สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 17/07/2561 ขอเชิญคัดเลือกและส่งผลงานเด่นเพื่อนำเสนอ Poster Presentation งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2561 (9) กลุ่มงานอำนวยการ
2 17/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) (6) กลุ่มงานอำนวยการ
3 17/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (7) กลุ่มงานอำนวยการ
4 16/07/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (8) กลุ่มงานอำนวยการ
5 12/07/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" (12) กลุ่มงานอำนวยการ
6 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม  (15) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
7 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง (6) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
8 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "FOSS4G Thailand 2018" (8) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
9 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 11 (7) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
10 10/07/2561 ไล่ยุงวิถีพุทธ (7) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
11 10/07/2561 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวัด (7) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
12 9/07/2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 (4) กลุ่มงานอำนวยการ
13 9/07/2561 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (5) กลุ่มงานอำนวยการ
14 9/07/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (7) กลุ่มงานอำนวยการ
15 9/07/2561 การจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (3) กลุ่มงานอำนวยการ
16 9/07/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (4) กลุ่มงานอำนวยการ
17 9/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018 (10) กลุ่มงานอำนวยการ
18 9/07/2561 แจ้งเวียนสำเนาระเบียบคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร และประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร (3) กลุ่มงานอำนวยการ
19 9/07/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร  (8) กลุ่มงานอำนวยการ
20 9/07/2561 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (5) กลุ่มงานอำนวยการ
21 6/07/2561 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น" (8) กลุ่มงานอำนวยการ
22 6/07/2561 การใช้รูปตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (7) กลุ่มงานอำนวยการ
23 28/06/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาทักษะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำ (11) กลุ่มงานอำนวยการ
24 21/06/2561 งานแถลงข่าว โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (22) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
25 20/06/2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5  (23) กลุ่มงานอำนวยการ
26 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (17) กลุ่มงานอำนวยการ
27 20/06/2561 ขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฎิสงฆ์ วัดอินจำปา จังหวัดเพชรบุรี (15) กลุ่มงานอำนวยการ
28 20/06/2561 ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 (13) กลุ่มงานอำนวยการ
29 20/06/2561 เชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 3 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (11) กลุ่มงานอำนวยการ
30 20/06/2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (12) กลุ่มงานอำนวยการ
31 20/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า (10) กลุ่มงานอำนวยการ
32 20/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (10) กลุ่มงานอำนวยการ
33 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (10) กลุ่มงานอำนวยการ
34 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (11) กลุ่มงานอำนวยการ
35 14/06/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (จำนวน 3 หลักสูตร) (22) กลุ่มงานอำนวยการ
36 8/06/2561 การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 (14) กลุ่มงานอำนวยการ
37 8/06/2561 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (12) กลุ่มงานอำนวยการ
38 8/06/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (11) กลุ่มงานอำนวยการ
39 6/06/2561 ขอส่งผลตรวจการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2561 (14) กลุ่มงานอำนวยการ
40 5/06/2561 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำเสนอแพ็คเกจการจัดประชุมต่อเนื่อง  (11) กลุ่มงานอำนวยการ
41 5/06/2561 แจ้งเปลี่ยนชื่อ "โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง" (10) กลุ่มงานอำนวยการ
42 5/06/2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 3 (14) กลุ่มงานอำนวยการ
43 5/06/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (13) กลุ่มงานอำนวยการ
44 4/06/2561 การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (10) กลุ่มงานอำนวยการ
45 4/06/2561 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมการอ่าน "รางวัลยอดนักอ่าน" ประจำปีงบประมาณ 2561 (11) กลุ่มงานอำนวยการ
46 4/06/2561 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (9) กลุ่มงานอำนวยการ
47 4/06/2561 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (Enhancing Leadership Presence : ELP) รุ่นที่ 4 (13) กลุ่มงานอำนวยการ
48 22/05/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและคลัง ผู้บริหารหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2 (119) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
49 4/05/2561 คำสั่งมอบอำนาจ ฯ (79) กลุ่มงานอำนวยการ
50 4/05/2561 โครงการตรวจแบบสำรวจใช้หลักฐานแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร่วมตรวจประเมินไขว่จังหวัด วันที่ 3-4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (34) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
51 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI" (74) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
52 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "SMART with ICT: Digital Photography with a Smart Phone" (59) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
53 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6" (55) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
54 30/03/2561 ขอเชิญอบรมฯ "Essential Laboratory Testing in Medical Investigations" (43) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
55 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6" (53) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
56 30/03/2561 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (49) กลุ่มงานอำนวยการ
57 28/03/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 (28 มี.ค. 61) (47) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
58 20/03/2561 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand4.0 (44) กลุ่มงานอำนวยการ
59 15/03/2561 ประชาสัมพันธ์ แพทย์พี่เลี้ยงในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561  (40) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
60 9/03/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขมืออาชีพ สำหรับผอ.รพ.สต.และหลักสูตรการบริหารงานพัสดุและการเงินแนวใหม่ สำหรับบุคลากรรพ.สต. (50) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
61 9/03/2561 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (59) กลุ่มงานอำนวยการ
62 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติฯ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติ ภาคพื้นเอเชียกลาง ครั้งที่ 8  (53) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
63 23/02/2561 การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (51) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
64 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและกีฬา  (52) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
65 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจีัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4  (48) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
66 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (47) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
