สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 21/02/2562 รายงานสถานการณ์หมอกควัน ภาคเหนือ ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน (24) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
2 20/02/2562 การสรรหาและคัดเลือก นักสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2562 เขตสุขภาพที่ 2 (18) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
3 14/02/2562 เชิญอบรม excellent center ด้านวัณโรค (15) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
4 5/02/2562 ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (19) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
5 5/02/2562 ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (15) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
6 4/02/2562 รพ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกิจกรรมอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (17) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
7 4/02/2562 พิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สามเงา จ.ตาก (17) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
8 4/02/2562 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันเบาใจ” การดูแลประคับประคอง ในระยะท้ายของชีวิต “เพราะรักจึงบอก” (52) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
9 29/01/2562 อบรมสูติ นรีแพทย์ (21) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
10 28/01/2562 ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตตร์สุขภาพ (HPI) (27) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
11 28/01/2562 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วบทความวิชาการเพื่อตีพิพม์ (25) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
12 8/01/2562 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
13 8/01/2562 1323.2561-คำสั่งแต่งตั้ง CIO ประจำกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (33) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
14 27/12/2561 การรับสมัครคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6  (27) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
15 27/12/2561 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่น 24 (24) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
16 26/12/2561 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนยถั่วอัลมอนด์ออร์แกนิค , การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนยถั่วและทาฮินีออร์แกนิค (33) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
17 25/12/2561 เอกสาร - การประชุมฯ การกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (24 ธ.ค. 2561) (34) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
18 24/12/2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (24) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
19 21/12/2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  (25) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
20 21/12/2561 MOU คำรับรองการปฏิบัติราชการ (163) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
21 13/12/2561 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับโอนย้ายข้าราชการ (44) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
22 12/12/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (35) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
23 12/12/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (48) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
24 30/11/2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection (32) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
25 28/11/2561 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดสรรโควตา และการลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (47) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
26 27/11/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561  (41) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
27 27/11/2561 การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2561 (23 พ.ย. 2561) (44) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
28 27/11/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2561 (23 พ.ย. 2561) (48) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
29 20/11/2561 ขอส่งมอบจุลสาร CHSM NEWSLETTER ฉบับที่ 5 (35) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
30 9/11/2561 ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมทำแบบประเมินความสุขบุคลากร(Happinometer) (207) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
31 9/11/2561 ขอเชิญ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป เข้าร่วมทำแบบประเมินสุขภาวะองค์กร(Happy Public Organization index : HPI) ประจำปี 2562 (270) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
32 8/11/2561 เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (43) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
33 2/11/2561 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) (216) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
34 2/11/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็ก รองรับกลไกการจ่ายแบบเน้นคุณค่า (Value Based Payment) รุ่นที่ 2 (3/2562) (49) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
35 30/10/2561 เขตสุขภาพที่ 2 พัฒนาผู้นำเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็ก รองรับกลไกการจ่ายแบบเน้นคุณค่า (Value Based Payment) (2/2562) (58) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
36 30/10/2561 เอกสาร - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบเน้นคุณค่า (Value Based Payment) เขตสุขภาพที่ 2 (26 ต.ค. 2561) (61) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
37 24/10/2561 Smart Queue System รพ.สต.วังพิกุล สสจ.พิษณุโลก (1/2562) (49) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
38 17/10/2561 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (434) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
39 8/10/2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้สินเชื่อธนวัฏ (สธ 0201.06/25623) (54) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
40 8/10/2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ (สธ 0201.06/25622 ลว.20 ก.ย.61) (53) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
41 2/10/2561 ประมวลภาพงานมอบใบรับรอง รพ.สต.ติดดาว 2561 (60) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
42 18/09/2561 รมว.สธ.ชื่นชมนวัตกรรม Smart Digital Health เขตสุขภาพที่ 2 (57) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
43 11/09/2561 เขื่อนกั้นโรค Tak Health dam ที่ รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก (58) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
44 11/09/2561 เด็ก ๆ โรงเรียน ตชด. มีสุขภาพดีด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ จ.อุตรดิตถ์ (54) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
45 11/09/2561 การแพทย์แผนไทยที่ รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (58) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
