สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0227/ว1853 ลว. 14 ก.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 21 ก.ค. 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
295
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางฐิติพร จตุพรพิพัฒน์ สสจ.ตาก 16 ก.ค. 2560 เวลา 16:05:52 น. 203.157.xxx.xxx
2 นางวรรณภา แดนสีแก้ว สสจ.ตาก 16 ก.ค. 2560 เวลา 16:11:18 น. 203.157.xxx.xxx
3 นางสาวรุจีพร เพ็ญศรี โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 13:18:18 น. 27.145.xxx.xxx
4 น.ส.ยุทธิดา กองเนียม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 18 ก.ค. 2560 เวลา 10:18:25 น. 61.19.xxx.xxx
5 นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 18 ก.ค. 2560 เวลา 19:06:58 น. 61.7.xxx.xxx
6 นางสาวกัญจนีย์ วชิรรังสิมันตุ์ รพ.สมเด็้จพระเจ้าตากสินมหาราช 18 ก.ค. 2560 เวลา 19:21:09 น. 61.7.xxx.xxx
7 นางสาวศุภลักษณ์ สังข์ทอง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 18 ก.ค. 2560 เวลา 20:25:24 น. 223.207.xxx.xxx
8 นายพร้อมสรรพ์ ธิติสุทธิ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 19 ก.ค. 2560 เวลา 06:35:08 น. 223.207.xxx.xxx
9 นายจรัล วิวัฒน์คุณูปการ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 19 ก.ค. 2560 เวลา 09:05:16 น. 1.46.xxx.xxx
10 นางจุลเจือ ศักดิ์สกุล โรงพยาบาลสุโขทัย 19 ก.ค. 2560 เวลา 12:48:52 น. 223.207.xxx.xxx
11 นางสาวพรชนิดา แก้วเปี้ย รพ.อุตรดิตถ์ 19 ก.ค. 2560 เวลา 16:05:40 น. 110.77.xxx.xxx
12 นางสาวดวงพร พิมพะเคนา รพ.อุตรดิตถ์ 19 ก.ค. 2560 เวลา 16:08:11 น. 110.77.xxx.xxx
13 พญ.ชมพูนุท แสงพานิชย์ รพ.อุตรดิตถ์ 19 ก.ค. 2560 เวลา 16:33:53 น. 110.77.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 15 ก.ค. 2560 เวลา 12:22:15 น. 180.180.xxx.xxx
2 ฐิติพร จตุพรพิพัฒน์ สสจ.ตาก 16 ก.ค. 2560 เวลา 16:13:23 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 17 ก.ค. 2560 เวลา 08:25:11 น. 110.78.xxx.xxx
4 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 08:33:54 น. 27.145.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 08:50:49 น. 110.77.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 08:51:12 น. 110.77.xxx.xxx
7 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 08:54:01 น. 203.157.xxx.xxx
8 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:04:08 น. 182.53.xxx.xxx
9 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:08:48 น. 203.157.xxx.xxx
10 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 17 ก.ค. 2560 เวลา 10:14:34 น. 203.157.xxx.xxx
11 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 17 ก.ค. 2560 เวลา 11:19:29 น. 61.19.xxx.xxx
12 รุจีพร เพ็ญศรี รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 13:11:02 น. 27.145.xxx.xxx
13 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 ก.ค. 2560 เวลา 16:07:54 น. 116.58.xxx.xxx
14 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 16:09:05 น. 122.154.xxx.xxx
15 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 20 ก.ค. 2560 เวลา 11:06:11 น. 110.77.xxx.xxx
16 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 20 ก.ค. 2560 เวลา 11:42:12 น. 124.122.xxx.xxx
17 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 20 ก.ค. 2560 เวลา 15:18:21 น. 110.78.xxx.xxx
18 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:25:48 น. 110.78.xxx.xxx
19 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:30:08 น. 110.78.xxx.xxx