สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 9/11/2561 ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมทำแบบประเมินความสุขบุคลากร(Happinometer) (43) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
2 9/11/2561 ขอเชิญ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป เข้าร่วมทำแบบประเมินสุขภาวะองค์กร(Happy Public Organization index : HPI) ประจำปี 2562 (29) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
3 8/11/2561 เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (14) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
4 2/11/2561 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) (63) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
5 2/11/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็ก รองรับกลไกการจ่ายแบบเน้นคุณค่า (Value Based Payment) รุ่นที่ 2 (3/2562) (19) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
6 30/10/2561 เขตสุขภาพที่ 2 พัฒนาผู้นำเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็ก รองรับกลไกการจ่ายแบบเน้นคุณค่า (Value Based Payment) (2/2562) (17) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
7 30/10/2561 เอกสาร - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบเน้นคุณค่า (Value Based Payment) เขตสุขภาพที่ 2 (26 ต.ค. 2561) (25) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
8 24/10/2561 Smart Queue System รพ.สต.วังพิกุล สสจ.พิษณุโลก (1/2562) (22) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
9 17/10/2561 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (132) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
10 8/10/2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้สินเชื่อธนวัฏ (สธ 0201.06/25623) (27) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
11 8/10/2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ (สธ 0201.06/25622 ลว.20 ก.ย.61) (26) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
12 2/10/2561 ประมวลภาพงานมอบใบรับรอง รพ.สต.ติดดาว 2561 (30) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
13 18/09/2561 รมว.สธ.ชื่นชมนวัตกรรม Smart Digital Health เขตสุขภาพที่ 2 (35) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
14 11/09/2561 เขื่อนกั้นโรค Tak Health dam ที่ รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก (32) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
15 11/09/2561 เด็ก ๆ โรงเรียน ตชด. มีสุขภาพดีด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ จ.อุตรดิตถ์ (33) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
16 11/09/2561 การแพทย์แผนไทยที่ รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (31) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
17 11/09/2561 แสงสว่างที่บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยการผ่าตัดครบวงจร (29) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
18 11/09/2561 การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน จ.อุตรดิตถ์ (26 ก.ค. 2561) (34) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
19 11/09/2561 การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รพ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (23) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
20 11/09/2561 การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จ.ตาก (6 ส.ค. 2561) (26) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
21 11/09/2561 การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (25) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
22 11/09/2561 จังหวัดเพชรบูรณ์รณรงค์อาหารปลอดภัย (2 ส.ค. 2561) (17) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
23 10/09/2561 Green & Clean Hospital รพ.เพชรบูรณ์ (30) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
24 10/09/2561 นายแพทย์สาธารณสุขสุโขทัย ชี้แจงคนไข้ล้น รพ.ศรีสัชนาลัย (44) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
25 21/08/2561 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 26 (41) กลุ่มงานอำนวยการ
26 10/08/2561 เอกสารการประชุม พัฒนากลไกการดำเนินงานมุ่งสู่การปฏิรูปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Retreat) ประจำปี 2561 (68) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
27 8/08/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) (42) กลุ่มงานอำนวยการ
28 7/08/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง/แบบฟอร์มในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562  (62) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
29 3/08/2561 ว 455-การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (34) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
30 31/07/2561 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (38) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
31 25/07/2561 สรุปตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 (52) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
32 24/07/2561 ขอประชาสัมพันธ์ไลน์ทางการของรัฐบาล (28) กลุ่มงานอำนวยการ
33 24/07/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2561 (33) กลุ่มงานอำนวยการ
34 24/07/2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (33) กลุ่มงานอำนวยการ
35 17/07/2561 ขอเชิญคัดเลือกและส่งผลงานเด่นเพื่อนำเสนอ Poster Presentation งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2561 (39) กลุ่มงานอำนวยการ
36 17/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) (40) กลุ่มงานอำนวยการ
37 17/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (46) กลุ่มงานอำนวยการ
38 16/07/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (39) กลุ่มงานอำนวยการ
39 12/07/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" (40) กลุ่มงานอำนวยการ
40 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม  (51) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
41 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง (47) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
42 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "FOSS4G Thailand 2018" (27) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
43 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 11 (29) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
44 10/07/2561 ไล่ยุงวิถีพุทธ (27) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
45 10/07/2561 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวัด (30) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
46 9/07/2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 (36) กลุ่มงานอำนวยการ
47 9/07/2561 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (33) กลุ่มงานอำนวยการ
48 9/07/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (33) กลุ่มงานอำนวยการ
49 9/07/2561 การจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (28) กลุ่มงานอำนวยการ
50 9/07/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (39) กลุ่มงานอำนวยการ
51 9/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018 (33) กลุ่มงานอำนวยการ
52 9/07/2561 แจ้งเวียนสำเนาระเบียบคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร และประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร (26) กลุ่มงานอำนวยการ
53 9/07/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร  (30) กลุ่มงานอำนวยการ
54 9/07/2561 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (26) กลุ่มงานอำนวยการ
55 6/07/2561 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น" (31) กลุ่มงานอำนวยการ