46 11/09/2561 แสงสว่างที่บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยการผ่าตัดครบวงจร (49) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
47 11/09/2561 การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน จ.อุตรดิตถ์ (26 ก.ค. 2561) (56) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
48 11/09/2561 การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รพ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (46) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
49 11/09/2561 การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จ.ตาก (6 ส.ค. 2561) (48) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
50 11/09/2561 การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (45) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
51 11/09/2561 จังหวัดเพชรบูรณ์รณรงค์อาหารปลอดภัย (2 ส.ค. 2561) (41) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
52 10/09/2561 Green & Clean Hospital รพ.เพชรบูรณ์ (56) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
53 10/09/2561 นายแพทย์สาธารณสุขสุโขทัย ชี้แจงคนไข้ล้น รพ.ศรีสัชนาลัย (68) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
54 21/08/2561 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 26 (61) กลุ่มงานอำนวยการ
55 10/08/2561 เอกสารการประชุม พัฒนากลไกการดำเนินงานมุ่งสู่การปฏิรูปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Retreat) ประจำปี 2561 (103) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
56 8/08/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) (62) กลุ่มงานอำนวยการ
57 7/08/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง/แบบฟอร์มในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562  (93) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
58 3/08/2561 ว 455-การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (57) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
59 31/07/2561 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (60) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
60 25/07/2561 สรุปตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 (85) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
61 24/07/2561 ขอประชาสัมพันธ์ไลน์ทางการของรัฐบาล (47) กลุ่มงานอำนวยการ
62 24/07/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2561 (55) กลุ่มงานอำนวยการ
63 24/07/2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (52) กลุ่มงานอำนวยการ
64 17/07/2561 ขอเชิญคัดเลือกและส่งผลงานเด่นเพื่อนำเสนอ Poster Presentation งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2561 (60) กลุ่มงานอำนวยการ
65 17/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) (63) กลุ่มงานอำนวยการ
66 17/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (71) กลุ่มงานอำนวยการ
67 16/07/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (58) กลุ่มงานอำนวยการ
68 12/07/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" (62) กลุ่มงานอำนวยการ
69 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม  (81) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
70 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง (69) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
71 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "FOSS4G Thailand 2018" (52) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
72 11/07/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 11 (48) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
73 10/07/2561 ไล่ยุงวิถีพุทธ (47) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
74 10/07/2561 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวัด (47) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
75 9/07/2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 (54) กลุ่มงานอำนวยการ
76 9/07/2561 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (52) กลุ่มงานอำนวยการ
77 9/07/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (53) กลุ่มงานอำนวยการ
78 9/07/2561 การจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (48) กลุ่มงานอำนวยการ
79 9/07/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (56) กลุ่มงานอำนวยการ
80 9/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018 (54) กลุ่มงานอำนวยการ
81 9/07/2561 แจ้งเวียนสำเนาระเบียบคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร และประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร (45) กลุ่มงานอำนวยการ
82 9/07/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร  (50) กลุ่มงานอำนวยการ
83 9/07/2561 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (46) กลุ่มงานอำนวยการ
84 6/07/2561 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น" (51) กลุ่มงานอำนวยการ
85 6/07/2561 การใช้รูปตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (50) กลุ่มงานอำนวยการ
86 28/06/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาทักษะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำ (47) กลุ่มงานอำนวยการ
87 21/06/2561 งานแถลงข่าว โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (60) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
88 20/06/2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5  (66) กลุ่มงานอำนวยการ
89 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (61) กลุ่มงานอำนวยการ
90 20/06/2561 ขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฎิสงฆ์ วัดอินจำปา จังหวัดเพชรบุรี (59) กลุ่มงานอำนวยการ
91 20/06/2561 ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 (55) กลุ่มงานอำนวยการ
92 20/06/2561 เชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 3 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (53) กลุ่มงานอำนวยการ
93 20/06/2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (52) กลุ่มงานอำนวยการ
94 20/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า (50) กลุ่มงานอำนวยการ
95 20/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (52) กลุ่มงานอำนวยการ
96 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (48) กลุ่มงานอำนวยการ
97 20/06/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (54) กลุ่มงานอำนวยการ
98 14/06/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (จำนวน 3 หลักสูตร) (62) กลุ่มงานอำนวยการ
99 8/06/2561 การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 (53) กลุ่มงานอำนวยการ
100 8/06/2561 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (51) กลุ่มงานอำนวยการ
101 8/06/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (51) กลุ่มงานอำนวยการ
102 6/06/2561 ขอส่งผลตรวจการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2561 (60) กลุ่มงานอำนวยการ
103 5/06/2561 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำเสนอแพ็คเกจการจัดประชุมต่อเนื่อง  (48) กลุ่มงานอำนวยการ
104 5/06/2561 แจ้งเปลี่ยนชื่อ "โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง" (50) กลุ่มงานอำนวยการ
105 5/06/2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 3 (56) กลุ่มงานอำนวยการ
106 5/06/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (57) กลุ่มงานอำนวยการ
