สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 12/06/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562" (10) กลุ่มงานอำนวยการ
2 12/06/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562" (8) กลุ่มงานอำนวยการ
3 14/05/2562 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 (27) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
4 24/04/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562" (31) กลุ่มงานอำนวยการ
5 24/04/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562" (24) กลุ่มงานอำนวยการ
6 24/04/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562" (16) กลุ่มงานอำนวยการ
7 24/04/2562 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561" (17) กลุ่มงานอำนวยการ
8 18/03/2562 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ (70) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
9 5/03/2562 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. (52) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
10 1/03/2562 เชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 (44) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
11 28/02/2562 แจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุข เรื่องลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561  (37) กลุ่มงานอำนวยการ
12 20/02/2562 การสรรหาและคัดเลือก นักสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2562 เขตสุขภาพที่ 2 (78) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
13 14/02/2562 เชิญอบรม excellent center ด้านวัณโรค (40) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
14 5/02/2562 ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (33) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
15 5/02/2562 ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (41) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
16 4/02/2562 รพ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกิจกรรมอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (37) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
17 4/02/2562 พิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สามเงา จ.ตาก (42) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
18 4/02/2562 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันเบาใจ” การดูแลประคับประคอง ในระยะท้ายของชีวิต “เพราะรักจึงบอก” (117) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
19 29/01/2562 อบรมสูติ นรีแพทย์ (40) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
20 28/01/2562 ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตตร์สุขภาพ (HPI) (49) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
21 28/01/2562 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วบทความวิชาการเพื่อตีพิพม์ (60) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
22 8/01/2562 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (45) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
23 8/01/2562 1323.2561-คำสั่งแต่งตั้ง CIO ประจำกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (54) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
24 27/12/2561 การรับสมัครคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6  (41) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
25 27/12/2561 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่น 24 (38) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
26 26/12/2561 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนยถั่วอัลมอนด์ออร์แกนิค , การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนยถั่วและทาฮินีออร์แกนิค (53) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
27 25/12/2561 เอกสาร - การประชุมฯ การกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (24 ธ.ค. 2561) (48) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
28 24/12/2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (38) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
29 21/12/2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  (37) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
30 21/12/2561 MOU คำรับรองการปฏิบัติราชการ (383) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
31 13/12/2561 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับโอนย้ายข้าราชการ (66) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
32 12/12/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (48) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
33 12/12/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (84) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
34 30/11/2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection (46) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
35 28/11/2561 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดสรรโควตา และการลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (57) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
36 27/11/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561  (52) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
37 27/11/2561 การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2561 (23 พ.ย. 2561) (63) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
38 27/11/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2561 (23 พ.ย. 2561) (60) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
39 20/11/2561 ขอส่งมอบจุลสาร CHSM NEWSLETTER ฉบับที่ 5 (44) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
40 9/11/2561 ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมทำแบบประเมินความสุขบุคลากร(Happinometer) (349) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
41 9/11/2561 ขอเชิญ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป เข้าร่วมทำแบบประเมินสุขภาวะองค์กร(Happy Public Organization index : HPI) ประจำปี 2562 (416) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
42 8/11/2561 เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (54) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
43 2/11/2561 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) (317) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
44 2/11/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็ก รองรับกลไกการจ่ายแบบเน้นคุณค่า (Value Based Payment) รุ่นที่ 2 (3/2562) (61) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
45 30/10/2561 เขตสุขภาพที่ 2 พัฒนาผู้นำเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็ก รองรับกลไกการจ่ายแบบเน้นคุณค่า (Value Based Payment) (2/2562) (72) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
46 30/10/2561 เอกสาร - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบเน้นคุณค่า (Value Based Payment) เขตสุขภาพที่ 2 (26 ต.ค. 2561) (82) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
47 24/10/2561 Smart Queue System รพ.สต.วังพิกุล สสจ.พิษณุโลก (1/2562) (67) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
48 17/10/2561 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (770) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
49 8/10/2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้สินเชื่อธนวัฏ (สธ 0201.06/25623) (66) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