56 6/07/2561 การใช้รูปตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (31) กลุ่มงานอำนวยการ
57 28/06/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาทักษะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำ (30) กลุ่มงานอำนวยการ
58 21/06/2561 งานแถลงข่าว โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (39) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
59 20/06/2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5  (45) กลุ่มงานอำนวยการ
60 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (41) กลุ่มงานอำนวยการ
61 20/06/2561 ขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฎิสงฆ์ วัดอินจำปา จังหวัดเพชรบุรี (37) กลุ่มงานอำนวยการ
62 20/06/2561 ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 (35) กลุ่มงานอำนวยการ
63 20/06/2561 เชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 3 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (32) กลุ่มงานอำนวยการ
64 20/06/2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (34) กลุ่มงานอำนวยการ
65 20/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า (31) กลุ่มงานอำนวยการ
66 20/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (34) กลุ่มงานอำนวยการ
67 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (29) กลุ่มงานอำนวยการ
68 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (36) กลุ่มงานอำนวยการ
69 14/06/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (จำนวน 3 หลักสูตร) (43) กลุ่มงานอำนวยการ
70 8/06/2561 การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 (34) กลุ่มงานอำนวยการ
71 8/06/2561 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (32) กลุ่มงานอำนวยการ
72 8/06/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (31) กลุ่มงานอำนวยการ
73 6/06/2561 ขอส่งผลตรวจการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2561 (39) กลุ่มงานอำนวยการ
74 5/06/2561 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำเสนอแพ็คเกจการจัดประชุมต่อเนื่อง  (30) กลุ่มงานอำนวยการ
75 5/06/2561 แจ้งเปลี่ยนชื่อ "โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง" (30) กลุ่มงานอำนวยการ
76 5/06/2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 3 (37) กลุ่มงานอำนวยการ
77 5/06/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (38) กลุ่มงานอำนวยการ
78 4/06/2561 การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (34) กลุ่มงานอำนวยการ
79 4/06/2561 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมการอ่าน "รางวัลยอดนักอ่าน" ประจำปีงบประมาณ 2561 (29) กลุ่มงานอำนวยการ
80 4/06/2561 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (31) กลุ่มงานอำนวยการ
81 4/06/2561 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (Enhancing Leadership Presence : ELP) รุ่นที่ 4 (36) กลุ่มงานอำนวยการ
82 22/05/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและคลัง ผู้บริหารหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2 (185) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
83 4/05/2561 คำสั่งมอบอำนาจ ฯ (158) กลุ่มงานอำนวยการ
84 4/05/2561 โครงการตรวจแบบสำรวจใช้หลักฐานแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร่วมตรวจประเมินไขว่จังหวัด วันที่ 3-4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (55) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
85 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI" (108) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
86 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "SMART with ICT: Digital Photography with a Smart Phone" (86) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
87 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6" (83) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
88 30/03/2561 ขอเชิญอบรมฯ "Essential Laboratory Testing in Medical Investigations" (84) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
89 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6" (86) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
90 30/03/2561 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (71) กลุ่มงานอำนวยการ
91 28/03/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 (28 มี.ค. 61) (67) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
92 20/03/2561 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand4.0 (66) กลุ่มงานอำนวยการ
93 15/03/2561 ประชาสัมพันธ์ แพทย์พี่เลี้ยงในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561  (60) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
94 9/03/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขมืออาชีพ สำหรับผอ.รพ.สต.และหลักสูตรการบริหารงานพัสดุและการเงินแนวใหม่ สำหรับบุคลากรรพ.สต. (69) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
95 9/03/2561 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (86) กลุ่มงานอำนวยการ
96 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติฯ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติ ภาคพื้นเอเชียกลาง ครั้งที่ 8  (72) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
97 23/02/2561 การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (71) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
98 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและกีฬา  (70) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
99 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจีัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4  (76) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
100 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (67) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
101 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4  (60) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
102 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกัชบการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณปลพการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง. รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (63) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
103 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (49) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
104 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกัน หรือควบคุมความเสียกายจตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 4 (61) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
105 13/02/2561 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัล ชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561 (70) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
106 13/02/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) (103) กลุ่มงานอำนวยการ
107 12/02/2561 ขอเรียนเชิญเข้าชมนิทรรศการ ถอดรหัสไทย ณ มิวเซียมสยาม (81) กลุ่มงานอำนวยการ
108 9/02/2561 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (126) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
109 9/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (126) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
110 9/02/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (51) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
111 5/02/2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32 (55) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
112 1/02/2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (99) กลุ่มงานอำนวยการ
113 1/02/2561 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  (76) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
