สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0238/ว912 ลว. 26 เม.ย. 60 - ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มบริการโรคไม่ติดต่อ (NCD)
เรียน ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
184
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 27 เม.ย. 2560 เวลา 18:02:52 น. 61.19.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 เม.ย. 2560 เวลา 08:47:31 น. 203.157.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 28 เม.ย. 2560 เวลา 08:48:49 น. 110.77.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 28 เม.ย. 2560 เวลา 09:03:02 น. 203.157.xxx.xxx
5 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 28 เม.ย. 2560 เวลา 09:46:36 น. 124.122.xxx.xxx
6 ประภาพันธ์ รังสีฐิติภัทร์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 เม.ย. 2560 เวลา 11:16:56 น. 110.77.xxx.xxx
7 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 28 เม.ย. 2560 เวลา 15:21:50 น. 203.157.xxx.xxx
8 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 เม.ย. 2560 เวลา 16:38:10 น. 203.157.xxx.xxx
9 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 1 พ.ค. 2560 เวลา 09:52:19 น. 182.53.xxx.xxx
10 ณัฏฐชัย เสมา สสจ.เพชรบูรณ์ 1 พ.ค. 2560 เวลา 12:01:39 น. 203.157.xxx.xxx
11 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 2 พ.ค. 2560 เวลา 08:02:45 น. 182.53.xxx.xxx