สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว1925 ลว. 24 ก.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 09:00 - 15:00 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
212
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธนิตา พินิชกชกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 24 ก.ค. 2560 เวลา 11:27:12 น. 110.77.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 24 ก.ค. 2560 เวลา 11:41:18 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 24 ก.ค. 2560 เวลา 11:49:12 น. 110.77.xxx.xxx
4 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 24 ก.ค. 2560 เวลา 11:49:57 น. 159.192.xxx.xxx
5 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 24 ก.ค. 2560 เวลา 11:51:21 น. 61.19.xxx.xxx
6 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 24 ก.ค. 2560 เวลา 12:01:48 น. 110.77.xxx.xxx
7 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.พิษณุโลก 24 ก.ค. 2560 เวลา 12:40:45 น. 203.157.xxx.xxx
8 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 24 ก.ค. 2560 เวลา 13:17:01 น. 203.157.xxx.xxx
9 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 24 ก.ค. 2560 เวลา 13:55:11 น. 124.122.xxx.xxx
10 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 24 ก.ค. 2560 เวลา 13:55:13 น. 124.122.xxx.xxx
11 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 24 ก.ค. 2560 เวลา 14:35:19 น. 180.180.xxx.xxx
12 เชางฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 24 ก.ค. 2560 เวลา 15:03:13 น. 182.53.xxx.xxx
13 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 24 ก.ค. 2560 เวลา 16:10:26 น. 110.77.xxx.xxx
14 สุภาพร มูลใจ รพ.เพชรบูรณ์ 1 ส.ค. 2560 เวลา 09:50:55 น. 182.53.xxx.xxx
15 คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 2 ส.ค. 2560 เวลา 15:55:20 น. 203.157.xxx.xxx
16 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 2 ต.ค. 2560 เวลา 16:33:51 น. 110.77.xxx.xxx