50 8/10/2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ (สธ 0201.06/25622 ลว.20 ก.ย.61) (67) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
51 2/10/2561 ประมวลภาพงานมอบใบรับรอง รพ.สต.ติดดาว 2561 (79) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
52 18/09/2561 รมว.สธ.ชื่นชมนวัตกรรม Smart Digital Health เขตสุขภาพที่ 2 (73) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
53 11/09/2561 เขื่อนกั้นโรค Tak Health dam ที่ รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก (74) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
54 11/09/2561 เด็ก ๆ โรงเรียน ตชด. มีสุขภาพดีด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ จ.อุตรดิตถ์ (70) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
55 11/09/2561 การแพทย์แผนไทยที่ รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (78) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
56 11/09/2561 แสงสว่างที่บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยการผ่าตัดครบวงจร (63) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
57 11/09/2561 การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน จ.อุตรดิตถ์ (26 ก.ค. 2561) (72) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
58 11/09/2561 การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รพ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (61) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
59 11/09/2561 การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จ.ตาก (6 ส.ค. 2561) (65) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
60 11/09/2561 การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (57) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
61 11/09/2561 จังหวัดเพชรบูรณ์รณรงค์อาหารปลอดภัย (2 ส.ค. 2561) (54) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
62 10/09/2561 Green & Clean Hospital รพ.เพชรบูรณ์ (70) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
63 10/09/2561 นายแพทย์สาธารณสุขสุโขทัย ชี้แจงคนไข้ล้น รพ.ศรีสัชนาลัย (84) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
64 21/08/2561 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 26 (76) กลุ่มงานอำนวยการ
65 10/08/2561 เอกสารการประชุม พัฒนากลไกการดำเนินงานมุ่งสู่การปฏิรูปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Retreat) ประจำปี 2561 (121) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
66 8/08/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) (73) กลุ่มงานอำนวยการ
67 7/08/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง/แบบฟอร์มในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562  (117) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
68 3/08/2561 ว 455-การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (71) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
69 31/07/2561 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (74) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
70 25/07/2561 สรุปตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 (104) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
71 24/07/2561 ขอประชาสัมพันธ์ไลน์ทางการของรัฐบาล (59) กลุ่มงานอำนวยการ
72 24/07/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2561 (69) กลุ่มงานอำนวยการ
73 24/07/2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (67) กลุ่มงานอำนวยการ
74 17/07/2561 ขอเชิญคัดเลือกและส่งผลงานเด่นเพื่อนำเสนอ Poster Presentation งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2561 (73) กลุ่มงานอำนวยการ
75 17/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) (77) กลุ่มงานอำนวยการ
76 17/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (84) กลุ่มงานอำนวยการ
77 16/07/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (74) กลุ่มงานอำนวยการ
78 12/07/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" (75) กลุ่มงานอำนวยการ
79 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม  (104) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
80 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง (85) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
81 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "FOSS4G Thailand 2018" (69) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
82 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 11 (62) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
83 10/07/2561 ไล่ยุงวิถีพุทธ (59) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
84 10/07/2561 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวัด (62) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
85 9/07/2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 (69) กลุ่มงานอำนวยการ
86 9/07/2561 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (69) กลุ่มงานอำนวยการ
87 9/07/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (66) กลุ่มงานอำนวยการ
88 9/07/2561 การจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (64) กลุ่มงานอำนวยการ
89 9/07/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (73) กลุ่มงานอำนวยการ
90 9/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018 (66) กลุ่มงานอำนวยการ
91 9/07/2561 แจ้งเวียนสำเนาระเบียบคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร และประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร (60) กลุ่มงานอำนวยการ
92 9/07/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร  (65) กลุ่มงานอำนวยการ
93 9/07/2561 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (61) กลุ่มงานอำนวยการ
94 6/07/2561 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น" (68) กลุ่มงานอำนวยการ
95 6/07/2561 การใช้รูปตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (64) กลุ่มงานอำนวยการ
96 28/06/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาทักษะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำ (60) กลุ่มงานอำนวยการ
97 21/06/2561 งานแถลงข่าว โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (74) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
98 20/06/2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5  (80) กลุ่มงานอำนวยการ
99 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (74) กลุ่มงานอำนวยการ
100 20/06/2561 ขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฎิสงฆ์ วัดอินจำปา จังหวัดเพชรบุรี (73) กลุ่มงานอำนวยการ
101 20/06/2561 ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 (68) กลุ่มงานอำนวยการ
102 20/06/2561 เชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 3 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (65) กลุ่มงานอำนวยการ
103 20/06/2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (67) กลุ่มงานอำนวยการ
104 20/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า (68) กลุ่มงานอำนวยการ
105 20/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (65) กลุ่มงานอำนวยการ
106 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (64) กลุ่มงานอำนวยการ
107 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (71) กลุ่มงานอำนวยการ
108 14/06/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (จำนวน 3 หลักสูตร) (74) กลุ่มงานอำนวยการ
