สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0238/ว 1016 ลว. 8 พ.ค. 60 - ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลสถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 15 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
483
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวภัทราพรรณ หนูพา สสจ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:18:33 น. 110.77.xxx.xxx
2 นายวิไชยัน สีหะวงษ์ สสจ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:36:45 น. 110.77.xxx.xxx
3 นางสาวจิตรลดา ตี๋จ๋อย สสจ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:40:02 น. 110.77.xxx.xxx
4 นางสาวณิชาภัทร คูกิติรัตน์ สสจ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:41:59 น. 110.77.xxx.xxx
5 นางสาวอรนิตย์ แก่นนาค สสจ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:43:24 น. 110.77.xxx.xxx
6 นางสาวกานติมา ศรีสมศักดิ์ สสจ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:45:35 น. 110.77.xxx.xxx
7 นางสาวราตรี คำสวัสดิ์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:46:30 น. 116.58.xxx.xxx
8 นางสาวอรัญญา ภูชมชื่น สสจ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:47:12 น. 110.77.xxx.xxx
9 นางสาวขวัญดาว รอจิต โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:24:55 น. 116.58.xxx.xxx
10 นางกนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:32:18 น. 203.157.xxx.xxx
11 นางสาวสุนิษา ชัยมงคล สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:43:08 น. 203.157.xxx.xxx
12 นางสาวธีรยา รักถึง สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:45:04 น. 203.157.xxx.xxx
13 นางสาวจันทร์เพ็ญ วังคีรี สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:46:16 น. 203.157.xxx.xxx
14 นางสาวภิญญาพัชร์ คงชม สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:47:05 น. 203.157.xxx.xxx
15 นางสาวชญานิศ รอดพระ สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:48:04 น. 203.157.xxx.xxx
16 นางสาวธันตพร นิยมกูล สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:48:58 น. 203.157.xxx.xxx
17 นางปิยะภรณ์ เกตุนาค สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:49:54 น. 203.157.xxx.xxx
18 นางประไพพร เผ่ากันทะ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 9 พ.ค. 2560 เวลา 16:42:48 น. 110.77.xxx.xxx
19 นางสาวยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 9 พ.ค. 2560 เวลา 16:44:08 น. 110.77.xxx.xxx
20 นางสาวพณาวรรณ์ มงคล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 9 พ.ค. 2560 เวลา 16:45:05 น. 110.77.xxx.xxx
21 นางกฤษฎาพร แช่มช้อย สสจ.พิษณุโลก 9 พ.ค. 2560 เวลา 17:24:29 น. 203.157.xxx.xxx
22 นางดวงดาว กิตติสยาม สสจ.พิษณุโลก 9 พ.ค. 2560 เวลา 17:26:33 น. 203.157.xxx.xxx
23 นางสาวคนึง เธียรจินกุล สสจ.พิษณุโลก 9 พ.ค. 2560 เวลา 17:27:36 น. 203.157.xxx.xxx
24 นางสาวจุฑาทิพย์ แตงตรง สสจ.พิษณุโลก 9 พ.ค. 2560 เวลา 17:29:08 น. 203.157.xxx.xxx
25 นางนฤมล ทิมอุบล สสจ.พิษณุโลก 9 พ.ค. 2560 เวลา 17:30:17 น. 203.157.xxx.xxx
26 นางสาวอรณิชชา รอดสิน สสจ.พิษณุโลก 9 พ.ค. 2560 เวลา 17:32:18 น. 203.157.xxx.xxx
27 นางธนวัน กันธะวงค์ สสจ.ตาก 11 พ.ค. 2560 เวลา 09:14:27 น. 203.157.xxx.xxx
28 ส.อ.สุวรรณ ภารสมบูรณ์ สสจ.ตาก 11 พ.ค. 2560 เวลา 09:17:02 น. 203.157.xxx.xxx
29 น.ส.นันทิยา แก้วจันทร์เพชร สสจ.ตาก 11 พ.ค. 2560 เวลา 09:22:28 น. 203.157.xxx.xxx
30 นางศศิรดา โพธิ์ใส สสจ.ตาก 11 พ.ค. 2560 เวลา 09:26:47 น. 203.157.xxx.xxx
31 นางสาวฐิติวรดา ตุงคะศิริ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 เวลา 09:38:22 น. 61.19.xxx.xxx
32 นางสาวราณี แก้วศรีทอง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 เวลา 09:41:16 น. 61.19.xxx.xxx
33 นางคนึง สุขวัฒนานนท์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 เวลา 09:56:50 น. 61.19.xxx.xxx
34 นางสาวกัลยา มากพิณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 เวลา 09:59:04 น. 61.19.xxx.xxx
35 นางสาววนินทร โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:00:46 น. 61.19.xxx.xxx
36 นายณิธิโรจน์ ตรงเท่ง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:02:07 น. 61.19.xxx.xxx
37 นางสาวนันทณิชย์ คำสอน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:03:03 น. 61.19.xxx.xxx
38 นางสาวนันทณิชย์ คำสอน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:03:04 น. 61.19.xxx.xxx
39 นางสาวยุภา ขาวทรงธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:06:00 น. 61.19.xxx.xxx
40 นางสาวสุธิรา ฉิมทอง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:07:46 น. 61.19.xxx.xxx
41 นางเตชินี เพี้ยนสำอางค์ รพท.แม่สอด 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:18:30 น. 180.183.xxx.xxx
42 นางสาวประไพรพร โพธิ์พริก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:19:00 น. 61.19.xxx.xxx
