สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (8 ธ.ค. 60) (15) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
2 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2 (4 ธ.ค. 60) (11) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
3 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 (6 พ.ย. 60) (8) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
4 9/01/2561 ประกาศผู้ผ่านการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง (22) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
5 8/01/2561 Kick off Happy Home Day (78) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
6 28/12/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2560 (28 ธ.ค. 60) (37) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
7 26/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (23) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
8 26/12/2560 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560 (45) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
9 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (89) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
10 1/12/2560 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 2561 ผ่านระบบ VDO Conference (28 พ.ย. 60) (32) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
11 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  (96) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
12 24/11/2560 กำหนดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (48) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
13 22/11/2560 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) (28) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
14 7/11/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (แก้ไข 6 พ.ย. 60) (80) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
15 6/11/2560 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (38) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
16 3/11/2560 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อพี่เลี้ยงระดับเขตด้านการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย (18) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
17 3/11/2560 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ สธ. ณ วันที่ 6 ตค.60 (16) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
18 30/10/2560 แบบสรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2560 และแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (29) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
19 19/10/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2560 (18 ต.ค. 60) (54) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
20 10/10/2560 ประชุมติดตามงบลงทุนครั้งที่1/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2560  (47) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
21 26/09/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเหนือ (50) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
22 21/09/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2560 (20 ก.ย. 60) (62) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
23 19/09/2560 เอกสาร - การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 ก.ย. 60) (72) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
24 15/09/2560 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (PA) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 (73) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
25 14/09/2560 เอกสาร - ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2560 (14 ก.ย. 60) (58) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
26 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2(1 ก.ย. 60) (62) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
27 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการระดับกระทรวง รอบที่ 2 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) (31 ส.ค. 2560) (50) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
28 18/08/2560 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและฝึกปฏิบัติการ Complex class IV how yo make it simple. (46) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
29 10/08/2560 ปฏิทินการจัดสรรและคัดเลือก ทันตแพทย์ เข้าฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561 (121) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
30 8/08/2560 ผลการดำเนินงาน QOF ปี 2560 งวด 2 สปสช. เขต 2 (76) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
31 1/08/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาคาซื้อยาร่วมระดับเขต เพื่อใช้ในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 11 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (55) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
32 26/07/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 6/2560 (27 ก.ค. 60) (84) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
33 19/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (60) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
34 17/07/2560 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การสร้างารรค์นวัตกรรมสุขภาพ 11-12 กรกฎาคม 2560 (66) กลุ่มงานอำนวยการ
35 11/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการโรคหลอดเลือดสมองประจำอำเภอเขตสุขภาพที่ 2 (66) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
36 28/06/2560 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อถุงจัดเก็บโลหิตชนิด Quadruple CPD - A1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinng) (51) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
37 28/06/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (74) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
38 26/06/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชียวชาญด้านนโยบายและยุทธศษสตร์สุขภาพรุ่นที่ 2 ปี 2560 (53) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
39 21/06/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 5/2560 (21 มิ.ย. 60) (118) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
40 15/06/2560 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10 (58) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
41 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (132) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
42 9/06/2560 ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (73) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
43 8/06/2560 เว็บไซต์ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 2 (545) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
44 30/05/2560 การเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (56) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
45 30/05/2560 การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2560 (45) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
46 29/05/2560 CPG การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ (61) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
47 25/05/2560 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ปี 2560 (61) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
48 24/05/2560 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (218) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
49 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2560 (18 พ.ค. 60) (96) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
50 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 (23 มี.ค. 60) (87) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
51 4/05/2560 3-4 พ.ค. 2560 - เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ MOPH HDC เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (82) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
52 4/05/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (245) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
53 3/05/2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (49) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
54 3/05/2560 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS (51) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
55 3/05/2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์" (53) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
56 3/05/2560 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบิติการ การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) (45) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
57 28/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับเป็นสถาบันฝึกร่วมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (60) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
58 25/04/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 (80) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
59 12/04/2560 เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(Poster Presentation) รพ.มะเร็งอุบลราชธานี (63) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
60 12/04/2560 นโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) ทางรอดระบบสุขภาพไทย - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 (60) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
61 11/04/2560 การใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว - นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 (76) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
62 11/04/2560 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (50) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