107 4/06/2561 การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (53) กลุ่มงานอำนวยการ
108 4/06/2561 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมการอ่าน "รางวัลยอดนักอ่าน" ประจำปีงบประมาณ 2561 (50) กลุ่มงานอำนวยการ
109 4/06/2561 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (51) กลุ่มงานอำนวยการ
110 4/06/2561 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (Enhancing Leadership Presence : ELP) รุ่นที่ 4 (57) กลุ่มงานอำนวยการ
111 22/05/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและคลัง ผู้บริหารหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2 (224) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
112 4/05/2561 คำสั่งมอบอำนาจ ฯ (227) กลุ่มงานอำนวยการ
113 4/05/2561 โครงการตรวจแบบสำรวจใช้หลักฐานแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร่วมตรวจประเมินไขว่จังหวัด วันที่ 3-4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (80) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
114 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI" (139) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
115 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "SMART with ICT: Digital Photography with a Smart Phone" (117) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
116 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6" (114) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
117 30/03/2561 ขอเชิญอบรมฯ "Essential Laboratory Testing in Medical Investigations" (111) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
118 30/03/2561 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6" (112) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
119 30/03/2561 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (92) กลุ่มงานอำนวยการ
120 28/03/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 (28 มี.ค. 61) (95) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
121 20/03/2561 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand4.0 (86) กลุ่มงานอำนวยการ
122 15/03/2561 ประชาสัมพันธ์ แพทย์พี่เลี้ยงในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561  (81) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
123 9/03/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขมืออาชีพ สำหรับผอ.รพ.สต.และหลักสูตรการบริหารงานพัสดุและการเงินแนวใหม่ สำหรับบุคลากรรพ.สต. (92) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
124 9/03/2561 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (106) กลุ่มงานอำนวยการ
125 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติฯ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติ ภาคพื้นเอเชียกลาง ครั้งที่ 8  (95) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
126 23/02/2561 การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (91) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
127 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและกีฬา  (91) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
128 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจีัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4  (95) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
129 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (87) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
130 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4  (83) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
131 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกัชบการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณปลพการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง. รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (83) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
132 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 (72) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
133 23/02/2561 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกัน หรือควบคุมความเสียกายจตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 4 (81) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
134 13/02/2561 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัล ชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561 (107) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
135 13/02/2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) (123) กลุ่มงานอำนวยการ
136 12/02/2561 ขอเรียนเชิญเข้าชมนิทรรศการ ถอดรหัสไทย ณ มิวเซียมสยาม (102) กลุ่มงานอำนวยการ
137 9/02/2561 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (149) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
138 9/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (146) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
139 9/02/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (71) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
140 5/02/2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32 (81) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
141 1/02/2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (127) กลุ่มงานอำนวยการ
142 1/02/2561 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  (98) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
143 1/02/2561 แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (86) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
144 1/02/2561 รายงานผลการการดำเนินงานตามข้อสั่งการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปราชการที่ขอนแก่น (68) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
145 31/01/2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 หลักสูตร 1.หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน 2.เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งรุ่นที่ 6 (104) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
146 25/01/2561 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านด้วยระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพระยะยาวด้วยโปรแกรม Thai COC (111) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
147 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (8 ธ.ค. 60) (119) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
148 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2 (4 ธ.ค. 60) (107) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
149 12/01/2561 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 (6 พ.ย. 60) (100) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
150 9/01/2561 ประกาศผู้ผ่านการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง (101) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
151 8/01/2561 Kick off Happy Home Day (930) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
152 28/12/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2560 (28 ธ.ค. 60) (121) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
153 26/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (90) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
