สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0238/ว328 ลว. 7 ก.พ. 60 - ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ (Long Term Care) เขตสุขภาพที่ ๒
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 20 ก.พ. 2560 เวลา 08:30 - 12:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
394
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสมถวิล โกรินทร์ สสจ.ตาก 8 ก.พ. 2560 เวลา 18:41:15 น. 203.157.xxx.xxx
2 นายประกอบ แก้วทุ่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง 16 ก.พ. 2560 เวลา 15:59:51 น. 203.157.xxx.xxx
3 นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร โรงพยาบาลสวรรคโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 16 ก.พ. 2560 เวลา 16:02:40 น. 180.183.xxx.xxx
4 นาย ธวัช จงนิมิตรสถาพร สสอ.วังเจ้า 16 ก.พ. 2560 เวลา 16:06:19 น. 182.53.xxx.xxx
5 นายเอนก สุขสัมพันธ์ สสอ.เมืองสุโขทัย 16 ก.พ. 2560 เวลา 16:13:31 น. 125.25.xxx.xxx
6 นางปรียา ภาชนะพรรณ สสอ.ศรีสำโรง 16 ก.พ. 2560 เวลา 21:27:55 น. 182.53.xxx.xxx
7 นายสมชาย พรหมมณี สสจ.พิษณุโลก 17 ก.พ. 2560 เวลา 08:34:33 น. 203.157.xxx.xxx
8 นายบุุญเชิด เพ็ชรมาก สสอ.กงไกรลาศ 17 ก.พ. 2560 เวลา 10:29:34 น. 118.175.xxx.xxx
9 นางเกษร วงศ์มณี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก 17 ก.พ. 2560 เวลา 11:16:18 น. 118.175.xxx.xxx
10 นายภูมินทร์ คำหนัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 17 ก.พ. 2560 เวลา 11:25:32 น. 182.53.xxx.xxx
11 นายศุภสิทธิ์ สุขี โรงพยาบาลวังโป่ง 17 ก.พ. 2560 เวลา 14:35:30 น. 182.53.xxx.xxx
12 นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์ โรงพยาบาลหล่มสัก 17 ก.พ. 2560 เวลา 15:32:55 น. 159.192.xxx.xxx
13 นายมนัส อินชาญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 17 ก.พ. 2560 เวลา 15:37:25 น. 182.53.xxx.xxx
14 นางจันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ สสจ.ตาก 17 ก.พ. 2560 เวลา 16:30:20 น. 203.157.xxx.xxx
15 นายบารมี อินทกนก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 19 ก.พ. 2560 เวลา 12:52:23 น. 159.192.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 7 ก.พ. 2560 เวลา 15:51:02 น. 203.157.xxx.xxx
2 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 7 ก.พ. 2560 เวลา 15:52:15 น. 110.77.xxx.xxx
3 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 7 ก.พ. 2560 เวลา 16:27:15 น. 203.157.xxx.xxx
4 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 7 ก.พ. 2560 เวลา 16:41:16 น. 203.157.xxx.xxx
5 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 8 ก.พ. 2560 เวลา 09:53:07 น. 203.157.xxx.xxx
6 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 9 ก.พ. 2560 เวลา 15:30:16 น. 203.157.xxx.xxx
7 สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 15 ก.พ. 2560 เวลา 14:27:11 น. 203.157.xxx.xxx
8 สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 15 ก.พ. 2560 เวลา 14:39:05 น. 203.157.xxx.xxx
9 สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 15 ก.พ. 2560 เวลา 14:58:40 น. 203.157.xxx.xxx
10 test test สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 28 ก.พ. 2560 เวลา 13:12:11 น. 203.157.xxx.xxx