63 11/04/2560 เอกสาร - การประชุมการนำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (55) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
64 7/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาตร์กำลังคนด้านสุขภาพรองรับการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กระทรวงสาธารณสุข (62) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
65 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (79) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
66 7/04/2560 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น"เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลีนิคหมอครอบครัว" รุ่น 5 (53) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
67 4/04/2560 แบบฟอร์สรุปราคาวัสดุทั่วไป (73) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
68 3/04/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลห้องผ่าตัด้ฉพาะสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  (55) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
69 31/03/2560 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (65) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
70 29/03/2560 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 (65) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
71 29/03/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 (75) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
72 29/03/2560 ครม.อนุมัติ ‘เจ็บป่วยฉุกเฉิน’ เข้าได้ทุก รพ.ใน 72 ชม.แรก (194) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
73 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (71) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
74 24/03/2560 เอกสารการประชุมServicePlan23มีค60 (95) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
75 24/03/2560 เอกสารประชุมติดตามงบลงทุน 24 มีนาคม 2560 (62) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
76 22/03/2560 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข(แก้ไข วันที่ 8 มี.ค. 2560) (95) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
77 22/03/2560 ประฃาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 (58) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
78 22/03/2560 เฃิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่2 และรุ่นที่ 3 (56) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
79 21/03/2560 Power Point ประชุมวิชาการเขต 2 (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) (73) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
80 10/03/2560 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 5  (79) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
81 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (363) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
82 3/03/2560 เอกสารการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2560 (3 มี.ค. 2560) (77) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
83 3/03/2560 เอกสารการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน วันที่ 6 มีนาคม 2560 (95) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
84 25/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Primary Care Cluster (PCC) เขตสุขภาพที่ 2 (223) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
85 23/02/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธี (e-bidding) (67) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
86 23/02/2560 ประกาศเขตสุขภาพที่ 2 เรื่อง นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ (GREEN and CLEAN Hospital) (61) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
87 20/02/2560 HAPPINOMETER เขตสุขภาพที่ 2 (676) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
88 17/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 (20 ก.พ. 60) (146) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
89 16/02/2560 ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการอบรม หัวข้อ "Merging Surgical Techniques and Advanced Technology" (90) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
90 10/02/2560 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลอมพระเกียรติ" ปีงบประมาณ 2560 (75) กลุ่มงานอำนวยการ
91 8/02/2560 ประชาสัมพันธ์เลื่อนการอบรมหลักสูตร "การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3" ของ วพบ.พะเยา (68) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
92 8/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (19 ม.ค. 60) (69) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
93 7/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมการอุทธรณ์กรอบโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 (141) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
94 5/02/2560 เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว update 2 กุมภาพันธ์ 2560 จาก สนย. (3,464) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
95 29/01/2560 slide การประชุม PCC เขต 2 17 มกราคม 2560 (104) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
96 29/01/2560 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี (69) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
97 22/01/2560 แนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสำหรับหน่วยบริการ (86) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
98 22/01/2560 1.คู่มือการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหัวใจ 2. คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (103) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
99 20/01/2560 การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน (82) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
100 18/01/2560 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยกลุ่มงานทันตกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 -17.00 น. ห้องพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  (68) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
101 9/01/2560 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ CIO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 59 (106) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
102 9/01/2560 แนวทางการดำเนินงาน LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (128) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
103 9/01/2560 ขอเชิญอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบ LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (78) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
104 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณีเบิกค่าใช้จ่าย (147) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
105 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณียืมเงิน (169) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
106 6/01/2560 โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และกำหนดอัตลักษณ์ที่โดนเด่นของกลุ่มจังหวัด  (78) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
107 5/01/2560 แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (105) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
108 29/12/2559 โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข (75) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
109 28/12/2559 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (60) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
110 28/12/2559 การเตรียมรองรับการให้บริการเทศกาลปีใหม่ 2560 กระทรวงสาธารณสุข (58) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
111 23/12/2559 เอกสาร-ยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางจัดทำแผนกำลังคนระดับจังหวัด (77) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
112 22/12/2559 เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (91) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
113 20/12/2559 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (15 ธันวาคม 2559) (131) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
114 13/12/2559 เอกสาร - การตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 2 โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (223) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
115 6/12/2559 (ร่าง) กำหนดการับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ (61) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
116 1/12/2559 นร 0702/ว12 แนวทางปฏิบัติสำรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (72) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
117 1/12/2559 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2560 (85) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
118 23/11/2559 มติที่ประชุม - การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย. 59) (121) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
119 8/11/2559 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.2561-2565 กระทรวงสาธารณสุข (186) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
120 4/11/2559 แบบฟอร์มทำข้อมูลในการประชุมงบลงทุนวันที่ 4 พ.ย 59 (93) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
121 2/11/2559 ข้อมูลเตรียมทำคำของบลงทุนปี 61 (155) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
122 2/11/2559 Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี_01-11-2559 (83) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
123 2/11/2559 สรุปตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข Final ปี 2560 ณ วันที่ 1 พ.ย.59 (121) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
