สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0205.02/ว1268 ลว. 27 ก.ย. 60 - ิเชิญประชุมนำเสนอแผนงานโครงการฯ ด้านวิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 4 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 14:00 น.
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
225
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ก.ย. 2560 เวลา 15:12:42 น. 110.77.xxx.xxx
2 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ก.ย. 2560 เวลา 15:12:49 น. 110.77.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 28 ก.ย. 2560 เวลา 15:34:48 น. 180.183.xxx.xxx
4 ประกิต หาญสุภาพ รพ.เพชรบูรณ์ 28 ก.ย. 2560 เวลา 15:44:31 น. 182.53.xxx.xxx
5 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 15:49:45 น. 203.157.xxx.xxx
6 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 15:50:09 น. 203.157.xxx.xxx
7 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 15:50:18 น. 203.157.xxx.xxx
8 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 15:50:18 น. 203.157.xxx.xxx
9 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 15:50:30 น. 203.157.xxx.xxx
10 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 15:50:34 น. 203.157.xxx.xxx
11 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 15:52:04 น. 203.157.xxx.xxx
12 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 28 ก.ย. 2560 เวลา 16:08:34 น. 110.77.xxx.xxx
13 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 28 ก.ย. 2560 เวลา 16:16:07 น. 122.154.xxx.xxx
14 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 17:55:13 น. 203.157.xxx.xxx
15 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 20:07:53 น. 203.157.xxx.xxx
16 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 29 ก.ย. 2560 เวลา 09:11:27 น. 124.122.xxx.xxx
17 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 29 ก.ย. 2560 เวลา 09:28:41 น. 203.157.xxx.xxx
18 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 29 ก.ย. 2560 เวลา 09:29:00 น. 203.157.xxx.xxx
19 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 29 ก.ย. 2560 เวลา 10:57:27 น. 61.19.xxx.xxx
20 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 29 ก.ย. 2560 เวลา 13:51:52 น. 110.77.xxx.xxx
21 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 2 ต.ค. 2560 เวลา 08:44:08 น. 180.183.xxx.xxx
22 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 2 ต.ค. 2560 เวลา 08:48:45 น. 203.157.xxx.xxx
23 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 2 ต.ค. 2560 เวลา 14:35:48 น. 203.157.xxx.xxx
24 ปุณยนุช คำมา สสจ.สุโขทัย 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:16:58 น. 182.53.xxx.xxx
25 ปุณยนุช คำมา สสจ.สุโขทัย 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:16:58 น. 182.53.xxx.xxx
26 ปุณยนุช คำมา สสจ.สุโขทัย 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:17:01 น. 182.53.xxx.xxx
27 นางสาวปุณยนุช คำมา สสจ.สุโขทัย 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:23:15 น. 182.53.xxx.xxx