สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว2407 ลว. 13 ก.ย. 60 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2560
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
วันที่ 20 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
194
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 13 ก.ย. 2560 เวลา 13:43:34 น. 110.77.xxx.xxx
2 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.ย. 2560 เวลา 11:36:05 น. 110.77.xxx.xxx
3 เกตสุดา ฉ่ำแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 19 ก.ย. 2560 เวลา 16:40:39 น. 122.154.xxx.xxx
4 เกตสุดา ฉ่ำแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 19 ก.ย. 2560 เวลา 16:40:40 น. 122.154.xxx.xxx
5 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 19:59:49 น. 203.157.xxx.xxx