สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0238/ 823 ลว. 4 พ.ค. 60 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ Palliative care rally สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จังหวัดเพชรบูรณ์
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์
วันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
178
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เพชรนัน ตระกูลพานิช สสจ.เพชรบูรณ์ 11 เม.ย. 2560 เวลา 14:01:57 น. 110.77.xxx.xxx
2 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 11 เม.ย. 2560 เวลา 15:29:28 น. 110.77.xxx.xxx