สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 คำสั่งราชการ
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 8/05/2562 สธ 0227/ว1840 - ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น สายงานนักรังสีการแพทย์ ของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (45)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
2 10/01/2562 สธ 0227/ว155 - ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (131)
กลุ่มงานอำนวยการ
3 24/12/2561 สธ0227/ว3865 - ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (126)
กลุ่มงานอำนวยการ
4 6/03/2561 ที่สธ 0227/ว.657 - แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (372)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
5 2/03/2561 สธ 0227/ว 622 - ส่งสำเนาคำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร และนักรังสีการแพทย์ ชำนาญการพิเศศและขอรับเงินประจำตำแหน่งของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (325)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
6 2/03/2561 สธ 0227/ว 221 - ส่งสำเนาคำสั่ง คณะกรรมการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (241)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
7 2/03/2561 สธ 0227/ว 595 - ส่งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (245)
กลุ่มงานอำนวยการ
8 21/02/2561 สธ 0227/ว525 - ด่วนที่สุด - ส่งนำเนาคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานประชุมฯ สป.สธ. นอกสถานที่ (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (217)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
9 6/02/2561 สธ0227/ว356 - แจ้งคำสั่งคณะทำงานเครือข่ายการบังคบใช้กฎหมาย
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (152)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
10 18/01/2561 สธ0227/ว136 - แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (205)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
11 18/01/2561 สธ0227/ว135 - แจ้งคำสั่ง One Day surgery
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (171)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
12 8/01/2561 สธ0227/ว60 - ส่งคำสั่งคณะทำงานเมืองสมุนไพร (Herbal City) ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (137)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
13 30/11/2560 สธ0227/ว2913 - ส่งคำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (217)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
14 3/07/2560 สธ0238.ว1706 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงจังหวัดประเมินผลงานตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.สุโขทัย (210)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
15 31/05/2560 13/2560 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (280)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
16 15/05/2560 สธ 0238/ว1065 - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพิ่มเติม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (276)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
17 10/04/2560 สธ0238/ว757 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเครือข่าย กลุ่มบริการโรคไม่ติดต่อ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (312)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
18 10/04/2560 สธ 0238/ว783 - คำสั่งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (226)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
19 27/02/2560 สธ 0238/ว442 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (186)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
20 26/01/2560 สธ 0238/ว213 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ การผลิต และพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (219)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
21 13/01/2560 สธ 0238/ว 104 - แก้ไขประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงพื้นที่
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (210)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
22 9/01/2560 สธ0238/ว2502 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (519)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
23 15/12/2559 สธ0238/ว2555 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (243)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
24 7/11/2559 สธ0238/ว2198 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 2 (แก้ไขเอกสารแนบ)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (230)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
25 12/10/2559 สธ 0238/ว 2134 - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในโครงการประเมินการใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ (206)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
26 18/08/2559 สธ0238.ว1732 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (201)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
27 8/08/2559 สธ0238.ว1652 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเครือข่าย(Service Plan) สาขาอายุรกรรม(ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด)เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย (241)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
28 14/06/2559 สธ 0238/ว 1191 - ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (243)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
29 7/06/2559 สธ0238.ว1154 - ส่งคำสั่ง
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (317)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
30 30/05/2559 สธ0238.ว1092 - ส่งคำสั่ง
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (269)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
31 30/05/2559 สธ0238.ว1086 - ส่งคำสั่ง
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด (212)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
32 30/05/2559 สธ0238.ว1084 - ส่งคำสั่ง
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (263)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
33 30/05/2559 สธ 0238/ 1022 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบบริการสุขภาพ (เพิ่มเติม) สาขาทารกแรกเกิด
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย (217)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
34 8/04/2559 16/2559 - แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (327)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
35 24/03/2559 สธ 0238/ว 611 - ทบทวนข้อมูลความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (216)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
36 21/03/2559 สธ0238.ว596 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการคัดเลือกโรงพยาบาลที่ดำเนินการกิจกรรม 5 ส.ดีเด่นเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (187)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
37 2/03/2559 สธ0238/ว416 - ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสื่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง รายเขตสุขภาพ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.แม่สอด (224)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
38 29/02/2559 สธ.0238/ว.342 - แจ้งคำสั่งตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและแต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (219)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
39 29/02/2559 สธ0238/ว.392 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (243)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
40 29/02/2559 สธ.0238/ว.391 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช (189)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
41 4/11/2558 สธ0238/ว1737 - ส่งคำสั่งตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง (313)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
42 23/09/2558 คำสั่งยาแก้ไข สสจ.เพชรบูรณ์ (320) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
43 21/09/2558 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (274) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
44 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังฯ (218) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
45 15/09/2558 คำสั่งตามภารกิจ เขตสุขภาพที่ 2 (350) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
46 15/09/2558 คำสั่งคณะกรรมการยา รพ.ตากสินมหาราช (335) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
47 15/09/2558 คำสั่งกรรมการยา รพ.เพชรบูรณ์ (184) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
48 15/09/2558 ขออนุมัติ กม. ยา รพ.อุตรดิตถ์ (225) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
49 15/09/2558 คำสั่งยาอุตรดิตถ์ (205) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
50 15/09/2558 คำสั่งยาแผนไทย (255) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
51 15/09/2558 คำสั่งกม.ตรวจรับพัสดุ รพ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (263) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
52 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รพ.สุโขทัย (231) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
53 15/09/2558 คำสั่งฯ ลดต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ (194) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
54 15/09/2558 คำสั่งสป.เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกม.ตรวจรับพัสดุ(สสจ.เพชรบูรณ์/สุโขทัย) (227) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
55 15/09/2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 2 (203) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
56 15/09/2558 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ปี 2557 (194) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
57 15/09/2558 คำสั่งยาร่วมจังหวัดตาก (221) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
58 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Service Plan องค์รวมเพิ่มเติม สสจ.เพชรบูรณ์ (271) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
59 15/09/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2557 คำสั่งสป.ที่ 3613 ลงวันที่ 27 พ.ย. 56 (299) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
60 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงที่ 3605/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย สป. (257) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
61 15/09/2558 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1745/2556 เรื่องมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตบริการสุขภาพ (222) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
62 15/09/2558 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1746/2556 กำหนดอำนาจหน้าที่ให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ (228) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
63 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1119/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนทางวิชาการฯ (231) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
64 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1118/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนฯ (236) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
65 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 911/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (209) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
66 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 910/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ฯ (222) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
67 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 909/2556 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานเขตฯ 2 (224) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
68 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 761/2556 เรื่อง แต่งตั้งคฯะกรรมการผู้ประสานแผนงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Progrm Co-Ordinators) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 (234) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
69 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 752/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ (220) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
70 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯ (234) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
71 15/09/2558 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3381/2555 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ (283) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2