67 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4  (36) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
68 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกัชบการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณปลพการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง. รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (37) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
69 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (32) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
70 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกัน หรือควบคุมความเสียกายจตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 4 (38) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
71 13/02/2561 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัล ชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561 (51) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
72 13/02/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) (76) กลุ่มงานอำนวยการ
73 12/02/2561 ขอเรียนเชิญเข้าชมนิทรรศการ ถอดรหัสไทย ณ มิวเซียมสยาม (58) กลุ่มงานอำนวยการ
74 9/02/2561 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
75 9/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (106) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
76 9/02/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (35) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
77 5/02/2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32 (37) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
78 1/02/2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (69) กลุ่มงานอำนวยการ
79 1/02/2561 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  (50) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
80 1/02/2561 แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (45) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
81 1/02/2561 รายงานผลการการดำเนินงานตามข้อสั่งการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปราชการที่ขอนแก่น (29) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
82 31/01/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 หลักสูตร 1.หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน 2.เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งรุ่นที่ 6 (63) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
83 25/01/2561 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านด้วยระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพระยะยาวด้วยโปรแกรม Thai COC (61) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
84 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (8 ธ.ค. 60) (69) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
85 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2 (4 ธ.ค. 60) (53) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
86 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 (6 พ.ย. 60) (53) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
87 9/01/2561 ประกาศผู้ผ่านการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง (59) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
88 8/01/2561 Kick off Happy Home Day (536) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
89 28/12/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2560 (28 ธ.ค. 60) (76) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
90 26/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (53) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
91 26/12/2560 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560 (372) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
92 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (114) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
93 1/12/2560 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 2561 ผ่านระบบ VDO Conference (28 พ.ย. 60) (71) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
94 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  (125) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
95 24/11/2560 กำหนดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (77) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
96 22/11/2560 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) (65) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
97 7/11/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (แก้ไข 6 พ.ย. 60) (121) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
98 6/11/2560 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (71) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
99 3/11/2560 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อพี่เลี้ยงระดับเขตด้านการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย (45) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
100 3/11/2560 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ สธ. ณ วันที่ 6 ตค.60 (43) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
101 30/10/2560 แบบสรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2560 และแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (60) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
102 19/10/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2560 (18 ต.ค. 60) (79) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
103 10/10/2560 ประชุมติดตามงบลงทุนครั้งที่1/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2560  (105) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
104 26/09/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเหนือ (99) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
105 21/09/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2560 (20 ก.ย. 60) (104) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
106 19/09/2560 เอกสาร - การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 ก.ย. 60) (113) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
107 15/09/2560 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (PA) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 (115) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
108 14/09/2560 เอกสาร - ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2560 (14 ก.ย. 60) (99) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
109 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2(1 ก.ย. 60) (106) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
110 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการระดับกระทรวง รอบที่ 2 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) (31 ส.ค. 2560) (90) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
111 18/08/2560 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและฝึกปฏิบัติการ Complex class IV how yo make it simple. (88) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
112 10/08/2560 ปฏิทินการจัดสรรและคัดเลือก ทันตแพทย์ เข้าฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561 (186) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
113 8/08/2560 ผลการดำเนินงาน QOF ปี 2560 งวด 2 สปสช. เขต 2 (126) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
114 1/08/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาคาซื้อยาร่วมระดับเขต เพื่อใช้ในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 11 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (94) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
115 26/07/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 6/2560 (27 ก.ค. 60) (123) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
116 19/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (105) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
117 17/07/2560 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การสร้างารรค์นวัตกรรมสุขภาพ 11-12 กรกฎาคม 2560 (123) กลุ่มงานอำนวยการ