114 1/02/2561 แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (66) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
115 1/02/2561 รายงานผลการการดำเนินงานตามข้อสั่งการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปราชการที่ขอนแก่น (48) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
116 31/01/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 หลักสูตร 1.หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน 2.เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งรุ่นที่ 6 (84) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
117 25/01/2561 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านด้วยระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพระยะยาวด้วยโปรแกรม Thai COC (83) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
118 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (8 ธ.ค. 60) (90) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
119 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2 (4 ธ.ค. 60) (82) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
120 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 (6 พ.ย. 60) (75) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
121 9/01/2561 ประกาศผู้ผ่านการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง (81) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
122 8/01/2561 Kick off Happy Home Day (746) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
123 28/12/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2560 (28 ธ.ค. 60) (95) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
124 26/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (75) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
125 26/12/2560 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560 (439) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
126 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (138) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
127 1/12/2560 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 2561 ผ่านระบบ VDO Conference (28 พ.ย. 60) (102) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
128 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  (144) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
129 24/11/2560 กำหนดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (97) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
130 22/11/2560 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) (86) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
131 7/11/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (แก้ไข 6 พ.ย. 60) (147) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
132 6/11/2560 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (90) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
133 3/11/2560 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อพี่เลี้ยงระดับเขตด้านการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย (65) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
134 3/11/2560 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ สธ. ณ วันที่ 6 ตค.60 (62) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
135 30/10/2560 แบบสรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2560 และแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (79) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
136 19/10/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2560 (18 ต.ค. 60) (95) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
137 10/10/2560 ประชุมติดตามงบลงทุนครั้งที่1/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2560  (141) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
138 26/09/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเหนือ (130) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
139 21/09/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2560 (20 ก.ย. 60) (123) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
140 19/09/2560 เอกสาร - การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 ก.ย. 60) (145) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
141 15/09/2560 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (PA) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 (140) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
142 14/09/2560 เอกสาร - ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2560 (14 ก.ย. 60) (129) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
143 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2(1 ก.ย. 60) (128) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
144 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการระดับกระทรวง รอบที่ 2 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) (31 ส.ค. 2560) (115) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
145 18/08/2560 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและฝึกปฏิบัติการ Complex class IV how yo make it simple. (110) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
146 10/08/2560 ปฏิทินการจัดสรรและคัดเลือก ทันตแพทย์ เข้าฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561 (227) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
147 8/08/2560 ผลการดำเนินงาน QOF ปี 2560 งวด 2 สปสช. เขต 2 (150) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
148 1/08/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาคาซื้อยาร่วมระดับเขต เพื่อใช้ในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 11 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (117) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
149 26/07/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 6/2560 (27 ก.ค. 60) (176) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
150 19/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (143) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
151 17/07/2560 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การสร้างารรค์นวัตกรรมสุขภาพ 11-12 กรกฎาคม 2560 (149) กลุ่มงานอำนวยการ
152 11/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการโรคหลอดเลือดสมองประจำอำเภอเขตสุขภาพที่ 2 (170) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
153 28/06/2560 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อถุงจัดเก็บโลหิตชนิด Quadruple CPD - A1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinng) (115) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
154 28/06/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (151) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
155 26/06/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชียวชาญด้านนโยบายและยุทธศษสตร์สุขภาพรุ่นที่ 2 ปี 2560 (115) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
156 21/06/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 5/2560 (21 มิ.ย. 60) (177) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
157 15/06/2560 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10 (119) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
158 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (196) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
159 9/06/2560 ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (141) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
