สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0238/ว 1235 ลว. 30 พ.ค. 60 - ขอเชิญประชุมพิจารณาการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 โดยใช้ระบบ HROPS
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 10:00 - 14:00 น.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
244
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวธิดารัตน์ พินิจการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 30 พ.ค. 2560 เวลา 12:01:35 น. 61.19.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 30 พ.ค. 2560 เวลา 12:03:34 น. 110.77.xxx.xxx
2 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 30 พ.ค. 2560 เวลา 12:47:37 น. 110.77.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 30 พ.ค. 2560 เวลา 13:14:33 น. 203.157.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 30 พ.ค. 2560 เวลา 13:20:40 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 30 พ.ค. 2560 เวลา 13:22:40 น. 110.77.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 30 พ.ค. 2560 เวลา 13:27:00 น. 203.157.xxx.xxx
7 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 30 พ.ค. 2560 เวลา 14:43:18 น. 110.78.xxx.xxx
8 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 30 พ.ค. 2560 เวลา 15:03:05 น. 203.157.xxx.xxx
9 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 30 พ.ค. 2560 เวลา 15:21:04 น. 203.157.xxx.xxx
10 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 30 พ.ค. 2560 เวลา 15:23:16 น. 180.183.xxx.xxx
11 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 30 พ.ค. 2560 เวลา 15:37:16 น. 182.53.xxx.xxx
12 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 30 พ.ค. 2560 เวลา 16:28:34 น. 61.19.xxx.xxx
13 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 31 พ.ค. 2560 เวลา 00:26:20 น. 182.53.xxx.xxx
14 พณาวรรณ มงคล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31 พ.ค. 2560 เวลา 08:03:15 น. 110.78.xxx.xxx
15 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 31 พ.ค. 2560 เวลา 08:29:39 น. 180.183.xxx.xxx
16 คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 2 มิ.ย. 2560 เวลา 11:58:35 น. 203.157.xxx.xxx
17 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 2 มิ.ย. 2560 เวลา 13:06:58 น. 203.157.xxx.xxx
18 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 15 มิ.ย. 2560 เวลา 09:31:59 น. 203.157.xxx.xxx