สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0205.02/ว1083 ลว. 10 ส.ค. 60 - เชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
วันที่ 1 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 15:00 น.
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
139
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 11 ส.ค. 2560 เวลา 13:30:31 น. 110.77.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 11 ส.ค. 2560 เวลา 13:30:39 น. 203.157.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 11 ส.ค. 2560 เวลา 14:29:33 น. 61.19.xxx.xxx
4 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 11 ส.ค. 2560 เวลา 14:55:56 น. 180.183.xxx.xxx
5 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 11 ส.ค. 2560 เวลา 15:07:09 น. 122.154.xxx.xxx
6 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 11 ส.ค. 2560 เวลา 15:12:21 น. 124.122.xxx.xxx
7 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 11 ส.ค. 2560 เวลา 15:12:22 น. 124.122.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 11 ส.ค. 2560 เวลา 15:27:22 น. 203.157.xxx.xxx
9 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 11 ส.ค. 2560 เวลา 16:16:19 น. 110.77.xxx.xxx
10 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 11 ส.ค. 2560 เวลา 16:19:35 น. 61.7.xxx.xxx
11 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 11 ส.ค. 2560 เวลา 16:23:19 น. 180.180.xxx.xxx
12 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 15 ส.ค. 2560 เวลา 08:28:40 น. 180.183.xxx.xxx
13 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 15 ส.ค. 2560 เวลา 08:51:44 น. 203.157.xxx.xxx
14 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 15 ส.ค. 2560 เวลา 11:54:46 น. 180.183.xxx.xxx
15 ปวีณา ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 15 ส.ค. 2560 เวลา 14:39:36 น. 118.172.xxx.xxx
16 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 15 ส.ค. 2560 เวลา 15:25:17 น. 27.145.xxx.xxx
17 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ส.ค. 2560 เวลา 10:06:33 น. 110.77.xxx.xxx
18 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 29 ส.ค. 2560 เวลา 09:30:16 น. 27.145.xxx.xxx
19 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:54:45 น. 124.122.xxx.xxx
20 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:07:59 น. 203.157.xxx.xxx
21 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 18 ก.ค. 2561 เวลา 13:52:35 น. 203.157.xxx.xxx