154 26/12/2560 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560 (480) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
155 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (157) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
156 1/12/2560 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 2561 ผ่านระบบ VDO Conference (28 พ.ย. 60) (132) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
157 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  (166) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
158 24/11/2560 กำหนดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (118) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
159 22/11/2560 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) (106) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
160 7/11/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการฯ PA 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (แก้ไข 6 พ.ย. 60) (169) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
161 6/11/2560 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (110) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
162 3/11/2560 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อพี่เลี้ยงระดับเขตด้านการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย (85) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
163 3/11/2560 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ สธ. ณ วันที่ 6 ตค.60 (83) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
164 30/10/2560 แบบสรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2560 และแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (102) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
165 19/10/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2560 (18 ต.ค. 60) (114) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
166 10/10/2560 ประชุมติดตามงบลงทุนครั้งที่1/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2560  (165) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
167 26/09/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเหนือ (154) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
168 21/09/2560 เอกสาร - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2560 (20 ก.ย. 60) (143) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
169 19/09/2560 เอกสาร - การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 ก.ย. 60) (167) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
170 15/09/2560 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (PA) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 (161) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
171 14/09/2560 เอกสาร - ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2560 (14 ก.ย. 60) (151) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
172 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2(1 ก.ย. 60) (152) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
173 31/08/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปตรวจราชการระดับกระทรวง รอบที่ 2 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) (31 ส.ค. 2560) (137) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
174 18/08/2560 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและฝึกปฏิบัติการ Complex class IV how yo make it simple. (127) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
175 10/08/2560 ปฏิทินการจัดสรรและคัดเลือก ทันตแพทย์ เข้าฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561 (241) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
176 8/08/2560 ผลการดำเนินงาน QOF ปี 2560 งวด 2 สปสช. เขต 2 (176) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
177 1/08/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาคาซื้อยาร่วมระดับเขต เพื่อใช้ในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 11 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (138) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
178 26/07/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 6/2560 (27 ก.ค. 60) (194) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
179 19/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (160) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
180 17/07/2560 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การสร้างารรค์นวัตกรรมสุขภาพ 11-12 กรกฎาคม 2560 (167) กลุ่มงานอำนวยการ
181 11/07/2560 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการโรคหลอดเลือดสมองประจำอำเภอเขตสุขภาพที่ 2 (203) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
182 28/06/2560 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อถุงจัดเก็บโลหิตชนิด Quadruple CPD - A1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinng) (131) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
183 28/06/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (168) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
184 26/06/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชียวชาญด้านนโยบายและยุทธศษสตร์สุขภาพรุ่นที่ 2 ปี 2560 (129) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
185 21/06/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 5/2560 (21 มิ.ย. 60) (194) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
186 15/06/2560 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10 (133) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
187 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (211) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
188 9/06/2560 ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (161) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
189 8/06/2560 เว็บไซต์ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 2 (971) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
190 30/05/2560 การเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (143) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
191 30/05/2560 การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2560 (122) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
192 29/05/2560 CPG การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ (140) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
193 25/05/2560 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ปี 2560 (175) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
194 24/05/2560 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (305) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
195 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2560 (18 พ.ค. 60) (182) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
196 18/05/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 (23 มี.ค. 60) (207) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
197 4/05/2560 3-4 พ.ค. 2560 - เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ MOPH HDC เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (174) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