118 11/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการโรคหลอดเลือดสมองประจำอำเภอเขตสุขภาพที่ 2 (126) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
119 28/06/2560 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อถุงจัดเก็บโลหิตชนิด Quadruple CPD - A1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinng) (87) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
120 28/06/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (124) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
121 26/06/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชียวชาญด้านนโยบายและยุทธศษสตร์สุขภาพรุ่นที่ 2 ปี 2560 (96) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
122 21/06/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 5/2560 (21 มิ.ย. 60) (157) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
123 15/06/2560 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10 (101) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
124 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (178) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
125 9/06/2560 ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (115) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
126 8/06/2560 เว็บไซต์ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 2 (865) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
127 30/05/2560 การเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (105) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
128 30/05/2560 การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2560 (87) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
129 29/05/2560 CPG การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ (103) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
130 25/05/2560 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ปี 2560 (116) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
131 24/05/2560 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (266) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
132 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2560 (18 พ.ค. 60) (136) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
133 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 (23 มี.ค. 60) (125) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
134 4/05/2560 3-4 พ.ค. 2560 - เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ MOPH HDC เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (134) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
135 4/05/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (290) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
136 3/05/2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (95) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
137 3/05/2560 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS (93) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
138 3/05/2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์" (94) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
139 3/05/2560 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบิติการ การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) (87) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
140 28/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับเป็นสถาบันฝึกร่วมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (101) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
141 25/04/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 (120) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
142 12/04/2560 เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(Poster Presentation) รพ.มะเร็งอุบลราชธานี (105) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
143 12/04/2560 นโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) ทางรอดระบบสุขภาพไทย - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 (104) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
144 11/04/2560 การใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว - นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 (116) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
145 11/04/2560 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (94) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
146 11/04/2560 เอกสาร - การประชุมการนำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (95) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
147 7/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาตร์กำลังคนด้านสุขภาพรองรับการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กระทรวงสาธารณสุข (105) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
148 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (125) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
149 7/04/2560 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น"เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลีนิคหมอครอบครัว" รุ่น 5 (95) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
150 4/04/2560 แบบฟอร์สรุปราคาวัสดุทั่วไป (112) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
151 3/04/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลห้องผ่าตัด้ฉพาะสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  (98) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
152 31/03/2560 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (103) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
153 29/03/2560 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 (110) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
154 29/03/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 (115) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
155 29/03/2560 ครม.อนุมัติ ‘เจ็บป่วยฉุกเฉิน’ เข้าได้ทุก รพ.ใน 72 ชม.แรก (234) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
156 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (108) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
157 24/03/2560 เอกสารการประชุมServicePlan23มีค60 (144) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
158 24/03/2560 เอกสารประชุมติดตามงบลงทุน 24 มีนาคม 2560 (101) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
159 22/03/2560 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข(แก้ไข วันที่ 8 มี.ค. 2560) (146) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
160 22/03/2560 ประฃาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 (102) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
161 22/03/2560 เฃิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่2 และรุ่นที่ 3 (100) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
162 21/03/2560 Power Point ประชุมวิชาการเขต 2 (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) (110) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
163 10/03/2560 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 5  (121) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
164 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (407) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
165 3/03/2560 เอกสารการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2560 (3 มี.ค. 2560) (116) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
166 3/03/2560 เอกสารการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน วันที่ 6 มีนาคม 2560 (147) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
167 25/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Primary Care Cluster (PCC) เขตสุขภาพที่ 2 (267) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
168 23/02/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธี (e-bidding) (102) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
