สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว 1773 ลว. 7 ก.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานสรับสนุนกลุ่มงานบริหารทรัพยากรด้านบริหารกำลังคน(CHRO) เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 09:00 - 14:30 น.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
186
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 7 ก.ค. 2560 เวลา 15:25:11 น. 110.77.xxx.xxx
2 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 7 ก.ค. 2560 เวลา 15:30:37 น. 110.77.xxx.xxx
3 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 7 ก.ค. 2560 เวลา 15:35:44 น. 203.157.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 7 ก.ค. 2560 เวลา 15:42:59 น. 203.157.xxx.xxx
5 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 7 ก.ค. 2560 เวลา 15:44:34 น. 180.180.xxx.xxx
6 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 7 ก.ค. 2560 เวลา 15:50:31 น. 159.192.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 7 ก.ค. 2560 เวลา 15:52:13 น. 61.19.xxx.xxx
8 พณาวรรณ์ มงคล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 7 ก.ค. 2560 เวลา 15:59:45 น. 110.78.xxx.xxx
9 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 7 ก.ค. 2560 เวลา 16:25:34 น. 122.154.xxx.xxx
10 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 11 ก.ค. 2560 เวลา 07:57:37 น. 110.77.xxx.xxx
11 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 11 ก.ค. 2560 เวลา 08:23:58 น. 124.122.xxx.xxx
12 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 11 ก.ค. 2560 เวลา 08:39:43 น. 180.183.xxx.xxx
13 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 11 ก.ค. 2560 เวลา 08:43:01 น. 203.157.xxx.xxx
14 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 11 ก.ค. 2560 เวลา 09:11:55 น. 110.77.xxx.xxx
15 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 11 ก.ค. 2560 เวลา 10:38:57 น. 203.157.xxx.xxx
16 ฐิติวรดา ตุงคะศิริ รพ.พุทธชินราช 11 ก.ค. 2560 เวลา 12:30:25 น. 61.19.xxx.xxx
17 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 12 ก.ค. 2560 เวลา 15:28:37 น. 203.157.xxx.xxx
18 ศุภมาศ คนดี รพ.แม่สอด 14 ก.ค. 2560 เวลา 13:30:06 น. 159.192.xxx.xxx
19 บุปผา เพชรหมอง รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 14 ก.ค. 2560 เวลา 13:38:04 น. 124.122.xxx.xxx
20 กาญจนา โลหพันธุ์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:03:39 น. 110.77.xxx.xxx