สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0238/ว 1555 ลว. 29 มิ.ย. 60 - ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมหารือการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการบรรจุเข้ารับราชการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 1 ก.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
236
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางประไพพร เผ่ากันทะ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:23:23 น. 61.7.xxx.xxx
2 นางดุจดาว ทัพเบิก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:24:44 น. 61.7.xxx.xxx
3 นางสุดฤทัย พสกภักดี รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:26:55 น. 61.7.xxx.xxx
4 นายวิไชยัน สีหะวงษ์ สสจ.เพชรบูรณ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 09:57:10 น. 110.77.xxx.xxx
5 นางพรทิพย์ ทาหว่างกัน สสจ.ตาก 30 มิ.ย. 2560 เวลา 10:20:14 น. 203.157.xxx.xxx
6 นางธนวัน กันธะวงค์ สสจ.ตาก 30 มิ.ย. 2560 เวลา 10:21:00 น. 203.157.xxx.xxx
7 นางปุณรดา จันทรสุกรี โรงพยาบาลหล่มสัก 30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:31:01 น. 110.78.xxx.xxx
8 นางสาวศิริขวัญ ใจคำ โรงพยาบาลหล่มสัก 30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:31:39 น. 110.78.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:09:08 น. 110.77.xxx.xxx
2 พิมประภา มาลาเอี่ยม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:24:20 น. 110.78.xxx.xxx
3 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:38:23 น. 203.157.xxx.xxx
4 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:39:23 น. 182.53.xxx.xxx
5 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:41:43 น. 180.183.xxx.xxx
6 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:45:18 น. 27.145.xxx.xxx
7 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 29 มิ.ย. 2560 เวลา 13:50:36 น. 203.157.xxx.xxx
8 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:10:56 น. 110.77.xxx.xxx
9 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14:51:16 น. 61.19.xxx.xxx
10 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 15:58:06 น. 110.77.xxx.xxx
11 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 29 มิ.ย. 2560 เวลา 17:47:47 น. 203.157.xxx.xxx
12 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 30 มิ.ย. 2560 เวลา 04:35:35 น. 118.173.xxx.xxx
13 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 30 มิ.ย. 2560 เวลา 08:30:13 น. 159.192.xxx.xxx
14 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 09:00:15 น. 110.77.xxx.xxx
15 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 09:39:28 น. 110.77.xxx.xxx
16 ศุภมาศ คนดี รพ.แม่สอด 30 มิ.ย. 2560 เวลา 11:28:55 น. 110.78.xxx.xxx
17 ศิริขวัญ ใจคำ สสจ.เพชรบูรณ์ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:29:24 น. 110.78.xxx.xxx
18 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 3 ก.ค. 2560 เวลา 10:38:37 น. 203.157.xxx.xxx