สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0238/ว 1269 ลว. 2 มิ.ย. 60 - แจ้งเลื่อนการประชุมพิจารณาการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 โดยใช้ระบบ HROPS
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 10:00 - 14:00 น.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
298
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวธิดารัตน์ พินิจการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 2 มิ.ย. 2560 เวลา 10:54:30 น. 61.19.xxx.xxx
2 นายชัยวัฒน์ ทองไหม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 14:02:45 น. 110.77.xxx.xxx
3 นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์ โรงพยาบาลสุโขทัย 6 มิ.ย. 2560 เวลา 13:44:30 น. 203.157.xxx.xxx
4 นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 08:10:20 น. 110.77.xxx.xxx
5 นางสาวรวิสรา คำยันต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 08:13:20 น. 110.77.xxx.xxx
6 นายวิไชยัน สีหะวงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 08:17:01 น. 110.77.xxx.xxx
7 นางสาวภัทราพรรณ หนูพา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 08:19:12 น. 110.77.xxx.xxx
8 นางกนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 9 มิ.ย. 2560 เวลา 12:05:54 น. 203.157.xxx.xxx
9 นางสาวชญานิศ รอดพระ สสจ.สุโขทัย 9 มิ.ย. 2560 เวลา 12:09:38 น. 203.157.xxx.xxx
10 นายสมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ สสจ.สุโขทัย 9 มิ.ย. 2560 เวลา 12:17:02 น. 203.157.xxx.xxx
11 นางธนวัน กันธะวงค์ สสจ.ตาก 9 มิ.ย. 2560 เวลา 13:21:48 น. 203.157.xxx.xxx
12 นางพรทิพย์ ทาหว่างกัน สสจ.ตาก 15 มิ.ย. 2560 เวลา 09:02:55 น. 203.157.xxx.xxx
13 นายไกรสุข เพชระบูรณิน สสจ.พิษณุโลก 12 มิ.ย. 2560 เวลา 09:36:44 น. 203.157.xxx.xxx
14 นางกฤษฎาพร แช่มช้อย สสจ.พิษณุโลก 12 มิ.ย. 2560 เวลา 09:37:54 น. 203.157.xxx.xxx
15 น.ส.จุฑาทิพย์ แตงตรง สสจ.พิษณุโลก 12 มิ.ย. 2560 เวลา 09:38:46 น. 203.157.xxx.xxx
16 นางดวงดาว กิตติสยาม สสจ.พิษณุโลก 12 มิ.ย. 2560 เวลา 09:39:28 น. 203.157.xxx.xxx
17 น.ส.คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 12 มิ.ย. 2560 เวลา 09:40:29 น. 203.157.xxx.xxx
18 นางสาวอารียา รุ่งจำรัสรัศมี รพท.แม่สอด 12 มิ.ย. 2560 เวลา 10:19:42 น. 180.183.xxx.xxx
19 นางสาวพิมพา พิริยากัญจน์ รพท.แม่สอด 12 มิ.ย. 2560 เวลา 10:22:34 น. 180.183.xxx.xxx
20 นางสัญชวัล ผูกพานิช โรงพยาบาลสุโขทัย 13 มิ.ย. 2560 เวลา 15:40:15 น. 203.157.xxx.xxx
21 นางสาวยุพิน ทองอิ่ม โรงพยาบาลสุโขทัย 13 มิ.ย. 2560 เวลา 15:45:47 น. 203.157.xxx.xxx
22 นายเกรียงศักดิ์ คำอิ่ม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 มิ.ย. 2560 เวลา 10:21:31 น. 171.97.xxx.xxx
23 นางสาวทิพวรรณ บุญเทียน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 มิ.ย. 2560 เวลา 10:23:27 น. 171.97.xxx.xxx
24 นางสาวราตรี คำสวัสดิ์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 มิ.ย. 2560 เวลา 10:24:32 น. 171.97.xxx.xxx
25 นางสาวพนิดา กาวินำ รพท.แม่สอด 14 มิ.ย. 2560 เวลา 10:54:33 น. 110.78.xxx.xxx
26 นายสุชาติ พรเจริญพงศ์ รพท.แม่สอด 14 มิ.ย. 2560 เวลา 10:58:26 น. 110.78.xxx.xxx
27 นางนภาพันธุ์ สมศรี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16:44:56 น. 61.19.xxx.xxx
28 นางสาวเมธาวี กิปัญญา สสจ.ตาก 15 มิ.ย. 2560 เวลา 09:04:13 น. 203.157.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 10:53:30 น. 110.77.xxx.xxx
2 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 11:07:31 น. 203.157.xxx.xxx
3 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 2 มิ.ย. 2560 เวลา 11:21:37 น. 203.157.xxx.xxx
4 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 11:21:42 น. 110.77.xxx.xxx
5 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2 มิ.ย. 2560 เวลา 11:33:16 น. 110.77.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 2 มิ.ย. 2560 เวลา 11:58:18 น. 203.157.xxx.xxx
7 สุชาดา ศรีสุโข รพ.สุโขทัย 2 มิ.ย. 2560 เวลา 12:47:56 น. 124.122.xxx.xxx
8 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 2 มิ.ย. 2560 เวลา 13:05:04 น. 203.157.xxx.xxx
9 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 13:05:42 น. 110.77.xxx.xxx
10 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 2 มิ.ย. 2560 เวลา 14:09:20 น. 180.183.xxx.xxx
11 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 2 มิ.ย. 2560 เวลา 15:26:38 น. 61.19.xxx.xxx
12 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 15:32:25 น. 182.53.xxx.xxx
13 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 5 มิ.ย. 2560 เวลา 08:16:00 น. 203.157.xxx.xxx
14 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 5 มิ.ย. 2560 เวลา 08:22:00 น. 180.183.xxx.xxx
15 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 10:49:35 น. 203.157.xxx.xxx
16 จิณณะ ศรีแจ่มดี รพ.สุโขทัย 6 มิ.ย. 2560 เวลา 16:04:03 น. 203.157.xxx.xxx
17 อาภรณ์ ศรีบัวรินทร์ รพ.เพชรบูรณ์ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 13:39:54 น. 182.53.xxx.xxx
18 จิณณะ ศรีแจ่มดี รพ.สุโขทัย 15 มิ.ย. 2560 เวลา 08:36:53 น. 203.157.xxx.xxx
19 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 15 มิ.ย. 2560 เวลา 09:30:56 น. 203.157.xxx.xxx