สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0227/ว1750 ลว. 25 ก.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากลุ่มบริการโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
219
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 น.ส.ยุทธิดา กองเนียม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 26 ก.ค. 2560 เวลา 09:49:41 น. 61.19.xxx.xxx
2 นายณัฏฐชัย เสมา สสจ.เพชรบูรณ์ 27 ก.ค. 2560 เวลา 11:20:31 น. 110.77.xxx.xxx
3 นางรุ่งนภา เกียรติรวี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 ก.ค. 2560 เวลา 13:44:49 น. 61.7.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 25 ก.ค. 2560 เวลา 14:46:08 น. 110.77.xxx.xxx
2 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ค. 2560 เวลา 14:56:50 น. 203.157.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 25 ก.ค. 2560 เวลา 15:17:04 น. 203.157.xxx.xxx
4 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.ตาก 25 ก.ค. 2560 เวลา 15:35:06 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 25 ก.ค. 2560 เวลา 16:04:20 น. 180.183.xxx.xxx
6 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 25 ก.ค. 2560 เวลา 16:13:11 น. 124.122.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 25 ก.ค. 2560 เวลา 16:26:28 น. 61.19.xxx.xxx
8 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 25 ก.ค. 2560 เวลา 16:26:36 น. 61.19.xxx.xxx
9 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 25 ก.ค. 2560 เวลา 16:34:41 น. 180.180.xxx.xxx
10 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 25 ก.ค. 2560 เวลา 16:34:42 น. 180.180.xxx.xxx
11 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ค. 2560 เวลา 16:52:51 น. 203.157.xxx.xxx
12 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 26 ก.ค. 2560 เวลา 08:16:21 น. 182.53.xxx.xxx
13 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 26 ก.ค. 2560 เวลา 09:40:19 น. 110.78.xxx.xxx
14 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.ตาก 26 ก.ค. 2560 เวลา 10:36:26 น. 203.157.xxx.xxx
15 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 26 ก.ค. 2560 เวลา 15:35:00 น. 110.77.xxx.xxx
16 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 1 ส.ค. 2560 เวลา 09:54:44 น. 203.157.xxx.xxx
17 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 1 ส.ค. 2560 เวลา 09:54:46 น. 203.157.xxx.xxx