สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 คำสั่งราชการ
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 18/01/2561 สธ0227/ว136 - แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (44)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
2 18/01/2561 สธ0227/ว135 - แจ้งคำสั่ง One Day surgery
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (16)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
3 8/01/2561 สธ0227/ว60 - ส่งคำสั่งคณะทำงานเมืองสมุนไพร (Herbal City) ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (22)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
4 30/11/2560 สธ0227/ว2913 - ส่งคำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (28)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
5 3/07/2560 สธ0238.ว1706 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงจังหวัดประเมินผลงานตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.สุโขทัย (91)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
6 31/05/2560 13/2560 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (137)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
7 15/05/2560 สธ 0238/ว1065 - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพิ่มเติม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (156)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
8 10/04/2560 สธ0238/ว757 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเครือข่าย กลุ่มบริการโรคไม่ติดต่อ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (218)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
9 10/04/2560 สธ 0238/ว783 - คำสั่งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (104)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
10 27/02/2560 สธ 0238/ว442 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (105)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
11 26/01/2560 สธ 0238/ว213 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ การผลิต และพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (124)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
12 13/01/2560 สธ 0238/ว 104 - แก้ไขประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงพื้นที่
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (100)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
13 9/01/2560 สธ0238/ว2502 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (375)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
14 15/12/2559 สธ0238/ว2555 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (126)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
15 7/11/2559 สธ0238/ว2198 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 2 (แก้ไขเอกสารแนบ)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (146)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
16 12/10/2559 สธ 0238/ว 2134 - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในโครงการประเมินการใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (112)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
17 18/08/2559 สธ0238.ว1732 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (122)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
18 8/08/2559 สธ0238.ว1652 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเครือข่าย(Service Plan) สาขาอายุรกรรม(ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด)เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (149)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
19 14/06/2559 สธ 0238/ว 1191 - ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (143)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
20 7/06/2559 สธ0238.ว1154 - ส่งคำสั่ง
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (192)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
21 30/05/2559 สธ0238.ว1092 - ส่งคำสั่ง
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (172)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
22 30/05/2559 สธ0238.ว1086 - ส่งคำสั่ง
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด (119)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
23 30/05/2559 สธ0238.ว1084 - ส่งคำสั่ง
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (177)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
24 30/05/2559 สธ 0238/ 1022 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบบริการสุขภาพ (เพิ่มเติม) สาขาทารกแรกเกิด
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (115)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
25 8/04/2559 16/2559 - แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (218)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
26 24/03/2559 สธ 0238/ว 611 - ทบทวนข้อมูลความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (115)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
27 21/03/2559 สธ0238.ว596 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการคัดเลือกโรงพยาบาลที่ดำเนินการกิจกรรม 5 ส.ดีเด่นเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (92)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
28 2/03/2559 สธ0238/ว416 - ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสื่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง รายเขตสุขภาพ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด (122)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
29 29/02/2559 สธ.0238/ว.342 - แจ้งคำสั่งตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและแต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (122)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
30 29/02/2559 สธ0238/ว.392 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (171)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
31 29/02/2559 สธ.0238/ว.391 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช (96)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
32 4/11/2558 สธ0238/ว1737 - ส่งคำสั่งตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (211)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
33 23/09/2558 คำสั่งยาแก้ไข สสจ.เพชรบูรณ์ (232) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
34 21/09/2558 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (176) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
35 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังฯ (138) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
36 15/09/2558 คำสั่งตามภารกิจ เขตสุขภาพที่ 2 (252) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
37 15/09/2558 คำสั่งคณะกรรมการยา รพ.ตากสินมหาราช (250) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
38 15/09/2558 คำสั่งกรรมการยา รพ.เพชรบูรณ์ (107) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
39 15/09/2558 ขออนุมัติ กม. ยา รพ.อุตรดิตถ์ (129) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
40 15/09/2558 คำสั่งยาอุตรดิตถ์ (113) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
41 15/09/2558 คำสั่งยาแผนไทย (152) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
42 15/09/2558 คำสั่งกม.ตรวจรับพัสดุ รพ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (167) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
43 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รพ.สุโขทัย (120) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
44 15/09/2558 คำสั่งฯ ลดต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ (114) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
45 15/09/2558 คำสั่งสป.เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกม.ตรวจรับพัสดุ(สสจ.เพชรบูรณ์/สุโขทัย) (140) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
46 15/09/2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 2 (122) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
47 15/09/2558 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ปี 2557 (107) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
48 15/09/2558 คำสั่งยาร่วมจังหวัดตาก (124) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
49 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Service Plan องค์รวมเพิ่มเติม สสจ.เพชรบูรณ์ (181) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
50 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2557 คำสั่งสป.ที่ 3613 ลงวันที่ 27 พ.ย. 56 (192) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
51 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงที่ 3605/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย สป. (156) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
52 15/09/2558 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1745/2556 เรื่องมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตบริการสุขภาพ (118) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
53 15/09/2558 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1746/2556 กำหนดอำนาจหน้าที่ให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ (123) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
54 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1119/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนทางวิชาการฯ (125) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
55 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1118/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนฯ (144) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
56 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 911/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (119) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
57 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 910/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ฯ (130) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
58 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 909/2556 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานเขตฯ 2 (121) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
59 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 761/2556 เรื่อง แต่งตั้งคฯะกรรมการผู้ประสานแผนงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Progrm Co-Ordinators) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 (140) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
60 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 752/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ (120) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
61 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯ (127) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
62 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3381/2555 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ (171) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2