160 8/06/2560 เว็บไซต์ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 2 (917) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
161 30/05/2560 การเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (130) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
162 30/05/2560 การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2560 (109) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
163 29/05/2560 CPG การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ (126) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
164 25/05/2560 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ปี 2560 (139) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
165 24/05/2560 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (289) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
166 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2560 (18 พ.ค. 60) (160) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
167 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 (23 มี.ค. 60) (186) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
168 4/05/2560 3-4 พ.ค. 2560 - เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ MOPH HDC เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (160) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
169 4/05/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (314) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
170 3/05/2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (129) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
171 3/05/2560 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS (114) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
172 3/05/2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์" (132) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
173 3/05/2560 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบิติการ การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) (113) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
174 28/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับเป็นสถาบันฝึกร่วมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (134) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
175 25/04/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 (142) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
176 12/04/2560 เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(Poster Presentation) รพ.มะเร็งอุบลราชธานี (129) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
177 12/04/2560 นโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) ทางรอดระบบสุขภาพไทย - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 (121) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
178 11/04/2560 การใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว - นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 (136) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
179 11/04/2560 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (114) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
180 11/04/2560 เอกสาร - การประชุมการนำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (111) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
181 7/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาตร์กำลังคนด้านสุขภาพรองรับการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กระทรวงสาธารณสุข (128) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
182 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (162) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
183 7/04/2560 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น"เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลีนิคหมอครอบครัว" รุ่น 5 (113) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
184 4/04/2560 แบบฟอร์สรุปราคาวัสดุทั่วไป (144) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
185 3/04/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลห้องผ่าตัด้ฉพาะสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  (144) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
186 31/03/2560 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (120) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
187 29/03/2560 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 (131) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
188 29/03/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 (131) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
189 29/03/2560 ครม.อนุมัติ ‘เจ็บป่วยฉุกเฉิน’ เข้าได้ทุก รพ.ใน 72 ชม.แรก (268) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
190 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (121) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
191 24/03/2560 เอกสารการประชุมServicePlan23มีค60 (163) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
192 24/03/2560 เอกสารประชุมติดตามงบลงทุน 24 มีนาคม 2560 (118) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
193 22/03/2560 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข(แก้ไข วันที่ 8 มี.ค. 2560) (164) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
194 22/03/2560 ประฃาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 (120) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
195 22/03/2560 เฃิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่2 และรุ่นที่ 3 (118) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
196 21/03/2560 Power Point ประชุมวิชาการเขต 2 (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) (122) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
197 10/03/2560 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 5  (137) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
198 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (421) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
199 3/03/2560 เอกสารการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2560 (3 มี.ค. 2560) (151) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
200 3/03/2560 เอกสารการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน วันที่ 6 มีนาคม 2560 (192) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
201 25/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Primary Care Cluster (PCC) เขตสุขภาพที่ 2 (307) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
202 23/02/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธี (e-bidding) (119) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
203 23/02/2560 ประกาศเขตสุขภาพที่ 2 เรื่อง นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ (GREEN and CLEAN Hospital) (126) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
204 20/02/2560 HAPPINOMETER เขตสุขภาพที่ 2 (791) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
205 17/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 (20 ก.พ. 60) (207) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
206 16/02/2560 ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการอบรม หัวข้อ "Merging Surgical Techniques and Advanced Technology" (173) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
207 10/02/2560 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลอมพระเกียรติ" ปีงบประมาณ 2560 (139) กลุ่มงานอำนวยการ
