สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0238/ว1483 ลว. 23 มิ.ย. 60 - ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มบริการโรคไม่ติดต่อ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ครั้งที่ 2/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
224
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวสุมาลี แก้วเนย สสจ.สุโขทัย 28 มิ.ย. 2560 เวลา 10:35:05 น. 203.157.xxx.xxx
2 น.ส.ยุทธิดา กองเนียม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 28 มิ.ย. 2560 เวลา 13:16:55 น. 61.19.xxx.xxx
3 นางสาวกาญจนา พยัคฆ์ โรงพยาบาลสุโขทัย 28 มิ.ย. 2560 เวลา 14:24:25 น. 203.157.xxx.xxx
4 นางสาวอาภากร เมืองแดง โรงพยาบาลสุโขทัย 28 มิ.ย. 2560 เวลา 14:27:39 น. 203.157.xxx.xxx
5 นางอัจฉราวดี เสนีย์ สสจ.อุตรดิตถ์ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 14:29:37 น. 182.232.xxx.xxx
6 นางสาวกุลธิรัตน์ ใสสีสูบ รพ.อุตรดิตถ์ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 14:35:59 น. 182.232.xxx.xxx
7 นายสุเทพ นาคจันทร์ สสจ.พิษณุโลก 28 มิ.ย. 2560 เวลา 22:23:27 น. 223.205.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ณัฐกฤตา หัตถา รพ.อุตรดิตถ์ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 09:12:00 น. 110.77.xxx.xxx
2 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 26 มิ.ย. 2560 เวลา 09:14:48 น. 203.157.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 26 มิ.ย. 2560 เวลา 09:20:52 น. 203.157.xxx.xxx
4 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 26 มิ.ย. 2560 เวลา 09:55:39 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 26 มิ.ย. 2560 เวลา 09:57:49 น. 180.183.xxx.xxx
6 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 26 มิ.ย. 2560 เวลา 09:57:56 น. 203.157.xxx.xxx
7 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 11:36:13 น. 182.53.xxx.xxx
8 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 13:16:51 น. 110.77.xxx.xxx
9 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 26 มิ.ย. 2560 เวลา 13:23:36 น. 124.122.xxx.xxx
10 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 26 มิ.ย. 2560 เวลา 13:47:56 น. 61.19.xxx.xxx
11 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 15:03:49 น. 110.77.xxx.xxx
12 เพชรนัน ตระกูลพานิช สสจ.เพชรบูรณ์ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 16:46:14 น. 110.77.xxx.xxx