สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0238/ว925 ลว. 28 เม.ย. 60 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
วันที่ 3 พ.ค. 2560 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
256
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 28 เม.ย. 2560 เวลา 15:51:41 น. 203.157.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 เม.ย. 2560 เวลา 15:59:18 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 28 เม.ย. 2560 เวลา 15:59:42 น. 110.77.xxx.xxx
4 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 28 เม.ย. 2560 เวลา 16:02:53 น. 61.19.xxx.xxx
5 ประภาพันธ์ รังสี รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 เม.ย. 2560 เวลา 16:07:42 น. 110.78.xxx.xxx
6 จุไรรัตน์ สุขไสย รพ.สุโขทัย 28 เม.ย. 2560 เวลา 16:08:16 น. 203.157.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 28 เม.ย. 2560 เวลา 16:08:42 น. 61.19.xxx.xxx
8 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 28 เม.ย. 2560 เวลา 16:11:59 น. 180.183.xxx.xxx
9 สุชาดา ศ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 28 เม.ย. 2560 เวลา 16:19:42 น. 119.42.xxx.xxx
10 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 เม.ย. 2560 เวลา 16:43:17 น. 203.157.xxx.xxx
11 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 28 เม.ย. 2560 เวลา 16:51:42 น. 203.157.xxx.xxx
12 ภูวกร ศิริชัยเมธา สสจ.อุตรดิตถ์ 30 เม.ย. 2560 เวลา 05:34:14 น. 182.232.xxx.xxx
13 ภูวกร ศิริชัยเมธา สสจ.อุตรดิตถ์ 1 พ.ค. 2560 เวลา 01:09:37 น. 124.122.xxx.xxx
14 Thotanit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 1 พ.ค. 2560 เวลา 05:22:19 น. 96.30.xxx.xxx
15 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 1 พ.ค. 2560 เวลา 08:22:31 น. 180.183.xxx.xxx
16 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 1 พ.ค. 2560 เวลา 08:38:11 น. 110.77.xxx.xxx
17 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 1 พ.ค. 2560 เวลา 08:46:33 น. 110.77.xxx.xxx
18 วิชญารัตน์ จรัลยาจิราภัทร์ สสจ.พิษณุโลก 1 พ.ค. 2560 เวลา 08:55:49 น. 203.157.xxx.xxx
19 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 1 พ.ค. 2560 เวลา 09:03:30 น. 182.53.xxx.xxx
20 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 1 พ.ค. 2560 เวลา 09:12:42 น. 203.157.xxx.xxx