208 8/02/2560 ประชาสัมพันธ์เลื่อนการอบรมหลักสูตร "การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3" ของ วพบ.พะเยา (129) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
209 8/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (19 ม.ค. 60) (139) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
210 7/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมการอุทธรณ์กรอบโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 (208) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
211 5/02/2560 เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว update 2 กุมภาพันธ์ 2560 จาก สนย. (3,864) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
212 29/01/2560 slide การประชุม PCC เขต 2 17 มกราคม 2560 (178) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
213 29/01/2560 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี (127) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
214 22/01/2560 แนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสำหรับหน่วยบริการ (150) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
215 22/01/2560 1.คู่มือการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหัวใจ 2. คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (179) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
216 20/01/2560 การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน (145) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
217 18/01/2560 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยกลุ่มงานทันตกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 -17.00 น. ห้องพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  (123) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
218 9/01/2560 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ CIO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 59 (178) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
219 9/01/2560 แนวทางการดำเนินงาน LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (198) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
220 9/01/2560 ขอเชิญอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบ LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (138) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
221 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณีเบิกค่าใช้จ่าย (264) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
222 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณียืมเงิน (273) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
223 6/01/2560 โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และกำหนดอัตลักษณ์ที่โดนเด่นของกลุ่มจังหวัด  (139) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
224 5/01/2560 แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (166) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
225 29/12/2559 โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข (125) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
226 28/12/2559 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (115) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
227 28/12/2559 การเตรียมรองรับการให้บริการเทศกาลปีใหม่ 2560 กระทรวงสาธารณสุข (119) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
228 23/12/2559 เอกสาร-ยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางจัดทำแผนกำลังคนระดับจังหวัด (155) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
229 22/12/2559 เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (154) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
230 20/12/2559 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (15 ธันวาคม 2559) (176) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
231 13/12/2559 เอกสาร - การตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 2 โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (271) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
232 6/12/2559 (ร่าง) กำหนดการับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ (120) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
233 1/12/2559 นร 0702/ว12 แนวทางปฏิบัติสำรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (119) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
234 1/12/2559 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2560 (152) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
235 23/11/2559 มติที่ประชุม - การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย. 59) (189) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
236 8/11/2559 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.2561-2565 กระทรวงสาธารณสุข (301) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
237 4/11/2559 แบบฟอร์มทำข้อมูลในการประชุมงบลงทุนวันที่ 4 พ.ย 59 (162) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
238 2/11/2559 ข้อมูลเตรียมทำคำของบลงทุนปี 61 (205) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
239 2/11/2559 Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี_01-11-2559 (126) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
240 2/11/2559 สรุปตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข Final ปี 2560 ณ วันที่ 1 พ.ย.59 (181) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
241 1/11/2559 เอกสารนำเสนอประกอบการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการปี 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2559  (117) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
242 28/10/2559 เอกสารการนำเสนอ HR Day 3 (วันที่ 27 ตค. 59) (164) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
243 28/10/2559 โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข (158) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
244 26/10/2559 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (216) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
245 25/10/2559 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเขตสุภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (169) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
246 20/10/2559 เอกสารประชุม รับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพที่ 2 โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (426) กลุ่มงานอำนวยการ
247 14/10/2559 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (13 ต.ค. 59) (146) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
248 14/10/2559 เอกสารการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (13 ต.ค. 59) (162) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
249 6/10/2559 เอกสาร-การประชุมสรุปแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 วันที่ 5 ต.ค. 2559 (285) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
250 30/09/2559 ประชุมกรรมการเขตฯ 2 ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2559 (185) กลุ่มงานอำนวยการ
251 30/09/2559 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (140) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
252 22/09/2559 โปรแกรม SyncClient (390) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
253 20/09/2559 ประชาสัมพันธ์งาน ตลาดเกษตรดิจิตอล (185) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
254 19/09/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 - 2565 และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เขตสุขภาพที่2 (134) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
