แจ้งกำหนดการเข้าประเมินหน่วยบริการตามโครงการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (38)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
713 18/01/2562 สธ 0227/269 - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (32)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
714 16/01/2562 สธ0227/243 - ขอเชิญประชุมการวิพากษ์การดำเนินการพัฒนาระบบการจ่ายค่าบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่า ในการดูแลสุขภาพมารดาและเด็ก เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (30)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
715 16/01/2562 สธ0227/ว242 - ขอเชิญประชุมการวิพากษ์การดำเนินการพัฒนาระบบการจ่ายค่าบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่า ในการดูแลสุขภาพมารดาและเด็ก เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (79)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
716 16/01/2562 สธ 0227 / 183 - รายงานการอบรมสัมนา เรื่อง การดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศยุค 4.0
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (77)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
717 16/01/2562 สธ 0227/ว 237 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษและขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.สุโขทัย (48)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
718 15/01/2562 สธ 0227/ว 218 - ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมการจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (93)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
719 15/01/2562 สธ 0227/219 - ขอความอนุเคราะห์
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (44)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
720 14/01/2562 สธ0238/ว208 - ส่งรายงานการประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ไตรมาสที่ 1
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (67)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
721 14/01/2562 สธ0227/211 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (49)
กลุ่มงานอำนวยการ
722 11/01/2562 สธ 0227/192 - แจ้งเปลี่ยนวัน และสถานที่ ประชุมโครงการ Empowerment to effective DOT
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (37)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
723 11/01/2562 สธ 0227/191 - แจ้งเปลี่ยนวัน และสถานที่ ประชุมโครงการ Empowerment to effective DOT
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด (29)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
724 11/01/2562 สธ 0227/ว190 - แจ้งเปลี่ยนวัน และสถานที่ ประชุมโครงการ Empowerment to effective DOT
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด (62)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
725 11/01/2562 สธ 0227/ว 173 - เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Mid career training in neonatal care
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (79)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
726 11/01/2562 สธ 0227/ว 193 - เชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช (29)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
727 11/01/2562 สธ 0227/ว 158 - การจัดสรรโควตาและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการผลิตผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (76)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
728 11/01/2562 สธ 0227/186 - ส่งรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (44)
กลุ่มงานอำนวยการ
729 11/01/2562 สธ0227/ว185 - ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (68)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
730 10/01/2562 สธ 0227/ว161 - ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันเบาใจ” การดูแลประคับประคอง ในระยะท้ายของชีวิต “เพราะรักจึงบอก”
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (59)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
731 10/01/2562 สธ 0227/172 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเบนทูล 29 ม.ค. 2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (33)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
732 10/01/2562 สธ 0227/ว 171 - ประชุมคณะทำงาน MCH Board และ 6 โปรแกรม
เรียน ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (58)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
733 10/01/2562 ด่วน สธ 0227 / ว 131 - ส่งข้อมูลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชนในถิ่นถุรกันดาร(กพด.)
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (29)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
734 10/01/2562 สธ 0227/ว 159 - ขอเชิญประชุมหารือแนวการจัดอบรมการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และBusiness Plan ของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (60)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
735 10/01/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว162 - ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการส่งผลงาน HA National Forum
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (67)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
736 10/01/2562 สธ 0227/ว155 - ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (131)
กลุ่มงานอำนวยการ
737 9/01/2562 สธ 0227/ ว 142 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการเข้ารับการอบรม R to R
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (69)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
738 9/01/2562 สธ 0227/ว145 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (83)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
739 9/01/2562 สธ 0227/ว99 - ตัวชี้วัดร่วมด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (59)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
740 9/01/2562 สธ 0227/ว140 - ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (52)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
741 9/01/2562 สธ 0227/139 - ขอให้รายงานการสนับสนุนเพิ่มเติมในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนและทันตบุคลากรจังหวัดตาก
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (23)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
742 9/01/2562 สธ 0227/ว 132 - ขอเชิญประชุมคณกรรมการ LTC
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (40)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
743 9/01/2562 สธ 0227/118 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเบนทูล 30 ม.ค. 2562
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (22)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
744 9/01/2562 สธ 0227/ว133 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (48)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
745 9/01/2562 สธ 0227/ว 93 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประเมินประสิทธิภาพหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (63)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
746 9/01/2562 สธ 0227/87 - ขออนุเคราะห์
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (44)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
747 8/01/2562 สธ0227/126 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (20-25 ม.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (40)
กลุ่มงานอำนวยการ
748 8/01/2562 สธ0227/125 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ (14-15 ม.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (37)
