สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0227/ว1907 ลว. 20 ก.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา ออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
259
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางอกนิษฐ นันตะวงศ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 22 ก.ค. 2560 เวลา 13:36:59 น. 114.109.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 20 ก.ค. 2560 เวลา 14:08:52 น. 203.157.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 20 ก.ค. 2560 เวลา 14:19:01 น. 180.180.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 20 ก.ค. 2560 เวลา 14:37:43 น. 203.157.xxx.xxx
4 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 20 ก.ค. 2560 เวลา 14:53:27 น. 110.77.xxx.xxx
5 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 20 ก.ค. 2560 เวลา 15:04:27 น. 124.122.xxx.xxx
6 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 20 ก.ค. 2560 เวลา 15:20:04 น. 110.78.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 20 ก.ค. 2560 เวลา 15:24:58 น. 61.19.xxx.xxx
8 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:38:59 น. 110.77.xxx.xxx
9 พิมประภา มาลาเอี่ยม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:47:08 น. 110.78.xxx.xxx
10 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 21 ก.ค. 2560 เวลา 08:46:01 น. 203.157.xxx.xxx
11 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 21 ก.ค. 2560 เวลา 13:36:20 น. 180.183.xxx.xxx
12 นางพิมลรัตน์ ชื่นบาน สสจ.สุโขทัย 21 ก.ค. 2560 เวลา 16:46:37 น. 180.180.xxx.xxx
13 อกนิษฐ นันตะวงศ์ รพ.เพชรบูรณ์ 22 ก.ค. 2560 เวลา 13:26:06 น. 114.109.xxx.xxx
14 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 24 ก.ค. 2560 เวลา 10:56:52 น. 110.77.xxx.xxx