สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว 2309 ลว. 30 ส.ค. 60 - ขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการใช้กรอบอัตรากำลังที่ควรมี (FTE) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบริหารอัตรากำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 4 ก.ย. 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
272
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสุพัตรา ศรีสว่าง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:55:30 น. 61.19.xxx.xxx
2 นางนภาพันธุ์ สมศรี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:56:38 น. 61.19.xxx.xxx
3 นางสาวธิดารัตน์ พินิจการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:57:08 น. 61.19.xxx.xxx
4 นางวีนัส กุลธำรง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 30 ส.ค. 2560 เวลา 17:18:38 น. 61.19.xxx.xxx
5 นางสาวอำภัย อินดี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 30 ส.ค. 2560 เวลา 17:20:57 น. 61.19.xxx.xxx
6 นายจิระเดช คชนิล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 30 ส.ค. 2560 เวลา 17:21:53 น. 61.19.xxx.xxx
7 นางสาวฐิติวรดา ตุงคะศิริ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 30 ส.ค. 2560 เวลา 17:23:49 น. 61.19.xxx.xxx
8 นางสาวจุฑารัก ยิ้มสบาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 30 ส.ค. 2560 เวลา 17:24:40 น. 61.19.xxx.xxx
9 นางสาวสาธนีย์ พันธ์กนกพงศ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 30 ส.ค. 2560 เวลา 17:25:37 น. 61.19.xxx.xxx
10 นายประเด็จ ธีรพงษ์พัฒนา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 30 ส.ค. 2560 เวลา 17:26:35 น. 61.19.xxx.xxx
11 นายวีระพจน์ ถายอด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 30 ส.ค. 2560 เวลา 17:27:38 น. 61.19.xxx.xxx
12 นางเตชินี เพี้ยนสำอางค์ โรงพยาบาลแม่สอด 31 ส.ค. 2560 เวลา 16:58:24 น. 180.183.xxx.xxx
13 นางสาวอรณิชชา รอดสิน สสจ.พิษณุโลก 1 ก.ย. 2560 เวลา 12:48:41 น. 203.157.xxx.xxx
14 นางสาวจุฑาทิพย์ แตงตรง สสจ.พิษณุโลก 1 ก.ย. 2560 เวลา 12:49:34 น. 203.157.xxx.xxx
15 นายวุฒิวงศ์ แดงกองโค รพ.อุตรดิตถ์ 2 ก.ย. 2560 เวลา 18:24:10 น. 1.47.xxx.xxx
16 นายณัฐวุฒิ เสวกมหารี รพ.อุตรดิตถ์ 2 ก.ย. 2560 เวลา 18:27:31 น. 1.47.xxx.xxx
17 นางสาวรวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 3 ก.ย. 2560 เวลา 16:59:46 น. 58.8.xxx.xxx
18 นายวิไชยัน สีหะวงษ์ สสจ.เพชรบูรณ์ 3 ก.ย. 2560 เวลา 17:01:22 น. 58.8.xxx.xxx
19 นางสาวภัทราพรรณ หนูพา สสจ.เพชรบูรณ์ 3 ก.ย. 2560 เวลา 17:02:25 น. 58.8.xxx.xxx
20 นางชลิตดา อุดมรักษาสกุล สสจ.เพชรบูรณ์ 3 ก.ย. 2560 เวลา 17:03:12 น. 58.8.xxx.xxx
21 นางนวพร พูลสุวรรณ รพ.เพชรบูรณ์ 3 ก.ย. 2560 เวลา 17:04:41 น. 58.8.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:40:19 น. 110.78.xxx.xxx
2 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:55:18 น. 180.183.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:14:46 น. 110.77.xxx.xxx
4 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:22:40 น. 203.157.xxx.xxx
5 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:28:37 น. 61.19.xxx.xxx
6 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:45:37 น. 124.122.xxx.xxx
7 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 12:04:02 น. 110.77.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 30 ส.ค. 2560 เวลา 13:28:37 น. 203.157.xxx.xxx
9 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 13:31:40 น. 122.154.xxx.xxx
10 บัวแก้ว ปิ่นทำ รพ.พุทธชินราช 30 ส.ค. 2560 เวลา 14:15:54 น. 61.19.xxx.xxx
11 ดวงเดือน ทองแฟง รพ.พุทธชินราช 30 ส.ค. 2560 เวลา 14:16:01 น. 61.19.xxx.xxx
12 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 15:28:04 น. 182.53.xxx.xxx
13 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:19:27 น. 124.122.xxx.xxx
14 ปิยนุช ปิยนุช รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31 ส.ค. 2560 เวลา 08:49:16 น. 110.78.xxx.xxx
15 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 31 ส.ค. 2560 เวลา 14:04:03 น. 203.157.xxx.xxx
16 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 31 ส.ค. 2560 เวลา 14:11:30 น. 203.157.xxx.xxx
17 วุฒิวงศ์ แดงกองโค รพ.อุตรดิตถ์ 1 ก.ย. 2560 เวลา 10:44:04 น. 110.77.xxx.xxx
18 ปิยนุช ธังดิน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1 ก.ย. 2560 เวลา 16:57:30 น. 110.78.xxx.xxx
19 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 6 ก.ย. 2560 เวลา 09:49:53 น. 203.157.xxx.xxx
20 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 6 ก.ย. 2560 เวลา 09:49:54 น. 203.157.xxx.xxx
21 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 6 ก.ย. 2560 เวลา 09:49:56 น. 203.157.xxx.xxx
22 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 6 ก.ย. 2560 เวลา 09:49:57 น. 203.157.xxx.xxx
23 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 8 ก.ย. 2560 เวลา 14:02:42 น. 203.157.xxx.xxx
24 ปิยนุช ธังดิน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 19 ก.ย. 2560 เวลา 14:10:29 น. 116.58.xxx.xxx
25 ปิยนุช ธังดิน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 19 ก.ย. 2560 เวลา 14:10:33 น. 116.58.xxx.xxx
26 ปิยนุช ธังดิน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 19 ก.ย. 2560 เวลา 14:10:35 น. 116.58.xxx.xxx
27 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 20:01:06 น. 203.157.xxx.xxx
28 ณัฐฐา กสิณ รพ.สุโขทัย 29 ก.ย. 2560 เวลา 22:15:20 น. 182.53.xxx.xxx