สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0227/ว2265 ลว. 28 ส.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 1 ก.ย. 2560 เวลา 00:00 - 16:30 น.
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
158
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 28 ส.ค. 2560 เวลา 10:56:59 น. 203.157.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 ส.ค. 2560 เวลา 10:58:33 น. 203.157.xxx.xxx
3 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 28 ส.ค. 2560 เวลา 11:27:57 น. 124.122.xxx.xxx
4 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 28 ส.ค. 2560 เวลา 11:30:33 น. 61.19.xxx.xxx
5 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 28 ส.ค. 2560 เวลา 11:34:20 น. 182.53.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 28 ส.ค. 2560 เวลา 11:38:47 น. 110.77.xxx.xxx
7 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 28 ส.ค. 2560 เวลา 11:40:52 น. 159.192.xxx.xxx
8 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 28 ส.ค. 2560 เวลา 13:30:40 น. 110.77.xxx.xxx
9 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 ส.ค. 2560 เวลา 13:31:39 น. 203.157.xxx.xxx
10 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 ส.ค. 2560 เวลา 13:31:41 น. 203.157.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ส.ค. 2560 เวลา 14:49:58 น. 116.58.xxx.xxx
12 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:04:08 น. 122.154.xxx.xxx
13 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:51:30 น. 159.192.xxx.xxx
14 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 30 ส.ค. 2560 เวลา 09:16:15 น. 203.157.xxx.xxx
15 00 00 สสจ.เพชรบูรณ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 15:28:25 น. 110.77.xxx.xxx
16 00 00 สสจ.เพชรบูรณ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 15:28:27 น. 110.77.xxx.xxx
17 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 15:44:23 น. 110.77.xxx.xxx
18 pou 1 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 1 ก.ย. 2560 เวลา 08:25:58 น. 61.19.xxx.xxx
19 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 20:02:17 น. 203.157.xxx.xxx