169 23/02/2560 ประกาศเขตสุขภาพที่ 2 เรื่อง นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ (GREEN and CLEAN Hospital) (106) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
170 20/02/2560 HAPPINOMETER เขตสุขภาพที่ 2 (751) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
171 17/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 (20 ก.พ. 60) (182) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
172 16/02/2560 ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการอบรม หัวข้อ "Merging Surgical Techniques and Advanced Technology" (138) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
173 10/02/2560 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลอมพระเกียรติ" ปีงบประมาณ 2560 (122) กลุ่มงานอำนวยการ
174 8/02/2560 ประชาสัมพันธ์เลื่อนการอบรมหลักสูตร "การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3" ของ วพบ.พะเยา (108) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
175 8/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (19 ม.ค. 60) (104) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
176 7/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมการอุทธรณ์กรอบโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 (186) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
177 5/02/2560 เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว update 2 กุมภาพันธ์ 2560 จาก สนย. (3,762) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
178 29/01/2560 slide การประชุม PCC เขต 2 17 มกราคม 2560 (153) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
179 29/01/2560 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี (110) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
180 22/01/2560 แนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสำหรับหน่วยบริการ (129) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
181 22/01/2560 1.คู่มือการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหัวใจ 2. คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (151) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
182 20/01/2560 การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน (125) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
183 18/01/2560 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยกลุ่มงานทันตกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 -17.00 น. ห้องพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  (108) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
184 9/01/2560 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ CIO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 59 (148) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
185 9/01/2560 แนวทางการดำเนินงาน LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (172) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
186 9/01/2560 ขอเชิญอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบ LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (120) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
187 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณีเบิกค่าใช้จ่าย (242) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
188 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณียืมเงิน (254) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
189 6/01/2560 โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และกำหนดอัตลักษณ์ที่โดนเด่นของกลุ่มจังหวัด  (123) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
190 5/01/2560 แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (146) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
191 29/12/2559 โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข (109) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
192 28/12/2559 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (100) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
193 28/12/2559 การเตรียมรองรับการให้บริการเทศกาลปีใหม่ 2560 กระทรวงสาธารณสุข (100) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
194 23/12/2559 เอกสาร-ยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางจัดทำแผนกำลังคนระดับจังหวัด (113) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
195 22/12/2559 เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (135) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
196 20/12/2559 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (15 ธันวาคม 2559) (163) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
197 13/12/2559 เอกสาร - การตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 2 โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (259) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
198 6/12/2559 (ร่าง) กำหนดการับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ (100) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
199 1/12/2559 นร 0702/ว12 แนวทางปฏิบัติสำรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (106) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
200 1/12/2559 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2560 (129) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
201 23/11/2559 มติที่ประชุม - การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย. 59) (166) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
202 8/11/2559 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.2561-2565 กระทรวงสาธารณสุข (240) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
203 4/11/2559 แบบฟอร์มทำข้อมูลในการประชุมงบลงทุนวันที่ 4 พ.ย 59 (140) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
204 2/11/2559 ข้อมูลเตรียมทำคำของบลงทุนปี 61 (190) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
205 2/11/2559 Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี_01-11-2559 (116) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
206 2/11/2559 สรุปตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข Final ปี 2560 ณ วันที่ 1 พ.ย.59 (159) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
207 1/11/2559 เอกสารนำเสนอประกอบการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการปี 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2559  (107) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
208 28/10/2559 เอกสารการนำเสนอ HR Day 3 (วันที่ 27 ตค. 59) (148) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
209 28/10/2559 โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข (111) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
210 26/10/2559 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (180) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
211 25/10/2559 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเขตสุภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (133) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
212 20/10/2559 เอกสารประชุม รับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพที่ 2 โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (408) กลุ่มงานอำนวยการ
213 14/10/2559 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (13 ต.ค. 59) (130) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
214 14/10/2559 เอกสารการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (13 ต.ค. 59) (145) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
215 6/10/2559 เอกสาร-การประชุมสรุปแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 วันที่ 5 ต.ค. 2559 (270) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
216 30/09/2559 ประชุมกรรมการเขตฯ 2 ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2559 (166) กลุ่มงานอำนวยการ
217 30/09/2559 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (128) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