124 1/11/2559 เอกสารนำเสนอประกอบการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการปี 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2559  (75) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
125 28/10/2559 เอกสารการนำเสนอ HR Day 3 (วันที่ 27 ตค. 59) (116) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
126 28/10/2559 โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข (74) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
127 26/10/2559 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (131) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
128 25/10/2559 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเขตสุภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (92) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
129 20/10/2559 เอกสารประชุม รับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพที่ 2 โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (355) กลุ่มงานอำนวยการ
130 14/10/2559 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (13 ต.ค. 59) (94) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
131 14/10/2559 เอกสารการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (13 ต.ค. 59) (94) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
132 6/10/2559 เอกสาร-การประชุมสรุปแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 วันที่ 5 ต.ค. 2559 (227) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
133 30/09/2559 ประชุมกรรมการเขตฯ 2 ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2559 (106) กลุ่มงานอำนวยการ
134 30/09/2559 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (94) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
135 22/09/2559 โปรแกรม SyncClient (308) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
136 20/09/2559 ประชาสัมพันธ์งาน ตลาดเกษตรดิจิตอล (135) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
137 19/09/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 - 2565 และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เขตสุขภาพที่2 (89) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
138 13/09/2559 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (215) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
139 5/09/2559 เอกสารประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing)  (101) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
140 30/08/2559 เอกสารการประชุม HTA วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 (97) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
141 25/08/2559 เอกสารประกอบการประชุม HR Day 2 เขตสุขภาพที่ 2  (122) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
142 15/08/2559 แนวทางการใช้งบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผู้สูงอายุและผู้พิการ (115) กลุ่มงานอำนวยการ
143 5/08/2559 เอกสาร - การประชุมเตรียมข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (4 ส.ค. 59) (110) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
144 12/07/2559 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 2559 - 27 ม.ค. 2560) สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 (110) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
145 6/07/2559 สรุปประชุมการนำเสนอผลงาน Service Plan เขต 1-3 วันที่ 4-5 กค. รพ.พุทธฯ (108) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
146 4/07/2559 เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนกำลังคน ระยะ 5 ปี (30 มิย. 59) (346) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
147 28/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 4 (158) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
148 28/06/2559 คู่มือและแบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (105) กลุ่มงานอำนวยการ
149 24/06/2559 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) เขตสุขภาพที่ 2 ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559)  (136) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
150 7/06/2559 ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข (376) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
151 7/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 3 (119) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
152 27/05/2559 ตราสัญลักษณ์ เขตสุขภาพที่ 2 (105) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
153 26/05/2559 ผลงานวิชาการ R2R เชตสุขภาพที่ 2 (396) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
154 26/05/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการเขต 2 วันที่ 26 พ.ค 59 (176) กลุ่มงานอำนวยการ
155 25/05/2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป รุ่นที่ 2 (หลักสูตร 4 เดือน) (252) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
156 23/05/2559 การส่งข้อมูล QOF และ กองทุน NCDs (DM, HT) แก้ไข 23 พ.ค. 2559  (159) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
157 19/05/2559 (ร่าง) กำหนดการแจ้งรายละเอียดการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 59(แก้ไข 19 พ.ค. 59 เวลา 13.55 น.) (132) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
158 18/05/2559 แบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (135) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
159 18/05/2559 power point investment plan day2 12-13 พ.ค 59 (163) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
160 16/05/2559 โครงการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2559 (231) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
161 29/04/2559 powerpiontการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้างานแผนงาน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 2 (158) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
162 22/04/2559 เอกสารประกอบการบรรยาย Health in All Policies at the Region โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (109) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
163 1/04/2559 เอกสารประชุมการจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2559 (186) กลุ่มงานอำนวยการ
164 30/03/2559 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (136) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
165 28/03/2559 ประกาศ - เลื่อนการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (107) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
166 23/03/2559 ตัวอย่างแนวทางservice plan ตาม 6BB (134) กลุ่มงานอำนวยการ
167 16/03/2559 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (107) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
168 29/02/2559 เอกสารการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน CHRO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (721) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
169 12/02/2559 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (341) กลุ่มงานอำนวยการ
170 8/02/2559 คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ.2558 (108) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
171 27/01/2559 แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก วันที่ 21 ม.ค. 59 (585) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
172 22/01/2559 Application กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ มาตรา 103 (557) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
173 13/01/2559 คำสั่งSPท่ี 936/2558 (127) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
174 13/01/2559 กำหนดการแข่งขันกีฬา เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 4 - 5 กพ. 59 (155) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
175 30/12/2558 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุขพูดเรื่อง หลักประกันสุขภาพ (689) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
176 30/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (99) กลุ่มงานอำนวยการ
177 29/12/2558 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 (187) กลุ่มงานอำนวยการ
178 24/12/2558 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (586) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
179 21/12/2558 กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2559 ให้กับคนไทยทั้งประเทศ (870) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
180 21/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (136) กลุ่มงานอำนวยการ
181 30/11/2558 ประกาศ - รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (166) กลุ่มงานอำนวยการ
182 15/09/2558 แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการการเงินการคลัง (FAI Grading) เขตสุขภาพที่ 2 (909) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
183 15/09/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยา (133) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
184 15/09/2558 ขอสนับสนุนงบประมาณ (เรียน สสจ.ตาก/สสจ.พล./รพ.สุโขทัย/รพ.ตสม./รพ.แม่สอด) (162) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
185 15/09/2558 เอกสารนำเสนอการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ (MI) วันที่ 21 ส.ค. 58 (121) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
186 15/09/2558 แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลังด้านพัสดุและบัญชี (138) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
187 15/09/2558 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 18 และ 28 HRD, HRM (145) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
188 15/09/2558 ประกาศรายการยาแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ 2 (89) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
189 15/09/2558 แบบฟอร์มยืมเงิน (129) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2