สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0238/ว1376 ลว. 23 มิ.ย. 60 - ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มบริการโรคไม่ติดต่อ (NCD) สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
424
***แก้ไขเอกสารแนบค่ะ - คำสั่ง
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางกัญญ์ณณัฐ มีสา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 มิ.ย. 2560 เวลา 12:28:01 น. 1.20.xxx.xxx
2 น.ส.ยุทธิดา กองเนียม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 20 มิ.ย. 2560 เวลา 11:30:25 น. 61.19.xxx.xxx
3 นางสาวสมพร มีมะโน งานบริการผู้ป่วยนอก รพ พุทธชินราช พิษณุโลก 21 มิ.ย. 2560 เวลา 17:52:20 น. 223.24.xxx.xxx
4 นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน สสจ.สุโขทัย 21 มิ.ย. 2560 เวลา 19:18:57 น. 223.207.xxx.xxx
5 พญ.โสมสุรางค์ พั้วช่วย รพ.เพชรบูรณ์ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 22:24:23 น. 49.48.xxx.xxx
6 นางสาวพรสวรรค์ สงวนสิน แผนกงานผู้ป่วยนอก อายุรกรรม รพ.เพชรบูรณ์ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 22:30:37 น. 49.48.xxx.xxx
7 นางสาวพิมพร ลีละวัฒนากุล แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยใน รพ.เพชรบูรณ์ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 22:40:32 น. 49.48.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 14 มิ.ย. 2560 เวลา 17:15:19 น. 61.19.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 14 มิ.ย. 2560 เวลา 17:47:17 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 15 มิ.ย. 2560 เวลา 08:20:35 น. 180.183.xxx.xxx
4 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.ตาก 15 มิ.ย. 2560 เวลา 08:30:56 น. 203.157.xxx.xxx
5 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 15 มิ.ย. 2560 เวลา 08:41:11 น. 203.157.xxx.xxx
6 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 08:47:36 น. 110.77.xxx.xxx
7 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 08:54:19 น. 110.77.xxx.xxx
8 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 15 มิ.ย. 2560 เวลา 09:05:15 น. 124.122.xxx.xxx
9 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 09:17:16 น. 182.53.xxx.xxx
10 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 15 มิ.ย. 2560 เวลา 09:30:58 น. 203.157.xxx.xxx
11 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 15 มิ.ย. 2560 เวลา 16:44:43 น. 124.122.xxx.xxx
12 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 มิ.ย. 2560 เวลา 09:39:53 น. 61.7.xxx.xxx
13 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 10:07:50 น. 110.77.xxx.xxx
14 ยุทธิดา กองเนียม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 21 มิ.ย. 2560 เวลา 12:56:17 น. 61.19.xxx.xxx
15 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 13:31:08 น. 110.77.xxx.xxx
16 ณัฐกฤตา หัตถา รพ.อุตรดิตถ์ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 14:09:35 น. 110.77.xxx.xxx
17 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 21 มิ.ย. 2560 เวลา 14:33:43 น. 203.157.xxx.xxx
18 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 21 มิ.ย. 2560 เวลา 14:40:43 น. 203.157.xxx.xxx
19 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 21 มิ.ย. 2560 เวลา 15:02:42 น. 203.157.xxx.xxx
20 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 21 มิ.ย. 2560 เวลา 15:05:40 น. 110.78.xxx.xxx
21 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 21 มิ.ย. 2560 เวลา 15:19:21 น. 171.97.xxx.xxx
22 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 21 มิ.ย. 2560 เวลา 15:33:38 น. 110.78.xxx.xxx
23 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 15:34:34 น. 122.154.xxx.xxx
24 ณัฐกฤตา หัตถา รพ.อุตรดิตถ์ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 15:43:35 น. 110.77.xxx.xxx
25 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:32:40 น. 110.78.xxx.xxx
26 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 21 มิ.ย. 2560 เวลา 17:00:55 น. 203.157.xxx.xxx
27 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 17:04:45 น. 122.154.xxx.xxx
28 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 21 มิ.ย. 2560 เวลา 18:03:41 น. 61.19.xxx.xxx
29 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 08:47:49 น. 110.77.xxx.xxx
30 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 22 มิ.ย. 2560 เวลา 10:16:45 น. 171.97.xxx.xxx
31 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 16:03:01 น. 122.154.xxx.xxx