สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0227/ว2059 ลว. 3 ส.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 11:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
200
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวกัญญศร วิชญเธียร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 4 ส.ค. 2560 เวลา 18:27:52 น. 61.7.xxx.xxx
2 นางจันทร์จิรา พุทธพงษ์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 4 ส.ค. 2560 เวลา 20:05:23 น. 110.78.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 4 ส.ค. 2560 เวลา 08:23:06 น. 110.78.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 4 ส.ค. 2560 เวลา 08:40:44 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 4 ส.ค. 2560 เวลา 08:43:17 น. 110.77.xxx.xxx
4 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 4 ส.ค. 2560 เวลา 08:44:54 น. 110.77.xxx.xxx
5 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 4 ส.ค. 2560 เวลา 08:55:32 น. 182.53.xxx.xxx
6 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 4 ส.ค. 2560 เวลา 09:42:02 น. 203.157.xxx.xxx
7 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 4 ส.ค. 2560 เวลา 09:47:37 น. 180.183.xxx.xxx
8 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 4 ส.ค. 2560 เวลา 10:02:45 น. 124.122.xxx.xxx
9 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 4 ส.ค. 2560 เวลา 10:58:53 น. 203.157.xxx.xxx
10 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 4 ส.ค. 2560 เวลา 12:09:39 น. 61.19.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 4 ส.ค. 2560 เวลา 13:47:39 น. 61.7.xxx.xxx
12 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 4 ส.ค. 2560 เวลา 14:42:34 น. 124.122.xxx.xxx