109 8/06/2561 การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 (67) กลุ่มงานอำนวยการ
110 8/06/2561 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (64) กลุ่มงานอำนวยการ
111 8/06/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (64) กลุ่มงานอำนวยการ
112 6/06/2561 ขอส่งผลตรวจการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2561 (74) กลุ่มงานอำนวยการ
113 5/06/2561 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำเสนอแพ็คเกจการจัดประชุมต่อเนื่อง  (60) กลุ่มงานอำนวยการ
114 5/06/2561 แจ้งเปลี่ยนชื่อ "โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง" (61) กลุ่มงานอำนวยการ
115 5/06/2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 3 (70) กลุ่มงานอำนวยการ
116 5/06/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (71) กลุ่มงานอำนวยการ
117 4/06/2561 การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (67) กลุ่มงานอำนวยการ
118 4/06/2561 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมการอ่าน "รางวัลยอดนักอ่าน" ประจำปีงบประมาณ 2561 (61) กลุ่มงานอำนวยการ
119 4/06/2561 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (62) กลุ่มงานอำนวยการ
120 4/06/2561 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (Enhancing Leadership Presence : ELP) รุ่นที่ 4 (72) กลุ่มงานอำนวยการ
121 22/05/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและคลัง ผู้บริหารหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2 (254) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
122 4/05/2561 คำสั่งมอบอำนาจ ฯ (289) กลุ่มงานอำนวยการ
123 4/05/2561 โครงการตรวจแบบสำรวจใช้หลักฐานแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร่วมตรวจประเมินไขว่จังหวัด วันที่ 3-4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (96) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
124 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI" (152) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
125 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "SMART with ICT: Digital Photography with a Smart Phone" (135) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
126 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6" (132) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
127 30/03/2561 ขอเชิญอบรมฯ "Essential Laboratory Testing in Medical Investigations" (128) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
128 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6" (127) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
129 30/03/2561 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (106) กลุ่มงานอำนวยการ
130 28/03/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 (28 มี.ค. 61) (116) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
131 20/03/2561 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand4.0 (100) กลุ่มงานอำนวยการ
132 15/03/2561 ประชาสัมพันธ์ แพทย์พี่เลี้ยงในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561  (91) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
133 9/03/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขมืออาชีพ สำหรับผอ.รพ.สต.และหลักสูตรการบริหารงานพัสดุและการเงินแนวใหม่ สำหรับบุคลากรรพ.สต. (104) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
134 9/03/2561 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (120) กลุ่มงานอำนวยการ
135 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติฯ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติ ภาคพื้นเอเชียกลาง ครั้งที่ 8  (111) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
136 23/02/2561 การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (104) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
137 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและกีฬา  (103) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
138 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจีัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4  (109) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
139 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (104) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
140 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4  (94) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
141 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกัชบการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณปลพการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง. รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (93) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
142 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (83) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
143 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกัน หรือควบคุมความเสียกายจตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 4 (93) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
144 13/02/2561 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัล ชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561 (142) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
145 13/02/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) (137) กลุ่มงานอำนวยการ
146 12/02/2561 ขอเรียนเชิญเข้าชมนิทรรศการ ถอดรหัสไทย ณ มิวเซียมสยาม (118) กลุ่มงานอำนวยการ
147 9/02/2561 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (160) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
148 9/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (160) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
149 9/02/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (83) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
150 5/02/2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32 (95) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
151 1/02/2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (139) กลุ่มงานอำนวยการ
152 1/02/2561 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  (112) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
153 1/02/2561 แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (93) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
154 1/02/2561 รายงานผลการการดำเนินงานตามข้อสั่งการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปราชการที่ขอนแก่น (82) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
155 31/01/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 หลักสูตร 1.หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน 2.เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งรุ่นที่ 6 (116) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
156 25/01/2561 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านด้วยระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพระยะยาวด้วยโปรแกรม Thai COC (122) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
157 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (8 ธ.ค. 60) (134) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
158 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2 (4 ธ.ค. 60) (122) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
