สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0227/ ว. 185 ลว. 14 ก.ค. 60 - เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 19 กค 60
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 19 ก.ค. 2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
173
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 14 ก.ค. 2560 เวลา 15:40:55 น. 203.157.xxx.xxx
2 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:11:18 น. 110.77.xxx.xxx
3 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:43:33 น. 122.154.xxx.xxx
4 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:59:25 น. 180.180.xxx.xxx
5 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 17 ก.ค. 2560 เวลา 10:10:22 น. 203.157.xxx.xxx