สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0238/ว 1532 ลว. 26 มิ.ย. 60 - การประชุมหารือการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการบรรจุเข้ารับราชการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 1 ก.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
502
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์ โรงพยาบาลสุโขทัย 28 มิ.ย. 2560 เวลา 14:01:00 น. 203.157.xxx.xxx
2 นางเตชินี เพี้ยนสำอางค์ โรงพยาบาลแม่สอด 29 มิ.ย. 2560 เวลา 09:38:34 น. 159.192.xxx.xxx
3 นางสาวศุภมาศ คนดี โรงพยาบาลแม่สอด 29 มิ.ย. 2560 เวลา 09:40:00 น. 159.192.xxx.xxx
4 นางสาวพนิดา กาวินำ โรงพยาบาลแม่สอด 29 มิ.ย. 2560 เวลา 09:41:55 น. 159.192.xxx.xxx
5 นางละเอียด วรอุไร โรงพยาบาลแม่สอด 29 มิ.ย. 2560 เวลา 09:51:53 น. 180.183.xxx.xxx
6 นางเรืองศิริ ไกรคง รพ.วัดโบสถ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:32:06 น. 203.157.xxx.xxx
7 นางกฤษฎาพร แช่มช้อย สสจ.พิษณุโลก 29 มิ.ย. 2560 เวลา 11:53:55 น. 203.157.xxx.xxx
8 นางสาวน้ำฝน รีส้มซ่า สสจ.พิษณุโลก 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:42:20 น. 203.157.xxx.xxx
9 นางสาวคนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:44:56 น. 203.157.xxx.xxx
10 นางวีนัส สดใส รพ.ศรีสัชนาลัย 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:50:46 น. 223.207.xxx.xxx
11 นางชุติมา เดียวสกุล รพ.ศรีสัชนาลัย 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:51:21 น. 223.207.xxx.xxx
12 นางสาวสมบูรณ์ จิตรดำรงศิลป์ โรงพยาบาลสุโขทัย 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:08:10 น. 203.157.xxx.xxx
13 นางสาวศิริลักษณ์ อุปวาณิช โรงพยาบาลสุโขทัย 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:09:29 น. 203.157.xxx.xxx
14 นางสาวนิลาวัลย์ บุญเอี่ยม รพ.บางระกำ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:12:01 น. 203.157.xxx.xxx
15 นางพิมพิลา ประเสริฐผล โรงพยาบาลบึงสามพัน 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:32:58 น. 110.77.xxx.xxx
16 นางประไพพร เผ่ากันทะ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:37:02 น. 110.78.xxx.xxx
17 นางดุจดาว ทัพเบิก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:38:34 น. 61.7.xxx.xxx
18 นางสุดฤทัย พสกภักดี รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:39:15 น. 61.7.xxx.xxx
19 นายธณเกียรติ สวัสดี โรงพยาบาลชาติตระการ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:44:37 น. 61.19.xxx.xxx
20 นางสาวปัทมา กล่อมกล่ำนุ่ม โรงพยาบาลชาติตระการ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:46:51 น. 61.19.xxx.xxx
21 นางสาววัทนวิภา แก้วแสง โรงพยาบาลเนินมะปราง 29 มิ.ย. 2560 เวลา 15:14:32 น. 110.77.xxx.xxx
22 นางสาวนฤมล แก้วไซยะ โรงพยาบาลเนินมะปราง 29 มิ.ย. 2560 เวลา 15:50:43 น. 110.77.xxx.xxx
23 นางยุพิน สีรักษา โรงพยาบาลหนองไผ่ สสจ.เพชรบูรณ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:08:10 น. 110.77.xxx.xxx
24 นางพูลศรี พรหมมี โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:10:22 น. 110.77.xxx.xxx
25 นางสัญชวัล ผูกพานิช โรงพยาบาลสุโขทัย 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:22:28 น. 203.157.xxx.xxx
26 นางสาวพรรณนารา ศิวาดำรงค์ สสจ. อุตรดิตถ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:51:12 น. 182.53.xxx.xxx
27 นางสาวเจนจิรา คงกระจง รพ.กงไกรลาศ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:54:18 น. 110.77.xxx.xxx