159 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 (6 พ.ย. 60) (112) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
160 9/01/2561 ประกาศผู้ผ่านการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง (113) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
161 8/01/2561 Kick off Happy Home Day (1,069) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
162 28/12/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2560 (28 ธ.ค. 60) (136) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
163 26/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (101) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
164 26/12/2560 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560 (500) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
165 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (167) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
166 1/12/2560 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 2561 ผ่านระบบ VDO Conference (28 พ.ย. 60) (147) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
167 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  (176) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
168 24/11/2560 กำหนดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (127) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
169 22/11/2560 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) (117) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
170 7/11/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (แก้ไข 6 พ.ย. 60) (184) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
171 6/11/2560 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (119) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
172 3/11/2560 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อพี่เลี้ยงระดับเขตด้านการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย (94) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
173 3/11/2560 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ สธ. ณ วันที่ 6 ตค.60 (93) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
174 30/10/2560 แบบสรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2560 และแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (109) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
175 19/10/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2560 (18 ต.ค. 60) (126) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
176 10/10/2560 ประชุมติดตามงบลงทุนครั้งที่1/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2560  (180) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
177 26/09/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเหนือ (168) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
178 21/09/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2560 (20 ก.ย. 60) (160) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
179 19/09/2560 เอกสาร - การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 ก.ย. 60) (178) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
180 15/09/2560 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (PA) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 (166) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
181 14/09/2560 เอกสาร - ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2560 (14 ก.ย. 60) (168) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
182 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2(1 ก.ย. 60) (162) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
183 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการระดับกระทรวง รอบที่ 2 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) (31 ส.ค. 2560) (145) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
184 18/08/2560 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและฝึกปฏิบัติการ Complex class IV how yo make it simple. (135) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
185 10/08/2560 ปฏิทินการจัดสรรและคัดเลือก ทันตแพทย์ เข้าฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561 (250) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
186 8/08/2560 ผลการดำเนินงาน QOF ปี 2560 งวด 2 สปสช. เขต 2 (188) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
187 1/08/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาคาซื้อยาร่วมระดับเขต เพื่อใช้ในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 11 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (146) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
188 26/07/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 6/2560 (27 ก.ค. 60) (205) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
189 19/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (168) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
190 17/07/2560 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การสร้างารรค์นวัตกรรมสุขภาพ 11-12 กรกฎาคม 2560 (181) กลุ่มงานอำนวยการ
191 11/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการโรคหลอดเลือดสมองประจำอำเภอเขตสุขภาพที่ 2 (228) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
192 28/06/2560 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อถุงจัดเก็บโลหิตชนิด Quadruple CPD - A1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinng) (140) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
193 28/06/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (175) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
194 26/06/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชียวชาญด้านนโยบายและยุทธศษสตร์สุขภาพรุ่นที่ 2 ปี 2560 (135) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
195 21/06/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 5/2560 (21 มิ.ย. 60) (207) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
196 15/06/2560 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10 (140) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
197 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (219) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
198 9/06/2560 ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (174) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
199 8/06/2560 เว็บไซต์ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 2 (999) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
200 30/05/2560 การเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (157) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
201 30/05/2560 การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2560 (127) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
202 29/05/2560 CPG การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ (151) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
203 25/05/2560 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ปี 2560 (195) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
204 24/05/2560 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (319) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
