สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว1923 ลว. 24 ก.ค. 60 - เชิญประชุมแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
211
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 24 ก.ค. 2560 เวลา 11:49:07 น. 61.19.xxx.xxx
2 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 24 ก.ค. 2560 เวลา 11:49:16 น. 180.183.xxx.xxx
3 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 24 ก.ค. 2560 เวลา 11:51:22 น. 110.77.xxx.xxx
4 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 24 ก.ค. 2560 เวลา 12:00:34 น. 110.77.xxx.xxx
5 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.ตาก 24 ก.ค. 2560 เวลา 12:40:03 น. 203.157.xxx.xxx
6 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 24 ก.ค. 2560 เวลา 13:15:17 น. 203.157.xxx.xxx
7 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 24 ก.ค. 2560 เวลา 13:57:13 น. 124.122.xxx.xxx
8 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 24 ก.ค. 2560 เวลา 14:34:00 น. 180.180.xxx.xxx
9 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 24 ก.ค. 2560 เวลา 14:34:03 น. 180.180.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 24 ก.ค. 2560 เวลา 15:02:10 น. 182.53.xxx.xxx
11 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 24 ก.ค. 2560 เวลา 15:04:10 น. 203.157.xxx.xxx
12 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 24 ก.ค. 2560 เวลา 15:18:49 น. 159.192.xxx.xxx
13 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 24 ก.ค. 2560 เวลา 16:03:42 น. 110.77.xxx.xxx
14 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 24 ก.ค. 2560 เวลา 17:24:09 น. 203.157.xxx.xxx
15 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 25 ก.ค. 2560 เวลา 09:23:41 น. 182.53.xxx.xxx
16 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 25 ก.ค. 2560 เวลา 10:09:31 น. 122.154.xxx.xxx
17 อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ สสจ.อุตรดิตถ์ 26 ก.ค. 2560 เวลา 10:45:04 น. 122.154.xxx.xxx
18 ชญาดา ต๊ะแก้ว สสจ.สุโขทัย 26 ก.ค. 2560 เวลา 11:23:16 น. 203.157.xxx.xxx
19 ชญาดา ต๊ะแก้ว สสจ.สุโขทัย 26 ก.ค. 2560 เวลา 11:23:22 น. 203.157.xxx.xxx
20 ชญาดา ต๊ะแก้ว สสจ.สุโขทัย 26 ก.ค. 2560 เวลา 11:23:23 น. 203.157.xxx.xxx
21 วัณเพ็ญ ยะลา รพ.พุทธชินราช 26 ก.ค. 2560 เวลา 17:27:21 น. 61.19.xxx.xxx
22 วิภาพร เพชรประดับ สสจ.สุโขทัย 27 ก.ค. 2560 เวลา 15:02:04 น. 203.157.xxx.xxx