สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว 1844 ลว. 14 ก.ค. 60 - ขอแจ้งเลื่อนประชุมคณะทำงานสนับสนุนกลุ่มงานบริหารทรัพยากรด้านบริหารกำลังคน(CHRO) เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 21 ก.ค. 2560 เวลา 09:00 - 14:30 น.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
271
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวกนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:17:53 น. 203.157.xxx.xxx
2 นางสาวชญานิศ รอดพระ สสจ.สุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:18:44 น. 203.157.xxx.xxx
3 นางสาวรวิสรา คำยันต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 10:02:09 น. 110.77.xxx.xxx
4 นายวิไชยัน สีหะวงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 10:04:54 น. 110.77.xxx.xxx
5 นางชลิตดา อุดมรักษาสกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 10:08:46 น. 110.77.xxx.xxx
6 นางนวพร พูลสุวรรณ รพ.เพชรบูรณ์ 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:10:24 น. 182.53.xxx.xxx
7 นางสาวอรณิชชา รอดสิน สสจ.พิษณุโลก 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:11:30 น. 203.157.xxx.xxx
8 นางสาวพวงเพชร ศรีราตรี รพ.เพชรบูรณ์ 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:12:22 น. 182.53.xxx.xxx
9 นางอาภรณ์ ศรีบัวรินทร์ รพ.เพชรบูรณ์ 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:14:47 น. 182.53.xxx.xxx
10 นางกฤษฎาพร แช่มช้อย สสจ.พิษณุโลก 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:47:13 น. 203.157.xxx.xxx
11 นางนวลน้อย เพ็ชรบัว สสจ.พิษณุโลก 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:49:33 น. 203.157.xxx.xxx
12 นางเตชินี เพี้ยนสำอางค์ รพท.แม่สอด 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:53:05 น. 159.192.xxx.xxx
13 นางสาวศุภมาศ คนดี รพท.แม่สอด 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:53:45 น. 159.192.xxx.xxx
14 นางเรืองศิริ ไกรคง สสจ.พิษณุโลก 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:57:27 น. 203.157.xxx.xxx
15 น.ส.คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:58:31 น. 203.157.xxx.xxx
16 นางสาวฐิติวรดา ตุงคะศิริ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 20 ก.ค. 2560 เวลา 09:28:36 น. 61.19.xxx.xxx
17 นางวีนัส กุลธำรง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 20 ก.ค. 2560 เวลา 09:29:32 น. 61.19.xxx.xxx
18 นางสาวจุฑารัก ยิ้มสบาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 20 ก.ค. 2560 เวลา 09:30:42 น. 61.19.xxx.xxx
19 นางสาวสาธนีย์ พันธ์กนกพงศ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 20 ก.ค. 2560 เวลา 09:31:49 น. 61.19.xxx.xxx
20 นางสาวนันทณิชย์ คำสอน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 20 ก.ค. 2560 เวลา 09:32:29 น. 61.19.xxx.xxx
21 นายประเด็จ ธีรพงษ์พัฒนา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 20 ก.ค. 2560 เวลา 09:33:03 น. 61.19.xxx.xxx
22 นางสาวกษิรา สถิตย์ธำรงกุล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:22:06 น. 110.78.xxx.xxx
23 นายธนันท์ชัย กองแก้ว รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:25:10 น. 110.77.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 15 ก.ค. 2560 เวลา 12:20:53 น. 180.180.xxx.xxx
2 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 17 ก.ค. 2560 เวลา 08:24:59 น. 110.78.xxx.xxx
3 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 08:36:52 น. 27.145.xxx.xxx
4 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 17 ก.ค. 2560 เวลา 08:44:34 น. 110.78.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 08:49:40 น. 110.77.xxx.xxx
6 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 08:49:42 น. 110.77.xxx.xxx
7 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 08:53:15 น. 203.157.xxx.xxx
8 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:05:35 น. 182.53.xxx.xxx
9 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:07:50 น. 182.53.xxx.xxx
10 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:11:49 น. 203.157.xxx.xxx
11 ชญานิศ รอดพระ สสจ.สุโขทัย 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:14:59 น. 203.157.xxx.xxx
12 วันเพ็ญ นวลมะ สสจ.อุตรดิตถ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:30:47 น. 122.154.xxx.xxx
13 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 10:00:07 น. 110.77.xxx.xxx
14 กาญจนา โลหพันธุ์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 ก.ค. 2560 เวลา 10:07:21 น. 116.58.xxx.xxx
15 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 17 ก.ค. 2560 เวลา 10:13:33 น. 203.157.xxx.xxx
16 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 17 ก.ค. 2560 เวลา 11:15:19 น. 61.19.xxx.xxx
17 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 18 ก.ค. 2560 เวลา 11:43:51 น. 182.53.xxx.xxx
18 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 18 ก.ค. 2560 เวลา 11:55:15 น. 110.77.xxx.xxx
19 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 18 ก.ค. 2560 เวลา 13:10:57 น. 159.192.xxx.xxx
20 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18 ก.ค. 2560 เวลา 13:18:35 น. 124.122.xxx.xxx
21 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ก.ค. 2560 เวลา 13:23:06 น. 110.77.xxx.xxx
22 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 18 ก.ค. 2560 เวลา 13:48:22 น. 122.154.xxx.xxx
23 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:30:01 น. 124.122.xxx.xxx
24 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:31:05 น. 124.122.xxx.xxx
25 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:42:38 น. 110.77.xxx.xxx
26 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 18 ก.ค. 2560 เวลา 16:37:07 น. 122.154.xxx.xxx
27 วุฒิวงศ์ แดงกองโค รพ.อุตรดิตถ์ 19 ก.ค. 2560 เวลา 18:23:25 น. 1.46.xxx.xxx
28 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:19:54 น. 110.78.xxx.xxx