205 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2560 (18 พ.ค. 60) (192) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
206 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 (23 มี.ค. 60) (218) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
207 4/05/2560 3-4 พ.ค. 2560 - เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ MOPH HDC เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (184) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
208 4/05/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (344) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
209 3/05/2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (155) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
210 3/05/2560 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS (143) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
211 3/05/2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์" (157) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
212 3/05/2560 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบิติการ การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) (138) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
213 28/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับเป็นสถาบันฝึกร่วมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (157) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
214 25/04/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 (170) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
215 12/04/2560 เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(Poster Presentation) รพ.มะเร็งอุบลราชธานี (159) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
216 12/04/2560 นโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) ทางรอดระบบสุขภาพไทย - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 (146) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
217 11/04/2560 การใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว - นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 (159) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
218 11/04/2560 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (139) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
219 11/04/2560 เอกสาร - การประชุมการนำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (151) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
220 7/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาตร์กำลังคนด้านสุขภาพรองรับการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กระทรวงสาธารณสุข (167) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
221 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (184) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
222 7/04/2560 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น"เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลีนิคหมอครอบครัว" รุ่น 5 (135) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
223 4/04/2560 แบบฟอร์สรุปราคาวัสดุทั่วไป (169) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
224 3/04/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลห้องผ่าตัด้ฉพาะสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  (168) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
225 31/03/2560 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (146) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
226 29/03/2560 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 (158) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
227 29/03/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 (163) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
228 29/03/2560 ครม.อนุมัติ ‘เจ็บป่วยฉุกเฉิน’ เข้าได้ทุก รพ.ใน 72 ชม.แรก (322) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
229 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (140) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
230 24/03/2560 เอกสารการประชุมServicePlan23มีค60 (197) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
231 24/03/2560 เอกสารประชุมติดตามงบลงทุน 24 มีนาคม 2560 (140) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
232 22/03/2560 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข(แก้ไข วันที่ 8 มี.ค. 2560) (198) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
233 22/03/2560 ประฃาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 (146) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
234 22/03/2560 เฃิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่2 และรุ่นที่ 3 (143) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
235 21/03/2560 Power Point ประชุมวิชาการเขต 2 (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) (139) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
236 10/03/2560 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 5  (162) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
237 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (443) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
238 3/03/2560 เอกสารการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2560 (3 มี.ค. 2560) (175) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
239 3/03/2560 เอกสารการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน วันที่ 6 มีนาคม 2560 (220) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
240 25/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Primary Care Cluster (PCC) เขตสุขภาพที่ 2 (339) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
241 23/02/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธี (e-bidding) (142) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
242 23/02/2560 ประกาศเขตสุขภาพที่ 2 เรื่อง นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ (GREEN and CLEAN Hospital) (153) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
243 20/02/2560 HAPPINOMETER เขตสุขภาพที่ 2 (865) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
244 17/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 (20 ก.พ. 60) (238) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
245 16/02/2560 ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการอบรม หัวข้อ "Merging Surgical Techniques and Advanced Technology" (195) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
246 10/02/2560 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลอมพระเกียรติ" ปีงบประมาณ 2560 (164) กลุ่มงานอำนวยการ
247 8/02/2560 ประชาสัมพันธ์เลื่อนการอบรมหลักสูตร "การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3" ของ วพบ.พะเยา (153) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
248 8/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (19 ม.ค. 60) (170) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
249 7/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมการอุทธรณ์กรอบโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 (249) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
250 5/02/2560 เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว update 2 กุมภาพันธ์ 2560 จาก สนย. (4,001) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
