สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0238/ 825 ลว. 11 เม.ย. 60 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ Palliative care rally สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จังหวัดพิษณุโลก
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก
วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 08:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
157
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 นายสฤษดิ์วงศ์ บุรีวงศ์ สสจ.พิษณุโลก 11 เม.ย. 2560 เวลา 11:50:06 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 20 เม.ย. 2560 เวลา 11:42:45 น. 61.19.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 20 เม.ย. 2560 เวลา 11:46:49 น. 61.19.xxx.xxx
4 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 20 เม.ย. 2560 เวลา 11:49:04 น. 61.19.xxx.xxx
5 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 20 เม.ย. 2560 เวลา 11:53:47 น. 61.19.xxx.xxx
6 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 20 เม.ย. 2560 เวลา 12:00:03 น. 61.19.xxx.xxx
7 เพชรนัน ตระกูลพานิช สสจ.เพชรบูรณ์ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 16:27:20 น. 110.77.xxx.xxx