สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0227/ว2169 ลว. 16 ส.ค. 60 - ขอเชิญประชุมเครือข่ายการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 30 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
415
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางบูรยา แก้วสูงเนิน รพ.วังทอง 16 ส.ค. 2560 เวลา 20:30:07 น. 182.232.xxx.xxx
2 นางสาวพรเพ็ญ เพชรพุก รพ.บางกระทุ่ม 17 ส.ค. 2560 เวลา 12:47:02 น. 110.77.xxx.xxx
3 เภสัชกรหญิงวิบูลย์ศรี ลาภเกิน รพ.ลับแล 21 ส.ค. 2560 เวลา 09:08:53 น. 110.77.xxx.xxx
4 นางสาวสุภาวดี เล็กสมบูรณ์ไชย รพ. ศรีนคร จ. สุโขทัย 21 ส.ค. 2560 เวลา 14:10:09 น. 110.77.xxx.xxx
5 นางสาวปรางรุจี นาคอิ่ม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 21 ส.ค. 2560 เวลา 20:54:03 น. 223.205.xxx.xxx
6 นางสมฤทัย ฤทธิสุนทร รพ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 23 ส.ค. 2560 เวลา 09:19:29 น. 223.207.xxx.xxx
7 นางราตรี มุ่นเชย โรงพยาบาลน้ำปาด 23 ส.ค. 2560 เวลา 11:15:06 น. 180.180.xxx.xxx
8 นายศิวดล เขื่อนแก้ว โรงพยาบาลฟากท่า 24 ส.ค. 2560 เวลา 14:45:38 น. 113.53.xxx.xxx
9 ภ.ญ.กุลภัสสร์ พฤกษะวัน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก 24 ส.ค. 2560 เวลา 16:13:03 น. 61.19.xxx.xxx
10 นางสาวฐานิกา คันธวะ โรงพยาบาลสามเงา 25 ส.ค. 2560 เวลา 09:11:18 น. 110.78.xxx.xxx
11 นางพนารัตน์ บูรณะขนอาภา โรงพยาบาลชาติตระการ 25 ส.ค. 2560 เวลา 13:31:10 น. 1.46.xxx.xxx
12 นายเยือน แย้มขำ รพ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 25 ส.ค. 2560 เวลา 16:05:45 น. 182.53.xxx.xxx
13 นส.อรวรรณ ตั้งเกียรติยานนท์ รพ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 26 ส.ค. 2560 เวลา 16:32:05 น. 182.53.xxx.xxx
14 ภญเนตรนภา ม่วงรัก รพ.ตรอน 27 ส.ค. 2560 เวลา 16:42:11 น. 125.25.xxx.xxx
15 นางสาวนฤมล ปาละ โรงพยาบาลวังเจ้า 28 ส.ค. 2560 เวลา 12:25:38 น. 110.77.xxx.xxx
16 นายปิยะพงษ์ ชัยวิทยาอัมพร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ส.ค. 2560 เวลา 12:45:10 น. 110.78.xxx.xxx
17 นางทรรศชล ปาลิวนิช รพ.พบพระ 28 ส.ค. 2560 เวลา 13:50:31 น. 182.53.xxx.xxx
18 นายชัยพร จินะการ โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก 28 ส.ค. 2560 เวลา 14:41:42 น. 124.122.xxx.xxx
19 นางสาวศิริรัตน์ เก่งกล้า รพ.ท่าปลา 29 ส.ค. 2560 เวลา 11:09:57 น. 1.20.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 16 ส.ค. 2560 เวลา 16:37:22 น. 110.78.xxx.xxx
2 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 16 ส.ค. 2560 เวลา 16:42:04 น. 124.122.xxx.xxx
3 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 16 ส.ค. 2560 เวลา 17:20:16 น. 122.154.xxx.xxx
4 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 16 ส.ค. 2560 เวลา 17:33:04 น. 180.180.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 17 ส.ค. 2560 เวลา 08:45:37 น. 110.77.xxx.xxx
6 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 17 ส.ค. 2560 เวลา 08:53:34 น. 203.157.xxx.xxx
7 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 17 ส.ค. 2560 เวลา 09:00:37 น. 203.157.xxx.xxx
8 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 17 ส.ค. 2560 เวลา 10:05:38 น. 182.53.xxx.xxx
9 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 17 ส.ค. 2560 เวลา 10:36:25 น. 61.19.xxx.xxx
10 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 ส.ค. 2560 เวลา 11:35:33 น. 110.77.xxx.xxx
11 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.ตาก 17 ส.ค. 2560 เวลา 14:06:59 น. 203.157.xxx.xxx
12 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 17 ส.ค. 2560 เวลา 15:38:31 น. 110.77.xxx.xxx
13 ราตรี มุ่นเชย สสจ.อุตรดิตถ์ 23 ส.ค. 2560 เวลา 11:13:31 น. 180.180.xxx.xxx
14 ราตรี มุ่นเชย สสจ.อุตรดิตถ์ 23 ส.ค. 2560 เวลา 11:21:07 น. 180.180.xxx.xxx
15 รชยา กันต์โฉม สสจ.เพชรบูรณ์ 25 ส.ค. 2560 เวลา 13:46:01 น. 110.77.xxx.xxx
16 ศิริรัตน์ เก่งกล้า สสจ.อุตรดิตถ์ 29 ส.ค. 2560 เวลา 11:12:41 น. 1.20.xxx.xxx