สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0238/ว860 ลว. 21 เม.ย. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงาน CIO เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3-2560
เรียน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 26 เม.ย. 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
204
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นายธรณิศวร์ บุญแข็ง สสจ.เพชรบูรณ์ 21 เม.ย. 2560 เวลา 18:58:26 น. 203.157.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 21 เม.ย. 2560 เวลา 11:33:46 น. 110.77.xxx.xxx
2 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 21 เม.ย. 2560 เวลา 11:38:04 น. 124.122.xxx.xxx
3 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 21 เม.ย. 2560 เวลา 11:48:07 น. 116.58.xxx.xxx
4 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 21 เม.ย. 2560 เวลา 11:50:17 น. 61.19.xxx.xxx
5 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 21 เม.ย. 2560 เวลา 12:37:51 น. 203.157.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 21 เม.ย. 2560 เวลา 13:37:17 น. 203.157.xxx.xxx
7 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 21 เม.ย. 2560 เวลา 13:49:00 น. 203.157.xxx.xxx
8 ภาวนา วิมาโน สสจ.สุโขทัย 21 เม.ย. 2560 เวลา 14:29:23 น. 203.157.xxx.xxx
9 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 21 เม.ย. 2560 เวลา 14:40:49 น. 110.77.xxx.xxx
10 สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 21 เม.ย. 2560 เวลา 15:23:25 น. 203.157.xxx.xxx
11 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 21 เม.ย. 2560 เวลา 16:08:25 น. 203.157.xxx.xxx
12 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 24 เม.ย. 2560 เวลา 09:23:21 น. 182.53.xxx.xxx
13 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 24 เม.ย. 2560 เวลา 09:38:28 น. 182.53.xxx.xxx
14 ประกิต หาญสุภาพ รพ.เพชรบูรณ์ 24 เม.ย. 2560 เวลา 09:42:31 น. 182.53.xxx.xxx
15 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 24 เม.ย. 2560 เวลา 11:04:36 น. 203.157.xxx.xxx
16 คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 24 เม.ย. 2560 เวลา 11:20:52 น. 203.157.xxx.xxx
17 ปวีณา ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 24 เม.ย. 2560 เวลา 15:38:23 น. 118.172.xxx.xxx
18 ปวีณา ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 24 เม.ย. 2560 เวลา 15:51:04 น. 118.172.xxx.xxx
19 ธรณิศวร์ บุญแข็ง สสจ.เพชรบูรณ์ 25 เม.ย. 2560 เวลา 10:37:51 น. 203.157.xxx.xxx
20 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 เม.ย. 2560 เวลา 09:58:43 น. 203.157.xxx.xxx
21 อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ สสจ.อุตรดิตถ์ 9 ธ.ค. 2560 เวลา 12:57:43 น. 223.207.xxx.xxx