กลุ่มงานอำนวยการ
749 8/01/2562 ด่วนที่สุด- ที่ สธ0227/124 - ขอความอนุเคราะห์รถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ (9-10 ม.ค.62)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (39)
กลุ่มงานอำนวยการ
750 8/01/2562 สธ 0227/123 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (39)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
751 8/01/2562 สธ 0227/122 - ขออนุเคราะห์ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (40)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
752 8/01/2562 สธ0227/ว101 - ขอเชิญเข้าร่วมวิพากษ์โครงการ 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (97)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
753 8/01/2562 สธ 0227/ว115 - การคัดเลือกผู้บริหารสาธารณสุข ดีเด่น ประจำปี 2561
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (42)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
754 8/01/2562 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (45) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
755 8/01/2562 1323.2561-คำสั่งแต่งตั้ง CIO ประจำกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (54) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
756 8/01/2562 สธ 0227/119 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมพลับพลึง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (25)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
757 8/01/2562 สธ 0205.02/19 - ขอเชิิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (44)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
758 8/01/2562 สธ 0205.02/19 - ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (30)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
759 8/01/2562 สธ 0205.02/19 - ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด (29)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
760 8/01/2562 สธ 0205.02/19 - ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (38)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
761 8/01/2562 สธ 0205.02/19 - ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (28)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
762 8/01/2562 สธ 0205.02/19 - ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (33)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
763 8/01/2562 สธ 0227 ว 107 - ขอเชิญบุลากรเข้าร่วมประชุมนักเทคนิคการแพทย์ 12 เขตสุขภาพ เพื่อวางแผนการประกันคุณภาพสำหรับการใช้ชุดทดสอบ FIT โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (24)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
764 8/01/2562 สธ 0227/ ว 106 - ขอสำรวจหน่วยบริการเพื่อรับการจัดสรรโควตาในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนนักรังสีการแพทย์
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (72)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
765 8/01/2562 สธ0027/ว98 - เชิญประชุมกรรมการเขต ครั้งที่1 2562 ศูนย์
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (39)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
766 8/01/2562 สธ0227/ว97 - เชิญประชุมกรรมการเขต ครั้งที่1 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก (68)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
767 8/01/2562 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา RDU-AMR วันที่ 8 มกราคม 2562  (46) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
768 7/01/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 68 - ขอให้รายงานผลการดำเนินงานและยืนยันผลการดำเนินงานโครงการ
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก (41)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
769 7/01/2562 สธ0213.092/ว1779 - เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทชินราช
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (69)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
770 7/01/2562 สธ 0227 / ว 72 - ขอเชิญส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (51)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
771 7/01/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0227/ ว 73 - ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (49)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
772 7/01/2562 สธ0227/81 - ขอความอนุเคราะห์รถพร้อมคนขับ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (24)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
773 7/01/2562 สธ 0227/74 - แจ้งผลการอนุมัติให้ข้าราชการปฏิบัติราชการเกินกรอบอัตรากำลังที่ควรมี (FTE) ขั้นต่ำ (ร้อยละ 80)
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (31)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
774 7/01/2562 สธ 0227/ว77 - ขอเชิญประชุมการจัดทำแนวทางการรักษาบาดเจ็บศีรษะ (ฉบับร่าง)
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (39)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
775 7/01/2562 สธ 0227/ว76 - ขอความร่วมมือส่งพยาบาลเข้ารับการอบรม
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (36)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
776 7/01/2562 สธ 0227/ว 71 - แจ้งยกเลิกการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ให้การดูแลรักษาประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้องรังระยะสุดท้าย
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (27)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
777 4/01/2562 สธ 0205/72 - ขอเปลี่ยนทุนการศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (40)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
778 4/01/2562 พล0032.101.12/ว049 - แจ้งแนวทางปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (70)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
779 4/01/2562 สธ0227/ว59 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่11/2562 ศูนย์
เรียน ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (51)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
780 4/01/2562 สธ0227/ว60 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่11/2561 สสจ.รพศ รพท
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (93)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
781 4/01/2562 สธ0227/ว47 - การบันทึกข้อมูลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ e-budgetting
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (67)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
782 3/01/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227 / 35 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และคณะทำงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลบางระกำ)
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (32)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
783 3/01/2562 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0227/ ว 34 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และคณะทำงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (58)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
784 3/01/2562 สธ 0227/23 - ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการพร้อมพนักงานขับรถ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (27)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
785 3/01/2562 สธ 0227/ว 24 - เชิญประชุม Empowerment DOT
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (66)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
786 3/01/2562 สธ 0227/30 - เชิญเป็นวิทยากรการประชุม Empowerment DOT