43 นางสาวพิมพา พิริยากัญจน์ รพท.แม่สอด 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:21:06 น. 180.183.xxx.xxx
44 นางวรัญญา อินสอน รพศ.อุตรดิตถ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:42:15 น. 110.77.xxx.xxx
45 นายวุฒิวงศ์ แดงกองโค รพศ.อุตรดิตถ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:44:02 น. 110.77.xxx.xxx
46 นางวชิราพร ศรียอง รพศ.อุตรดิตถ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:46:02 น. 110.77.xxx.xxx
47 นายณัฐวุฒิ เสวกมหารี รพศ.อุตรดิตถ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:48:29 น. 110.77.xxx.xxx
48 นายนันทิพัฒน์ ศักดา รพ.เพชรบูรณ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 13:59:48 น. 182.53.xxx.xxx
49 นางสาวรุ่งนภา นวสกุล รพ.เพชรบูรณ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 14:02:59 น. 182.53.xxx.xxx
50 นางสาวโสพิศนภา เพ็งสอน รพ.เพชรบูรณ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 14:05:02 น. 182.53.xxx.xxx
51 นางสาวโสพิศนภา เพ็งสอน รพ.เพชรบูรณ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 14:13:47 น. 182.53.xxx.xxx
52 นางอาภรณ์ ศรีบัวรินทร์ รพ.เพชรบูรณ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 14:15:45 น. 182.53.xxx.xxx
53 นางเบญญาภา เขียวประดิษฐ์ โรงพยาบาลสุโขทัย 11 พ.ค. 2560 เวลา 15:57:51 น. 203.157.xxx.xxx
54 นางสัญชวัล ผูกพานิช โรงพยาบาลสุโขทัย 11 พ.ค. 2560 เวลา 16:02:08 น. 203.157.xxx.xxx
55 นางสาวยุพิน ทองอิ่ม โรงพยาบาลสุโขทัย 11 พ.ค. 2560 เวลา 16:04:02 น. 203.157.xxx.xxx
56 นางรุ่งวิภา แสงพันธ์ โรงพยาบาลสุโขทัย 11 พ.ค. 2560 เวลา 16:09:19 น. 203.157.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 8 พ.ค. 2560 เวลา 09:25:14 น. 203.157.xxx.xxx
2 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 8 พ.ค. 2560 เวลา 11:56:09 น. 110.77.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 8 พ.ค. 2560 เวลา 13:03:58 น. 203.157.xxx.xxx
4 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 8 พ.ค. 2560 เวลา 13:05:06 น. 110.77.xxx.xxx
5 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 8 พ.ค. 2560 เวลา 13:13:22 น. 27.145.xxx.xxx
6 จุไรรัตน์ สุขไสย รพ.สุโขทัย 8 พ.ค. 2560 เวลา 13:26:23 น. 203.157.xxx.xxx
7 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 8 พ.ค. 2560 เวลา 13:35:16 น. 182.53.xxx.xxx
8 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 8 พ.ค. 2560 เวลา 14:03:40 น. 203.157.xxx.xxx
9 พณาวรรณ มงคล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 8 พ.ค. 2560 เวลา 14:39:10 น. 116.58.xxx.xxx
10 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 8 พ.ค. 2560 เวลา 14:42:02 น. 180.183.xxx.xxx
11 จุไรรัตน์ สุขไสย รพ.สุโขทัย 8 พ.ค. 2560 เวลา 14:44:06 น. 203.157.xxx.xxx
12 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 8 พ.ค. 2560 เวลา 15:01:41 น. 61.19.xxx.xxx
13 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 8 พ.ค. 2560 เวลา 15:27:07 น. 183.89.xxx.xxx
14 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 8 พ.ค. 2560 เวลา 15:45:30 น. 110.77.xxx.xxx
15 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 9 พ.ค. 2560 เวลา 08:53:40 น. 203.157.xxx.xxx
16 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 9 พ.ค. 2560 เวลา 09:18:15 น. 203.157.xxx.xxx
17 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 9 พ.ค. 2560 เวลา 10:22:54 น. 180.183.xxx.xxx
18 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 10:33:15 น. 124.122.xxx.xxx
19 คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 9 พ.ค. 2560 เวลา 11:50:28 น. 203.157.xxx.xxx
20 นางพิมลรัตน์ ชื่นบาน สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 12:54:43 น. 203.157.xxx.xxx
21 ภัทราพรรณ หนูพา สสจ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:19:28 น. 110.77.xxx.xxx
22 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:42:24 น. 180.183.xxx.xxx
23 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:12:03 น. 110.77.xxx.xxx
24 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:14:32 น. 124.122.xxx.xxx
25 ชญานิศ รอดพระ สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:40:07 น. 203.157.xxx.xxx
26 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:14:09 น. 182.53.xxx.xxx
27 ราตรี คำสวัสดิ์ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:40:28 น. 116.58.xxx.xxx
28 อารียา รุ่งจำรัสรัศมี รพ.แม่สอด 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:00:10 น. 180.183.xxx.xxx
29 วุฒิวงศ์ แดงกองโค รพ.อุตรดิตถ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 12:52:01 น. 110.77.xxx.xxx
30 นันทิยา แก้วจันทร์เพชร สสจ.ตาก 14 พ.ค. 2560 เวลา 16:42:55 น. 203.157.xxx.xxx
31 วุฒิวงศ์ แดงกองโค รพ.อุตรดิตถ์ 14 พ.ค. 2560 เวลา 21:13:34 น. 1.47.xxx.xxx