28 นางสาวสุจินณา นาชัยโย โรงพยาบาลทองแสนขัน 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:57:35 น. 223.207.xxx.xxx
29 นางสาววิลาสินี ปัญญาสงค์ โรงพยาบาลฟากท่า 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:59:51 น. 223.207.xxx.xxx
30 นางสาวสมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 30 มิ.ย. 2560 เวลา 04:43:26 น. 118.173.xxx.xxx
31 นางกนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 30 มิ.ย. 2560 เวลา 04:43:51 น. 118.173.xxx.xxx
32 นางสมศรี ับันทึก โรงพยาบาลสวรรคโลก 30 มิ.ย. 2560 เวลา 04:47:26 น. 118.173.xxx.xxx
33 นายวิไชยัน สีหะวงษ์ สสจ.เพชรบูรณ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 09:59:21 น. 110.77.xxx.xxx
34 นางสาวรวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 10:00:33 น. 110.77.xxx.xxx
35 นางสาวภัทราพรรณ หนูพา สสจ.เพชรบูรณ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 10:00:59 น. 110.77.xxx.xxx
36 นางสาวรัชนินทร สาธุเสน โรงพยาบาลวังเจ้า 30 มิ.ย. 2560 เวลา 10:07:19 น. 110.77.xxx.xxx
37 นางสาวศิริพร ม่วงทิม โรงพยาบาลชาติตระการ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 10:39:38 น. 61.19.xxx.xxx
38 นางสาวปัทมา พรมภาพ โรงพยาบาลชาติตระการ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 10:42:15 น. 61.19.xxx.xxx
39 นางสาวกรรณิการ์ บุญล้ำ โรงพยาบาลชาติตระการ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 10:43:33 น. 61.19.xxx.xxx
40 นางสาวเฟื่องฟ้า สีชาวนา โรงพยาบาลชาติตระการ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 10:48:36 น. 61.19.xxx.xxx
41 นางสาววันวิสา สวนดอกไม้ โรงพยาบาลคีรีมาศ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 11:36:06 น. 118.173.xxx.xxx
42 นางสาวลออรัตน์ สิงห์ค้า รพ.ลับแล 30 มิ.ย. 2560 เวลา 11:39:06 น. 49.230.xxx.xxx
43 นางสาวนันทนา ม่วงมุข สสจ.อุตรดิตถ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 13:18:13 น. 223.207.xxx.xxx
44 นางศรีวรรณ รัศมี โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก 30 มิ.ย. 2560 เวลา 13:56:42 น. 110.77.xxx.xxx
45 นางปุณรดา จันทรสุกรี สสจ.เพชรบูรณ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:00:13 น. 110.78.xxx.xxx
46 นางสาวศิริขวัญ ใจคำ โรงพยาบาลหล่มสัก 30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:06:18 น. 110.78.xxx.xxx
47 นางชลิดา ตาคำปัญญา โรงพยาบาลแม่ระมาด จ.ตาก 30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:19:22 น. 113.53.xxx.xxx
48 นางสาวบุญเรือง พันธ์โศก โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 30 มิ.ย. 2560 เวลา 16:12:11 น. 182.53.xxx.xxx
49 นางสมพร บรรลุพันธุนาถ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 30 มิ.ย. 2560 เวลา 16:35:49 น. 124.122.xxx.xxx
50 นางสาวจุไร ประธาน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 30 มิ.ย. 2560 เวลา 16:37:06 น. 124.122.xxx.xxx
51 นางบุปผา เพชรหมอง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 30 มิ.ย. 2560 เวลา 16:38:27 น. 124.122.xxx.xxx
52 นางสาวทิพวรรณ บุญเทียน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 30 มิ.ย. 2560 เวลา 16:39:28 น. 124.122.xxx.xxx
53 นางสาวนภาพร สอนทุ่ง โรงพยาบาลคีรีมาศ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 19:17:04 น. 118.173.xxx.xxx
54 นางสาวรติกานต์ บุญจูบุตร โรงพยาบาลคีรีมาศ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 19:19:31 น. 118.173.xxx.xxx
