สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0227/ว1796 ลว. 12 ก.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขายาเสพติด
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
276
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวปราณี มาทำมา สสจ.อุตรดิตถ์ 14 ก.ค. 2560 เวลา 09:58:54 น. 122.154.xxx.xxx
2 นายปิยภาสน์ อุทัยฉาย สสจ.อุตรดิตถ์ 14 ก.ค. 2560 เวลา 10:00:16 น. 122.154.xxx.xxx
3 น.ส.ยุทธิดา กองเนียม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 14 ก.ค. 2560 เวลา 11:14:36 น. 61.19.xxx.xxx
4 นายเทอดศักดิ์ เนียมเปีย สสจ.พิษณุโลก 14 ก.ค. 2560 เวลา 17:05:12 น. 203.157.xxx.xxx
5 นายนิวัฒน์ ศรีวิจารย์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 14 ก.ค. 2560 เวลา 17:07:41 น. 203.157.xxx.xxx
6 นางสาวรวินอร ธานินทร์ สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.ค. 2560 เวลา 20:55:41 น. 118.174.xxx.xxx
7 นายจิโรจน์ ใจยอง สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.ค. 2560 เวลา 20:59:14 น. 118.174.xxx.xxx
8 นางสาวปรายดาว เทพลำลึก สสจ.สุโขทัย 15 ก.ค. 2560 เวลา 20:54:13 น. 223.207.xxx.xxx
9 นางสาวศิริวรรณ คะเนนอก รพ.สุโขทัย 15 ก.ค. 2560 เวลา 21:03:01 น. 223.205.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 12 ก.ค. 2560 เวลา 14:09:37 น. 203.157.xxx.xxx
2 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 12 ก.ค. 2560 เวลา 14:09:44 น. 110.77.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 12 ก.ค. 2560 เวลา 14:25:01 น. 180.180.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 12 ก.ค. 2560 เวลา 14:31:18 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 12 ก.ค. 2560 เวลา 15:00:20 น. 110.77.xxx.xxx
6 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 12 ก.ค. 2560 เวลา 15:12:39 น. 159.192.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 12 ก.ค. 2560 เวลา 15:22:10 น. 61.19.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 12 ก.ค. 2560 เวลา 15:28:23 น. 203.157.xxx.xxx
9 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 12 ก.ค. 2560 เวลา 15:56:24 น. 124.122.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 12 ก.ค. 2560 เวลา 16:15:18 น. 182.53.xxx.xxx
11 รังสิยา ฉันทวรางค์ สสจ.พิษณุโลก 13 ก.ค. 2560 เวลา 09:37:14 น. 203.157.xxx.xxx
12 รังสิยา ฉันทวรางค์ สสจ.พิษณุโลก 13 ก.ค. 2560 เวลา 09:39:57 น. 203.157.xxx.xxx
13 รังสิยา ฉันทวรางค์ สสจ.พิษณุโลก 13 ก.ค. 2560 เวลา 09:47:08 น. 203.157.xxx.xxx
14 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 13 ก.ค. 2560 เวลา 10:47:43 น. 110.77.xxx.xxx
15 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 13 ก.ค. 2560 เวลา 11:46:33 น. 122.154.xxx.xxx
16 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 13 ก.ค. 2560 เวลา 16:49:23 น. 203.157.xxx.xxx