255 13/09/2559 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (271) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
256 5/09/2559 เอกสารประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing)  (160) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
257 30/08/2559 เอกสารการประชุม HTA วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 (156) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
258 25/08/2559 เอกสารประกอบการประชุม HR Day 2 เขตสุขภาพที่ 2  (177) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
259 15/08/2559 แนวทางการใช้งบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผู้สูงอายุและผู้พิการ (181) กลุ่มงานอำนวยการ
260 5/08/2559 เอกสาร - การประชุมเตรียมข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (4 ส.ค. 59) (165) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
261 12/07/2559 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 2559 - 27 ม.ค. 2560) สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 (166) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
262 6/07/2559 สรุปประชุมการนำเสนอผลงาน Service Plan เขต 1-3 วันที่ 4-5 กค. รพ.พุทธฯ (165) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
263 4/07/2559 เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนกำลังคน ระยะ 5 ปี (30 มิย. 59) (413) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
264 28/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 4 (218) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
265 28/06/2559 คู่มือและแบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (185) กลุ่มงานอำนวยการ
266 24/06/2559 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) เขตสุขภาพที่ 2 ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559)  (210) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
267 7/06/2559 ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข (445) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
268 7/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 3 (173) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
269 27/05/2559 ตราสัญลักษณ์ เขตสุขภาพที่ 2 (148) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
270 26/05/2559 ผลงานวิชาการ R2R เชตสุขภาพที่ 2 (458) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
271 26/05/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการเขต 2 วันที่ 26 พ.ค 59 (253) กลุ่มงานอำนวยการ
272 25/05/2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป รุ่นที่ 2 (หลักสูตร 4 เดือน) (315) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
273 23/05/2559 การส่งข้อมูล QOF และ กองทุน NCDs (DM, HT) แก้ไข 23 พ.ค. 2559  (229) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
274 19/05/2559 (ร่าง) กำหนดการแจ้งรายละเอียดการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 59(แก้ไข 19 พ.ค. 59 เวลา 13.55 น.) (184) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
275 18/05/2559 แบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (200) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
276 18/05/2559 power point investment plan day2 12-13 พ.ค 59 (238) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
277 16/05/2559 โครงการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2559 (302) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
278 29/04/2559 powerpiontการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้างานแผนงาน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 2 (227) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
279 22/04/2559 เอกสารประกอบการบรรยาย Health in All Policies at the Region โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (175) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
280 1/04/2559 เอกสารประชุมการจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2559 (272) กลุ่มงานอำนวยการ
281 30/03/2559 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (203) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
282 28/03/2559 ประกาศ - เลื่อนการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (160) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
283 23/03/2559 ตัวอย่างแนวทางservice plan ตาม 6BB (201) กลุ่มงานอำนวยการ
284 16/03/2559 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (160) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
285 29/02/2559 เอกสารการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน CHRO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (805) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
286 12/02/2559 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (418) กลุ่มงานอำนวยการ
287 8/02/2559 คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ.2558 (165) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
288 27/01/2559 แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก วันที่ 21 ม.ค. 59 (669) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
289 22/01/2559 Application กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ มาตรา 103 (662) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
290 13/01/2559 คำสั่งSPท่ี 936/2558 (180) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
291 13/01/2559 กำหนดการแข่งขันกีฬา เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 4 - 5 กพ. 59 (220) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
292 30/12/2558 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุขพูดเรื่อง หลักประกันสุขภาพ (756) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
293 30/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (160) กลุ่มงานอำนวยการ
294 29/12/2558 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 (241) กลุ่มงานอำนวยการ
295 24/12/2558 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (667) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
296 21/12/2558 กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2559 ให้กับคนไทยทั้งประเทศ (951) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
297 21/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (209) กลุ่มงานอำนวยการ
298 30/11/2558 ประกาศ - รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (238) กลุ่มงานอำนวยการ
299 15/09/2558 แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการการเงินการคลัง (FAI Grading) เขตสุขภาพที่ 2 (1,008) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
300 15/09/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยา (203) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
301 15/09/2558 ขอสนับสนุนงบประมาณ (เรียน สสจ.ตาก/สสจ.พล./รพ.สุโขทัย/รพ.ตสม./รพ.แม่สอด) (233) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
302 15/09/2558 เอกสารนำเสนอการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ (MI) วันที่ 21 ส.ค. 58 (164) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
303 15/09/2558 แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลังด้านพัสดุและบัญชี (191) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
304 15/09/2558 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 18 และ 28 HRD, HRM (200) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
305 15/09/2558 ประกาศรายการยาแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ 2 (131) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
306 15/09/2558 แบบฟอร์มยืมเงิน (182) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2