55 นางสาวสุทธิณี ศรีประทุท รพ ศรีนคร 30 มิ.ย. 2560 เวลา 20:04:10 น. 1.46.xxx.xxx
56 นางสาวสุทธิณี ศรีประทุม รพ ศรีนคร 30 มิ.ย. 2560 เวลา 20:05:10 น. 1.46.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 พิมประภา มาลาเอี่ยม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 มิ.ย. 2560 เวลา 10:49:36 น. 110.77.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 มิ.ย. 2560 เวลา 11:11:54 น. 203.157.xxx.xxx
3 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 11:16:51 น. 182.53.xxx.xxx
4 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 28 มิ.ย. 2560 เวลา 11:50:14 น. 61.19.xxx.xxx
5 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 28 มิ.ย. 2560 เวลา 12:00:04 น. 124.122.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 มิ.ย. 2560 เวลา 13:23:58 น. 203.157.xxx.xxx
7 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 28 มิ.ย. 2560 เวลา 13:35:02 น. 203.157.xxx.xxx
8 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 28 มิ.ย. 2560 เวลา 13:41:18 น. 203.157.xxx.xxx
9 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 14:24:46 น. 110.77.xxx.xxx
10 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 14:37:01 น. 110.77.xxx.xxx
11 สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 28 มิ.ย. 2560 เวลา 14:37:42 น. 203.157.xxx.xxx
12 คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 28 มิ.ย. 2560 เวลา 15:12:39 น. 203.157.xxx.xxx
13 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 28 มิ.ย. 2560 เวลา 15:38:47 น. 203.157.xxx.xxx
14 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 28 มิ.ย. 2560 เวลา 15:39:07 น. 180.183.xxx.xxx
15 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 16:16:57 น. 110.77.xxx.xxx
16 ศุภมาศ คนดี รพ.แม่สอด 29 มิ.ย. 2560 เวลา 09:17:21 น. 180.183.xxx.xxx
17 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 29 มิ.ย. 2560 เวลา 10:33:15 น. 203.157.xxx.xxx
18 ฐิติวรดา ตุงคะศิริ รพ.พุทธชินราช 29 มิ.ย. 2560 เวลา 10:35:22 น. 61.19.xxx.xxx
19 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:08:35 น. 110.77.xxx.xxx
20 พิมประภา มาลาเอี่ยม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:23:21 น. 61.7.xxx.xxx
21 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:40:24 น. 159.192.xxx.xxx
22 ศุภมาศ ค รพ.แม่สอด 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:43:38 น. 180.183.xxx.xxx
23 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:10:00 น. 110.77.xxx.xxx
24 นางสาวพรรณนารา ศิวาดำรงค์ สสจ.อุตรดิตถ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 17:25:57 น. 182.53.xxx.xxx
25 สุจินณา นาชัยโย สสจ.อุตรดิตถ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 19:58:26 น. 223.207.xxx.xxx
26 วิลาสินี ปัญญาสงค์ สสจ.อุตรดิตถ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 19:59:44 น. 223.207.xxx.xxx
27 ภูริชา เจริญกุล สสจ.สุโขทัย 29 มิ.ย. 2560 เวลา 23:53:38 น. 223.207.xxx.xxx
28 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 10:21:10 น. 110.77.xxx.xxx
29 ลออรัตน์ สิงห์ค้า สสจ.อุตรดิตถ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 11:46:00 น. 49.230.xxx.xxx
30 นันทนา ม่วงมุข สสจ.อุตรดิตถ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 13:23:48 น. 223.207.xxx.xxx