สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227 ว 2302 ลว. 30 ส.ค. 60 - ขอเชิญประชุมเตรียมการรับการประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย
วันที่ 1 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 09:00 น.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
215
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวรวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 3 ก.ย. 2560 เวลา 17:08:03 น. 58.8.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 อัมพร โสมาศรี รพ.เพชรบูรณ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 09:50:07 น. 182.53.xxx.xxx
2 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 09:58:10 น. 182.53.xxx.xxx
3 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:00:06 น. 124.122.xxx.xxx
4 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:01:18 น. 110.77.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:09:19 น. 110.77.xxx.xxx
6 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:19:14 น. 203.157.xxx.xxx
7 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:45:18 น. 110.78.xxx.xxx
8 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:54:36 น. 159.192.xxx.xxx
9 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:17:59 น. 203.157.xxx.xxx
10 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:18:01 น. 203.157.xxx.xxx
11 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:18:02 น. 203.157.xxx.xxx
12 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:30:20 น. 61.19.xxx.xxx
13 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:30:25 น. 61.19.xxx.xxx
14 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:30:26 น. 61.19.xxx.xxx
15 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 12:02:56 น. 110.77.xxx.xxx
16 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 30 ส.ค. 2560 เวลา 15:55:14 น. 180.183.xxx.xxx
17 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 31 ส.ค. 2560 เวลา 11:04:20 น. 203.157.xxx.xxx
18 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 31 ส.ค. 2560 เวลา 13:59:33 น. 203.157.xxx.xxx
19 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 31 ส.ค. 2560 เวลา 14:07:59 น. 203.157.xxx.xxx
20 มานะ เมืองเอี่ยม สสจ.สุโขทัย 11 ต.ค. 2560 เวลา 10:52:31 น. 180.183.xxx.xxx
21 มานะ เมืองเอี่ยม สสจ.สุโขทัย 11 ต.ค. 2560 เวลา 10:52:33 น. 180.183.xxx.xxx