สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0238/ ว1910 ลว. 20 ก.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานสุขภาพช่องปาก 1 สิงหาคม 2560
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.สุโขทัย
วันที่ 1 ส.ค. 2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
204
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 20 ก.ค. 2560 เวลา 15:25:20 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 20 ก.ค. 2560 เวลา 15:28:30 น. 61.19.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 20 ก.ค. 2560 เวลา 15:35:00 น. 110.77.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 20 ก.ค. 2560 เวลา 15:36:41 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:03:13 น. 110.78.xxx.xxx
6 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:30:37 น. 124.122.xxx.xxx
7 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:37:05 น. 110.77.xxx.xxx
8 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:48:57 น. 180.180.xxx.xxx
9 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 21 ก.ค. 2560 เวลา 08:33:29 น. 159.192.xxx.xxx
10 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 21 ก.ค. 2560 เวลา 08:48:32 น. 203.157.xxx.xxx