สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI" (36) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
2 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "SMART with ICT: Digital Photography with a Smart Phone" (36) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
3 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6" (32) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
4 30/03/2561 ขอเชิญอบรมฯ "Essential Laboratory Testing in Medical Investigations" (29) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
5 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6" (35) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
6 30/03/2561 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (32) กลุ่มงานอำนวยการ
7 28/03/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 (28 มี.ค. 61) (27) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
8 20/03/2561 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand4.0 (28) กลุ่มงานอำนวยการ
9 15/03/2561 ประชาสัมพันธ์ แพทย์พี่เลี้ยงในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561  (31) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
10 9/03/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขมืออาชีพ สำหรับผอ.รพ.สต.และหลักสูตรการบริหารงานพัสดุและการเงินแนวใหม่ สำหรับบุคลากรรพ.สต. (37) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
11 9/03/2561 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (44) กลุ่มงานอำนวยการ
12 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติฯ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติ ภาคพื้นเอเชียกลาง ครั้งที่ 8  (41) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
13 23/02/2561 การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (40) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
14 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและกีฬา  (40) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
15 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจีัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4  (37) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
16 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (35) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
17 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4  (27) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
18 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกัชบการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณปลพการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง. รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (29) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
19 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (22) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
20 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกัน หรือควบคุมความเสียกายจตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 4 (25) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
21 13/02/2561 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัล ชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561 (39) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
22 13/02/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) (65) กลุ่มงานอำนวยการ
23 12/02/2561 ขอเรียนเชิญเข้าชมนิทรรศการ ถอดรหัสไทย ณ มิวเซียมสยาม (47) กลุ่มงานอำนวยการ
24 9/02/2561 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (43) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
25 9/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (44) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
26 9/02/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (24) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
27 5/02/2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32 (28) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
28 1/02/2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (60) กลุ่มงานอำนวยการ
29 1/02/2561 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  (42) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
30 1/02/2561 แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (33) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
31 1/02/2561 รายงานผลการการดำเนินงานตามข้อสั่งการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปราชการที่ขอนแก่น (20) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
32 31/01/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 หลักสูตร 1.หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน 2.เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งรุ่นที่ 6 (49) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
33 25/01/2561 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านด้วยระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพระยะยาวด้วยโปรแกรม Thai COC (46) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
34 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (8 ธ.ค. 60) (53) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
35 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2 (4 ธ.ค. 60) (44) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
36 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 (6 พ.ย. 60) (41) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
37 9/01/2561 ประกาศผู้ผ่านการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง (46) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
38 8/01/2561 Kick off Happy Home Day (386) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
39 28/12/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2560 (28 ธ.ค. 60) (62) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
40 26/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (43) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
41 26/12/2560 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560 (250) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
42 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (106) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
43 1/12/2560 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 2561 ผ่านระบบ VDO Conference (28 พ.ย. 60) (62) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
44 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  (113) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
45 24/11/2560 กำหนดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (64) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
46 22/11/2560 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) (53) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
47 7/11/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (แก้ไข 6 พ.ย. 60) (112) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
48 6/11/2560 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (60) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
49 3/11/2560 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อพี่เลี้ยงระดับเขตด้านการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย (36) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
50 3/11/2560 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ สธ. ณ วันที่ 6 ตค.60 (34) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
51 30/10/2560 แบบสรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2560 และแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (52) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
52 19/10/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2560 (18 ต.ค. 60) (71) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
53 10/10/2560 ประชุมติดตามงบลงทุนครั้งที่1/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2560  (84) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
54 26/09/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเหนือ (85) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
55 21/09/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2560 (20 ก.ย. 60) (88) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
56 19/09/2560 เอกสาร - การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 ก.ย. 60) (98) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
57 15/09/2560 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (PA) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 (98) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
58 14/09/2560 เอกสาร - ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2560 (14 ก.ย. 60) (85) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
59 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2(1 ก.ย. 60) (90) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
60 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการระดับกระทรวง รอบที่ 2 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) (31 ส.ค. 2560) (73) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
61 18/08/2560 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและฝึกปฏิบัติการ Complex class IV how yo make it simple. (72) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
62 10/08/2560 ปฏิทินการจัดสรรและคัดเลือก ทันตแพทย์ เข้าฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561 (159) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
63 8/08/2560 ผลการดำเนินงาน QOF ปี 2560 งวด 2 สปสช. เขต 2 (108) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
64 1/08/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาคาซื้อยาร่วมระดับเขต เพื่อใช้ในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 11 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (80) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
65 26/07/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 6/2560 (27 ก.ค. 60) (112) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
66 19/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (95) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
67 17/07/2560 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การสร้างารรค์นวัตกรรมสุขภาพ 11-12 กรกฎาคม 2560 (110) กลุ่มงานอำนวยการ
68 11/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการโรคหลอดเลือดสมองประจำอำเภอเขตสุขภาพที่ 2 (103) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
69 28/06/2560 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อถุงจัดเก็บโลหิตชนิด Quadruple CPD - A1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinng) (74) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
70 28/06/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (108) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
71 26/06/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชียวชาญด้านนโยบายและยุทธศษสตร์สุขภาพรุ่นที่ 2 ปี 2560 (84) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
72 21/06/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 5/2560 (21 มิ.ย. 60) (141) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
73 15/06/2560 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10 (88) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
74 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (166) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
75 9/06/2560 ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (102) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
76 8/06/2560 เว็บไซต์ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 2 (767) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
77 30/05/2560 การเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (93) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
78 30/05/2560 การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2560 (76) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
79 29/05/2560 CPG การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ (90) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
80 25/05/2560 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ปี 2560 (97) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
81 24/05/2560 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (255) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
82 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2560 (18 พ.ค. 60) (123) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
83 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 (23 มี.ค. 60) (113) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
84 4/05/2560 3-4 พ.ค. 2560 - เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ MOPH HDC เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (119) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
85 4/05/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (274) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
86 3/05/2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (82) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
87 3/05/2560 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS (79) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
88 3/05/2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์" (85) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
89 3/05/2560 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบิติการ การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) (77) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
90 28/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับเป็นสถาบันฝึกร่วมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (87) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
91 25/04/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 (104) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
92 12/04/2560 เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(Poster Presentation) รพ.มะเร็งอุบลราชธานี (92) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
93 12/04/2560 นโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) ทางรอดระบบสุขภาพไทย - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 (85) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
94 11/04/2560 การใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว - นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 (103) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
95 11/04/2560 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (80) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
96 11/04/2560 เอกสาร - การประชุมการนำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (82) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
97 7/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาตร์กำลังคนด้านสุขภาพรองรับการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กระทรวงสาธารณสุข (92) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
98 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (108) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
99 7/04/2560 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น"เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลีนิคหมอครอบครัว" รุ่น 5 (84) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
100 4/04/2560 แบบฟอร์สรุปราคาวัสดุทั่วไป (99) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
101 3/04/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลห้องผ่าตัด้ฉพาะสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  (83) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
102 31/03/2560 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (90) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
103 29/03/2560 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 (96) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
104 29/03/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 (101) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
105 29/03/2560 ครม.อนุมัติ ‘เจ็บป่วยฉุกเฉิน’ เข้าได้ทุก รพ.ใน 72 ชม.แรก (219) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
106 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (95) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
107 24/03/2560 เอกสารการประชุมServicePlan23มีค60 (128) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
108 24/03/2560 เอกสารประชุมติดตามงบลงทุน 24 มีนาคม 2560 (86) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
109 22/03/2560 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข(แก้ไข วันที่ 8 มี.ค. 2560) (130) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
110 22/03/2560 ประฃาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 (88) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