251 29/01/2560 slide การประชุม PCC เขต 2 17 มกราคม 2560 (208) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
252 29/01/2560 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี (159) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
253 22/01/2560 แนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสำหรับหน่วยบริการ (178) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
254 22/01/2560 1.คู่มือการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหัวใจ 2. คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (212) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
255 20/01/2560 การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน (174) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
256 18/01/2560 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยกลุ่มงานทันตกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 -17.00 น. ห้องพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  (147) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
257 9/01/2560 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ CIO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 59 (198) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
258 9/01/2560 แนวทางการดำเนินงาน LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (223) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
259 9/01/2560 ขอเชิญอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบ LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (160) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
260 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณีเบิกค่าใช้จ่าย (297) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
261 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณียืมเงิน (319) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
262 6/01/2560 โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และกำหนดอัตลักษณ์ที่โดนเด่นของกลุ่มจังหวัด  (166) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
263 5/01/2560 แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (186) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
264 29/12/2559 โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข (166) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
265 28/12/2559 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (147) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
266 28/12/2559 การเตรียมรองรับการให้บริการเทศกาลปีใหม่ 2560 กระทรวงสาธารณสุข (149) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
267 23/12/2559 เอกสาร-ยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางจัดทำแผนกำลังคนระดับจังหวัด (184) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
268 22/12/2559 เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (184) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
269 20/12/2559 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (15 ธันวาคม 2559) (209) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
270 13/12/2559 เอกสาร - การตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 2 โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (294) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
271 6/12/2559 (ร่าง) กำหนดการับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ (143) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
272 1/12/2559 นร 0702/ว12 แนวทางปฏิบัติสำรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (147) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
273 1/12/2559 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2560 (173) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
274 23/11/2559 มติที่ประชุม - การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย. 59) (216) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
275 8/11/2559 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.2561-2565 กระทรวงสาธารณสุข (361) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
276 4/11/2559 แบบฟอร์มทำข้อมูลในการประชุมงบลงทุนวันที่ 4 พ.ย 59 (186) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
277 2/11/2559 ข้อมูลเตรียมทำคำของบลงทุนปี 61 (230) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
278 2/11/2559 Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี_01-11-2559 (146) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
279 2/11/2559 สรุปตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข Final ปี 2560 ณ วันที่ 1 พ.ย.59 (208) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
280 1/11/2559 เอกสารนำเสนอประกอบการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการปี 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2559  (142) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
281 28/10/2559 เอกสารการนำเสนอ HR Day 3 (วันที่ 27 ตค. 59) (188) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
282 28/10/2559 โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข (182) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
283 26/10/2559 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (242) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
284 25/10/2559 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเขตสุภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (213) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
285 20/10/2559 เอกสารประชุม รับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพที่ 2 โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (453) กลุ่มงานอำนวยการ
286 14/10/2559 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (13 ต.ค. 59) (173) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
287 14/10/2559 เอกสารการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (13 ต.ค. 59) (188) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
288 6/10/2559 เอกสาร-การประชุมสรุปแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 วันที่ 5 ต.ค. 2559 (313) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
289 30/09/2559 ประชุมกรรมการเขตฯ 2 ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2559 (211) กลุ่มงานอำนวยการ
290 30/09/2559 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (161) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
291 22/09/2559 โปรแกรม SyncClient (418) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
292 20/09/2559 ประชาสัมพันธ์งาน ตลาดเกษตรดิจิตอล (222) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
293 19/09/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 - 2565 และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เขตสุขภาพที่2 (152) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
294 13/09/2559 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (300) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
295 5/09/2559 เอกสารประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing)  (186) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
