สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0227/ว2030 ลว. 2 ส.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
236
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2 ส.ค. 2560 เวลา 15:12:49 น. 124.122.xxx.xxx
2 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 2 ส.ค. 2560 เวลา 15:16:20 น. 110.77.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 2 ส.ค. 2560 เวลา 15:36:01 น. 61.19.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 2 ส.ค. 2560 เวลา 16:09:40 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 2 ส.ค. 2560 เวลา 16:16:28 น. 110.77.xxx.xxx
6 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 2 ส.ค. 2560 เวลา 16:22:06 น. 203.157.xxx.xxx
7 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 2 ส.ค. 2560 เวลา 16:36:14 น. 110.77.xxx.xxx
8 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 2 ส.ค. 2560 เวลา 17:44:53 น. 180.180.xxx.xxx
9 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 2 ส.ค. 2560 เวลา 18:29:49 น. 122.154.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 3 ส.ค. 2560 เวลา 08:16:25 น. 182.53.xxx.xxx
11 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 3 ส.ค. 2560 เวลา 09:29:42 น. 203.157.xxx.xxx
12 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 3 ส.ค. 2560 เวลา 10:17:49 น. 203.157.xxx.xxx
13 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3 ส.ค. 2560 เวลา 10:41:04 น. 116.58.xxx.xxx
14 01 0 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3 ส.ค. 2560 เวลา 10:49:39 น. 116.58.xxx.xxx
15 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 3 ส.ค. 2560 เวลา 11:51:19 น. 124.122.xxx.xxx
16 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 3 ส.ค. 2560 เวลา 13:06:41 น. 110.77.xxx.xxx
17 นายสฤษดิ์วงศ์ บุรีวงศ์ สสจ.พิษณุโลก 3 ส.ค. 2560 เวลา 15:16:08 น. 203.157.xxx.xxx
18 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 4 ส.ค. 2560 เวลา 11:52:08 น. 124.122.xxx.xxx