111 22/03/2560 เฃิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่2 และรุ่นที่ 3 (87) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
112 21/03/2560 Power Point ประชุมวิชาการเขต 2 (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) (99) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
113 10/03/2560 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 5  (110) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
114 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (390) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
115 3/03/2560 เอกสารการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2560 (3 มี.ค. 2560) (102) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
116 3/03/2560 เอกสารการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน วันที่ 6 มีนาคม 2560 (130) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
117 25/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Primary Care Cluster (PCC) เขตสุขภาพที่ 2 (253) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
118 23/02/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธี (e-bidding) (92) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
119 23/02/2560 ประกาศเขตสุขภาพที่ 2 เรื่อง นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ (GREEN and CLEAN Hospital) (92) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
120 20/02/2560 HAPPINOMETER เขตสุขภาพที่ 2 (722) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
121 17/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 (20 ก.พ. 60) (170) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
122 16/02/2560 ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการอบรม หัวข้อ "Merging Surgical Techniques and Advanced Technology" (125) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
123 10/02/2560 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลอมพระเกียรติ" ปีงบประมาณ 2560 (112) กลุ่มงานอำนวยการ
124 8/02/2560 ประชาสัมพันธ์เลื่อนการอบรมหลักสูตร "การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3" ของ วพบ.พะเยา (96) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
125 8/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (19 ม.ค. 60) (92) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
126 7/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมการอุทธรณ์กรอบโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 (173) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
127 5/02/2560 เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว update 2 กุมภาพันธ์ 2560 จาก สนย. (3,679) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
128 29/01/2560 slide การประชุม PCC เขต 2 17 มกราคม 2560 (138) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
129 29/01/2560 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี (100) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
130 22/01/2560 แนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสำหรับหน่วยบริการ (117) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
131 22/01/2560 1.คู่มือการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหัวใจ 2. คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (136) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
132 20/01/2560 การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน (111) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
133 18/01/2560 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยกลุ่มงานทันตกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 -17.00 น. ห้องพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  (94) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
134 9/01/2560 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ CIO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 59 (138) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
135 9/01/2560 แนวทางการดำเนินงาน LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (158) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
136 9/01/2560 ขอเชิญอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบ LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (107) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
137 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณีเบิกค่าใช้จ่าย (221) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
138 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณียืมเงิน (242) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
139 6/01/2560 โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และกำหนดอัตลักษณ์ที่โดนเด่นของกลุ่มจังหวัด  (113) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
140 5/01/2560 แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (133) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
141 29/12/2559 โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข (100) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
142 28/12/2559 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (92) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
143 28/12/2559 การเตรียมรองรับการให้บริการเทศกาลปีใหม่ 2560 กระทรวงสาธารณสุข (86) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
144 23/12/2559 เอกสาร-ยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางจัดทำแผนกำลังคนระดับจังหวัด (103) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
145 22/12/2559 เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (122) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
146 20/12/2559 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (15 ธันวาคม 2559) (155) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
147 13/12/2559 เอกสาร - การตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 2 โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (251) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
148 6/12/2559 (ร่าง) กำหนดการับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ (89) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
149 1/12/2559 นร 0702/ว12 แนวทางปฏิบัติสำรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (94) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
150 1/12/2559 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2560 (115) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
151 23/11/2559 มติที่ประชุม - การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย. 59) (153) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
152 8/11/2559 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.2561-2565 กระทรวงสาธารณสุข (224) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
153 4/11/2559 แบบฟอร์มทำข้อมูลในการประชุมงบลงทุนวันที่ 4 พ.ย 59 (125) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
154 2/11/2559 ข้อมูลเตรียมทำคำของบลงทุนปี 61 (179) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
155 2/11/2559 Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี_01-11-2559 (106) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
156 2/11/2559 สรุปตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข Final ปี 2560 ณ วันที่ 1 พ.ย.59 (145) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
157 1/11/2559 เอกสารนำเสนอประกอบการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการปี 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2559  (96) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
158 28/10/2559 เอกสารการนำเสนอ HR Day 3 (วันที่ 27 ตค. 59) (142) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
159 28/10/2559 โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข (98) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
160 26/10/2559 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (166) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
161 25/10/2559 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเขตสุภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (116) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
162 20/10/2559 เอกสารประชุม รับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพที่ 2 โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (393) กลุ่มงานอำนวยการ
163 14/10/2559 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (13 ต.ค. 59) (119) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