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด (24)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
787 3/01/2562 สธ 0227/29 - เชิญเป็นวิทยากรการประชุม Empowerment DOT
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ (24)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
788 3/01/2562 สธ 0227/28 - เชิญเป็นวิทยากรการประชุม Empowerment DOT
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (27)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
789 3/01/2562 สธ 0227/27 - เชิญเป็นวิทยากรการประชุม Empowerment DOT
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (25)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
790 3/01/2562 สธ 0227/26 - เชิญเป็นวิทยากรการประชุม Empowerment DOT
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (24)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
791 3/01/2562 สธ 0227/25 - เชิญเป็นวิทยากรการประชุม Empowerment DOT
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (28)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
792 3/01/2562 สธ 0227/22 - เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพทีม PCC การดูแลผู้สูงอายุที่พิการ
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย (25)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
793 3/01/2562 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว 21 - เชิญประชุมรพ.สต.ติดดาว ครู ข
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (33)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
794 2/01/2562 สธ 0227/3968 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพื่อการย้านหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร และเพื่อการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2562
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (127)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
795 2/01/2562 สธ 0227/3926 - การประเมินบุคคลและผลงาน
เรียน ผอ.รพ.แม่สอด (33)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
796 2/01/2562 สธ 0227/ว 3767 - ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (93)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
797 28/12/2561 สธ 0227/ว 3961 - ตอบข้อหารือขอขยายระยะเวลาใช้ตำแหน่งว่างที่ได้รับการอนุมัติ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (57)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
798 28/12/2561 ด่วนที่สุด สธ 0227/ ว 3962 - สรุปประเด็นและข้อสั่งการประชุมคกก.เขตครั้งที่ 11
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (93)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
799 28/12/2561 สธ 0227/ว3959 - การรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับของการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (69)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
800 28/12/2561 ด่วนที่สุด สธ 0227/ว3958 - ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอสนับสนุนการจัดตั้งและปรับระดับหน่วยบริการสุขภาพผ่านโปรแกรมระบบรายงานประเมินศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ กบรส 4.0i
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย (75)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
801 28/12/2561 สธ 0227/3953 - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมอินทนิล
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (40)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
802 28/12/2561 สธ 0227/3941 - รายงานผลการดำเนินโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินีฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (42)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
803 28/12/2561 สธ 0227 / 3942 - การรายงานข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 3 เดือน
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (41)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
804 27/12/2561 สธ 0227/ว 3939 - เร่งรัดและติดตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (74)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
805 27/12/2561 ด่วนที่สุดสธ 0227/ว3940 - แจ้งการรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (64)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
806 27/12/2561 สธ0227/ว3890 - ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (58)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
807 27/12/2561 สธ0227/ว3937 - เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ระบบควบคุมภายใน 5 ประเด็น) ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (80)
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
808 27/12/2561 สธ 0227/3938 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก (55)
กลุ่มงานอำนวยการ
809 27/12/2561 สธ 0227/ ว 3922 - แจ้งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทันตภิบาลเพื่อการบริการคลินิกหมอครอบครัว
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (57)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
810 27/12/2561 สธ 0227/ว3924 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม ระดับเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (77)
กลุ่มงานอำนวยการ
811 27/12/2561 สธ0227/ว3733 - ขอเชิญประชุมคณะทำงาน CIO เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 (3 ม.ค. 61)
เรียน ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (67)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
812 27/12/2561 การรับสมัครคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6  (41) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
813 27/12/2561 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่น 24 (38) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
814 27/12/2561 ด่วนที่สุด สธ0227/ว3923 - แจ้งให้ส่งผลคะแนนการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบไตรมาสที่ 1
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (56)
กลุ่มงานอำนวยการ
815 27/12/2561 สธ 0205.02/ว 929 - ขอเชิญคณะกรรมการประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษและ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช (51)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
816 26/12/2561 สธ 0205.02/ว 930 - การประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช (35)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
817 26/12/2561 สธ 0205.02/ว 933 - ขอเชิญร่วมประชุมประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (70)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
818 26/12/2561 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนยถั่วอัลมอนด์ออร์แกนิค , การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนยถั่วและทาฮินีออร์แกนิค (53) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
819 26/12/2561 สธ 0227/ 3914 - ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (4เดือน)
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (48)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
820 25/12/2561 เอกสาร - การประชุมฯ การกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (24 ธ.ค. 2561) (48) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
821 25/12/2561 สธ 0205.02/ว 928 - แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2562
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (56)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
822 25/12/2561 สธ 0227/3898 - ส่งผลการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับควา