สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว2600 ลว. 12 ต.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
260
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวกษิรา สถิตย์ธำรงกุล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 ต.ค. 2560 เวลา 13:34:51 น. 110.77.xxx.xxx
2 นางสาวกษิรา สถิตย์ธำรงกุล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 ต.ค. 2560 เวลา 13:35:32 น. 110.77.xxx.xxx
3 น.ส.ชญานิศ รอดพระ สสจ.สุโขทัย 17 ต.ค. 2560 เวลา 13:46:50 น. 203.157.xxx.xxx
4 นางกนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 17 ต.ค. 2560 เวลา 14:01:40 น. 203.157.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ต.ค. 2560 เวลา 13:53:03 น. 110.77.xxx.xxx
2 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ต.ค. 2560 เวลา 13:53:15 น. 110.77.xxx.xxx
3 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ต.ค. 2560 เวลา 13:53:16 น. 110.77.xxx.xxx
4 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 12 ต.ค. 2560 เวลา 14:05:35 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 12 ต.ค. 2560 เวลา 14:32:47 น. 110.77.xxx.xxx
6 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 12 ต.ค. 2560 เวลา 14:38:27 น. 203.157.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 12 ต.ค. 2560 เวลา 14:54:35 น. 61.19.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 12 ต.ค. 2560 เวลา 15:06:00 น. 203.157.xxx.xxx
9 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 12 ต.ค. 2560 เวลา 15:20:53 น. 110.78.xxx.xxx
10 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 12 ต.ค. 2560 เวลา 15:21:43 น. 110.78.xxx.xxx
11 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 12 ต.ค. 2560 เวลา 15:21:55 น. 110.78.xxx.xxx
12 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 12 ต.ค. 2560 เวลา 15:40:28 น. 203.157.xxx.xxx
13 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 12 ต.ค. 2560 เวลา 15:40:49 น. 203.157.xxx.xxx
14 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 13 ต.ค. 2560 เวลา 13:12:52 น. 122.154.xxx.xxx
15 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 14 ต.ค. 2560 เวลา 11:40:27 น. 203.157.xxx.xxx
16 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ต.ค. 2560 เวลา 08:39:39 น. 203.157.xxx.xxx
17 ฤดีดาว พรพฤฒิพงศ์ สสจ.สุโขทัย 16 ต.ค. 2560 เวลา 08:47:01 น. 203.157.xxx.xxx
18 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 16 ต.ค. 2560 เวลา 09:25:31 น. 182.53.xxx.xxx
19 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ต.ค. 2560 เวลา 09:55:34 น. 203.157.xxx.xxx
20 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 16 ต.ค. 2560 เวลา 10:43:34 น. 203.157.xxx.xxx
21 ประไพพร เผ่ากันทะ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:54:51 น. 110.77.xxx.xxx
22 พิมลรัตน์ ชื่นบาน สสจ.สุโขทัย 16 ต.ค. 2560 เวลา 14:32:39 น. 203.157.xxx.xxx
23 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 17 ต.ค. 2560 เวลา 08:59:12 น. 124.122.xxx.xxx
24 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 ต.ค. 2560 เวลา 13:23:35 น. 110.77.xxx.xxx
25 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 17 ต.ค. 2560 เวลา 13:42:42 น. 203.157.xxx.xxx
26 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 17 ต.ค. 2560 เวลา 13:46:09 น. 180.183.xxx.xxx
27 จิณณะ ศรีแจ่มดี รพ.สุโขทัย 17 ต.ค. 2560 เวลา 13:47:11 น. 203.157.xxx.xxx
28 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 18 ต.ค. 2560 เวลา 12:22:52 น. 203.157.xxx.xxx