296 30/08/2559 เอกสารการประชุม HTA วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 (181) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
297 25/08/2559 เอกสารประกอบการประชุม HR Day 2 เขตสุขภาพที่ 2  (205) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
298 15/08/2559 แนวทางการใช้งบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผู้สูงอายุและผู้พิการ (208) กลุ่มงานอำนวยการ
299 5/08/2559 เอกสาร - การประชุมเตรียมข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (4 ส.ค. 59) (213) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
300 12/07/2559 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 2559 - 27 ม.ค. 2560) สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 (182) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
301 6/07/2559 สรุปประชุมการนำเสนอผลงาน Service Plan เขต 1-3 วันที่ 4-5 กค. รพ.พุทธฯ (190) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
302 4/07/2559 เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนกำลังคน ระยะ 5 ปี (30 มิย. 59) (439) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
303 28/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 4 (236) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
304 28/06/2559 คู่มือและแบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (209) กลุ่มงานอำนวยการ
305 24/06/2559 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) เขตสุขภาพที่ 2 ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559)  (236) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
306 7/06/2559 ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข (476) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
307 7/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 3 (197) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
308 27/05/2559 ตราสัญลักษณ์ เขตสุขภาพที่ 2 (165) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
309 26/05/2559 ผลงานวิชาการ R2R เชตสุขภาพที่ 2 (503) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
310 26/05/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการเขต 2 วันที่ 26 พ.ค 59 (281) กลุ่มงานอำนวยการ
311 25/05/2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป รุ่นที่ 2 (หลักสูตร 4 เดือน) (349) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
312 23/05/2559 การส่งข้อมูล QOF และ กองทุน NCDs (DM, HT) แก้ไข 23 พ.ค. 2559  (260) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
313 19/05/2559 (ร่าง) กำหนดการแจ้งรายละเอียดการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 59(แก้ไข 19 พ.ค. 59 เวลา 13.55 น.) (209) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
314 18/05/2559 แบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (226) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
315 18/05/2559 power point investment plan day2 12-13 พ.ค 59 (261) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
316 16/05/2559 โครงการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2559 (329) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
317 29/04/2559 powerpiontการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้างานแผนงาน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 2 (249) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
318 22/04/2559 เอกสารประกอบการบรรยาย Health in All Policies at the Region โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (198) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
319 1/04/2559 เอกสารประชุมการจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2559 (294) กลุ่มงานอำนวยการ
320 30/03/2559 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (229) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
321 28/03/2559 ประกาศ - เลื่อนการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (180) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
322 23/03/2559 ตัวอย่างแนวทางservice plan ตาม 6BB (224) กลุ่มงานอำนวยการ
323 16/03/2559 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (186) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
324 29/02/2559 เอกสารการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน CHRO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (839) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
325 12/02/2559 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (445) กลุ่มงานอำนวยการ
326 8/02/2559 คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ.2558 (191) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
327 27/01/2559 แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก วันที่ 21 ม.ค. 59 (721) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
328 22/01/2559 Application กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ มาตรา 103 (732) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
329 13/01/2559 คำสั่งSPท่ี 936/2558 (205) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
330 13/01/2559 กำหนดการแข่งขันกีฬา เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 4 - 5 กพ. 59 (242) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
331 30/12/2558 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุขพูดเรื่อง หลักประกันสุขภาพ (785) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
332 30/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (186) กลุ่มงานอำนวยการ
333 29/12/2558 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 (261) กลุ่มงานอำนวยการ
334 24/12/2558 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (705) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
335 21/12/2558 กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2559 ให้กับคนไทยทั้งประเทศ (990) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
336 21/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (235) กลุ่มงานอำนวยการ
337 30/11/2558 ประกาศ - รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (268) กลุ่มงานอำนวยการ
338 15/09/2558 แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการการเงินการคลัง (FAI Grading) เขตสุขภาพที่ 2 (1,022) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
339 15/09/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยา (221) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
340 15/09/2558 ขอสนับสนุนงบประมาณ (เรียน สสจ.ตาก/สสจ.พล./รพ.สุโขทัย/รพ.ตสม./รพ.แม่สอด) (251) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
341 15/09/2558 เอกสารนำเสนอการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ (MI) วันที่ 21 ส.ค. 58 (188) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
342 15/09/2558 แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลังด้านพัสดุและบัญชี (216) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
343 15/09/2558 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 18 และ 28 HRD, HRM (227) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
344 15/09/2558 ประกาศรายการยาแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ 2 (171) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
345 15/09/2558 แบบฟอร์มยืมเงิน (208) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2