สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0227/ว1851 ลว. 14 ก.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 21 ก.ค. 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
354
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นายบุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม โรงพยาบาลแม่สอด 17 ก.ค. 2560 เวลา 12:30:26 น. 180.183.xxx.xxx
2 น.ส.ยุทธิดา กองเนียม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 18 ก.ค. 2560 เวลา 10:18:57 น. 61.19.xxx.xxx
3 นางสาวจุฑาทิพย์ มีผดุง กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 19 ก.ค. 2560 เวลา 13:43:01 น. 61.19.xxx.xxx
4 นายกิตติ ปัทมสัตยาสนธิ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สุโขทัย 19 ก.ค. 2560 เวลา 14:25:08 น. 203.157.xxx.xxx
5 นายสมหมาย พิมพ์อูบ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 19 ก.ค. 2560 เวลา 16:13:11 น. 110.77.xxx.xxx
6 นางจตุพร สุมิตสวรรค์ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 19 ก.ค. 2560 เวลา 19:52:26 น. 223.207.xxx.xxx
7 นางสาวกนกลักษณ์ ภู่สอาด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 19 ก.ค. 2560 เวลา 21:57:27 น. 223.207.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 14 ก.ค. 2560 เวลา 15:37:18 น. 203.157.xxx.xxx
2 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 14 ก.ค. 2560 เวลา 15:39:24 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 14 ก.ค. 2560 เวลา 15:43:20 น. 110.77.xxx.xxx
4 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 14 ก.ค. 2560 เวลา 15:58:26 น. 182.53.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:09:14 น. 110.77.xxx.xxx
6 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:22:35 น. 159.192.xxx.xxx
7 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:30:41 น. 124.122.xxx.xxx
8 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:39:42 น. 122.154.xxx.xxx
9 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:49:27 น. 180.180.xxx.xxx
10 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 14 ก.ค. 2560 เวลา 19:25:02 น. 61.19.xxx.xxx
11 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 17 ก.ค. 2560 เวลา 10:02:25 น. 203.157.xxx.xxx
12 จตุพร สุมิตสวรรค์ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 12:19:41 น. 223.207.xxx.xxx
13 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 12:34:02 น. 27.145.xxx.xxx
14 บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม รพ.แม่สอด 17 ก.ค. 2560 เวลา 12:34:04 น. 159.192.xxx.xxx
15 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 12:46:42 น. 27.145.xxx.xxx
16 บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม รพ.แม่สอด 18 ก.ค. 2560 เวลา 10:21:35 น. 159.192.xxx.xxx
17 บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม รพ.แม่สอด 18 ก.ค. 2560 เวลา 13:26:59 น. 159.192.xxx.xxx
18 รังสิยา ฉันทวรางค์ สสจ.พิษณุโลก 19 ก.ค. 2560 เวลา 14:21:54 น. 203.157.xxx.xxx
19 รังสิยา ฉันทวรางค์ สสจ.พิษณุโลก 19 ก.ค. 2560 เวลา 14:56:06 น. 203.157.xxx.xxx