สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว2393 ลว. 13 ก.ย. 60 - ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 28 ก.ย. 2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
378
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวนงนิตย์ ช่วยเจริญ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 19 ก.ย. 2560 เวลา 10:59:50 น. 110.77.xxx.xxx
2 นายประกิต สิงห์ประพันธ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 19 ก.ย. 2560 เวลา 11:01:12 น. 110.77.xxx.xxx
3 นางมาลินี โตวนิชย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 19 ก.ย. 2560 เวลา 11:02:35 น. 110.77.xxx.xxx
4 นางนงลักษณ์ สว่างเจริญ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 19 ก.ย. 2560 เวลา 11:03:39 น. 110.77.xxx.xxx
5 นางวราพร จันทร์ศรีทอง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 19 ก.ย. 2560 เวลา 11:04:37 น. 110.77.xxx.xxx
6 นางสาวดวงกมล บุญแก้ว โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 19 ก.ย. 2560 เวลา 11:05:27 น. 110.77.xxx.xxx
7 นางสาวณหทัย วันวงษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ย. 2560 เวลา 11:21:27 น. 1.179.xxx.xxx
8 นางสาวพวงผกา ไทยดำรงค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ย. 2560 เวลา 11:24:50 น. 1.179.xxx.xxx
9 นายวันชัย พินิชกชกร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ย. 2560 เวลา 11:26:02 น. 1.179.xxx.xxx
10 นางสาวสมาพร อินหมู โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ย. 2560 เวลา 11:34:50 น. 1.179.xxx.xxx
11 นางจันทร์ทิภา อยู่คง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ย. 2560 เวลา 11:36:59 น. 1.179.xxx.xxx
12 นางชะเอม ชูชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ย. 2560 เวลา 11:39:50 น. 1.179.xxx.xxx
13 นางสาวณิชาอร มุตติ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ย. 2560 เวลา 11:42:28 น. 1.179.xxx.xxx
14 นางสาวพัชรกันต์ หนูแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ย. 2560 เวลา 11:45:24 น. 1.179.xxx.xxx
15 นางอรนพัทธ์ จันทร์สายทอง เตรีเอซ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ย. 2560 เวลา 11:47:12 น. 1.179.xxx.xxx
16 นางจิรารัตน์ เนียมทอง ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 20 ก.ย. 2560 เวลา 13:41:20 น. 203.157.xxx.xxx
17 นางขวัญพัฒน์ พันธ์ุเพ็ชร ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 20 ก.ย. 2560 เวลา 13:43:16 น. 203.157.xxx.xxx
18 นางสาวนิรามัย กวาวเจริญ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 20 ก.ย. 2560 เวลา 13:44:15 น. 203.157.xxx.xxx
19 นางสาวศรศิรี ประพฤติธรรม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 20 ก.ย. 2560 เวลา 13:45:09 น. 203.157.xxx.xxx
20 นางสาวสมาพร เกษเทศ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 20 ก.ย. 2560 เวลา 13:46:03 น. 203.157.xxx.xxx
21 นางสาวจารุณี ยอดบ่อพลับ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 20 ก.ย. 2560 เวลา 13:46:55 น. 203.157.xxx.xxx
22 นาง วันเพ็ญ พิมพิเสน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:05:46 น. 203.157.xxx.xxx
23 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:14:03 น. 203.157.xxx.xxx
24 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:14:06 น. 203.157.xxx.xxx
25 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:14:16 น. 203.157.xxx.xxx
26 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:14:37 น. 203.157.xxx.xxx
27 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:14:41 น. 203.157.xxx.xxx
28 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:14:48 น. 203.157.xxx.xxx
29 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:14:50 น. 203.157.xxx.xxx
30 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:14:52 น. 203.157.xxx.xxx
31 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:15:00 น. 203.157.xxx.xxx
32 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:15:07 น. 203.157.xxx.xxx
33 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:15:19 น. 203.157.xxx.xxx
34 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:15:22 น. 203.157.xxx.xxx
35 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:15:40 น. 203.157.xxx.xxx
36 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พล. 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:15:42 น. 203.157.xxx.xxx
37 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:16:48 น. 203.157.xxx.xxx
38 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:17:02 น. 203.157.xxx.xxx