198 4/05/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (330) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
199 3/05/2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (144) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
200 3/05/2560 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS (131) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
201 3/05/2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์" (148) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
202 3/05/2560 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบิติการ การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) (130) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
203 28/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับเป็นสถาบันฝึกร่วมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (151) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
204 25/04/2560 เอกสาร - การประชุมสรุปการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 (158) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
205 12/04/2560 เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(Poster Presentation) รพ.มะเร็งอุบลราชธานี (147) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
206 12/04/2560 นโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) ทางรอดระบบสุขภาพไทย - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 (140) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
207 11/04/2560 การใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว - นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 (152) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
208 11/04/2560 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (129) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
209 11/04/2560 เอกสาร - การประชุมการนำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (135) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
210 7/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาตร์กำลังคนด้านสุขภาพรองรับการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กระทรวงสาธารณสุข (154) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
211 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (176) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
212 7/04/2560 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น"เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลีนิคหมอครอบครัว" รุ่น 5 (128) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
213 4/04/2560 แบบฟอร์สรุปราคาวัสดุทั่วไป (160) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
214 3/04/2560 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลห้องผ่าตัด้ฉพาะสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  (158) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
215 31/03/2560 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (137) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
216 29/03/2560 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 (147) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
217 29/03/2560 เอกสาร - การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 (154) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
218 29/03/2560 ครม.อนุมัติ ‘เจ็บป่วยฉุกเฉิน’ เข้าได้ทุก รพ.ใน 72 ชม.แรก (301) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
219 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (133) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
220 24/03/2560 เอกสารการประชุมServicePlan23มีค60 (184) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
221 24/03/2560 เอกสารประชุมติดตามงบลงทุน 24 มีนาคม 2560 (133) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
222 22/03/2560 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข(แก้ไข วันที่ 8 มี.ค. 2560) (182) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
223 22/03/2560 ประฃาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 (139) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
224 22/03/2560 เฃิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่2 และรุ่นที่ 3 (133) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
225 21/03/2560 Power Point ประชุมวิชาการเขต 2 (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) (135) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
226 10/03/2560 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 5  (153) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
227 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (433) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
228 3/03/2560 เอกสารการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2560 (3 มี.ค. 2560) (167) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
229 3/03/2560 เอกสารการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน วันที่ 6 มีนาคม 2560 (212) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
230 25/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Primary Care Cluster (PCC) เขตสุขภาพที่ 2 (328) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
231 23/02/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ด้วยวิธี (e-bidding) (134) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
232 23/02/2560 ประกาศเขตสุขภาพที่ 2 เรื่อง นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ (GREEN and CLEAN Hospital) (144) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
233 20/02/2560 HAPPINOMETER เขตสุขภาพที่ 2 (837) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
234 17/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 (20 ก.พ. 60) (227) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
235 16/02/2560 ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการอบรม หัวข้อ "Merging Surgical Techniques and Advanced Technology" (189) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
236 10/02/2560 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลอมพระเกียรติ" ปีงบประมาณ 2560 (151) กลุ่มงานอำนวยการ
237 8/02/2560 ประชาสัมพันธ์เลื่อนการอบรมหลักสูตร "การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3" ของ วพบ.พะเยา (146) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
238 8/02/2560 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (19 ม.ค. 60) (157) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
239 7/02/2560 เอกสารประกอบการประชุมการอุทธรณ์กรอบโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 (232) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
240 5/02/2560 เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว update 2 กุมภาพันธ์ 2560 จาก สนย. (3,925) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
241 29/01/2560 slide การประชุม PCC เขต 2 17 มกราคม 2560 (197) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
242 29/01/2560 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี (150) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