164 14/10/2559 เอกสารการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (13 ต.ค. 59) (128) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
165 6/10/2559 เอกสาร-การประชุมสรุปแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 วันที่ 5 ต.ค. 2559 (253) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
166 30/09/2559 ประชุมกรรมการเขตฯ 2 ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2559 (147) กลุ่มงานอำนวยการ
167 30/09/2559 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (118) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
168 22/09/2559 โปรแกรม SyncClient (343) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
169 20/09/2559 ประชาสัมพันธ์งาน ตลาดเกษตรดิจิตอล (159) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
170 19/09/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 - 2565 และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เขตสุขภาพที่2 (113) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
171 13/09/2559 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (239) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
172 5/09/2559 เอกสารประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing)  (133) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
173 30/08/2559 เอกสารการประชุม HTA วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 (122) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
174 25/08/2559 เอกสารประกอบการประชุม HR Day 2 เขตสุขภาพที่ 2  (147) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
175 15/08/2559 แนวทางการใช้งบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผู้สูงอายุและผู้พิการ (149) กลุ่มงานอำนวยการ
176 5/08/2559 เอกสาร - การประชุมเตรียมข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (4 ส.ค. 59) (135) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
177 12/07/2559 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 2559 - 27 ม.ค. 2560) สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 (135) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
178 6/07/2559 สรุปประชุมการนำเสนอผลงาน Service Plan เขต 1-3 วันที่ 4-5 กค. รพ.พุทธฯ (129) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
179 4/07/2559 เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนกำลังคน ระยะ 5 ปี (30 มิย. 59) (373) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
180 28/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 4 (179) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
181 28/06/2559 คู่มือและแบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (143) กลุ่มงานอำนวยการ
182 24/06/2559 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) เขตสุขภาพที่ 2 ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559)  (167) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
183 7/06/2559 ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข (403) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
184 7/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 3 (138) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
185 27/05/2559 ตราสัญลักษณ์ เขตสุขภาพที่ 2 (122) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
186 26/05/2559 ผลงานวิชาการ R2R เชตสุขภาพที่ 2 (423) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
187 26/05/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการเขต 2 วันที่ 26 พ.ค 59 (212) กลุ่มงานอำนวยการ
188 25/05/2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป รุ่นที่ 2 (หลักสูตร 4 เดือน) (276) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
189 23/05/2559 การส่งข้อมูล QOF และ กองทุน NCDs (DM, HT) แก้ไข 23 พ.ค. 2559  (190) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
190 19/05/2559 (ร่าง) กำหนดการแจ้งรายละเอียดการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 59(แก้ไข 19 พ.ค. 59 เวลา 13.55 น.) (154) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
191 18/05/2559 แบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (156) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
192 18/05/2559 power point investment plan day2 12-13 พ.ค 59 (195) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
193 16/05/2559 โครงการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2559 (253) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
194 29/04/2559 powerpiontการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้างานแผนงาน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 2 (187) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
195 22/04/2559 เอกสารประกอบการบรรยาย Health in All Policies at the Region โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (132) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
196 1/04/2559 เอกสารประชุมการจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2559 (227) กลุ่มงานอำนวยการ
197 30/03/2559 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (165) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
198 28/03/2559 ประกาศ - เลื่อนการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (127) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
199 23/03/2559 ตัวอย่างแนวทางservice plan ตาม 6BB (169) กลุ่มงานอำนวยการ
200 16/03/2559 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (130) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
201 29/02/2559 เอกสารการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน CHRO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (753) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
202 12/02/2559 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (383) กลุ่มงานอำนวยการ
203 8/02/2559 คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ.2558 (134) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
204 27/01/2559 แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก วันที่ 21 ม.ค. 59 (617) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
205 22/01/2559 Application กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ มาตรา 103 (601) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
206 13/01/2559 คำสั่งSPท่ี 936/2558 (151) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
207 13/01/2559 กำหนดการแข่งขันกีฬา เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 4 - 5 กพ. 59 (179) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
208 30/12/2558 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุขพูดเรื่อง หลักประกันสุขภาพ (721) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
209 30/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (132) กลุ่มงานอำนวยการ
210 29/12/2558 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 (221) กลุ่มงานอำนวยการ
211 24/12/2558 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (620) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
212 21/12/2558 กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2559 ให้กับคนไทยทั้งประเทศ (903) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
213 21/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (176) กลุ่มงานอำนวยการ
214 30/11/2558 ประกาศ - รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (204) กลุ่มงานอำนวยการ
215 15/09/2558 แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการการเงินการคลัง (FAI Grading) เขตสุขภาพที่ 2 (939) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
216 15/09/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยา (150) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
217 15/09/2558 ขอสนับสนุนงบประมาณ (เรียน สสจ.ตาก/สสจ.พล./รพ.สุโขทัย/รพ.ตสม./รพ.แม่สอด) (189) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
218 15/09/2558 เอกสารนำเสนอการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ (MI) วันที่ 21 ส.ค. 58 (138) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
219 15/09/2558 แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลังด้านพัสดุและบัญชี (157) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
220 15/09/2558 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 18 และ 28 HRD, HRM (171) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
221 15/09/2558 ประกาศรายการยาแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ 2 (111) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
222 15/09/2558 แบบฟอร์มยืมเงิน (149) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2