สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227 ว 2305 ลว. 30 ส.ค. 60 - ขอเชิญประชุมการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 14:30 น.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
190
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวรวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 3 ก.ย. 2560 เวลา 17:05:58 น. 58.8.xxx.xxx
2 นางนวพร พูลสุวรรณ รพ.เพชรบูรณ์ 3 ก.ย. 2560 เวลา 17:06:58 น. 58.8.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:43:07 น. 110.78.xxx.xxx
2 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:45:08 น. 124.122.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:54:49 น. 159.192.xxx.xxx
4 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:15:34 น. 110.77.xxx.xxx
5 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:20:31 น. 203.157.xxx.xxx
6 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 30 ส.ค. 2560 เวลา 11:26:37 น. 61.19.xxx.xxx
7 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 12:03:29 น. 110.77.xxx.xxx
8 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 13:30:34 น. 122.154.xxx.xxx
9 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 30 ส.ค. 2560 เวลา 13:30:48 น. 203.157.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 30 ส.ค. 2560 เวลา 15:29:36 น. 182.53.xxx.xxx
11 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 31 ส.ค. 2560 เวลา 14:02:05 น. 203.157.xxx.xxx
12 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 31 ส.ค. 2560 เวลา 14:10:26 น. 203.157.xxx.xxx
13 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 3 ก.ย. 2560 เวลา 19:42:33 น. 27.145.xxx.xxx
14 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 19 ก.ย. 2560 เวลา 08:58:21 น. 203.157.xxx.xxx