243 22/01/2560 แนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสำหรับหน่วยบริการ (165) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
244 22/01/2560 1.คู่มือการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหัวใจ 2. คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (199) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
245 20/01/2560 การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน (165) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
246 18/01/2560 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยกลุ่มงานทันตกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 -17.00 น. ห้องพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  (138) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
247 9/01/2560 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ CIO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 59 (193) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
248 9/01/2560 แนวทางการดำเนินงาน LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (217) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
249 9/01/2560 ขอเชิญอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบ LTC สปสช. เขต 2 พิษณุโลก (151) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
250 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณีเบิกค่าใช้จ่าย (286) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
251 6/01/2560 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขตฯ 2 กรณียืมเงิน (307) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
252 6/01/2560 โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และกำหนดอัตลักษณ์ที่โดนเด่นของกลุ่มจังหวัด  (154) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
253 5/01/2560 แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (179) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
254 29/12/2559 โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข (146) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
255 28/12/2559 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (135) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
256 28/12/2559 การเตรียมรองรับการให้บริการเทศกาลปีใหม่ 2560 กระทรวงสาธารณสุข (136) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
257 23/12/2559 เอกสาร-ยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางจัดทำแผนกำลังคนระดับจังหวัด (171) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
258 22/12/2559 เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (172) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
259 20/12/2559 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (15 ธันวาคม 2559) (196) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
260 13/12/2559 เอกสาร - การตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 2 โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (285) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
261 6/12/2559 (ร่าง) กำหนดการับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ (136) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
262 1/12/2559 นร 0702/ว12 แนวทางปฏิบัติสำรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (136) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
263 1/12/2559 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2560 (165) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
264 23/11/2559 มติที่ประชุม - การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย. 59) (205) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
265 8/11/2559 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.2561-2565 กระทรวงสาธารณสุข (339) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
266 4/11/2559 แบบฟอร์มทำข้อมูลในการประชุมงบลงทุนวันที่ 4 พ.ย 59 (178) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
267 2/11/2559 ข้อมูลเตรียมทำคำของบลงทุนปี 61 (223) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
268 2/11/2559 Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี_01-11-2559 (141) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
269 2/11/2559 สรุปตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข Final ปี 2560 ณ วันที่ 1 พ.ย.59 (201) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
270 1/11/2559 เอกสารนำเสนอประกอบการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการปี 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2559  (134) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
271 28/10/2559 เอกสารการนำเสนอ HR Day 3 (วันที่ 27 ตค. 59) (181) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
272 28/10/2559 โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข (174) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
273 26/10/2559 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (234) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
274 25/10/2559 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเขตสุภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (206) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
275 20/10/2559 เอกสารประชุม รับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพที่ 2 โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (439) กลุ่มงานอำนวยการ
276 14/10/2559 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (13 ต.ค. 59) (161) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
277 14/10/2559 เอกสารการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (13 ต.ค. 59) (184) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
278 6/10/2559 เอกสาร-การประชุมสรุปแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 วันที่ 5 ต.ค. 2559 (302) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
279 30/09/2559 ประชุมกรรมการเขตฯ 2 ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2559 (203) กลุ่มงานอำนวยการ
280 30/09/2559 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (153) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
281 22/09/2559 โปรแกรม SyncClient (400) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
282 20/09/2559 ประชาสัมพันธ์งาน ตลาดเกษตรดิจิตอล (205) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
283 19/09/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 - 2565 และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เขตสุขภาพที่2 (143) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
284 13/09/2559 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (286) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
285 5/09/2559 เอกสารประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing)  (178) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
286 30/08/2559 เอกสารการประชุม HTA วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 (166) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
287 25/08/2559 เอกสารประกอบการประชุม HR Day 2 เขตสุขภาพที่ 2  (191) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