218 22/09/2559 โปรแกรม SyncClient (371) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
219 20/09/2559 ประชาสัมพันธ์งาน ตลาดเกษตรดิจิตอล (170) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
220 19/09/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 - 2565 และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เขตสุขภาพที่2 (122) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
221 13/09/2559 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (252) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
222 5/09/2559 เอกสารประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing)  (141) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
223 30/08/2559 เอกสารการประชุม HTA วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 (139) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
224 25/08/2559 เอกสารประกอบการประชุม HR Day 2 เขตสุขภาพที่ 2  (158) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
225 15/08/2559 แนวทางการใช้งบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผู้สูงอายุและผู้พิการ (161) กลุ่มงานอำนวยการ
226 5/08/2559 เอกสาร - การประชุมเตรียมข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (4 ส.ค. 59) (146) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
227 12/07/2559 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 2559 - 27 ม.ค. 2560) สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 (147) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
228 6/07/2559 สรุปประชุมการนำเสนอผลงาน Service Plan เขต 1-3 วันที่ 4-5 กค. รพ.พุทธฯ (140) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
229 4/07/2559 เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนกำลังคน ระยะ 5 ปี (30 มิย. 59) (386) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
230 28/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 4 (191) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
231 28/06/2559 คู่มือและแบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (156) กลุ่มงานอำนวยการ
232 24/06/2559 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) เขตสุขภาพที่ 2 ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559)  (182) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
233 7/06/2559 ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข (417) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
234 7/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 3 (150) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
235 27/05/2559 ตราสัญลักษณ์ เขตสุขภาพที่ 2 (132) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
236 26/05/2559 ผลงานวิชาการ R2R เชตสุขภาพที่ 2 (436) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
237 26/05/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการเขต 2 วันที่ 26 พ.ค 59 (227) กลุ่มงานอำนวยการ
238 25/05/2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป รุ่นที่ 2 (หลักสูตร 4 เดือน) (291) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
239 23/05/2559 การส่งข้อมูล QOF และ กองทุน NCDs (DM, HT) แก้ไข 23 พ.ค. 2559  (203) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
240 19/05/2559 (ร่าง) กำหนดการแจ้งรายละเอียดการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 59(แก้ไข 19 พ.ค. 59 เวลา 13.55 น.) (166) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
241 18/05/2559 แบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (168) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
242 18/05/2559 power point investment plan day2 12-13 พ.ค 59 (208) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
243 16/05/2559 โครงการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2559 (269) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
244 29/04/2559 powerpiontการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้างานแผนงาน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 2 (201) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
245 22/04/2559 เอกสารประกอบการบรรยาย Health in All Policies at the Region โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (147) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
246 1/04/2559 เอกสารประชุมการจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2559 (249) กลุ่มงานอำนวยการ
247 30/03/2559 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (185) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
248 28/03/2559 ประกาศ - เลื่อนการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (145) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
249 23/03/2559 ตัวอย่างแนวทางservice plan ตาม 6BB (182) กลุ่มงานอำนวยการ
250 16/03/2559 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (144) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
251 29/02/2559 เอกสารการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน CHRO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (778) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
252 12/02/2559 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (401) กลุ่มงานอำนวยการ
253 8/02/2559 คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ.2558 (149) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
254 27/01/2559 แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก วันที่ 21 ม.ค. 59 (637) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
255 22/01/2559 Application กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ มาตรา 103 (621) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
256 13/01/2559 คำสั่งSPท่ี 936/2558 (165) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
257 13/01/2559 กำหนดการแข่งขันกีฬา เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 4 - 5 กพ. 59 (188) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
258 30/12/2558 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุขพูดเรื่อง หลักประกันสุขภาพ (734) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
259 30/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (141) กลุ่มงานอำนวยการ
260 29/12/2558 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 (227) กลุ่มงานอำนวยการ
261 24/12/2558 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (638) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
262 21/12/2558 กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2559 ให้กับคนไทยทั้งประเทศ (919) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
263 21/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (188) กลุ่มงานอำนวยการ
264 30/11/2558 ประกาศ - รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (218) กลุ่มงานอำนวยการ
265 15/09/2558 แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการการเงินการคลัง (FAI Grading) เขตสุขภาพที่ 2 (959) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
266 15/09/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยา (161) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
267 15/09/2558 ขอสนับสนุนงบประมาณ (เรียน สสจ.ตาก/สสจ.พล./รพ.สุโขทัย/รพ.ตสม./รพ.แม่สอด) (205) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
268 15/09/2558 เอกสารนำเสนอการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ (MI) วันที่ 21 ส.ค. 58 (148) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
269 15/09/2558 แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลังด้านพัสดุและบัญชี (172) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
270 15/09/2558 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 18 และ 28 HRD, HRM (185) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
271 15/09/2558 ประกาศรายการยาแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ 2 (118) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
272 15/09/2558 แบบฟอร์มยืมเงิน (164) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2