สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 คำสั่งราชการ
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 10/01/2562 สธ 0227/ว155 - ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (77)
กลุ่มงานอำนวยการ
2 24/12/2561 สธ0227/ว3865 - ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (76)
กลุ่มงานอำนวยการ
3 6/03/2561 ที่สธ 0227/ว.657 - แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (328)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
4 2/03/2561 สธ 0227/ว 622 - ส่งสำเนาคำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร และนักรังสีการแพทย์ ชำนาญการพิเศศและขอรับเงินประจำตำแหน่งของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (282)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
5 2/03/2561 สธ 0227/ว 221 - ส่งสำเนาคำสั่ง คณะกรรมการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (205)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
6 2/03/2561 สธ 0227/ว 595 - ส่งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (225)
กลุ่มงานอำนวยการ
7 21/02/2561 สธ 0227/ว525 - ด่วนที่สุด - ส่งนำเนาคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานประชุมฯ สป.สธ. นอกสถานที่ (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (199)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
8 6/02/2561 สธ0227/ว356 - แจ้งคำสั่งคณะทำงานเครือข่ายการบังคบใช้กฎหมาย
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (123)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
9 18/01/2561 สธ0227/ว136 - แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (178)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
10 18/01/2561 สธ0227/ว135 - แจ้งคำสั่ง One Day surgery
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (146)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
11 8/01/2561 สธ0227/ว60 - ส่งคำสั่งคณะทำงานเมืองสมุนไพร (Herbal City) ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (124)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
12 30/11/2560 สธ0227/ว2913 - ส่งคำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (173)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
13 3/07/2560 สธ0238.ว1706 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงจังหวัดประเมินผลงานตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.สุโขทัย (196)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
14 31/05/2560 13/2560 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (258)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
15 15/05/2560 สธ 0238/ว1065 - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพิ่มเติม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (258)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
16 10/04/2560 สธ0238/ว757 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเครือข่าย กลุ่มบริการโรคไม่ติดต่อ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (298)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
17 10/04/2560 สธ 0238/ว783 - คำสั่งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (214)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
18 27/02/2560 สธ 0238/ว442 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (176)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
19 26/01/2560 สธ 0238/ว213 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ การผลิต และพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (209)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
20 13/01/2560 สธ 0238/ว 104 - แก้ไขประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงพื้นที่
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (199)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
21 9/01/2560 สธ0238/ว2502 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (499)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
22 15/12/2559 สธ0238/ว2555 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (232)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
23 7/11/2559 สธ0238/ว2198 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 2 (แก้ไขเอกสารแนบ)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (221)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
24 12/10/2559 สธ 0238/ว 2134 - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในโครงการประเมินการใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (194)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
25 18/08/2559 สธ0238.ว1732 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (192)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
26 8/08/2559 สธ0238.ว1652 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเครือข่าย(Service Plan) สาขาอายุรกรรม(ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด)เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (226)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
27 14/06/2559 สธ 0238/ว 1191 - ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (229)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
28 7/06/2559 สธ0238.ว1154 - ส่งคำสั่ง
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (297)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
29 30/05/2559 สธ0238.ว1092 - ส่งคำสั่ง
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (254)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
30 30/05/2559 สธ0238.ว1086 - ส่งคำสั่ง
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด (196)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
31 30/05/2559 สธ0238.ว1084 - ส่งคำสั่ง
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (257)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
32 30/05/2559 สธ 0238/ 1022 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบบริการสุขภาพ (เพิ่มเติม) สาขาทารกแรกเกิด
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (200)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
33 8/04/2559 16/2559 - แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (314)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
34 24/03/2559 สธ 0238/ว 611 - ทบทวนข้อมูลความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (203)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
35 21/03/2559 สธ0238.ว596 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการคัดเลือกโรงพยาบาลที่ดำเนินการกิจกรรม 5 ส.ดีเด่นเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (175)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
36 2/03/2559 สธ0238/ว416 - ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสื่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง รายเขตสุขภาพ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด (209)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
37 29/02/2559 สธ.0238/ว.342 - แจ้งคำสั่งตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและแต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (207)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
38 29/02/2559 สธ0238/ว.392 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (234)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
39 29/02/2559 สธ.0238/ว.391 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช (173)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
40 4/11/2558 สธ0238/ว1737 - ส่งคำสั่งตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (296)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
41 23/09/2558 คำสั่งยาแก้ไข สสจ.เพชรบูรณ์ (312) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
42 21/09/2558 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (262) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
43 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังฯ (201) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
44 15/09/2558 คำสั่งตามภารกิจ เขตสุขภาพที่ 2 (339) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
45 15/09/2558 คำสั่งคณะกรรมการยา รพ.ตากสินมหาราช (319) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
46 15/09/2558 คำสั่งกรรมการยา รพ.เพชรบูรณ์ (172) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
47 15/09/2558 ขออนุมัติ กม. ยา รพ.อุตรดิตถ์ (208) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
48 15/09/2558 คำสั่งยาอุตรดิตถ์ (193) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
49 15/09/2558 คำสั่งยาแผนไทย (239) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
50 15/09/2558 คำสั่งกม.ตรวจรับพัสดุ รพ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (247) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
51 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รพ.สุโขทัย (214) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
52 15/09/2558 คำสั่งฯ ลดต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ (180) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
53 15/09/2558 คำสั่งสป.เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกม.ตรวจรับพัสดุ(สสจ.เพชรบูรณ์/สุโขทัย) (215) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
54 15/09/2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 2 (190) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
55 15/09/2558 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ปี 2557 (179) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
56 15/09/2558 คำสั่งยาร่วมจังหวัดตาก (208) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
57 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Service Plan องค์รวมเพิ่มเติม สสจ.เพชรบูรณ์ (263) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
58 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2557 คำสั่งสป.ที่ 3613 ลงวันที่ 27 พ.ย. 56 (287) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
59 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงที่ 3605/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย สป. (243) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
60 15/09/2558 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1745/2556 เรื่องมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตบริการสุขภาพ (202) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
61 15/09/2558 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1746/2556 กำหนดอำนาจหน้าที่ให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ (209) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
62 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1119/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนทางวิชาการฯ (211) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
63 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1118/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนฯ (224) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
64 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 911/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (198) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
65 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 910/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ฯ (206) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
66 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 909/2556 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานเขตฯ 2 (205) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
67 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 761/2556 เรื่อง แต่งตั้งคฯะกรรมการผู้ประสานแผนงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Progrm Co-Ordinators) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 (219) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
68 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 752/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ (207) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
69 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯ (216) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
70 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3381/2555 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ (269) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2