288 15/08/2559 แนวทางการใช้งบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผู้สูงอายุและผู้พิการ (192) กลุ่มงานอำนวยการ
289 5/08/2559 เอกสาร - การประชุมเตรียมข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (4 ส.ค. 59) (198) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
290 12/07/2559 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 2559 - 27 ม.ค. 2560) สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 (177) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
291 6/07/2559 สรุปประชุมการนำเสนอผลงาน Service Plan เขต 1-3 วันที่ 4-5 กค. รพ.พุทธฯ (176) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
292 4/07/2559 เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนกำลังคน ระยะ 5 ปี (30 มิย. 59) (430) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
293 28/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 4 (230) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
294 28/06/2559 คู่มือและแบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (195) กลุ่มงานอำนวยการ
295 24/06/2559 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) เขตสุขภาพที่ 2 ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559)  (220) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
296 7/06/2559 ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข (459) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
297 7/06/2559 เอกสาร - การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 2 Day 3 (186) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
298 27/05/2559 ตราสัญลักษณ์ เขตสุขภาพที่ 2 (156) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
299 26/05/2559 ผลงานวิชาการ R2R เชตสุขภาพที่ 2 (474) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
300 26/05/2559 ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการเขต 2 วันที่ 26 พ.ค 59 (264) กลุ่มงานอำนวยการ
301 25/05/2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป รุ่นที่ 2 (หลักสูตร 4 เดือน) (335) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
302 23/05/2559 การส่งข้อมูล QOF และ กองทุน NCDs (DM, HT) แก้ไข 23 พ.ค. 2559  (241) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
303 19/05/2559 (ร่าง) กำหนดการแจ้งรายละเอียดการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 59(แก้ไข 19 พ.ค. 59 เวลา 13.55 น.) (194) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
304 18/05/2559 แบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (214) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
305 18/05/2559 power point investment plan day2 12-13 พ.ค 59 (253) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
306 16/05/2559 โครงการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2559 (313) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
307 29/04/2559 powerpiontการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้างานแผนงาน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 2 (237) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
308 22/04/2559 เอกสารประกอบการบรรยาย Health in All Policies at the Region โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (186) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
309 1/04/2559 เอกสารประชุมการจัดทำแผนการลงทุนด้านสุขภาพระยะ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2559 (285) กลุ่มงานอำนวยการ
310 30/03/2559 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (216) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
311 28/03/2559 ประกาศ - เลื่อนการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (169) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
312 23/03/2559 ตัวอย่างแนวทางservice plan ตาม 6BB (216) กลุ่มงานอำนวยการ
313 16/03/2559 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (171) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
314 29/02/2559 เอกสารการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน CHRO เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (822) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
315 12/02/2559 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (435) กลุ่มงานอำนวยการ
316 8/02/2559 คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ.2558 (178) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
317 27/01/2559 แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก วันที่ 21 ม.ค. 59 (696) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
318 22/01/2559 Application กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ มาตรา 103 (690) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
319 13/01/2559 คำสั่งSPท่ี 936/2558 (199) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
320 13/01/2559 กำหนดการแข่งขันกีฬา เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 4 - 5 กพ. 59 (232) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
321 30/12/2558 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุขพูดเรื่อง หลักประกันสุขภาพ (774) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
322 30/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (172) กลุ่มงานอำนวยการ
323 29/12/2558 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 (256) กลุ่มงานอำนวยการ
324 24/12/2558 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (687) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
325 21/12/2558 กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2559 ให้กับคนไทยทั้งประเทศ (979) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
326 21/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (226) กลุ่มงานอำนวยการ
327 30/11/2558 ประกาศ - รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (254) กลุ่มงานอำนวยการ
328 15/09/2558 แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการการเงินการคลัง (FAI Grading) เขตสุขภาพที่ 2 (1,017) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
329 15/09/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยา (211) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
330 15/09/2558 ขอสนับสนุนงบประมาณ (เรียน สสจ.ตาก/สสจ.พล./รพ.สุโขทัย/รพ.ตสม./รพ.แม่สอด) (244) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
331 15/09/2558 เอกสารนำเสนอการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ (MI) วันที่ 21 ส.ค. 58 (174) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
332 15/09/2558 แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลังด้านพัสดุและบัญชี (203) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
333 15/09/2558 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 18 และ 28 HRD, HRM (209) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
334 15/09/2558 ประกาศรายการยาแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ 2 (158) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
335 15/09/2558 แบบฟอร์มยืมเงิน (193) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2