39 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:17:04 น. 203.157.xxx.xxx
40 นายกิจจา กฤตศิลป์ สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:17:05 น. 203.157.xxx.xxx
41 นาง อัญชุลี พิมพ์ประสานต์ สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:26:10 น. 203.157.xxx.xxx
42 นาง อัญชุลี พิมพ์ประสานต์ สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:26:39 น. 203.157.xxx.xxx
43 นาง วิลาวรรณ นภาศิริปกรณ์ สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:41:01 น. 203.157.xxx.xxx
44 นาง วิลาวรรณ นภาศิริปกรณ์ สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:41:30 น. 203.157.xxx.xxx
45 นาง ลำยอง มุขเมือง สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:47:26 น. 203.157.xxx.xxx
46 นางสาววิมลรัตน์ ป้อมกลม สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:49:47 น. 203.157.xxx.xxx
47 นางสาววิมลรัตน์ ป้อมกลม สสจ.พิษณุโลก 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:49:49 น. 203.157.xxx.xxx
48 นางณฐกร สินทา สสจ.เพชรบูรณ์ 27 ก.ย. 2560 เวลา 08:51:34 น. 203.157.xxx.xxx
49 นายนุมัติ นนติวาลย์ สสจ.พช 27 ก.ย. 2560 เวลา 08:57:19 น. 203.157.xxx.xxx
50 นางสาวจันจิรา ไชยโย สสจ.พช 27 ก.ย. 2560 เวลา 09:01:51 น. 203.157.xxx.xxx
51 นายธีรพงศ์ เพชระบูรณิน สสจ.พช 27 ก.ย. 2560 เวลา 09:05:31 น. 203.157.xxx.xxx
52 นางสาวอนุสรา จันทร์ทา สสจ.พช 27 ก.ย. 2560 เวลา 09:06:44 น. 203.157.xxx.xxx
53 นางดุจดาว สอนสารี สสจ.พิษณุโลก 27 ก.ย. 2560 เวลา 13:00:57 น. 113.53.xxx.xxx
54 นางสาวสมฤทัย เชื้อศรี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 27 ก.ย. 2560 เวลา 14:14:13 น. 110.77.xxx.xxx
55 นางสาวสมฤทัย เชื้อศรี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 27 ก.ย. 2560 เวลา 14:14:54 น. 110.77.xxx.xxx
56 นางสาวสมฤทัย เชื้อศรี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 27 ก.ย. 2560 เวลา 14:14:55 น. 110.77.xxx.xxx
57 นายวันชัย อยู่อ้น โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 27 ก.ย. 2560 เวลา 14:39:37 น. 110.77.xxx.xxx
58 นางวลัยภรณ์ ใสสีสูบ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 27 ก.ย. 2560 เวลา 14:41:15 น. 110.77.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 13 ก.ย. 2560 เวลา 14:39:50 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 13 ก.ย. 2560 เวลา 14:53:18 น. 61.19.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 13 ก.ย. 2560 เวลา 14:57:48 น. 110.78.xxx.xxx
4 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:06:35 น. 122.154.xxx.xxx
5 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:21:46 น. 203.157.xxx.xxx
6 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:31:35 น. 110.77.xxx.xxx
7 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:44:52 น. 27.145.xxx.xxx
8 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:44:55 น. 27.145.xxx.xxx
9 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 13 ก.ย. 2560 เวลา 16:22:09 น. 122.154.xxx.xxx
10 อนุสรา จันทร์ทา สสจ.เพชรบูรณ์ 13 ก.ย. 2560 เวลา 16:32:42 น. 110.77.xxx.xxx
11 อนุสรา จันทร์ทา สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.ย. 2560 เวลา 08:30:49 น. 203.157.xxx.xxx
12 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:16:46 น. 110.77.xxx.xxx
13 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.ย. 2560 เวลา 11:10:01 น. 110.77.xxx.xxx
14 นุมัติ นนติวาลย์ สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.ย. 2560 เวลา 11:13:15 น. 203.157.xxx.xxx
15 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 14 ก.ย. 2560 เวลา 11:32:49 น. 203.157.xxx.xxx
16 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 16 ก.ย. 2560 เวลา 10:09:33 น. 182.53.xxx.xxx
17 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 18 ก.ย. 2560 เวลา 09:25:42 น. 203.157.xxx.xxx
18 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 19 ก.ย. 2560 เวลา 08:56:03 น. 203.157.xxx.xxx
19 ธนาภรณ์ วงศ์ชรินรัตน์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 19 ก.ย. 2560 เวลา 11:17:00 น. 61.19.xxx.xxx
20 นางสาวณหทัย วันวงษ์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.ย. 2560 เวลา 11:19:45 น. 1.179.xxx.xxx
21 รังสิยา ฉันทวรางค์ สสจ.พิษณุโลก 21 ก.ย. 2560 เวลา 14:49:28 น. 203.157.xxx.xxx
22 รังสิยา ฉันทวรางค์ สสจ.พิษณุโลก 21 ก.ย. 2560 เวลา 14:49:32 น. 203.157.xxx.xxx
23 รังสิยา ฉันทวรางค์ สสจ.พิษณุโลก 21 ก.ย. 2560 เวลา 14:50:41 น. 203.157.xxx.xxx