สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว1935 ลว. 24 ก.ค. 60 - แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์
วันที่ 31 ก.ค. 2560 เวลา 10:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
193
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 24 ก.ค. 2560 เวลา 17:59:15 น. 61.19.xxx.xxx
2 ศุภมิตร ปาณธูป สสจ.อุตรดิตถ์ 31 ก.ค. 2560 เวลา 07:01:17 น. 27.55.xxx.xxx
3 ศุภมิตร ปาณธูป สสจ.อุตรดิตถ์ 31 ก.ค. 2560 เวลา 08:27:44 น. 27.55.xxx.xxx
4 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 11:32:46 น. 122.154.xxx.xxx